Спросить у Google

Вы искали: restavfallet (Шведский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Английский

Информация

Шведский

Mängden återvunnet material i förhållande till restavfallet.

Английский

the amount of the recycled material in relation to the residual waste,

Последнее обновление: 2017-02-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

(d) Kostnaderna för återvinning och kostnaderna för bortskaffande av restavfallet.

Английский

(d) The cost of recovery and the cost of disposal of the residual waste

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

(b) Mängden återvunnet material i förhållande till restavfallet och det icke-återvinningsbara avfallet.

Английский

(b) The amount of recovered material in relation to the residual waste and the non-recoverable waste

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Hinder för återvinning på unionens inre marknad bör tas bort, och befintliga mål för förebyggande, återanvändning, återvinning och avledning från deponering ses över för att skapa ett livscykeldrivet kretsloppssamhälle, där resurser används i flera steg och restavfallet minskas till nära noll.

Английский

Barriers facing recycling activities in the Union internal market should be removed and existing prevention, re-use, recycling, recovery and landfill diversion targets reviewed so as to move towards a lifecycle-driven ‘circular’ economy, with a cascading use of resources and residual waste that is close to zero.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

drar slutsatsen att för bästa möjliga resultat måste förebyggande av avfall och materialåtervinning ingå som ett led i en mer övergripande strategi för avfallshantering som även omfattar energiåtervinning och deponering av restavfall,

Английский

concludes that in order to achieve optimum outcomes, waste prevention and recycling must be part of a broader waste management strategy, including elements in relation to energy recovery and landfill of residual waste;

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Långsiktigt bör den totala volymen använt material och restavfall kontrolleras och minskas för miljöns bästa.

Английский

In the long term, the total volume of materials consumed and residual waste should be brought under control and reduced for the sake of the environment.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Bör det införas separat insamling av plastavfall direkt från hemmen i kombination med ett system för enhetsbaserad prissättning (pay-as-you-throw) för restavfall i Europa?

Английский

Should separate doorstep collection of all plastic waste combined with pay-as-you-throw schemes for residual waste be promoted in Europe?

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Det finns betydande bevis för att PAYT-systemen utgör ett effektivt sätt att minska mängden ”restavfall” från hushållen, medan osäkerhet råder om effekten på avfallsgenereringen.

Английский

There is substantial evidence that PAYT schemes are an effective means to reduce the amount of “residual” waste disposed of by households, though the effect on waste generation is much more uncertain.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

(a) Den planerade metoden för bortskaffande av restavfall efter återvinning.

Английский

(a) The planned method of disposal for the residual waste after recovery

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

De ger medborgarna ett ekonomiskt incitament att minska mängden ”restavfall” eftersom avfallskostnaden ökar med volymen eller vikten hos det avfall som slängs.

Английский

PAYT schemes provide citizens with an economic incentive to reduce the amount of “residual” waste they throw away because the cost of waste collection increases with the volume or weight of waste they dispose of.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Utöver utvärderingar för att lyfta fram fördelarna, kan denna utveckling stödjas ytterligare genom mål för högsta tillåtna mängd restavfall för bortskaffande (deponering eller förbränning utan energiutvinning) eller andra åtgärder för att styra över mer bioavfall till materialåtervinning och energiutvinning.

Английский

In addition to assessments to highlight the benefits, it could be further strengthened with targets for the maximum allowed amount of residual waste for disposal (landfilling or incineration without energy recovery) or other measures in order to direct more bio-waste towards material and energy recovery.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Även processerna för avfallsåtervinning, oavsett om det gäller energiutvinning eller materialutnyttjande, ger upphov till vissa mängder ”restavfall” som inte kan återvinnas vidare och som därför måste bortskaffas.

Английский

Even waste recovery processes, whether energy recovery or material recovery, generate some “residual” waste that is not amenable to further recovery and therefore requires disposal.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Se över befintliga mål för förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och undvikande av deponering i syfte att skapa en ekonomi grundad på återanvändning och återvinning, med så gott som inget restavfall (2014).

Английский

Review existing prevention, re-use, recycling, recovery and landfill diversion targets to move towards an economy based on re-use and recycling, with residual waste close to zero (in 2014);

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Det kommer också att kräva att restavfall minskas till nära noll och att ekosystemen återställs, samt att miljörelaterade systemrisker i ekonomin har identifierats och undviks.

Английский

It will also require that residual waste is close to zero and that ecosystems have been restored, and systemic risks to the economy from the environment have been understood and avoided.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Den planerade metoden för bortskaffande av restavfall sedan återvinning skett.

Английский

the planned method of disposal for the residual waste after recycling has taken place,

Последнее обновление: 2017-02-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

Medvetenhetshöjande åtgärder och utbildning om utfasning av deponeringen på avfallsupplag av återvinningsbart avfall (för att begränsa deponeringen på avfallsupplag till restavfall, dvs. avfall som inte kan återvinnas).

Английский

Awareness-raising and training on phasing out landfilling of recyclable or recoverable waste (so as to limit landfilling to residual, i.e. non-recyclable and non-recoverable waste).

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Шведский

restavfall

Английский

residual waste

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Sådant genomförande innebär att avfallshierarkin tillämpas i enlighet med ramdirektivet om avfall och att marknadsbaserade styrmedel och andra åtgärder tillämpas på ett effektivt sätt för att säkerställa att: 1) deponering begränsas till restavfall (dvs. icke materialåtervinningsbart och icke återvinningsbart avfall), med beaktande av de förlängda tidsfrister som anges i artikel 5.2 i direktivet om deponering av avfall, 2) energiåtervinning begränsas till material som inte kan materialåtervinnas, med beaktande av artikel 4.2 i ramdirektivet om avfall, 3) återvunnet avfall används som en stor, pålitlig råvarukälla för unionen genom utvecklingen av giftfria materialkretslopp, 4) farligt avfall hanteras på ett säkert sätt och uppkomsten av det begränsas, 5) olagliga avfallstransporter elimineras, med stöd av strikt tillsyn, och 6) matavfallet minskar.

Английский

Such implementation will include applying the waste hierarchy in accordance with the Waste Framework Directive and the effective use of market-based instruments and other measures to ensure that: (1) landfilling is limited to residual (i.e. non-recyclable and non-recoverable) waste, having regard to the postponements provided for in Article 5(2) of the Landfill Directive; (2) energy recovery is limited to non-recyclable materials, having regard to Article 4(2) of the Waste Framework Directive; (3) recycled waste is used as a major, reliable source of raw material for the Union, through the development of non-toxic material cycles; (4) hazardous waste is safely managed and its generation is reduced; (5) illegal waste shipments are eradicated, with the support of stringent monitoring; and (6) food waste is reduced.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Avfall hanteras på ett säkert sätt och som en resurs, och för att undvika skador på hälsa och miljö, mängden avfall som produceras minskar i absoluta tal, mängden avfall som produceras per person, deponering begränsas till restavfall (dvs. icke materialåtervinningsbart och icke återvinningsbart avfall), med beaktande av de förlängda tidsfrister som anges i artikel 5.2 i direktivet om deponering av avfall [55] och energiåtervinning begränsas till material som inte kan materialåtervinnas, med beaktande av i artikel 4.2 i ramdirektivet om avfall [56].

Английский

waste is safely managed as a resource and to prevent harm to health and the environment, absolute waste generation and waste generated per capita are in decline, landfilling is limited to residual (i.e. non-recyclable and non-recoverable) waste, having regard to the postponements provided for in Article 5(2) of the Landfill Directive [55] and energy recovery is limited to non-recyclable materials, having regard to Article 4(2) of the Waste Framework Directive [56];

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Planerna omfattar att utveckla ett nytt avfallsupplag över befintlig marknivå med en samlad areal på 32 ha, samt separat insamling av torrt återvinningsbart avfall, organiskt avfall för kompostering och restavfall. Kommunens befintliga avfallsupplag och soptippar i byarna kommer att stängas.

Английский

Improvements to public health and safety conditions and reductions in air, water and soil pollution are some of the benefits to be gained from the construction of an integrated waste management system in the Romanian municipality of Bačau and 18 surrounding communes. e investments notably concern solid waste collection and disposal of waste. e plans include the development of a new landfill site above the existing ground level covering a total area of 32 ha, as well as the selective collection of dry recyclable waste, organic waste for composting and waste residuals. e existing municipality landfill and village dumpsites will be closed.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK