Спросить у Google

Вы искали: tehnoloogiatel (Эстонский - Итальянский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Эстонский

Итальянский

Информация

Эстонский

ühendada mitu integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkonda rõhuasetusega innovatiivsetel tehnoloogiatel ja täismõõtmelistel katseeksemplaridel;

Итальянский

riunire una serie di DTI insistendo sulle tecnologie innovative e sullo sviluppo di dimostratori in scala reale;

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

See meetod peaks põhinema sõiduki tüübikinnituse taotlemise ajal kasutatavatel või väljatöötamisel olevatel tõestatud tehnoloogiatel.

Итальянский

Tale strategia dovrebbe basarsi su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all’atto della domanda di omologazione del veicolo.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Kõige suurem perspektiiv on siin tehnoloogiatel mida saab kasutada võimalikult paljudes kohtades ning mis sobivad seega ekspordiks.

Итальянский

Il potenziale di sviluppo risiede nella messa a punto di tecnologie non legate, nella misura del possibile,alle caratteristiche specifiche del sito, e quindi esportabili.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Investeeringud hõlmavad hulgaliselt eri projekte, energiatõhususe ja taastuvenergia tehnoloogiaid, kusjuures rõhuasetus on tehniliselt juba edukaks osutunud tehnoloogiatel.

Итальянский

Gli investimenti saranno destinati ad una gamma molto vasta di tipologie di progetti e di tecnologie nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica anche se l’attenzione sarà focalizzata sulle tecnologie con credenziali tecniche comprovate.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Et akvakultuurmuutub samuti üha olulisemaks, jätkab Euroopa Kalandusfond FIFG traditsiooni edendadakõrgetel keskkonnanormidel ja uuenduslikel tehnoloogiatel põhineva tõeliselt säästvatööstuse arengut.

Итальянский

In considerazione della sempre maggiore importanzaacquisita anche dall'acquacoltura, il FEP manterrà la tradizione dello SFOP di promuovere losviluppo di un'industria effettivamente sostenibile basata su elevati livelli di protezioneambientale e tecnologie innovative.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Kõikidel energiaallikatel ja tehnoloogiatel on nimetatud eesmärkidega seoses eeliseid ja puuduseid, mida tuleb avatud ja tasakaalustatud viisil arvesse võtta.

Итальянский

Per quanto riguarda gli attuali sviluppi, il Comitato accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di rivedere la sua strategia.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Kolmandate osapoolte tehnoloogiatel on tegelik võimalus turule tulla vaid juhul, kui neil on olemas vajalikud tootmis- ja turustusvahendid.

Итальянский

Le tecnologie di terzi hanno una possibilità effettiva di ingresso sul mercato solo se hanno accesso ai mezzi di produzione e distribuzione necessari.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Kättesaadav tarkvara teeb võimalikuks neil tehnoloogiatel põhinevate virtuaalsete katsemeetodite kasutamise, mis kõrgetasemelise töörühma CARS 21 hinnangul aitab vähendada tootjate kulutusi, kaotades tüübikinnituse jaoks prototüüpide ehitamise kohustuse.

Итальянский

Secondo il gruppo ad alto livello CARS 21 tali programmi contribuiscono a ridurre i costi per i costruttori che non sono più obbligati a realizzare prototipi per ottenere l’omologazione.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Eesmärk : Abikava N 353/1999 pikendamine. Abikava eesmärk on lihtsustada teadus- ja arendustegevust, mis käsitleb uusi tootmisprotsesse ja uutel tehnoloogiatel põhinevaid seadmeid.

Итальянский

Obiettivo : Proroga del regime di aiuti N 353/1999; il regime di aiuti mira ad agevolare i progetti di ricerca e di sviluppo riguardanti nuovi tipi di procedure e attrezzature di produzione basati su nuove tecnologie.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Paljud tootjad pakuvad nn vaikseid saeteri, mis põhinevad erinevatel tehnoloogiatel: lasersisselõigetega (a) või mitmekihilised saekettad (b).

Итальянский

Molti produttori offrono “lame silenziose” basate su diverse tecnologie: “taglio laser” (a) o lame “a sandwich” (b).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Kuna SIS II ehitatakse üles keerukatele süsteemidele, millest mõned põhinevad alles esilekerkivatel uutel tehnoloogiatel, nõuab Euroopa andmekaitseinspektor, et suurendataks komisjoni vastutust süsteemi pideval ajakohastamisel ning selleks turvalisuse ja andmekaitsega seotud parimate kättesaadavate tehnoloogiate rakendamisel.

Итальянский

Poiché il SIS II sarà fondato su sistemi assai complessi alcuni dei quali fanno ricorso a tecnologie emergenti, il GEPD insiste affinché alla Commissione venga attribuita maggiore responsabilità nell'aggiornamento dei sistemi tramite l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di sicurezza e di protezione dei dati.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Tuleb teha vahet (a) üksteist täiendavatel tehnoloogiatel ja üksteist asendavatel tehnoloogiatel ning (b) olulise tähtsusega ja vähem olulistel tehnoloogiatel.

Итальянский

È necessario operare due distinzioni fondamentali, quella a) tra tecnologie complementari e tecnologie sostitutive e quella b) tra tecnologie essenziali e non essenziali.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

kas puul pakub juhul, kui puuli ühendatud tehnoloogiatel on erinevad rakendused, millest osa ei nõua kõigi puuli koondatud tehnoloogiate kasutamist, tehnoloogiaid ühtse paketina või pakub ta erinevate rakenduste jaoks eraldi pakette.

Итальянский

il fatto che, nei casi in cui le tecnologie messe in comune hanno applicazioni diverse, per alcune delle quali non è necessaria l’utilizzazione di tutte le tecnologie del pool, il pool offra le tecnologie solo come un unico pacchetto o offra pacchetti separati per applicazioni distinte.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Eeldatakse, et uutel tehnoloogiatel, nagu kohanduvate esitulede süsteem (AFS) ja hädapidurdustuli (ESS), on liiklusohutusele positiivne mõju.

Итальянский

Si prevede che le nuove tecnologie quali i sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) e le segnalazioni di arresto di emergenza (ESS) avranno effetti positivi sulla sicurezza stradale.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Tänapäeval on olemas tehnoloogiad ja süsteemid, mis saavad päästa elusid ja vähendada liiklusõnnetustes saadud vigastuste raskust. E-ohutuse algatus toob sellised kõrgetasemelisel IKT-tehnoloogiatel põhinevad süsteemid liiklejate kasutusse.

Итальянский

Le tecnologie e i sistemi in grado di salvare vite e attenuare la gravità delle ferite provocate dagli incidenti stradali esistono già.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Uued kiudoptilised võrgud pakuvad praegu kasutusel olevate vaskvõrkudega (näiteks ADSL või kaabelside) võrreldes palju suuremaid kiirusi ja sümmeetrilisi teenuseid ning sillutavad eeldatavasti teed paljudele uutele ja uuenduslikele IP-tehnoloogiatel põhinevatele teenustele ja rakendustele (IPTV, on-line-videolaenutus, telemeditsiin jms).

Итальянский

Rispetto alle reti attuali basate su fili di rame (ADSL o cavo), le nuove reti in fibre ottiche offrono una maggiore velocità e servizi simmetrici; esse dovrebbero consentire numerosi servizi innovativi e applicazioni basate su tecnologie IP (IPTV, video on demand, telemedicina, ecc.).

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Seoses väitega, et teataval röntgenkiirgusel töötavad kauba läbivalgustussüsteemid tuleks jätta välja vaid põhjusel, et need põhinevad teatavatel tehnoloogiatel, tuleks märkida, et röntgenkiirgusel töötava kauba läbivalgustussüsteemi mis tahes lisaomadus või –funktsioon ei sea kahtluse alla asjaolu, et vaatlusalust toodet kasutatakse sama moodi nagu toote kõiki muid tüüpe ning et sellel on samad peamised füüsikalised ja tehnilised omadused.

Итальянский

Per quanto riguarda l'affermazione che taluni scanner a raggi X potrebbero essere esclusi meramente per il motivo che essi sono combinati a taluni tipi di tecnologie, si deve notare che l'esistenza di caratteristiche o funzionalità supplementari di uno scanner a raggi X per container non mette in questione il fatto che tale prodotto sia utilizzato nello stesso modo del prodotto in esame e condivida le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base.

Последнее обновление: 2014-11-11
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

(20) Tingimusel et heitkoguste vähendamise tehnoloogiatel ei ole kahjustavat toimet ökosüsteemidele ja et need töötatakse välja asjakohastest heakskiitmis- ja kontrollmenetlustest kinni pidades, on heitkoguste vähendamise tehnoloogiate abil võimalik saavutada vähemalt samaväärset või isegi suuremat heitkoguste vähendamist kui madala väävlisisaldusega vedelkütuste kasutamisel.

Итальянский

(20) Le tecnologie di riduzione delle emissioni, purché non abbiano effetti negativi sugli ecosistemi e siano sviluppate subordinatamente ad approvazioni e meccanismi di controllo appropriati, possono comportare riduzioni delle emissioni almeno equivalenti o anche superiori a quelle ottenute utilizzando combustibili a basso tenore di zolfo. È di primaria importanza che sussistano le condizioni corrette per promuovere la nascita di nuove tecnologie di riduzione delle emissioni.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

Kui liikmesriigid tahavad õhutada VKEdes huvi valitsussektorilt lepingute saamise vastu, tasub neil igati soodustada standardsete, olemasolevatel ja lihtsatel tehnoloogiatel põhinevate e-hankesüsteemide arengut ja pakkuda lepingute sõlmimiseks sellised võimalused, mis ei välista VKEde osalemist.

Итальянский

Al fine di incoraggiare le PMI interessate agli appalti pubblici, gli Stati membri hanno tutto l’interesse a promuovere sistemi standard di appalto elettronico basati su tecnologie disponibili e semplici e ad adattare le opportunità contrattuali alle esigenze delle PMI in modo che queste non rimangano escluse.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Эстонский

a) kohaldama uute suurte paiksete allikate ja/või allikate kategooriate ja oluliselt modifitseeritud paiksete allikate suhtes suurte allikate kategooriates riiklikke heitkogusenorme, mis põhinevad parimatel väljatöötatud tehnoloogiatel, mille evitamine on tehnilist lisa arvestades majanduslikult teostatav;

Итальянский

a) applicazione di norme nazionali di emissione per le grandi fonti e/o categorie di fonti fisse nuove e, per le fonti fisse sensibilmente modificate nelle grandi categorie di fonti, norme fondate sulle migliori tecnologie applicabili ed economicamente accettabili prendendo in considerazione l'allegato tecnico;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK