Спросить у Google

Вы искали: ultrabredbandsteknik (Шведский - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Польский

Информация

Шведский

om harmoniserad användning av radiospektrumet för utrustning som använder ultrabredbandsteknik i gemenskapen

Польский

w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Den utrustning som använder ultrabredbandsteknik enligt detta beslut omfattas av direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning.

Польский

Urządzenia wykorzystujące technologię UWB, których dotyczy niniejsza decyzja, wchodzą w zakres dyrektywy RTTE.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Med tanke på hur snabbt utvecklingen går inom radiospektrumsmiljön och för att de villkor som anges i detta beslut skall förbli aktuella bör de nationella myndigheterna så långt det är möjligt övervaka i vilken utsträckning radiospektrumet utnyttjas av utrustning som använder ultrabredbandsteknik, så att beslutet kan ses över kontinuerligt.

Польский

W celu zapewnienia regularnego dostosowywania warunków określonych w niniejszej decyzji oraz wobec szybkich zmian w dziedzinie widma radiowego krajowe organy administracji powinny w miarę możliwości monitorować wykorzystanie widma radiowego przez urządzenia korzystające z technologii UWB, na potrzeby aktywnego przeglądu niniejszej decyzji.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Medlemsstaterna skall övervaka hur de frekvensband som fastställs i bilagan används av sådan utrustning som använder ultrabredbandsteknik, särskilt för att se till att villkoren i artikel 3 förblir relevanta, och rapportera resultaten till kommissionen, så att detta beslut vid behov kan ses över.

Польский

Państwa członkowskie kontrolują korzystanie z zakresów częstotliwości określonych w załączniku przez urządzenia korzystające z technologii UWB, w szczególności pod względem aktualności wszystkich warunków określonych w art. 3, i przedstawiają Komisji sprawozdania zawierające ich wnioski celem umożliwienia terminowego przeglądu niniejszej decyzji.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Utrustning som använder ultrabredbandsteknik får även använda radiospektrumet med andra EIRP-begränsningar än de som fastställs i punkt 1 i tabellen under förutsättning att andra lämpliga begränsningsmetoder än de som fastställs i första stycket i punkt 1 tillämpas om detta resulterar i att utrustningen åtminstone uppnår en skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som fastställs genom gränsvärdena i tabellen i punkt 1.

Польский

Urządzenia korzystające z technologii UWB mogą także zostać dopuszczone do korzystania z częstotliwości radiowych przy innych wartościach granicznych e.i.r.p. niż określono w tabeli w punkcie 1, pod warunkiem zastosowania odpowiednich technik osłabiania zakłóceń innych niż rozwiązania, o których mowa w pierwszym akapicie, i gwarantujących poziom ochrony przed zakłóceniami co najmniej równoważny zapewnianemu przez ograniczenia określone w tabeli w punkcie 1.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Den utrustning som använder ultrabredbandsteknik för flygledningskommunikationer ombord på flygplan eller säkerhets- och livräddningstilllämpningar ombord på fartyg omfattas emellertid inte av direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning och därför bör användning av sådan utrustning i säkerhets- och livräddningssammanhang omfattas av lämpliga sektorsspecifika bestämmelser.

Польский

W zakres tej dyrektywy nie wchodzi natomiast wykorzystanie zakresów częstotliwości przez urządzenia korzystające z technologii UWB do celów łączności na potrzeby zarządzania ruchem lotniczym w statkach powietrznych oraz do celów zastosowań związanych z ochroną życia ludzkiego na statkach, a wszelkie użycie takich urządzeń w tego rodzaju zastosowaniach związanych z ochroną życia ludzkiego podlega odpowiednim przepisom branżowym.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Uppdrag för Europeiska post- och telesammanslutningens (CEPT) att harmonisera användningen av radiospektrum för ultrabredbandssystem i Europeiska unionen (uppdrag 1). Uppdrag för CEPT att fastställa villkoren för att harmonisera användningen av radiospektrum för ultrabredbandssystem i Europeiska unionen (uppdrag 2). Uppdrag för CEPT att fastställa villkoren för ett harmoniserat införande av radiospektrumtillämpningar baserade på ultrabredbandsteknik (UWB) i Europeiska unionen (uppdrag 3).

Польский

Mandat udzielony CEPT upoważniający do harmonizacji wykorzystania widma radiowego na potrzeby systemów UWB w Unii Europejskiej („mandat 1”); mandat udzielony CEPT upoważniający do określenia niezbędnych warunków harmonizacji wykorzystania widma radiowego na potrzeby systemów UWB w Unii Europejskiej ( „mandat 2”); mandat udzielony CEPT upoważniający do określenia warunków dotyczących zharmonizowanego wprowadzenia w Unii Europejskiej zastosowań widma radiowego opartych na technologii UWB ( „mandat 3”).

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Medlemsstaterna skall, snarast möjligt, men senast inom sex månader efter det att detta beslut träder i kraft, tillåta användning av radiospektrum, på ett störningsfritt och oskyddat sätt, för utrustning som använder ultrabredbandsteknik förutsatt att utrustningen uppfyller villkoren i bilagan till detta beslut och på villkor att utrustningen används inomhus eller, om den används utomhus, på villkor att den inte är kopplad till en fast anläggning, fast infrastruktur, en fast utomhusantenn, ett motordrivet fordon eller ett järnvägsfordon.

Польский

Państwa członkowskie jak najszybciej, lecz przed upływem sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszej decyzji, umożliwią korzystanie z częstotliwości radiowych, przy uwzględnieniu zasady niepowodowania zakłóceń oraz braku ochrony przed zakłóceniami, przez urządzenia korzystające z technologii UWB, pod warunkiem że urządzenia takie spełniają warunki określone w załączniku do niniejszej decyzji oraz używane są wewnątrz pomieszczeń albo – w przypadku eksploatacji na zewnątrz pomieszczeń – nie są połączone ze stałą instalacją lub infrastrukturą bądź ze stałą anteną zewnętrzną ani z pojazdem samochodowym lub szynowym.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Detta beslut skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 1999/5/EG (direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning) och andra gemenskapsbestämmelser som tillåter användning av radiospektrumet för särskilda typer av utrustning som använder ultrabredbandsteknik.

Польский

Niniejsza decyzja ma zastosowanie bez uszczerbku dla dyrektywy 1999/5/WE (dyrektywy RTTE) oraz wszelkich wspólnotowych przepisów dopuszczających wykorzystanie widma radiowego przez określone kategorie urządzeń korzystających z technologii UWB.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

utrustning som använder ultrabredbandsteknik: utrustning som innehåller teknik för kortdistansradiokommunikation, antingen i form av en integrerad komponent eller i form av ett tillbehör, för avsiktlig generering och överföring av radiofrekvent energi över ett bredare frekvensintervall än 50 MHz och som kan överlappa flera frekvensband som avsatts för radiokommunikationstjänster,

Польский

„urządzenia wykorzystujące technologię UWB” oznacza urządzenia zawierające zintegrowane lub stanowiące wyposażenie dodatkowe rozwiązania radiokomunikacji bliskiego zasięgu, służące do celowego wytwarzania i emitowania energii fal radiowych w zakresie częstotliwości o szerokości przekraczającej 50 MHz, który może obejmować większą liczbę zakresów częstotliwości przeznaczonych na potrzeby usług radiokomunikacyjnych;

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Syftet med detta beslut är att tillåta användning av radiospektrumet för utrustning som använder ultrabredbandstekniken och harmonisera villkoren för sådan användning i gemenskapen.

Польский

Celem niniejszej decyzji jest udostępnienie widma radiowego na potrzeby urządzeń korzystających z technologii UWB oraz harmonizacja warunków takiego wykorzystania widma we Wspólnocie.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Villkoren för frekvensbandet 4,2–4,8 GHz för utrustning som använder ultrabredbandsteknik utan lämpliga begränsningsmetoder bör tidsbegränsas och ersättas av strängare villkor efter den 31 december 2010, eftersom denna typ av utrustning på lång sikt förutsätts använda endast frekvensband över 6 GHz.

Польский

Warunki dotyczące urządzeń korzystających z technologii UWB bez odpowiednich technik osłabiania zakłóceń w zakresie częstotliwości od 4,2 do 4,8 GHz powinny obowiązywać przez czas ograniczony, a po dniu 31 grudnia 2010 r. powinny zostać zastąpione bardziej rygorystycznymi, ponieważ w dłuższej perspektywie przewiduje się, że urządzenia tego rodzaju powinny pracować wyłącznie w zakresie powyżej 6 GHz.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Radiospektrumanvändningen för utrustning som använder ultrabredbandstekniken enligt detta beslut bör ske på ett störningsfritt och oskyddat sätt och bör därför omfattas av artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster [8].

Польский

Wykorzystanie widma radiowego przez urządzenia korzystające z technologii UWB na mocy niniejszej decyzji dozwolone jest przy uwzględnieniu zasady niepowodowania zakłóceń oraz braku ochrony przed zakłóceniami, w związku z czym podlega przepisom art. 5 ust. 1 dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej [8].

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Det är därför viktigt att villkoren i lagstiftningen är sådana att ekonomiskt hållbara marknader för tillämpningar av ultrabredbandstekniken kan skapas i takt med att det uppstår kommersiella möjligheter för tekniken.

Польский

W związku z tym ważne jest określenie warunków regulacyjnych, które będą sprzyjać rozwojowi ekonomicznie opłacalnych rynków zastosowań technologii UWB w miarę pojawiania się możliwości rynkowych.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Vid en översyn bör hänsyn tas till den tekniska utvecklingen och marknadssituationen och det bör kontrolleras att de ursprungliga antaganden om användningen av utrustning som använder ultrabredbandstekniken inom det frekvensintervall som anges i detta beslut fortfarande är relevanta.

Польский

W przeglądzie należy uwzględnić postęp techniki i zmiany sytuacji rynkowej oraz zweryfikować aktualność pierwotnych założeń dotyczących funkcjonowania urządzeń korzystających z technologii UWB w zakresie częstotliwości określonym w niniejszej decyzji.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Regelverket för användningen av radiospektrumet för ultrabredbandsteknik måste således utformas så att det tar hänsyn till rätten till skydd mot skadlig störning (inbegripet tillgång till radiospektrum för radioastronomi, jordobservation via satellit och rymdforskningssystem) och så att de stora företagens intressen avvägs gentemot det övergripande politiska målet att skapa goda villkor för ny teknik som gynnar samhället i dess helhet.

Польский

Z tego względu ramy regulacyjne wykorzystania widma radiowego na potrzeby technologii UWB muszą uwzględniać prawo do ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami (w tym dostępność widma radiowego na potrzeby radioastronomii oraz satelitarnych systemów badań Ziemi i badania kosmosu) oraz zapewniać równowagę pomiędzy interesem dotychczas funkcjonujących usług radiokomunikacyjnych a ogólnym celem politycznym, jakim jest tworzenie korzystnych warunków dla wprowadzania nowatorskich rozwiązań technicznych z korzyścią dla społeczeństwa.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

I de fall då en medlemsstat anser att utrustning som använder ultrabredbandstekniken i enlighet med direktivet om radioutrustning och teleterminalutrustning och de harmoniserade standarder som antagits i enlighet med direktivet inte uppfyller villkoren i direktivet får skyddsåtgärder vidtas i enlighet med artiklarna 9 respektive 5 i direktivet.

Польский

Ponadto w przypadku, gdy państwo członkowskie uzna, że urządzenia korzystające z technologii UWB, objęte zakresem dyrektywy RTTE oraz przyjętych na jej podstawie norm zharmonizowanych, nie spełniają wymagań tej dyrektywy, mogą zostać zastosowane odpowiednie środki bezpieczeństwa, zgodnie z art. 9 i 5 dyrektywy.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Ultrabredbandstekniken ger mycket effektsvaga signaler över en mycket stor kanalbandbredd och skulle kunna fungera som värd för kommunikations-, mätnings-, lokaliserings-, medicin-, övervaknings- och bildtillämpningar, vilka samtliga skulle gagna gemenskapens politikområden, även informationssamhället och den inre marknaden.

Польский

Technologia ultraszerokopasmowa (ang. ultra-wideband, dalej „UWB”), charakteryzująca się zwykle bardzo niskim poziomem mocy promieniowanej w bardzo szerokim paśmie częstotliwości radiowych, może zapewnić szereg zastosowań w łączności, pomiarach, lokalizacji, medycynie, nadzorze i obrazowaniu, z korzyścią dla wielu obszarów wspólnotowej polityki, w tym dla polityki w zakresie społeczeństwa informacyjnego i rynku wewnętrznego.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

I samband med att ultrabredbandstekniken införs och de tillämpningar som använder tekniken börjar användas kommer det att införas harmoniserade regler för radiospektrumanvändningen i hela gemenskapen, vilket kommer att skapa en effektiv inre marknad för de aktuella tillämpningarna, något som i sin tur kommer att ge stordriftsfördelar och gynna konsumenterna.

Польский

W szybkim wdrażaniu i upowszechnianiu zastosowań wykorzystujących technologię UWB na terytorium Wspólnoty pomoże harmonizacja zasad wykorzystania widma radiowego we Wspólnocie, prowadząc do utworzenia skutecznego wspólnego rynku tych zastosowań, co z kolei doprowadzi do pojawienia się efektu skali oraz korzyści dla użytkowników.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (nedan kallat ETSI) har i enlighet med uppdraget M/329 börjat ta fram EU-standarder som till exempel den harmoniserade standarden EN 302 065 för ultrabredbandsteknik, i vilken hänsyn har tagits till frågan om potentiella aggregerade effekter och om sådana effekter skulle kunna ge upphov till skadlig störning, samt till CEPT:s kompatibilitetsundersökning.

Польский

Na mocy udzielonego przez WE mandatu M/329 Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych ETSI prowadzi prace nad normami europejskimi, takimi jak norma zharmonizowana EN 302 065 dla technologii UWB, które uwzględniać będą możliwe skutki ogólne, jeśli mogłyby one prowadzić do powstania szkodliwych zakłóceń, oraz opracowane przez CEPT analizy kompatybilności.

Последнее обновление: 2014-11-03
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:



Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK