Спросить у Google

Вы искали: päästölähteen (Финский - Эстонский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Эстонский

Информация

Финский

Päästölähteen lähellä

Эстонский

Allika lähedal

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Финский

– jos työntekijät ovat päästölähteen lähellä

Эстонский

– kui töötajad asuvad saasteallika lähedal;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

– Huuvat sulkevat päästölähteen mahdollisimman tehokkaasti.

Эстонский

– kasutada kaitsevarju, mis ümbritseb saasteallikat nii hästi kui võimalik;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

D"Kohdepoistossa epäpuhtaudet imetään ilmavirran avulla päästölähteen välittömästä läheisyydestä.

Эстонский

• Kohalik väljatõmbeventilatsioon tagab saasteallika vahetus läheduses keskkonda saastavate ainete kinnipüüdmise tõmbe abil.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

Näytteenottosondia ei saisi sijoittaa päästölähteen välittömään läheisyyteen, jotta näytteeseen ei tule ilmaan sekoittumattomia päästöjä.

Эстонский

selleks et vältida välisõhuga segunemata saasteaine otsest sattumist proovi, tuleb proovivõtuotsik asetada saasteallika vahetust naabrusest eemale;

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Финский

– Ilman virtausnopeus päästölähteen välittömässä läheisyydessä valitaan ottamalla huomioon epäpuhtauden ominaisuudet ja ilman liikkeet alueella.

Эстонский

– saasteained ei tohi väljatõmbeõhuga sattuda sinna, kus töötajad võivad seda sisse hingata;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

luettelo suurimmista epäpuhtauksia aiheuttavista päästöläheistä (kartta);

Эстонский

peamiste saastet põhjustavate allikate loetelu (kaart);

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Näytteenottopäätä ei tule sijoittaa päästölähteiden välittömään läheisyyteen, jotta näytteeseen ei tule suoraan ilmaan sekoittumattomia päästöjä.

Эстонский

vältimaks välisõhuga segunemata saasteaine otsest sattumist proovi, tuleb proovivõtuotsik asetada saasteallika vahetust naabrusest eemale;

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Jäsenvaltiot voivat nimetä päästölähteiden läheisyydessä sijaitsevia sekoittumisvyöhykkeitä.

Эстонский

Liikmesriigid võivad kindlaks määrata heite keskkonda laskmise kohtadega piirnevad segunemispiirkonnad.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Финский

on oikeassa suhteessa päästölähteen kohdalla esiintyvien pilaavien aineiden pitoisuuksiin ja pilaavien aineiden päästöjä koskeviin edellytyksiin, jotka sisältyvät direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 3 kohdan g alakohdassa ja muussa asiaan liittyvässä yhteisön lainsäädännössä tarkoitettuun ennalta tapahtuvaan sääntelyyn, kuten ennalta annettaviin lupiin, sovellettavan parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja direktiivin 2000/60/EY 10 artiklan mukaisesti, erityisesti sen jälkeen, kun nämä ennalta tapahtuvat sääntelyt on arvioitu uudelleen.

Эстонский

oleksid proportsionaalsed, võttes arvesse saasteainete kontsentratsiooni keskkonda laskmise kohas ja eelnevates eeskirjades sisalduvaid saasteainete heite tingimusi, nagu direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 punktis g osutatud load või muudes asjakohastes ühenduse õigusaktides sisalduvad tingimused, vastavalt parima võimaliku tehnika kasutamisele ja direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 10, eelkõige pärast nimetatud eelnevate eeskirjade läbivaatamist.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Sekoittumisvyöhykkeiden laajuus olisi rajattava päästölähteiden läheisyyteen ja sen olisi oltava oikeasuhteinen.

Эстонский

Segunemispiirkonnad peaksid hõlmama üksnes aine keskkonda laskmise kohtade lähemat ümbrust ja olema proportsionaalsed.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Финский

rajataan päästölähteiden läheisyyteen;

Эстонский

hõlmaksid üksnes heite keskkonda laskmise kohtade lähemat ümbrust;

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Финский

D"Työntekijät ovat päästölähteiden lähellä.

Эстонский

• Töötajad asuvad saasteallikate lähedal.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

komission on tehtävä selvityksiä eri epäpuhtauksien ja päästölähteiden yhteisvaikutuksista sekä ilmaston vaikutuksesta tämän direktiivin perusteella tutkittavien epäpuhtauksien haitallisuuteen,

Эстонский

komisjon kavatseb uurida ja analüüsida mitmesuguste saasteainete või saasteallikate koosmõju ning kliima mõju mitmesugustele käesoleva direktiivi raames käsitletavatele saasteainetele;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

2. Jäsenvaltioiden on kussakin tapauksessa rajattava ne päästölähteiden läheisyydessä sijaitsevien pintavesimuodostumien osat, jotka luokitellaan ylitysten siirtymäalueeksi, ottaen huomioon tähän vaikuttavat yhteisön lainsäädännön säännökset.

Эстонский

2. Liikmesriigid piiravad igal juhul standardite ületamist lubavateks siirdealadeks liigitatavate, heite vettelaskmise kohtadega piirnevate pinnaveekogude osade hulka, võttes arvesse ühenduse õigusaktide asjaomaseid sätteid.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

2.1.1 Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta annettu direktiivi 2003/87/EY [3] on ratkaiseva väline toteutettaessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevia sitoumuksia. Direktiivi on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2004 aikana, ja samalla esiteltiin ja useimmissa tapauksissa hyväksyttiin kansalliset suunni-telmat, joilla kasvihuonekaasujen päästöoikeudet jaettiin päästölähteiden ja niiden käyttäjien kesken. Direktiivi tuli voimaan 1. tammikuuta 2005. Sen nojalla kasvihuonekaasujen päästölähteiden käyttäjät voivat käydä kauppaa päästöoikeuksilla ja vähentää näin päästöjään aiempaa huokeammin.

Эстонский

2.1.1 Direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise skeem [3], peaks olema kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuste täitmise võtmedokument. Kõnealune direktiiv võeti üle — ja kiideti enamikus riikides ka heaks — 2004. aasta jooksul, kui esitati ka riiklikud tegevuskavad, milles määrati igale allikale ja allika käitajale kindlad kasvuhoonegaaside saastekvoodid. Direktiiv jõustus 1. jaanuaril 2005 ning see võimaldab kasvuhoonegaase tekitavate allikate käitajatel kaubelda saastekvootidega ning vähendada seeläbi heitmete hulka väiksemate kuludega.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

i) nykyisten ja suunniteltujen päästöjen arviointi, mukaan lukien päästölähteiden luettelon ja päästöarvioiden laatiminen ja ylläpito, ottaen huomioon C liitteessä mainitut päästölähdetyypit;

Эстонский

i) praeguse ja kavandatud heite hindamine, sealhulgas allikate nimistute ja heite prognooside väljatöötamine ja pidamine, võttes arvesse C lisas kindlaks määratud allikaliike;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

2.2 Vaikka uusiutuvia energialähteitä, energian yhteistuotantoa, energiatuotteiden verotusta ja biopolttoaineiden käytön kannustamista koskevilla direktiiveillä käyttöön otettu sääntelykehys luo suotuisat markkinaedellytykset fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämiselle entistä helpommin ja tehokkaammin ja asettaa kaikki saman alan yrittäjät periaatteessa samalle viivalle, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppajärjestelmän luomista koskeva direktiivi on puolestaan herättänyt joukon vastakkaisia reaktioita. Mielipide-eroja aiheuttavat etenkin päästöoikeuksien jakoa päästölähteiden kesken koskevien kansallisten suunnitelmien laadinta ja hyväksymismenettely. Järjestelmällä ei itse asiassa luoda päästökauppaan osallistuville tahoille samanlaisia edellytyksiä sen paremmin jäsenvaltiotasolla eri tuotantosektoreiden kesken kuin yhteisön tasolla jäsenvaltioiden kesken.

Эстонский

2.2 Taastuvaid energiaallikaid, koostootmist, energiatoodete maksustamist ja biokütuseid käsitlevate direktiividega kujundatud reguleeriv raamistik on loonud soodsad turutingimused fossiilkütuste kasutuse lihtsamaks ja tõhusamaks vähendamiseks ning üldiselt kujundanud kõigile sama valdkonna ettevõtjatele samad tingimused. Samas on tekitanud vastandlikke reaktsioone kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi loova direktiivi rakendamine ning eriti igale allikale saastekvoodi eraldamise riiklike tegevuskavade vastuvõtmine. Tegelikkuses ei ole kõnealuse süsteemiga võimalik luua saastekvootidega kauplejatele samu tingimusi — ei tootmissektoritele riiklikul tasandil ega liikmesriikidele rahvusvahelisel tasandil.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

-Kiinteiden päästölähteiden kansallisista jakosuunnitelmista, joissa päästöoikeudet myönnetään jäsenvaltiotasolla, on huonoja kokemuksia.

Эстонский

-riiklikul tasandil toimunud jaotamisel paiksete emissiooniallikate riiklike jaotuskavade puhul on halvad kogemused;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

b) edistää sellaisten käytettävissä ja toteutettavissa olevien käytännöllisten toimenpiteiden soveltamista, joiden avulla voidaan nopeasti saavuttaa realistinen ja tarkoituksenmukainen päästöjen vähennysten ja päästölähteiden poistojen taso;

Эстонский

b) edendab kättesaadavate, tasuvate ja praktiliste meetmete rakendamist, mille abil on võimalik kiiresti saavutada realistlik ja arvestatav heite vähendamise või allikate kõrvaldamise tase;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK