Спросить у Google

Вы искали: neutralitetsprincipen (Шведский - Французский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Шведский

Французский

Информация

Шведский

Respekten för neutralitetsprincipen innebär inga svårigheter i detta fall.

Французский

Le respect du principe de neutralité ne pose aucune difficulté dans le cas d’espèce.

Последнее обновление: 2014-11-04
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Vikten av neutralitetsprincipen, frihetsprincipen och proportionalitetsprincipen bekräftas på nytt.

Французский

l'importance des principes de neutralité, de liberté et de proportionnalité est réaffirmée.

Последнее обновление: 2017-04-25
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Amsterdamfördraget, ändringsförslag 13 : Texten motsäger den österrikiska neutralitetsprincipen.

Французский

traité d' Amsterdam, amendement 13: le texte ne respecte pas le principe de la neutralité autrichienne.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Vi välkomnar också att man tillämpat neutralitetsprincipen på det sätt som anges i den särskilda finansieringsöversikten.

Французский

Le Comité salue également l'application du principe de la neutralité globale telle qu'elle est prévue dans la fiche financière.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Enligt neutralitetsprincipen i artikel 295 i fördraget skall fördraget inte i något hänseende ingripa i medlemsstaternas egendomsordning.

Французский

Le principe de neutralité énoncé à l'article 295 du traité dispose que le traité CE ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Alla dessa problem pekar på att den centrala neutralitetsprincipen i det gemensamma systemet för mervärdesskatt inte längre iakttas inom postsektorn.

Французский

L'ensemble de ces difficultés révèle que le principe de neutralité, qui est au cœur du système commun de TVA, n'est aujourd'hui plus respecté dans ce secteur.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

De flesta ändringsförslag i denna grupp innebär till viss del avsevärda höjningar av budgetutgifterna och strider därmed rejält mot neutralitetsprincipen .

Французский

La plupart des propositions d' amendement reprises dans ce groupe impliquent en partie des augmentations considérables des dépenses budgétaires et porte dès lors sérieusement atteinte à la neutralité budgétaire.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Kollektivtrafiken omfattas alltså av särskilda bestämmelser när det gäller konkurrensrätt och friheten att tillhandahålla tjänster med beaktande av neutralitetsprincipen och proportionalitetsprincipen.

Французский

L'accomplissement de missions de service public peut donc se traduire par un régime particulier par rapport au droit de la concurrence et à la libre prestation des services, mais dans le respect des principes de neutralité et de proportionnalité.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Kommissionen god tar fyra av Europaparlamentets ändringar, bl.a. i fråga om utvidgning av neutralitetsprincipen och om tidsgränsen för genomförande.

Французский

Proposition de la Commission: JO C 71 du 19.3.1987 et COM(86) 768 Avis du Comité économique et social: JO C 319 du 30.11.1987

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Eftersom kommissionen inte specifikt har yrkat att domstolen skall förklara att de italienska bestämmelserna strider mot neutralitetsprincipen eller snedvrider konkurrensen framstår den ståndpunkten som rimlig.

Французский

Dans la mesure où la Commission ne souhaite pas obtenir de déclaration indiquant que les dispositions italiennes enfreignent expressément le principe de neutralité ou distordent la concurrence, sa position semble raisonnable.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

EESK noterar att ett system som grundar sig på beskattning av privata operatörer, samtidigt som offentliga operatörer undantas strider mot neutralitetsprincipen som är ett av de positiva inslagen i mervärdesskatten.

Французский

Le CESE note que la taxation des opérateurs du secteur privé, alors que le secteur public est exonéré, viole le principe de neutralité, qui constitue l'un des points forts du système de TVA.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Utskottet fann att förslaget till förordning är ett välbalanserat instrument som gör det möjligt att med hänsyn till subsidiaritets- och neutralitetsprincipen främja sektorn för kollektivtrafik och kontrollera konkurrensen inom denna.

Французский

Plusieurs amendements ont été déposés concernant la possibilité des Etats membres de limiter l'accès au marché, si nécessaire, et afin de garantir la sécurité maritime, la protection environnementale ou l'efficacité économique.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Att beskatta aktörer på detta område vilka är verksamma inom den privata sektorn samtidigt som den offentliga sektorn undantas skulle innebära en kränkning av neutralitetsprincipen, som utgör själva kärnan i alla skattesystem.

Французский

L'imposition des opérateurs du secteur privé dans ce domaine alors que le secteur public est exonéré contrevient au principe de neutralité qui est au coeur de tous les systèmes d'imposition.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Numera är emellertid marknaden för posttjänster i Europa i allt högre grad konkurrensutsatt, och eftersom likartade tjänster enligt nuvarande bestämmelser beskattas olika beroende på tillhandahållaren är bestämmelserna inte längre förenliga med neutralitetsprincipen.

Французский

Entre-temps, les services postaux en Europe sont cependant devenus de plus en plus ouverts à la concurrence et, comme les règles actuelles prévoient une imposition différente de services similaires selon le type de prestataire, elles ne sont plus compatibles avec le principe de neutralité.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Även om de rättsliga förpliktelser som följer av statens aktiemajoritet missgynnat FT kan kommissionen ändå inte ifrågasätta franska statens val att stödja ett statsägt företag, eftersom det skulle inkräkta på neutralitetsprincipen enligt fördraget.

Французский

En tout état de cause, même si l'obligation juridique d'une détention majoritaire du capital par l'État a désavantagé FT, la Commission ne peut remettre en cause le choix des autorités françaises de maintenir l'Entreprise dans le secteur public sans méconnaître le principe de neutralité figurant au traité.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

Vi har naturligtvis även lagt tonvikt på andra åtgärder , till exempel att de offentliga förvaltningarna tjänar som en god förebild genom att avrunda sina administrativa avgifter nedåt eller att de i varje fall upprätthåller neutralitetsprincipen.

Французский

Nous avons, bien évidemment, insisté sur d' autres mesures comme l' arrondissement vers le bas des tarifs pratiqués dans les administrations publiques ou, dans tous les cas, le maintien du principe de la neutralité.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationella bestämmelser om expropriering eller användning av egendom, normalt utövande av egendomsrättigheter, normal användning av offentlig egendom eller tillämpning av neutralitetsprincipen med avseende på medlemsstaternas regler om egendomsordning.

Французский

La présente directive ne porte atteinte ni aux dispositions nationales régissant l'expropriation ou l'utilisation de biens fonciers, l'exercice normal des droits de propriété et l'utilisation normale du domaine public, ni au principe de neutralité en ce qui concerne le régime de la propriété dans les États membres.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

När en prisnedsättning på varorna eller tjänsterna beviljas i utbyte mot en voucher bör, i enlighet med neutralitetsprincipen, beskattningsunderlaget för den marknadsföringstjänst som inlösaren tillhandahåller till utställaren utgöras av den ersättning som den förra erhåller.

Французский

Afin de respecter le principe de neutralité, dans les cas où une réduction du prix des biens et services est accordée en échange d’un bon, il convient que le remboursement obtenu de l’émetteur du bon par l’entreprise procédant à l’échange de celui-ci constitue la base d’imposition du service promotionnel fourni au premier par la seconde.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 1
Качество:

Шведский

En sådan tolkning skulle direkt strida mot neutralitetsprincipen som stadfästs i EG-rätten genom artikel 295 i EG-fördraget”.

Французский

Une telle approche serait directement contraire au principe de neutralité du droit communautaire reconnu par l'article 295 du Traité CE».

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 4
Качество:

Шведский

Denna förordning grundas på neutralitetsprincipen i fråga om egendomsordningen enligt artikel 295 i fördraget, principen om fri utformning av tjänster av allmänt intresse enligt artikel 16 i fördraget och subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget.

Французский

Le présent règlement est fondé sur le principe de neutralité en ce qui concerne le régime de la propriété visé à l'article 295 du Traité, sur celui de la liberté des États membres de définir les services d'intérêt général, visé à l'article 16 du Traité, et sur ceux de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 5 du Traité.

Последнее обновление: 2017-04-08
Частота использования: 4
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK