Спросить у Google

Вы искали: přebývající (Чешский - Испанский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Чешский

Испанский

Информация

Чешский

V lahvičce zůstane přebývající množství přípravku.

Испанский

Quedará un poco de producto sobrante en el vial.

Последнее обновление: 2012-04-10
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

Dedana a Temu, a Buzu i všecky přebývající v koutech nejzadnějších,

Испанский

A Dedán, a Tema, a Buz y a todos los que se rapan las sienes

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Pokladniční činnosti zahrnují investice přebývající likvidity a správu devizového rizika facility.

Испанский

Las actividades de tesorería incluyen la inversión de la liquidez excedente y la gestión del riesgo de cambio del mecanismo.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Чешский

Pokud jsou from a to různě dlouhé, přebývající znaky z delšího z těch dvou se ignorují.

Испанский

Si desde y hasta son de distinta longitud, los caracteres extra en la más larga son ignorados.

Последнее обновление: 2011-10-24
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Byli pak v Jeruzalémě přebývající Židé, muži nábožní, ze všelikého národu, kterýž pod nebem jest.

Испанский

En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Pokud neexistují přebývající výrobní kapacity, nevyžaduje Komise obvykle jako protiplnění za podporu žádné snížení kapacit.

Испанский

Si no hay sobrecapacidad estructural, la Comisión normalmente no exige que la ayuda se compense por una reducción de capacidades.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Protož přikázal David, aby shromáždili cizozemce přebývající v zemi Izraelské, a ustanovil z nich kameníky, aby tesali kamení k stavení domu Božího.

Испанский

Después David mandó que se reuniesen los extranjeros que habitaban en la tierra de Israel, y designó canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Všickni obyvatelé světa, a přebývající na zemi, když bude korouhev vyzdvižena na horách, uzříte, a když troubiti se bude trubou, uslyšíte.

Испанский

Vosotros, todos los habitantes del mundo y moradores de la tierra, veréis cuando se levante la bandera sobre las montañas, y escucharéis cuando se toque la corneta

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Potom táhl Juda s Simeonem, bratrem svým, a porazili Kananejské přebývající v Sefat, a zkazili je. I nazváno jest jméno města toho Horma.

Испанский

Después fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefat, y la destruyeron. Y pusieron por nombre a la ciudad Horma

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Egypt jako potok se valí a jako řeky, když se vody hýbají, tak pravě: Potáhnu, přikryji zemi, zkazím město i přebývající v něm.

Испанский

Egipto, que se alza como el Nilo, y cuyas aguas se agitan como ríos, dijo: 'Subiré, cubriré la tierra; destruiré las ciudades y sus habitantes.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Belgické orgány získají zpět přebývající část podpory nejpozději do 31. března 2007 za použití úrokové sazby, která se rovná referenční a diskontní sazbě Komise platné v okamžiku poskytnutí podpory.

Испанский

Las autoridades belgas recuperarán la parte excedentaria de la ayuda a más tardar el 31 de marzo de 2007 aplicando un tipo de interés igual al tipo de referencia y de actualización de la Comisión en vigor en el momento de la concesión de la ayuda.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 2
Качество:

Чешский

Anebo oněch osmnácte, na kteréžto upadla věže v Siloe, a zbila je, zdali se domníváte, že by oni vinni byli nad všecky lidi přebývající v Jeruzalémě?

Испанский

O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Nebo Panovník Hospodin zástupů když se jen dotkne země, rozplývá se, a kvílí všickni přebývající na ní, a vystupuje všecka jako potok, a zatopena bývá jako potokem Egyptským,

Испанский

El Señor Jehovah de los Ejércitos es el que toca la tierra, y ella se derrite. Hacen duelo todos los que habitan en ella. Toda la tierra sube como el Nilo, y luego merma como el Nilo de Egipto

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Překladatelské středisko se snaží uspokojit překladatelské potřeby a převzít přebývající práci, kdykoli dochází k výkyvům poptávky po překladech u institucí, kterémají vlastní překladatelské útvary – požadavky na překlady zasílají Generální ředitelství pro rozšíření a Generální ředitelství pro zaměstnanost Evropské komise.

Испанский

El Centro de Traducción tiene por objeto satisfacer las necesidades de traducción y absorber el trabajo excedente generado cuando se produzcan fluctuaciones de la demanda de traducciones en las instituciones que dispongan de sus propios servicios de traducción: la Dirección General de Ampliación y la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea envían solicitudes de traducción.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

(106) Oproti BdB by investor v tržním hospodářství akceptoval omezení vyměřovací základny pro výpočet své úhrady na část skutečně použitou pro rozšíření obchodů a pro přebývající část by nepožadoval úhradu ve výši 0,3 % v návaznosti na rozhodnutí Komise o WestLB.

Испанский

(106) Refutando las alegaciones de la BdB, Alemania aseguró que, en consonancia con la Decisión sobre WestLB, un inversor privado habría aceptado que se limitara la base de cálculo de su remuneración a la parte realmente utilizada para su expansión comercial y no habría exigido por el importe restante una remuneración del 0,3 %.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

(2) vzhledem k tomu, že směrnice 90/429/EHS požaduje, aby se testovala zvířata, která opouštějí inseminační stanici; že tyto testy mohou být také provedeny na zvířatech přebývajících ve stanicích v souladu s programem, který zajišťuje, že každý reprezentativní vzorek je pravidelně kontrolován a že všechna zvířata jsou kontrolována alespoň jednou ročně;

Испанский

(2) Considerando que la Directiva 90/429/CEE establece que han de realizarse pruebas en los animales al salir de los centros de recogida de esperma; que tales pruebas también pueden ser realizadas eficazmente en los animales que se encuentran en los centros, de acuerdo con un programa que garantice que se somete a prueba con regularidad una muestra representativa y que todos los animales son sometidos a pruebas una vez al año;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Чешский

(209) Komise rovněž mohla podle úmluv, které jí byly předloženy, prověřit, že veškerá eventuálně přebývající celková částka byla odečtena od částky na podporu, zaplacené následující rok.

Испанский

209. La Comisión pudo también comprobar, según los convenios que se le presentaron, que cualquier suma excedentaria se deducía del importe de la ayuda pagada el año siguiente.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Чешский

Je-li vyvezené množství produktů podle licence nebo osvědčení, náhradní licence nebo osvědčení nebo podle výpisu a náhradního výpisu vyšší než množství produktů, které mohlo být vyvezeno podle původní licence, osvědčení nebo výpisu, jistota uvedená v odstavci 5, která odpovídá přebývajícímu množství, propadá místo vrácení náhrady.

Испанский

Si la cantidad de productos exportada al amparo de un certificado y de un certificado sustitutivo o al amparo de un extracto y de un extracto sustitutivo fuere superior a la cantidad de productos que hubiere podido exportarse al amparo del certificado o del extracto, la garantía contemplada en el apartado 5 correspondiente a la cantidad excedente se perderá en concepto de reembolso de la restitución.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Чешский

b) neprodleně informovat celní orgány celního úřadu určení o jakémkoliv porušení celních závěr a o jiných nesrovnalostech, jako například o přebývajícím či chybějícím zboží nebo o jeho záměně;

Испанский

b) advertir inmediatamente a las autoridades de la aduana de destino de los precintos que no estén intactos u otras irregularidades, como excesos, defectos o sustituciones de mercancías;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Чешский

A to známé jest učiněno všechněm přebývajícím v Jeruzalémě, takže jest nazváno pole to vlastním jazykem jejich Akeldama, to jest pole krve.

Испанский

Y esto llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su lengua Acéldama, que quiere decir Campo de Sangre.

Последнее обновление: 2012-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK