Спросить у Google

Вы искали: ympäristömerkkijärjestelmässä (Финский - Чешский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Чешский

Информация

Финский

Uudessa ympäristömerkkijärjestelmässä erilaiset maksujen alennukset ovat tulleet mahdollisiksi esimerkiksi EMAS- tai ISO 14001 — sertifioiduille yrityksille, pk-yrityksille ja edelläkävijöille.

Чешский

V rámci systému pro ekoznačku Společenství je nyní možné využívat různých snížení poplatků, například pro společnosti certifikované podle programu EMAS a normy ISO 14001 nebo pro malé a střední podniky a pro podniky, které žádají o udělení ekoznačky poprvé.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Финский

ympäristömerkkijärjestelmä

Чешский

systém používání ekoznaček

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Lyhennetty menettely, kun myöntämisperusteet on laadittu muissa EN ISO 14024 -standardin mukaisissa tyypin I ympäristömerkkijärjestelmissä

Чешский

Zkrácený postup v případech, kdy byla kritéria vypracována v rámci jiných systémů ekoznačky vycházejících z norem EN ISO 14024 (typ I)

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Komissio antaa 19. helmikuuta 2015 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen EU-ympäristömerkkijärjestelmän täytäntöönpanosta.

Чешский

Do 19. února 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění systému ekoznačky EU.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Eurooppalaisia ympäristömerkkijärjestelmiä (EN ISO 14024 tyyppi I) koskevien myöntämisperusteiden yhdenmukaistamiseksi on EU-ympäristömerkin myöntämisperusteissa otettava huomioon myös olemassa olevat perusteet, jotka on kehitetty jäsenvaltioiden virallisesti tunnustetuissa ympäristömerkkijärjestelmissä.

Чешский

Z důvodu sjednocení kritérií evropských systémů ekoznaček (EN ISO 14024 typ I), kritéria ekoznačky EU zohlední i stávající kritéria členských států, která jsou vypracována v rámci úředně uznaných systémů ekoznaček.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Jäsenvaltioiden ympäristömerkkijärjestelmät

Чешский

Systémy ekoznaček v členských státech

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Jotta suuri yleisö hyväksyisi EU-ympäristömerkkijärjestelmän, on ensisijaisen tärkeää, että valtioista riippumattomat ympäristöjärjestöt ja kuluttajajärjestöt osallistuvat merkittävällä tavalla ja aktiivisesti EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden laatimiseen ja vahvistamiseen.

Чешский

Aby systém pro udělování ekoznačky EU přijala široká veřejnost, je nezbytné, aby nevládní ekologické organizace a organizace spotřebitelů hrály významnou úlohu při vypracovávání a stanovování kritérií ekoznaček EU a aby byly do tohoto procesu aktivně zapojeny.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa yhteisön politiikkaa, jolla pyritään vähentämään kulutuksen ja tuotannon kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja luonnonvaroihin.

Чешский

Systém ekoznačky EU je součástí politiky Společenství v oblasti udržitelné spotřeby a produkce, jejímž cílem je snížit nepříznivý dopad spotřeby a produkce na životní prostředí, zdraví, podnebí a přírodní zdroje.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

EU-ympäristömerkkijärjestelmän yksinkertaistamiseksi ja EU-ympäristömerkin käyttöön liittyvän hallinnollisen taakan keventämiseksi arviointi- ja todentamismenettelyjä olisi virtaviivaistettava.

Чешский

Za účelem zjednodušení systému ekoznačky EU a snížení administrativní zátěže v souvislosti s jejím používáním by měly být postupy posuzování a ověřování zefektivněny.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Se osallistuu EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden laatimiseen ja tarkistamiseen sekä EU-ympäristömerkkijärjestelmän täytäntöönpanon mahdolliseen arviointiin.

Чешский

Přispívá k vypracování a revizi kritérií ekoznačky EU a k jakémukoli přezkumu provádění systému ekoznačky EU.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Muutettu järjestelmä, jäljempänä ”EU-ympäristömerkkijärjestelmä”, olisi pantava täytäntöön perussopimusten määräyksiä noudattaen, mukaan lukien erityisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ennalta varautumisen periaate.

Чешский

Upravený systém (dále jen „systém ekoznačky EU“) by měl být prováděn v souladu s ustanoveními Smluv, zejména se zásadou obezřetnosti stanovenou v čl. 174 odst. 2 Smlouvy o ES.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Tässä asetuksessa vahvistetaan vapaaehtoisen EU-ympäristömerkkijärjestelmän perustamista ja soveltamista koskevat säännöt.

Чешский

Toto nařízení stanoví pravidla pro zřízení a uplatňování dobrovolného systému ekoznačky EU.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Asetuksen (EY) N:o 1980/2000 soveltamisesta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että kyseistä ympäristömerkkijärjestelmää on tarpeen muuttaa sen vaikutuksen lisäämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.

Чешский

Zkušenosti získané v průběhu provádění nařízení (ES) č. 1980/2000 ukazují potřebu upravit tento systém ekoznačky, aby se zvýšila jeho účinnost a zjednodušilo jeho fungování.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Kaikkien mukana olevien elinten olisi pohdittava, miten yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä ja muut järjestelmät voisivat parhaiten toimia yhdessä pitkällä aikavälillä, kun otetaan huomioon yhteisön ympäristömerkkiä koskevan asetuksen tuleva tarkistus.

Чешский

Veškeré zúčastněné subjekty by měly Společenství rozvíjet úvahy o tom, jak mohou ekoznačka Společenství a další ekoznačky společně nejlépe dlouhodobě fungovat s ohledem na nadcházející revizi nařízení o ekoznačce.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Tilanteen parantamiseksi aiempien työsuunnitelmien perusteella on toteutettu useita toimia. On esimerkiksi aktiivisesti otettu yhteyttä kansallisiin ympäristömerkkijärjestelmiin ja rohkaistu niitä lisäämään yhteistyötä yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän kanssa.

Чешский

Pro zlepšení této situace byla v rámci předchozího pracovního plánu učiněna řada kroků, např. byly aktivně kontaktovány vnitrostátní systémy pro ekoznačku, aby se podpořila jejich další spolupráce s ekoznačkou Společenství.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Tarkastella esimerkkejä tapauksista, joissa yhteisön ympäristömerkkijärjestelmä ja muut jäsenvaltioissa käytössä olevat ympäristömerkit ovat vahvasti toisiaan täydentäviä, ja pohdittava mahdollisia yhteisiä toimia.

Чешский

Prostudovat příklady, kdy se ekoznačka Společenství a další ekoznačky ve členských státech navzájem výrazně doplňují, a prošetřit možnosti společných akcí.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Tähän strategian olisi sisällettävä yhteiset menetelmät, joilla jäsenvaltiot voivat mitata ympäristömerkkijärjestelmän menoja ja tuloja sekä raportoida rahoituksesta.

Чешский

Tato strategie by měla zahrnovat metodiku pro společné měření výdajů a příjmů souvisejících se systémem pro ekoznačku v jednotlivých členských státech a pro podávání náležitých zpráv o financování.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän ja muiden ympäristömerkintäjärjestelmien pitäisi vaihtaa järjestelmällisesti keskenään tietoja järjestelmiin kuuluvista tuoteryhmistä ja tuoteryhmien kehitysohjelmista, ja tarvittaessa niiden olisi koordinoitava työtään antamalla yhteiskäyttöön resursseja, asiantuntemusta ja tuloksia.

Чешский

Ekoznačka Společenství a další značky by si měly systematicky vyměňovat informace o stávajících skupinách výrobků a o programech pro stanovení skupin výrobků a je-li to vhodné, měly by koordinovat svá úsilí, shromažďování zdrojů, odborné znalosti a výsledky.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Yhteistyön ja koordinoinnin johtoryhmän olisi laadittava ja pantava täytäntöön strategia siitä, miten tyypin I mukaisia ympäristömerkkijärjestelmiä voidaan rohkaista koordinoimaan toimintaa enemmän ja lisäämään yhteyksiä yhteisön ympäristömerkkijärjestelmän kanssa.

Чешский

Řídicí skupina pro spolupráci a koordinaci vypracuje a provede strategii na podporu hlubší spolupráce a propojení vnitrostátních ekoznaček typu I s ekoznačkou Společenství.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Parantaa vähitellen tuoteryhmien kehittämisen koordinointia eri merkkijärjestelmissä EU:ssa erityisesti ympäristömerkkijärjestelmän tarkistuksen valossa.

Чешский

Postupně upevňovat koordinaci při stanovení skupiny výrobků v rámci různých systémů označování v EU, a to konkrétně s ohledem na revizi systému pro ekoznačku.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK