Спросить у Google

Вы искали: ozonkoncentrationer (Шведский - Латышский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Латышский

Информация

Шведский

Kriterier för klassificering och placering av provtagningspunkter för utvärdering av ozonkoncentrationer

Латышский

Paraugu ņemšanas vietu klasifikācijas un novietojuma kritēriji ozona koncentrācijas novērtēšanai

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Kriterier för fastställande av minsta antal provtagningspunkter för fasta mätningar av ozonkoncentrationer

Латышский

Paraugu ņemšanas vietu minimālā skaita noteikšanas kritēriji stacionāriem ozona koncentrācijas mērījumiem

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Att utvärdera befolkningens, grödors och naturliga ekosystems exponering för ozonkoncentrationer på subregional nivå.

Латышский

novērtēt ozona piesārņojuma ietekmi uz reģiona iedzīvotājiem, augu kultūrām un dabīgām ekosistēmām

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Att utvärdera grödors och naturliga ekosystems exponering för ozonkoncentrationer på regional nivå samt befolkningens exponering.

Латышский

novērtēt ozona piesārņojuma ietekmi uz augu kultūrām un dabīgām ekosistēmām reģionā, kā arī uz iedzīvotājiem

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Under det senaste årtiondet har ozonkoncentrationer ofta och kraftigt överskridit hälso- och ekosystemrelaterade målvärden.

Латышский

Gaisa piesārņojums ar atsevišķām vielām ir mazinājies, tomēr tas vēl arvien būtiski apdraud veselību

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

de informerande tröskelvärdena och tröskelvärdena för larm för ozonkoncentrationer i luften anges i avsnitt I i bilaga II;

Латышский

Iedzīvotāju informēšanas robežvērtība un trauksmes slieksnis attiecībā uz ozona koncentrāciju apkārtējā gaisā norādīts II pielikuma I iedaļā;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

Tröskelvärden för larm och för information bör fastställas för ozon för att skydda befolkningen som helhet och känsliga befolkningsgrupper från kortvarig exponering för höga ozonkoncentrationer.

Латышский

Lai iedzīvotājus kopumā un paaugstināta riska grupām piederīgos iedzīvotājus aizsargātu pret īslaicīgu paaugstinātas koncentrācijas ozona iedarbību, būtu jānosaka attiecīgi trauksmes līmenis un iedzīvotāju informēšanas rādītājs.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Sådana långsiktiga mål bör vara kopplade till strategin för minskning av ozon och försurning och dess mål att överbrygga klyftan mellan dagens ozonkoncentrationer och de långsiktiga målen.

Латышский

Ilgtermiņa mērķiem jābūt saistītiem ar ozona un paskābināšanās mazināšanas stratēģiju un tās mērķi tuvināt pašreizējos ozona līmeņus ilgtermiņa mērķiem.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

(6) Den betydande förekomsten av höga troposfäriska ozonkoncentrationer de senaste åren har utlöst en utbredd oro för verkningarna på folkhälsan och miljön.

Латышский

(6) tā kā pēdējo gadu laikā augstas troposfēras ozona koncentrācijas lielais biežums irizraisījis vispārējas bažas par tā ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

De metoder som beskrivs i avsnitt D i bilaga III ska användas. Det krävs adekvat övervakning och tolkning av övervakningsdata mot bakgrund av de meteorologiska och fotokemiska processer som påverkar de ozonkoncentrationer som mäts på berörda platser.

Латышский

Jāievēro III pielikuma D iedaļā paredzētā procedūra, pienācīgi caurskatot un interpretējot pārraudzības datus un ņemot vērā meteoroloģiskos un fotoķīmiskos procesus, kas ietekmē attiecīgajā vietā izmērīto ozona koncentrāciju.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Om ozonkoncentrationer som överskrider målvärdena eller de långsiktiga målen i huvudsak beror på andra medlemsstaters utsläpp av ozonbildande ämnen, skall de berörda medlemsstaterna vid behov samarbeta om att utarbeta gemensamma planer och program för att i möjligaste mån uppnå målvärdena eller de långsiktiga målen, utom i de fall det inte kan ske genom rimliga åtgärder.

Латышский

Ja ozona koncentrācija pārsniedz mērķvērtības vai ilgtermiņa mērķus galvenokārt prekursoru emisijas dēļ citās dalībvalstīs, attiecīgās dalībvalstis vajadzības gadījumā sadarbojas, izstrādājot kopīgus plānus un programmas, lai sasniegtu mērķvērtības vai ilgtermiņa mērķus, izņemot gadījumus, ja tos nevar sasniegt ar samērīgiem pasākumiem.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

De ska vara representativa för ozonkoncentrationerna och ligga på tillräckligt avstånd från direkta lokala utsläppskällor som industrianläggningar och vägar.

Латышский

Raksturo ozona piesārņojuma līmeni tālu no vietējiem emisiju avotiem, piemēram, rūpnieciskām iekārtām un autoceļiem.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Om detta, i zoner där det finns kompletterande utvärdering, leder till att någon zon inte längre har någon station ska man genom samordning med antalet stationer i grannzonerna se till att ozonkoncentrationerna kan utvärderas med avseende på långsiktiga målen.

Латышский

Zonās, kur izmanto gaisa kvalitātes novērtēšanas papildlīdzekļus un tādēļ tajās nav monitoringa staciju, ozona koncentrāciju pienācīgu novērtēšanu attiecībā uz ilgtermiņa mērķiem nodrošina, izmantojot blakus zonās esošās monitoringa stacijas.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Att utvärdera tätortsbefolkningens exponering för ozon, dvs. i områden där befolkningstätheten och ozonkoncentrationerna är relativt höga och representativa för den exponering allmänheten utsätts för.

Латышский

novērtēt ozona piesārņojuma ietekmi uz pilsētas iedzīvotājiem, t. i., vietās, kurās ir liels iedzīvotāju blīvums un samērā liela ozona koncentrācija un kuras reprezentatīvi raksturo ietekmi uz iedzīvotājiem

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Antalet provtagningspunkter som ska upprättas och de andra metodernas rumsliga upplösning måste räcka till för att ozonkoncentrationen ska kunna bestämmas i enlighet med de datakvalitetsmål som anges i avsnitt A i bilaga I och måste leda till utvärderingsresultat som uppfyller kriterierna i avsnitt B i bilaga I.

Латышский

ierīkojamo paraugu ņemšanas vietu skaits un citu novērtēšanas paņēmienu nodrošinātā izšķirtspēja telpā ir pietiekama, lai ozona koncentrāciju noteiktu saskaņā ar I pielikuma A iedaļā paredzētajiem datu kvalitātes mērķiem un lai iegūtu I pielikuma B iedaļā noteiktajiem kritērijiem atbilstīgus novērtējuma rezultātus;

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Fasta mätningar ska göras i zoner och tätbebyggelse där ozonkoncentrationerna under något av de föregående fem år då mätningar utförts har överskridit de långsiktiga mål som anges i avsnitt C i bilaga VII.

Латышский

Ja ozona koncentrācija zonā vai aglomerācijā kādā no pieciem iepriekšējiem mērījumu gadiem ir pārsniegusi VII pielikuma C iedaļā noteiktos ilgtermiņa mērķus, veic stacionārus mērījumus.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

b) antalet provtagningspunkter som skall inrättas och den rumsliga upplösningen i andra metoder räcker till för att ozonkoncentrationen skall kunna fastställas i enlighet med de kvalitetsmål som anges i avsnitt I i bilaga VII och leder till utvärderingsresultat enligt avsnitt II i bilaga VII,

Латышский

b) uzstādāmo paraugu ņemšanas vietu skaits un citu paņēmienu telpiskais risinājums ir pietiekams, lai noteiktu ozona koncentrāciju saskaņā ar VII pielikuma I iedaļā noteiktajiem datu kvalitātes mērķiem un iegūtu novērtējuma rezultātus, kas noteikti VII pielikuma II iedaļā;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

De målvärden för ozonkoncentrationerna i luften som skall uppnås senast 2010 anges i avsnitt II i bilaga I.

Латышский

Mērķvērtības 2010. gadam attiecībā uz ozona koncentrāciju apkārtējā gaisā noteiktas I pielikuma II iedaļā.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

c) Att säkerställa att adekvat information om ozonkoncentrationerna i luften erhålls och görs tillgänglig för allmänheten.

Латышский

c) nodrošināt to, ka tiek iegūta pietiekama informācija par ozona līmeņiem apkārtējā gaisā un ka tā ir pieejama sabiedrībai;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Шведский

(6) I enlighet med direktiv 96/62/EG bör planer och program genomföras för zoner och tätbebyggelse där ozonkoncentrationerna överstiger målvärdena i syfte att säkerställa att dessa värden i möjligaste mån respekteras vid det angivna datumet.

Латышский

(6) Saskaņā ar Direktīvu 96/62/EK plāni un programmas jāīsteno attiecībā uz zonām un aglomerācijām, kurās ozona koncentrācija pārsniedz mērķvērtības, lai nodrošinātu to, ka līdz minētajam datumam mērķvērtības, cik vien iespējams, būtu ievērotas.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK