Спросить у Google

Вы искали: livsfarlig (Шведский - Голландский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Голландский

Информация

Шведский

livsfarlig koncentration

Голландский

schadelijke concentratie met beperkte ernstigheidsgraad

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Det är en livsfarlig blandning.

Голландский

Dit is een dodelijke combinatie.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Sådan tanklöshet är livsfarlig!

Голландский

Deze onbezonnenheid is dodelijk!

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Det är en utveckling som bokstavligt talat är livsfarlig.

Голландский

Dat is letterlijk een levensgevaarlijke ontwikkeling.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Hög exponering för denna strålning kan vara livsfarlig och det finns också en liten risk även vid mycket låg exponering.

Голландский

Intensieve blootstelling aan ioniserende stra­ ling kan dodelijk zijn en ook bij een zeer geringe blootstelling loopt men nog enig risico.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Vi kommer inte att stödja några program som i realiteten skulle bidra till fortsatt livsfarlig förorening från Sellafield.

Голландский

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zal aan zienlijk toenemen, maar het effect zal wat de milieuvervuiling betreft onvoldoende zijn.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Vi kommer inte att stödja några program som i realiteten skulle bidra till fortsatt livsfarlig förorening från Sellafield .

Голландский

We zullen geen steun geven aan enig programma dat in feite bijdraagt tot voortzetting van de levensgevaarlijke milieuvervuiling waarvan Sellafield de bron is.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Olaglig invandring handlar å andra sidan om organiserad brottslighet som är livsfarlig för de drabbade och som gynnar en parallell, inhuman arbetsmarknad.

Голландский

Illegale immigratie is echter een activiteit van de georganiseerde misdaad. Dit soort immigratie vormt een bedreiging voor het leven van de migranten en voedt een parallelle, onmenselijke arbeidsmarkt.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Jag ber er att skriva till kommissionen på Europaparlamentets vägnar och uppmana denna att fullfölja dess åtaganden, och på vägnar av mödrarna till de 82 barn på varje tusental barn som dör i späd ålder och för vilka användningen av olämplig mat som blandas med orent vatten är livsfarlig.

Голландский

Ik verzoek u de Commissie schriftelijk te vragen om zich van haar verantwoordelijkheden te kwijten, niet alleen jegens dit Europees Parlement, maar ook jegens de moeders van de 82 kinderen op elke duizend die in Pakistan in de zuigelingenperiode sterven. Voor deze zuigelingen is het gebruik van de verkeerde voedingsmiddelen, vermengd met onveilig water, levensbedreigend.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

– EU: s gemensamma invandringspolitik är enligt Junilistans mening en av de främsta orsakerna till den tragiska situation som många migranter utsätter sig för när de i hopp om ett bättre liv påbörjar en i ordets rätta mening livsfarlig resa mot EU.

Голландский

Het gemeenschappelijk immigratiebeleid van de EU is naar de mening van de Zweedse partij Junilistan een van de hoofdoorzaken van de tragische situatie waaraan veel migranten zich blootstellen als ze in de hoop op een beter leven een letterlijk levensgevaarlijke reis naar de EU ondernemen.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Nåväl, dessa fyra aktörer är en livsfarlig mix som å ena sidan försöker eliminera Europas verkliga problem, det vill säga bristen på en riktig ekonomisk politk , och å den andra försöker strama upp systemet med mer eller mindre obskyra förhandlingslekar till men för arbetslösheten och marknaden.

Голландский

Enerzijds proberen ze op deze manier het echte probleem voor Europa op te lossen, namelijk het ontbreken van een echt economisch beleid. Anderzijds proberen ze het systeem minder flexibel te maken met min of meer duistere onderhandelingsspelletjes waarbij niemand zich bekommert om werkloosheid en de markt.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Шведский

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att medlemsstaterna genomför särskilda förebyggande åtgärder som är nödvändiga för att skydda sjukvårdspersonal mot skador som orsakas av nålar och andra vassa medicinska instrument, med tanke på risken för infektion genom potentiellt livsfarliga blodburna patogener (biologiska agens grupp 3). Parlamentet påpekar att dessa åtgärder bör inbegripa tillhandahållande av lämplig utbildning samt tillämpning av säkra arbetsrutiner och medicinsk teknik som omfattar metoder för skydd mot vassa instrument, och att de tillämpliga riktlinjerna från Europeiska arbetsmiljöbyrån (Facts 29, ISSN 1681-2123) bör användas för fastställande av minimiskyddet. Parlamentet anser dock att direktiv 2000/54/EG [10] också bör ses över ytterligare så att man i det kan ta särskild hänsyn till den risk som uppstår i samband med arbete med nålar och andra vassa medicinska instrument.

Голландский

21. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de lidstaten de noodzakelijke specifieke preventieve maatregelen treffen om werknemers in de gezondheidszorg, vanwege het risico van besmetting met potentieel dodelijke ziekteverwekkers in bloed (groep 3 biologische agentia), te beschermen tegen verwondingen veroorzaakt door naalden en andere scherpe medische instrumenten; wijst erop dat hiertoe dienen te behoren passende opleidingen, veilige arbeidspraktijken en medische technologie, inclusief beschermingsmaatregelen tegen scherpe voorwerpen, en dat de richtsnoeren van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (FACTS 29, ISSN 1681-2123) moeten worden gebruikt om het minimumbeschermingsniveau vast te stellen; is desalniettemin van mening dat Richtlijn 2000/54/EG [10] nader moet worden bekeken om in concreto rekening te houden met het risico van het werken met naalden en andere scherpe medische instrumenten;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

För europeiskt jordbruk är det livsfarligt att fastna i ett föråldrat regleringssystem.

Голландский

De totale begroting van de Europese Unie stijgt nog steeds met 3 procent en dat komt vooral omdat de regionale fondsen stijgen met 8 procent, terwijl er juist daar een geweldige onderbesteding is.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

För det andra gäller det den bristande omsorg med vilken de omgivande jordbruksmarkerna hanteras, med oavverkade ängar som blir till livsfarliga förråd av lättantändligt hö.

Голландский

In het verlenen van steun schuilt altijd het gevaar, dat deze elke keer stilzwijgend wordt verlengd, terwijl we ons moeten afvragen of het doel van het onderzoek niet bereikt is.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Otillräckligt med vatten och vatten av dålig kvalitet är livsfarligt.

Голландский

Het gebruik van verontreinigd water kan dodelijk zijn.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Låt mig som exempel nämna de europeiska funktionärer som arbetar i Ryssland, och som starkt fördömde det landets och nära liggande länders luftflottor som fullständigt livsfarliga utan att någon har vidtagit några som helst åtgärder i sam manhanget.

Голландский

We moeten ons eindelijk los werken van de machtsblokken die nog van vroeger dateren en ieder Europees autonoom initiatief lamlegden.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Kom ihåg: Rök och eld kan vara livsfarligt - rädda livet, inte bilen!

Голландский

Denk eraan: Uuur en rook kunnen dodelijk zijn - uw leven is belangrijker dan uw auto!

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Om systemet som det nu är framställt av kommissionen skulle träda i kraft, är det där för absolut livsfarligt för de ekonomiska förbindelserna.

Голландский

Daarom: als het stelsel zoals dit nu door de Commissie is voorgelegd, van kracht wordt, is dat absoluut fataal voor de economische betrekkingen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Liksom för alla produkter som administreras intravenöst i en ven är allergiska reaktioner, inklusive allvarliga och potentiellt livsfarliga reaktioner (anafylaxi) möjliga, men de har ej setts med CEPROTIN.

Голландский

Zoals bij alle producten die via infusie in een ader toegediend worden, kunnen allergische reacties optreden waaronder ernstige en mogelijk levensbedreigende reacties (anafylaxie).

Последнее обновление: 2012-04-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Шведский

Hos vissa patienter med framskriden leversjukdom eller skrumplever, rekommenderas inte att behandlingen avslutas eftersom detta kan leda till att hepatiten försämras, vilket kan vara livsfarligt.

Голландский

Bij sommige patiënten met gevorderde leverziekte of cirrose wordt stoppen van de behandeling afgeraden omdat dit tot een verslechtering van uw hepatitis kan leiden, die levensbedreigend kan zijn.

Последнее обновление: 2012-04-10
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK