Спросить у Google

Вы искали: spoluodpovědnosti (Чешский - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Чешский

Польский

Информация

Чешский

nařízení (EHS) č.1079/77 (dávky spoluodpovědnosti);

Польский

rozporządzenie (EWG) nr 1079/77 (opłata z tytułu współodpowiedzialności);

Последнее обновление: 2014-10-17
Частота использования: 3
Качество:

Чешский

c) nařízení (EHS) č. 1079/77 (dávky spoluodpovědnosti);

Польский

c) rozporządzenie (EWG) nr 1079/77 (opłata z tytułu współodpowiedzialności);

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Pro účely tohoto nařízení se dávky spoluodpovědnosti podle článku 1 zaplatí v okamžiku:

Польский

Dla celów niniejszego rozporządzenia opłaty z tytułu współodpowiedzialności przewidziane w art. 1 są wymagalne w terminie:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

"1. Pro účely tohoto nařízení se dávky spoluodpovědnosti podle článku 1 zaplatí v okamžiku:

Польский

%quot%1. Dla celów niniejszego rozporządzenia opłaty z tytułu współodpowiedzialności przewidziane w art. 1 są wymagalne w terminie:

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Чешский

vzhledem k tomu, že přepočet dávek spoluodpovědnosti uvedených v článku 1 nařízení Komise (EHS) č.

Польский

a także mając na uwadze, co następuje:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Vnitrostátní systém vybírání dávky spoluodpovědnosti, založený bývalou Německou demokratickou republikou, musí zůstat během zmíněného účetního období zachován.

Польский

Krajowy system pobierania opłat z tytułu współodpowiedzialności, ustanowiony przez byłą Niemiecką Republikę Demokratyczną, musi być utrzymany w określonym roku gospodarczym.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1432/88, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dávku spoluodpovědnosti v odvětví obilovin

Польский

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1432/88 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania opłaty z tytułu współodpowiedzialności w sektorze zbożowym

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Znásobení cílů reformy, závazků a zúčastněných států bylo vyrovnáno odpovídajícím počtem nedostatků, co se týče spoluodpovědnosti, provedení a koordinace i odpovídajícího hospodářského dopadu a dopadu na pracovní příležitosti.

Польский

Mnożenie celów reformy, zobowiązań oraz krajów uczestniczących osiągnęło ten sam poziom, co niedociągnięcia pod względem współodpowiedzialności, wdrażania i koordynacji oraz odpowiadający im wpływ na gospodarkę i na liczbę miejsc pracy.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

vzhledem k tomu, že v zájmu harmonizace by měly být pro hospodářské subjekty stanoveny stejné lhůty pro uhrazení doplňkové dávky spoluodpovědnosti dotčeným stranám, jakož i pro její zaplacení příslušným orgánům;

Польский

w interesie harmonizacji należy wymagać od podmiotów gospodarczych zastosowania się do tych samych terminów zarówno dotyczących zwrotu dodatkowej opłaty z tytułu współodpowiedzialności zainteresowanym stronom, jak i jej wypłaty właściwym władzom;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1822/77, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vybírání dávky spoluodpovědnosti v odvětví mléka a mléčných výrobků

Польский

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1822/77 ustanawiające szczegółowe zasady pobierania opłaty z tytułu współodpowiedzialności wprowadzonej w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

vzhledem k tomu, že výše dávky spoluodpovědnosti použitelná v mléčném hospodářském roce 1980/81 je stanovena na 2 % směrné ceny mléka platné pro uvedený mléčný hospodářský rok;

Польский

poziom opłaty z tytułu współodpowiedzialności, mający zastosowanie w roku mleczarskim 1980/81 jest ustalony na 2 % docelowej ceny mleka obowiązującej w danym roku mleczarskim;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

vzhledem k tomu, že výše dávky spoluodpovědnosti použitelná v mléčném hospodářském roce 1980/81 je stanovena na 2% směrné ceny mléka platné pro uvedený mléčný hospodářský rok;

Польский

a także mając na uwadze, co następuje:poziom opłaty z tytułu współodpowiedzialności, mający zastosowanie w roku mleczarskim 1980/81 jest ustalony na 2% docelowej ceny mleka obowiązującej w danym roku mleczarskim;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Dávka spoluodpovědnosti se neukládá na mléko, které producent prodá podniku, který ošetřuje nebo zpracovává mléko a který se nachází v regionu, kde bylo v roce 1976 průměrné denní množství mléka dodané producentem do uvedeného podniku menší než 10 kilogramů na producenta.

Польский

Ponadto z opłaty z tytułu współodpowiedzialności zwolnione jest mleko sprzedawane przez producentów przedsiębiorstwom zajmującym się obróbką i przetwarzaniem mleka, działającym w regionie, w którym w 1976 r. średnia dzienna ilość mleka dostarczanego przez poszczególnych producentów takim przedsiębiorstwom wynosiła mniej niż 10 kilogramów.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

Kupující mléka uvedou zvlášť v platební bilanci každého samostatného producenta částku odečtenou z dávky spoluodpovědnosti, přičemž v případě zemědělských podniků uvedených v odstavci 2 rozliší částku odečtenou na základě snížené sazby dávky a po překročení roční množstevní hranice částku odečtenou na základě obecné sazby dávky."

Польский

Nabywcy mleka przedstawiają osobno, na rachunku płatności każdego producenta, kwotę potrąconej opłaty z tytułu współodpowiedzialności, rozróżniając w przypadku gospodarstw określonych w ust. 2, kwotę potrąconą według obniżonej stawki opłaty od kwoty potrąconej według ogólnej stawki opłaty, po przekroczeniu limitu ilościowego."

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Чешский

vzhledem k tomu, že na základě zkušeností získaných při používání platného režimu dávek spoluodpovědnosti je nezbytné stanovit vhodná opatření pro případ, že nejsou ustanovení týkající se platby dávek spoluodpovědnosti dodržena, aby se tak vyloučila výhoda vyplývající ze zpožděné platby;

Польский

doświadczenie wynikające z będących w mocy ustaleń dotyczących współodpowiedzialności wskazuje na potrzebę właściwych przepisów stosowanych w przypadku nieprzestrzegania przepisów ustanowionych w odniesieniu do płatności opłat w celu wyeliminowania korzyści uzyskiwanych z opóźnionych płatności;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

1822/77 ze dne 5. srpna 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vybírání dávky spoluodpovědnosti v odvětví mléka a mléčných výrobků[2] by mělo zaručit provádění co nejúčinnějšího a nejracionálnějšího režimu; že za účelem zjednodušit administrativu a kontroly je vhodné zohlednit zvláštní situace, které by mohly vést k nadměrným formalitám a velkému finančnímu zatížení, jež neodpovídají částce vybrané na základě dávky spoluodpovědnosti;

Польский

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1822/77 z dnia 5 sierpnia 1977 r. ustanawiające szczegółowe zasady pobierania opłaty z tytułu współodpowiedzialności wprowadzonej w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych2 ma na celu zapewnienie wdrożenia jak najbardziej wydajnego i racjonalnego systemu; w tym celu, ze względu na konieczność uproszczenia administracji i nadzoru, należy wziąć pod uwagę szczególne sytuacje, w których wysokość kwot pobieranych z tytułu omawianej opłaty jest nadmierna w stosunku do nakładu czasu i środków;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

2. povzbuzováním a případně podporováním zapojení všech zúčastněných, včetně učitelů, žáků, vedení školy, rodičů a odborníků, do procesu externího hodnocení a sebehodnocení na školách s cílem podpořit spoluodpovědnost za zlepšení škol;

Польский

2) zachęcanie i wspieranie, gdzie sytuacja tego wymaga, zaangażowania ludzi związanych ze szkołami, łącznie z nauczycielami, uczniami, dyrekcją, rodzicami oraz ekspertami, w procesie samooceny w szkołach w celu promowania wspólnej odpowiedzialności za poprawę szkół;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

3.4.2 Ve Sdělení, které uznává strategický charakter průmyslu stavby a oprav lodí, potvrzuje Komise v souladu se zprávou LeaderSHIP svou odpovědnost a spoluodpovědnost v níže uvedených oblastech, které pokrývají všech osm kapitol zprávy Vysoké poradní skupiny:

Польский

3.4.2 W swym komunikacie Komisja uznaje wymiar strategiczny sektora budowy i naprawy statków, i na wzór raportu LeaderSHIP 2015, potwierdza swoją odpowiedzialność i współodpowiedzialność w zakresie, o którym mowa w ośmiu rozdziałach raportu Grupy Doradczej, a mianowicie:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

KAPITOLA III Vlastní kontrola a spoluodpovědnost hospodářských subjektů

Польский

ROZDZIAŁ III Monitorowanie prowadzone we własnym zakresie i współodpowiedzialność ze strony podmiotów gospodarczych

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 6
Качество:

Источник: Анонимно

Чешский

V souvislosti s tím EHSV zdůrazňuje spoluvlastnictví EU ze strany členských států a samozřejmě jejich spoluodpovědnost.

Польский

W związku z tym EKES podkreśla, że Państwa Członkowskie są współwłaścicielami UE i oczywiście są za nią współodpowiedzialne.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK