Спросить у Google

Вы искали: valikoituminen (Финский - Шведский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Шведский

Информация

Финский

biokemiallinen valikoituminen

Шведский

biokemiskt urval

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

fenotyyppinen valikoituminen

Шведский

fenotypiskt urval

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Финский

Resistenssin valikoituminen in vitro

Шведский

In vitro- selektion av resistens:

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Финский

Resistenssin valikoituminen in vitro

Шведский

Vanlig Vanlig Vanlig Vanlig

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Финский

Järjestöjen ja laitosten valikoituminen tuen saajiksi näyttää olleen huomattavassa määrin sattumanvaraista.

Шведский

Det verkar som om valet av de organisationer och institutioner som skall få ekonomiskt stöd har varit anmärkningsvärt godtyckligt.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Финский

Kasvain - ja dysplasiakudosten valikoituminen hoidon kohteeksi tapahtuu osittain ehkä porfimeerinatriumin selektiivisen kertymisen mutta pääasiassa selektiivisen valaisun avulla.

Шведский

Selektivitet av tumörer och dysplastisk vävnad kan ske under behandlingen, delvis genom selektiv retention av porfimernatrium men huvudsakligen genom selektiv tillförsel av ljus.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Финский

Resistenssi Darunaviiriresistentin viruksen valikoituminen villistä HIV- 1- kannasta in vitro kestää kauan (yli 3 vuotta).

Шведский

Resistens In vitro- selektionen av darunavirresistenta virus från vildtyps HIV- 1 var långsam (> 3 år).

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

M184V: n tai M184M: n valikoituminen oli kaikenkaikkiaan yleistä (54%), muiden mutaatioiden valikoituminen oli harvinaisempaa:

Шведский

Den totala selektionsfrekvensen för M184V eller M184I var hög (54%).

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Это сопоставление может быть неверным.
Удалите его, если считаете, что это так.

Финский

Ranska pyysi eläinlääkekomiteaa (CVMP) tarkastelemaan näiden eläinlääketuotteiden annostusohjelmaa ja ilmoittamaan, onko valmisteen antaminen kerran päivässä tarkoituksenmukaista ottaen huomioon hoidon teho ja mahdollinen antimikrobiaalisille aineille resistenttien bakteerien valikoituminen.

Шведский

Frankrike begärde att CVMP skulle överväga behandlingsschemat för dessa veterinärmedicinska läkemedel och ange om administrering av produkten en gång dagligen kan anses lämpligt med avseende på effekt och potentiell selektion av bakterier med antimikrobiell resistens.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Финский

(13) lisäksi spiramysiiniä käytetään ihmislääkinnässä ja niin ollen spiramysiinin lisäainekäytöstä johtuva vastustuskykyisten bakteerien valikoituminen lisää spiramysiinille vastustuskykyisten mikrobien määrää, ja nämä voisivat siirtyä eläimestä ihmiseen ja siten heikentää spiramysiinin tehokkuutta ihmislääkinnässä,

Шведский

(13) Dessutom används spiramycin inom humanmedicinen och de resistenser som selekterats fram genom användning av spiramycin som tillsats ökar poolen av resistensgener mot spiramycin vilka skulle kunna överföras från djur till människor och på så sätt minska spiramycinets effektivitet inom humanmedicinen.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Mikrobilääkkeiden käytöstä siipikarjan salmonellan torjunnassa annetussa elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnossa ei suositella mikrobilääkkeiden käyttöä, koska mikrobilääkkeet aiheuttavat kansanterveysriskin, joka liittyy resistenssin kehittymiseen, valikoitumiseen ja leviämiseen.

Шведский

I sitt yttrande om användningen av antimikrobiella ämnen för bekämpning av salmonella hos fjäderfä avråder EFSA från att använda antimikrobiella ämnen med tanke på riskerna för folkhälsan i samband med utveckling, selektion och spridning av resistens.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Tieteellisessä arvioinnissa, joka edelsi bromadiolonin sisällyttämistä direktiiviin 98/8/EY todettiin, että ainoastaan ammattikäyttäjien voitaisiin odottaa noudattavan ohjeita, joilla vähennetään riskiä muiden kuin kohde-eläinten sekundäärisestä myrkytyksestä, ja käyttävän tuotteita tavalla, joka estää resistenssin valikoitumista ja leviämistä.

Шведский

I den vetenskapliga utvärdering som ledde fram till införandet av bromadiolon i direktiv 98/8/EG fastslogs att bara yrkesmässiga användare kan förväntas följa de instruktioner som minimerar risken för sekundär förgiftning av icke-måldjur, och använda produkterna på ett sätt som förhindrar utveckling och spridning av resistens.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Direktiivin 2009/92/EY hyväksymistä edeltäneessä tieteellisessä arvioinnissa todettiin, että ainoastaan ammattikäyttäjien voitaisiin odottaa noudattavan ohjeita, joilla vähennetään riskiä muiden kuin kohde-eläinten sekundäärisestä myrkytyksestä, ja käyttävän tuotteita tavalla, joka estää resistenssin valikoitumista ja leviämistä.

Шведский

I den vetenskapliga utvärdering som ledde fram till antagandet av direktiv 2009/92/EG fastslogs att bara yrkesmässiga användare kan förväntas följa de instruktioner som minimerar risken för sekundär förgiftning av icke-måldjur, och använda produkterna på ett sätt som förhindrar selektion och spridning av resistens.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Pilottihankkeet: sellaisten menetelmien kehittäminen ja testaaminen, jotka vähentävät sivusaaliin ja pois heitetyn saaliin määrään ja merenpohjaan kohdistuvia haitallisia ympäristövaikutuksia; parantaa kalastusvälineiden valikoitumista.

Шведский

Pilotprojekt: göra det möjligt att utföra tester på förvaltningsplaner och planer för att fördela insatser för fisket, och vid behov även besluta om fredade zoner, för att utvärdera de biologiska och ekonomiska konsekvenserna och försöksutsättning

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Pilottihankkeet: sellaisten menetelmien kehittäminen ja testaaminen, jotka vähentävät sivusaaliin ja pois heitetyn saaliin määrään ja merenpohjaan kohdistuvia haitallisia ympäristövaikutuksia; parantaa kalastusvälineiden valikoitumista.

Шведский

Pilotprojekt: utveckla och testa metoder för att förbättra selektivt val av fiskeredskap, minska bifångster, fångster som kastas överbord eller miljöpåverkan, i synnerhet på havsbotten

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Keskeisissä kliinisissä tutkimuksissa sellaisilta abakaviiria saaneilta potilailta, joilla hoito epäonnistui virologisesti, eristetyissä viruskannoissa joko ei ollut lainkaan NRTI- lääkitykseen liittyviä muutoksia alkutilanteeseen verrattuna (45%) tai oli vain mutaatioiden M184V tai M184I valikoitumista (45%).

Шведский

I pivotala kliniska studier visade isolat från flertalet patienter med virologisk svikt vid behandling med abacavir antingen inga NRTI- relaterade förändringar jämfört med baseline (45%) eller endast M184V eller M184I- selektion (45%).

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Tsidovudiinin lisäämisen lääkeyhdistelmään on osoitettu vähentävän L74V: n ja K65R: n valikoitumista abakaviirihoidon aikana (tsidovudiinin kanssa:

Шведский

När zidovudin inkluderas i behandlingen har frekvensen av L74V och K65R visat sig minska i närvaro av abacavir (med zidovudin:

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Lopinaviiriresistenssin valikoitumista potilailla, joiden aiempi proteaasinestäjähoito oli epäonnistunut, tutkittiin analysoimalla eri ajankohtina otettuja virusisolaatteja 19 potilaalta, jotka olivat aiemmin saaneet proteaasinestäjähoitoa.

Шведский

Urvalet av resistens mot lopinavir hos patienter som fallerat tidigare behandling med proteashämmare karakteriserades genom analys av de longitudinella isolaten från 19 proteashämmar- erfarna patienter i två Fas II och en Fas III studier.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Lopinaviiriresistenssin valikoitumista potilailla, joiden aiempi proteaasinestäjähoito oli epäonnistunut, tutkittiin analysoimalla eri ajankohtina otettuja virusisolaatteja 19 potilaalta, jotka olivat aiemmin saaneet proteaasinestäjähoitoa.

Шведский

Urvalet av resistens mot lopinavir i patienter som fallerat tidigare proteashämmarbehandling karakteriserades genom att analysera de longitudinella isolaten från 19 proteashämmar- erfarna patienter i 2 Fas II och en Fas III studier.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Näissä käsittelyissä valikoituneiden virusten genotyyppi - ja fenotyyppianalyysi viittaa siihen, että ritonaviirin läsnäolo ei näillä pitoisuuksilla vaikuta mainittavasti lopinaviirille resistenttien virusten valikoitumiseen.

Шведский

Genotypisk och fenotypisk analys av virus som selekterats i de här passagerna talar för att närvaron av ritonavir vid dessa koncentrationer påverkar inte mätbart selektionen av lopinavirresistenta virus.

Последнее обновление: 2012-04-11
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK