Спросить у Google

Вы искали: par var fida (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

Arbetsoförmågan orsakades troligen av ett olycksfall för vilket tredje part var ansvarig.

Английский

The incapacity for work was presumably caused by an accident for which a third party was responsible. 8.1

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Enligt denna part var denna slutsats inte giltig, eftersom varken lagernivåerna eller produktutbudet ingår i tillverkningskostnaden.

Английский

According to this party, this conclusion would not hold true as stock levels as well as product mix are not part of the cost of production.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Enligt denna part var det inte den dumpade importen, utan sårbara kostnadsstrukturer som hade förorsakat gemenskapsindustrins svaga ekonomiska situation.

Английский

Therefore, it would not be the dumped imports but vulnerable costs structures that have caused the weak economic situation of the Community industry.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Detta är i sig ett viktigt framsteg jämfört med den tidigare situationen, då tillträde till nätet för tredje part var en tvistefråga.

Английский

This is in itself a large step forward compared with the previous situation, when access by third parties to the network was disputed.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

När det gäller exporten till gemenskapen, sålde den berörda turkiska tillverkaren den berörda produkten direkt till gemenskapen utan att någon närstående part var inblandad.

Английский

As regards to the exports to the Community, the Turkish producers sold the product concerned directly in the Community without intervention of any related party.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

När det gäller exporten till gemenskapen, sålde den berörda turkiska tillverkaren den berörda produkten direkt till gemenskapen utan att någon närstående part var inblandad.

Английский

As regards the exports to the Community, the Turkish producer concerned sold the product concerned directly in the Community without the intervention of any related party.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Den avgörande frågan är huruvida varje part var för sig har de nödvändiga medlen när det gäller tillgångar, know-how och andra resurser.

Английский

The decisive question is whether each party independently has the necessary means as regards assets, know-how and other resources.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

De uppgifter som lämnats av denna part var en publikation av den brittiska regeringen som grundas på veckovisa registreringar i Förenade kungarikets centrala register över inmatningspriser.

Английский

The information provided by this party was a publication of the UK government based on the weekly registrations in the UK Central FiT Register (CFR).

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Enligt denna part var argumentet att skada förelåg även för de företag som ändrat sina affärsmodeller ogiltigt, eftersom man ansåg att enbart en ändring av affärsmodellen i sig inte nödvändigtvis skulle visa att inga strukturproblem förelåg.

Английский

According to this party, the argument that injury was at hand also for the companies that had changed business model had to be rejected as it was considered that a change in business model as such would not necessarily indicate that there were no structural problems at hand.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Det erinras om att den enda information som lämnats av denna part var ett ståndpunktsdokument där slutsatsen drogs att importen av etanolaminer med ursprung i USA inte orsakat någon skada och att det inte är sannolikt att den skadevållande dumpningen återkommer.

Английский

It is recalled that the sole information that this party submitted was a position paper in which it concluded that there is no injury caused by imports of US origin ethanolamines and no likelihood of recurrence of injurious dumping.

Последнее обновление: 2014-11-11
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Estlands premiärminister Juhan Parts var i Bryssel den 21–22 maj då han träffade kommissionsledamot Günter Verheugen och kommissionens ordförande Romani Prodi.

Английский

On 21 and 22 May, Estonia’s Prime Minister, Mr Juhan Parts, visited Brussels, where he met Mr Verheugen and Mr Prodi.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

I BIS-rapporten konstateras det dock att dollar/euro-paret var det överlägset mest handlade valutaparet 2001, då det stod för omkring 30 % av den totala omsättningen.

Английский

Nevertheless, the BIS reports that the dollar/euro pair was by far the most traded currency pair in 2001, accounting for some 30 % of global turnover.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Dock kan förfaranden som skall genomföras innan produkten släpps ut på marknaden (typ- och/eller produktkontroller som utförs av en tredje part) vara bättre lämpade för särskilda produkter.

Английский

However pre-market procedures (covering type-and/or product controls by third parties) might be more appropriate for some particular products.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Varje berörd part, vare sig det rört sig om medlemsstat, tillverkarnas europeiska sammanslutningar eller arbetstagarnas fackföreningar, har getts tillfälle att uttrycka sin åsikt och lämna synpunkter.

Английский

All parties concerned, both at Member State level and from European federations of manufacturers and trade unions, had an opportunity to express their opinions and make comments.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Efter sakframställan skall varje part vara skyldig att till övriga parter i målet lämna en förteckning över de relevanta handlingar som de förfogar över och som är tillgängliga för dem.

Английский

Subject to fact pleading, there should be an obligation on each party to provide the other parties to the litigation with a list of relevant documents in its possession, which are accessible to them.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

3.4.1 För att lagen om offentlig upphandling ska ha fortsatt stöd hos såväl företag som fackliga organisationer samt civilsamhället i övrigt är det fundamentalt viktigt att ingen part – vare sig myndigheter eller leverantörer – utnyttjar lagstiftningens flexibilitet på ett otillbörligt sätt.

Английский

3.4.1 If the law on public procurement is to continue to enjoy the backing of companies as well as trade unions and civil society in general, it is vital that no party – be it the authorities or suppliers – exploit the flexibility in the rules in an inappropriate manner.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Förutom den utgivande myndigheten och de personer som är särskilt utsedda genom den nationella lagstiftningen i den utgivande medlemsstaten, ska ingen part vara skyldig att ta emot fler än 50 mynt vid någon enskild betalning.

Английский

Except for the issuing authority and for those persons specifically designated by the national legislation of the issuing Member State, no party shall be obliged to accept more than 50 coins in any single payment.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Under uppbyggnadsfasen måste en fortsatt kvalitetskontroll utförd av en tredje oberoende part vara obligatorisk (artiklarna 7 och 8.2).

Английский

During the construction phase, continuous quality control operations carried out by independent third parties must be compulsory (Article 7 and Article 8(2)).

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Om artikel 208.2 tillämpas skall varje berörd part vara ansvarig endast för de uppgifter som avser det förfarande om vilket han ansökte som deklarant, ansvarig eller representant för en av dessa.

Английский

Where Article 208 (2) is applied, each party involved shall be liable only as regards the particulars relating to the procedure for which he applied as declarant, principal or as the representative of one of these.

Последнее обновление: 2017-02-21
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Företaget hävdade att det hade lämnat alla uppgifter som begärts till kommissionen och att skälet till att det behandlats som en icke-samarbetsvillig part var att kommissionen ville förvägra företaget de rättigheter som en samarbetsvillig part har, och då särskilt möjligheten att göra åtaganden.

Английский

The company claimed to have provided to the Commission all the information requested and considered that the reason for being treated as a non cooperator was to deprive it of its rights as a cooperating party and namely of the opportunity to offer an undertaking.

Последнее обновление: 2017-01-29
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Несколько пользовательских переводов с низким соответствием были скрыты.
Показать результаты с низким соответствием.

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK