Спросить у Google

Вы искали: överavskrivningar (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

ackumulerade överavskrivningar

Английский

additional depreciation to benefit from fiscal incentives

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Stödordning i form av överavskrivningar

Английский

Aid scheme in the form of accelerated depreciation(

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

1.3.64 Kommissionens beslut om en stödordning i form av överavskrivningar för små och medel storaföretag i utvecklingsområdena.

Английский

Seventh Council Directive 90/684/EEC on aid to shipbuilding (OJ L 380. 31.12.1990; Bull.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

9.12.1998 Ordning för överavskrivningar 18.12.1998 Förlängning av ett kontraktsbaserat stödprogram för varvsindustrin till utgången av 1998

Английский

18/12/98 Prolongation of the contracted-related aid scheme for shipbuilding for 1998

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Den 17 mars avslutade kommissionen ett artikel 88.2förfarande med avseende på tillämpningen inom känsliga sektorer av en stödordning från 1998 i form av överavskrivningar för små och medelstora företagen i utvecklingsområden.

Английский

On 17 March the Commission closed the proceedings it had initiated under Article88(2) of the ECTreatyin respect of the application in sensitive sectors of an aid scheme set up in 1998 in the form of accelerateddepreciation for SMEs in development areas.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Finansiella överföringar som utgör statligt stöd kan ha många olika former; inte bara bidrag eller räntesubventioner, utan även lånegarantier, överavskrivningar, kapitaltillskott m.m.

Английский

• Economic advantage: The aid should constitute an economic advantage that the undertaking would not have received in the normal course of business. Less obvious examples of transactions satisfying this condition are given below:

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

statliga stöd som ges till företag i form av rätt till avdrag vid fastställandet av skattepliktig inkomst eller skattemässigt underskott eller som fastställs eller begränsas på basis av aktuell inkomstskatteskuld, såsom skattelindring under en viss period, investeringsavdrag, skattemässiga överavskrivningar och minskade skattesatser.

Английский

government assistance that is provided for an entity in the form of benefits that are available in determining taxable profit or tax loss, or are determined or limited on the basis of income tax liability. Examples of such benefits are income tax holidays, investment tax credits, accelerated depreciation allowances and reduced income tax rates;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

De franska bestämmelserna gör det möjligt att dra nytta av överavskrivning om man investerar i nya bostäder i Frankrike, men samma regler gäller inte för liknande investeringar utomlands.

Английский

The French rules allow investments in new residential property in France to benefit from accelerated depreciation, but do not allow the same for similar investments abroad.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Skattefördelen kan ges i olika former, däribland lägre skattesatser, skattelättnader, överavskrivning eller avskrivning av skatteskulder.

Английский

The tax advantage may be given in various forms, including lower rates of taxation, tax breaks, accelerated depreciation or debt cancellation.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Franska skattebetalare som investerar i bostadsfastigheter i ett annat EU-land i syfte att hyra ut dem omfattas dock inte av denna överavskrivning och följaktligen inte av denna förmånliga skattebehandling.

Английский

By contrast, a French taxpayer who invests in residential property to let in another EU Member State cannot benefit from accelerated depreciation, and hence cannot enjoy these tax benefits.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Medan anstånd med skatt – främst överavskrivningar och skattefria reserver – är den minst använda stödformen i EU, med undantag av Nederländerna, där den utgör 8 % av allt stöd till tillverkning, är mjuka lån ett viktigt stödinstrument i Tyskland, Österrike, Sverige och Finland.

Английский

Whereas tax deferrals ‑ mainly accelerated depreciation and the constitution of tax-free reserves ‑ is the form that is least used in the Community, with the exception of the Netherlands, where it accounts for 8% of all manufacturing aid, soft loans are an important instrument in Germany, Austria, Sweden and Finland.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Finansieringsbehovet uppgick till 90,9 miljoner euro om man tog hänsyn till följande:Samlade förluster under perioden 1991–2001: 41,7 miljoner euro (dvs. 29 miljoner euro – en siffra som kommissionen godkände i sitt beslut 2002/149/EG av den 30 oktober 2001 (EGT L 50, 21.2.2002, s. 66), 6,1 miljoner euro under år 2000 och 6,6 miljoner euro under 2001, före avdrag för omstruktureringskostnader).Minskning av de medel som utgörs av överavskrivningar: 24 miljoner euro (denna post minskar från 86 till 62 miljoner euro i balansräkningen för den aktuella perioden, vilket återspeglar förlängningen av avskrivningsperioden från 12 till 20 år, den minskade användningen av denna resurs och leasingen av de senast levererade fartygen).Realisationsvinst vid försäljning i samband med omstruktureringen: 21 miljoner euro, som kan dras av från finansieringsbehovet.Kumulativ effekt av omstruktureringskostnaderna: 46,2 miljoner euro (se fotnot 56).Den andra metoden gick ut på att man bestämde vilket eget kapital som bankerna skulle kräva för hela flottan, mot bakgrund av att de, för att finansiera inköpet av ett fartyg, i allmänhet kräver ett eget kapital motsvarande 20–25 % av fartygets värde.

Английский

It leads to a EUR 90,9 million financing requirement based on the following:accumulated losses from 1991 to 2001, that is to say, EUR 41,7 million (EUR 29 million — figure validated by Decision 2002/149/EC of 30 October 2001 (OJ L 50, 21.2.2002, p. 66), EUR 6,1 million in respect of 2000 and EUR 6,6 million, before restructuring costs, in respect of 2001);the reduction in resources made up opf special amortisation between the same dates, that is, EUR 24 million (the item falls from EUR 86 to 62 million on the balance sheet over the period, which reflects the extension of the amortisation period from twelve to twenty years, the lesser use of that resource and the use of ‘leasing’ for the last units delivered); appreciation of disposal generated during restructuring, namely EUR 21 million, deducted from the financing requirement;cumulative effect of restructuring charges of EUR 46,2 million (see footnote 56),The second method consists of determining what the amount of capital required by the banks for the entire fleet would be, given that for financing of the purchase of a vessel the banks in general require capital corresponding to 20 to 25 % of the vessel’s value.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Frankrike bestrider framför allt STIM:s beräkning av företagets värde till nästan 350 miljoner euro, där man bara tar hänsyn till de delar av balansräkningen som förbättrar värderingen räknat utifrån eget kapital (överavskrivningar, kvarstående realisationsvinster från fartygsförsäljning) och inte tar hänsyn till de skulder som kommer att minska värdet.

Английский

In particular, it refutes STIM’s estimated value of the undertaking of nearly EUR 350 million which takes into account only the items of the balance sheet which improve the value from accounting capital (special depreciation, residual gains from vessels and so on) without taking account of liabilities which then reduce it.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Enligt meddelandet om direkt beskattning av företag kan en sådan fördel ges genom olika former av skattelättnader för företaget, bland annat genom: minskning av beskattningsunderlaget (undantagsvisa avdrag, extraordinära avskrivningar eller överavskrivningar, inskrivning av reserver i balansräkningen osv.), total eller partiell nedsättning av skattebeloppet (skattebefrielse, skattekredit osv.), uppskov med, avskrivning av eller till och med särskild omläggning av skatteskulden.

Английский

According to the communication from the Commission on direct business taxation, such an advantage may be conferred by a reduction of the undertaking’s tax burden in various ways, including: a reduction in the tax base (such as special deductions, special or accelerated depreciation arrangements or the entering of reserves on the balance sheet etc.); a total or partial reduction in the amount of tax (such as exemption or a tax credit); deferment, cancellation or even special scheduling of tax debt.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

statliga stöd som ges till företag i form av rätt till avdrag vid fastställandet av skattepliktigt resultat eller som fastställs eller begränsas på basis av aktuell inkomstskatteskuld (såsom skattelindring under en viss period, investeringsavdrag, skattemässiga överavskrivningar och minskade skattesatser),

Английский

government assistance that is provided for an enterprise in the form of benefits that are available in determining taxable income or are determined or limited on the basis of income tax liability (such as income tax holidays, investment tax credits, accelerated depreciation allowances and reduced income tax rates);

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

överavskrivning

Английский

accelerated depreciation

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 10
Качество:

Источник: IATE

Шведский

29.7.1998 System för överavskrivning

Английский

29/07/98 Accelerated depreciation scheme

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Vid fastställandet av huruvida företaget hade beviljats en förmån beaktade kommissionen, i överensstämmelse med sin normala praxis, endast den skatteminskning som var hänförlig till objekt som fortfarande skrevs av under undersökningsperioden och jämförde hur stora avskrivningsbeloppen blev med tillämpning av normal avskrivning respektive Överavskrivning.

Английский

In establishing whether a benefit was conferred to this company, the Commission, in accordance with its normal methodology, took into account only the tax saving incurred by all items which were still being depreciated during the POI, comparing the amounts depreciated under the normal and accelerated schedules.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Den lokala skattemyndigheten kontrollerar sedan på nytt om utrustningen uppfyller kriterierna i artikel 5 i lagen om industriell modernisering och om Överavskrivningen tillämpats korrekt.

Английский

Once the local tax authorities approve the amount, the tax credit can be deducted in the tax declaration for the current fiscal year.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

De skattelätt­nader som beviljas i dessa zoner består av avdrag för överavskrivning och fri avskrivning, dubbla hyresavdrag och befrielse från lokala fas­tighetsskatter.

Английский

The tax relief granted to these areas consists in capital allowances (accelerated and free depreciation), double rent allowance and relief from local property tax.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK