Вы искали: genomfûrandet (Шведский - Голландский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Голландский

Информация

Шведский

kan komma att bli de viktigaste aktûrerna vid genomfûrandet av den ekonomiska och sociala sammanhìllningspolitiken.

Голландский

¶de oprichting van het comitï van de regio's is een belangrijke stap bij het geleidelijk wegwerken van het democratisch tekort in de europese unie; de leden van het comitï kunnen een belangrijke rol spelen bij het op gang brengen van het economisch en sociaal cohesiebeleid.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

alla frìgor om genomfûrandet av detta direktiv kan behandlas av kommittïn pì begêran av dess ordfûrande eller av en med-lemsstat.

Голландский

het comitï bepaalt zijn standpunt ten aanzien van de in lid 2 bedoelde mededelingen en voorstellen en kan in dat verband de commissie met name aansporen om:

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

alla frìgor om genomfûrandet av detta direktiv kan behandlas av kommittïn pì begêran av dess ordfûrande eller av en med-lemsstat.

Голландский

iedere aangelegenheid betre.endedeuitvoeringvandericht-lijn kan op verzoek van de voorzitter van het comitï of op ver-zoek van een lidstaat aan het comitï worden voorgelegd.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

fûrutom kravet att ûverlêmna texten till anmêlningen och ange grunderna fûr genomfûrandet êr medlemsstaterna ocksì skyl-diga att ûverlêmna tillêggsdokumentationen till kommissionen.

Голландский

deze verplichting is gekoppeld aan de verplichting de redenen bekend te maken die de totstandbrenging van de voorgestelde maatregelen rechtvaardigen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

det rêcker inte att fûra en isolerad politik fûr landsbygdsomrìdena, utan man mìste êven ta hênsyn till beroendefûrhìllandet mellan landsbygds- och stadsutveckling vid genomfûrandet av

Голландский

het volstaat niet een geõsoleerd beleid te voeren voor landbouwgebieden: bij de uitvoering van maatregelen van structuurbeleid moet meer rekening worden gehouden met de dwarsverbanden tussen plattelandsontwikkeling en stadsontwikkeling.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

det finns enligt direktiven ett krav pì att genomfûrandet av dem under inga omstêndigheter fìr utgûra en grund fûr att begrênsa det skydd som redan ges enligt nationell rêtt.

Голландский

† een landgebonden lijst van de internationale instrumenten die het betreffende land heeft geratificeerd.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

genom att utnyttja de anstêlldas kunska-per kan faror upptêckas bêttre och genomfûrandet av funge-rande lûsningar underlêttas.

Голландский

werknemersver-tegenwoordigers spelen in dit proces een belangrijke rol.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

† fûrêndra attityder, beteenden och mûnster, samla stûd fûr ny politik, frêmja genomfûrandet av en dagordning fûr likabehandling osv.

Голландский

voorbeelden hiervan zijn een gebrek aan of afwezigheid van een georganiseerde infrastructuur of hiñrarchie, en/of het gebrek aan of afwezigheid van een managementsysteem.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

samma resonemang êr tillêmpligt pì ìtgêrder som vidtagits i syfte att uppnì ûverensstêmmelse med ett internationellt avtal som innehìller sêrskilda bestêmmelser fûr genomfûrandet, utan att nìgon mûjlighet till avvikelse faststêllts.

Голландский

wat de diensten van de informatiemaatschappij betreft, kan de commissie de goedkeuring van een ontwerp niet doen uitstellen alleen door mede te delen dat zij op het door het ontwerp bestreken gebied een bindend communautair be-sluit wil voorstellen of vaststellen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

kommissio-nen har genom kontrakt som lûper pì ett ìr i taget ûverlêmnat ansvaret fûr genomfûrandet av detta fûrfarande till de europe-iska standardiseringsorganen.

Голландский

› het in iedere lidstaat aanvaarden van in de rest van de ge-meenschap rechtmatig vervaardigde producten (ƒweder-zijdse erkenning•);

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

en arbetsgrupp har inrêttats fûr att ûvervaka genomfûrandet av re-kommendationerna i strategin, med olika undergrupper som arbetar med enskilda rekommen-dationer.

Голландский

er is een werkgroep opgericht om toezicht te houden op de uitvoering van de aanbevelingen van de strategie, waarbij voor afzonderlijke aanbevelingen subgroepen werden gevormd.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

de skulle bland annat kunna involveras tidigare, det vill sêga inte bara vid genomfûrandet utan êven i fûregìende skede, i samband med planering och fûrhandlingar.•

Голландский

het zou met name in een vroeger stadium moeten worden geactiveerd, dit wil zeggen niet alleen tijdens de uitvoeringsfase, maar al eerder, tijdens de programmerings- en onderhandelingsfase.•

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

inom kommittïn «nnskompetensnêrdet gêller standarder och tekniska fûreskrifter, och den utgûr centralpunkten fûr diskussionerna runt de problem som hêng-er samman med genomfûrandet av direktivet.

Голландский

het heeft bevoegd-heden voor normen en technische voorschriften,en vormt het centrale punt voor de bespreking van alle problemen die samenhangen met de tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

domstolsprûvningen av genomfûrandet av fûrsiktighetsprincipen êr begrênsad och fûrstainstansrêtten slog fast att det inte hade fûrekommit nìgra uppenbara fel vid bedûmningen av vetenskapliga yttranden och att det fûljaktligen var lagenligt att dra slutsatsen att ìterkallandet av godkênnandet av nifursol var motiverat av att det fanns allvarliga indicier som gav upphov till rimligt tvivel om êmnets oskadlighet.

Голландский

in de zaak abler e.a. (arrest van 20 november 2003, c-340/01, nog niet gepubliceerd in de jurisprudentie) herinnert het hof eraan dat richtlijn 77/18778 van toepassing is zodra er in het kader van de contractuele betrekkingen een wijziging optreedt in de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming exploiteert en die uit dien hoofde werkgeversverplichtingen heeft tegenover de werknemers die in de onderneming zijn aangesteld, waarbij niet van belang is of de eigendom van de materiñle activa is overgedragen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

ett direktiv skall med avseende pì det resultat som skall uppnìs vara bindande fûr varje medlemsstat till vilken det êr riktat, men skall ûverlìta ìt de nationella myndig-heterna att bestêmma form och tillvêgagìngssêtt fûr genomfûrandet.

Голландский

een richtlijn is bindend, wat het te bereiken resultaat betreft, voor elke lidstaat waar-toe ze gericht wordt, maar laat de nationale autoriteiten vrij in de keuze van vorm en methoden.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

simone veil menade att det êr viktigt att de lokala och regionala myndigheterna i sì stor utstrêckning som mûjligt deltar i genomfûrandet av programmet fûr lika mûjligheter fûr kvinnor och mên, e Π e r s o m det krêvs kunskap om situationen pì lokal nivì, dêr skillnaderna i vissa fall kan vara mycket stora.

Голландский

het is belangrijk om de lokale en regionale overheden zo veel mogelijk te betrekken bij de tenuitvoerlegging van het programma voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen, omdat een grondige kennis van de soms zeer verschillende plaatselijke situaties, onontbeerlijk is.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

den spelar dêr-fûr en mycket viktig roll vid ûvervakningen av genomfûrandet av fûrfarandet och granskningen av de politiska frìgor som an-mêlningarna ger upphov till, samt êven fûr utvecklingen av ett administrativt nêtverk mellan de nationella myndigheterna.

Голландский

het speelt dus een bijzonder belangrijke rol bij het toezicht op het verloop van de procedure en bij het onderzoek van beleids-kwesties die door de noti«catiesaandeordekomen,enookbijde ontwikkeling van een bestuurlijk netwerk tussen de natio-nale autoriteiten.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

i-7215), ogiltigfûrklarade domstolen ett beslut av den europeiska centralbanken enligt vilket direktoratet fûr intern revision ensamt ansvarar fûr genomfûrandet av administrativa utredningar inom ecb7, vilket alltsì hindrar de utredningsbefogenheter som olaf har getts genom fûrordning nr 1073/19998och fûrhindrar att fûrordningen tillêmpas pì ecb.

Голландский

, en dus zowel de door verordening nr. 1073/19998 aan het olaf toegekende onderzoeksbevoegdheden als de toepasselijkheid van die verordening op de ecb zijn uitgesloten.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

torts att genomfûrandet av direktiv 98/34/eg fûrst och frêmst êr en frìga fûr de parter som êr involverade i informationsfûrfa-randet betrê.andetekniskastandarderochfûreskrifter,dvs.kommissionen, medlemsstaterna, de europeiska och nationel-la standardiseringsorganen, êr informationen om utkast till na-tionella standarder och tekniska fûreskrifter av stort intresse fûr alla eu-medborgare.

Голландский

hoewel de tenuitvoerlegging van richtlijn 98/34/eg in eerste instantie een zaak is voor de partijen die zijn betrokken bij de informatieprocedure op het gebied van technische normen en voorschriften (de commissie, de lidstaten en de europese en nationale normalisatie-instellingen) is informatie over de ont-werpen voor nationale normen en technische voorschriften van groot belang voor alle burgers van de eu.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

vidare nêmnde hon den regionala dimensionen inom sysselsêttnings-strategin, europeiska socialfonden, den nya generationen av strukturfonder (som pì ett omfattande sêtt skall integrera den mênskliga faktorn), de program som gêller lika mûjligheter, handikappade och slutligen samarbetet mellan kommissionen och europeiskt centrum fûr ûvervakning av rasism och frêmlings«entlighet, sêrskilt i frìga om genomfûrandet av en studie om integrering av den muslimska befolkningen i fem stûrre europeiska stêder.

Голландский

andere belangrijke onderwerpen zijn de regionale dimensie van de werkgelegenheidsstrategie, het europees sociaal fonds, de nieuwe generatie structuurfondsen die veel meer rekening houden met de menselijke factor, programma's voor gelijke kansen, personen met een handicap, en de samenwerking van de commissie met het europees waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK