Спросить у Google

Вы искали: restruktureerimisperioodi (Эстонский - Словацкий)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Эстонский

Словацкий

Информация

Эстонский

Restruktureerimisperioodi pikendamine ja muude restruktureerimiskavas sisalduvate kohustuste pikendamine

Словацкий

Predĺženie reštrukturalizačného obdobia a predĺženie ďalších záväzkov vyplývajúcich z reštrukturalizačného plánu

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

restruktureerimisperioodi jooksul on Poola andnud nõuetele mittevastavat täiendavat riigiabi terasetööstusele ja eelkõige abisaajatele äriühingutele,

Словацкий

Poľsko v priebehu obdobia reštrukturalizácie poskytlo oceliarskemu priemyslu a najmä oprávneným spoločnostiam dodatočnú nezlučiteľnú štátnu pomoc,

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

restruktureerimisperioodi jooksul on Tšehhi Vabariik andnud nõuetele mittevastavat täiendavat riigiabi terasetööstusele ja eelkõige abisaajatele äriühingutele,

Словацкий

Česká republika počas obdobia reštrukturalizácie poskytla oceliarskemu priemyslu a najmä oprávneným spoločnostiam dodatočnú nezlučiteľnú štátnu pomoc,

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Lähtuvalt teatisest ei püüdnud ettevõte aastal 2008, teise restruktureerimisperioodi ajal, oma võlausaldajatega aktiivselt kokkuleppele jõuda.

Словацкий

So zreteľom na oznámenie v roku 2008 o druhom reštrukturalizačnom pláne sa spoločnosť aktívne nesnažila dohodnúť s veriteľmi.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Seepärast peab komisjon samuti kontrollima, kas sotsiaalameti käitumine ajavahemikul esimese restruktureerimisperioodi lõpust kuni ajatamislepingu sõlmimiseni läbib ikka erasektori võlausaldaja testi.

Словацкий

Komisia musí preto takisto skontrolovať, či správanie úradu sociálneho zabezpečenia od konca prvého reštrukturalizačného obdobia do podpísania dohody o odklade dlhu je v súlade so zásadou súkromného veriteľa.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

esitab Tšehhi Vabariik komisjonile kuni restruktureerimisperioodi lõpuni hiljemalt iga aasta 15. märtsil ja 15. septembril kuue kuu aruanded abisaajate äriühingute restruktureerimise kohta;

Словацкий

bude Komisii do konca reštrukturalizačného obdobia podávať polročné správy o reštrukturalizácii oprávnených spoločností najneskôr do 15. marca a 15. septembra každého roka,

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Komisjon nendib, et hoolimata esimese restruktureerimise ebaõnnestumisest ja rahalisest võlgnevusest esimese restruktureerimisperioodi lõpus õnnestus PZL Dębical jõuda aastal 2006 väikesesse kasumisse (vt tabel 1).

Словацкий

Komisia konštatuje, že napriek zlyhaniu finančnej reštrukturalizácie a finančným omeškaniam na konci prvého reštrukturalizačného obdobia spoločnosť PZL Dębica zaznamenala v roku 2006 mierny zisk (pozri tabuľku 1).

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Komisjon ja nõukogu jälgivad tähelepanelikult restruktureerimiskava elluviimist ja käesolevas jaotises esitatud, elujõulisust, riigiabi ja võimsuse vähendamist käsitlevate tingimuste täitmist enne ja pärast 1. maid 2004 kuni restruktureerimisperioodi lõpuni vastavalt punktidele 15 kuni 18.

Словацкий

Komisia a Rada pred 1. máji 2004 a po ňom až do konca obdobia reštrukturalizácie pozorne sledujú v súlade s odsekmi 15 až 18 vykonávanie reštrukturalizácie a plnenie podmienok vymedzených v tejto hlave týkajúcich sa životaschopnosti, štátnej pomoci a zníženia výrobnej kapacity.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

esitab Poola komisjonile kuni restruktureerimisperioodi lõpuni hiljemalt iga aasta 15. märtsil ja 15. septembril kuue kuu aruanded abisaajate äriühingute restruktureerimise kohta;

Словацкий

Poľsko do konca reštrukturalizačného obdobia podáva Komisii polročné správy o reštrukturalizácii oprávnených spoločností najneskôr do 15. marca a 15. septembra každého roka,

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Poola esitatud teave hõlmab kogu perioodi alates esimese restruktureerimisperioodi lõpust (ja isegi varasemast ajast) kuni uuringu tellimiseni 2011. aasta oktoobris, mil peeti silmas ajatamislepingu sõlmimist.

Словацкий

Informácie, ktoré poskytlo Poľsko, súvisia s celým obdobím od konca prvého reštrukturalizačného obdobia (a ešte skôr) až po zadanie štúdie v októbri 2011 so zreteľom na uzatvorenie dohody o odklade dátumu splatnosti dlhu.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Komisjon ja nõukogu jälgivad tähelepanelikult restruktureerimiskava elluviimist ja käesolevas jaotises esitatud, elujõulisust, riigiabi ja võimsuse vähendamist käsitlevate tingimuste täitmist enne ja pärast 1. maid 2004 kuni restruktureerimisperioodi lõpuni vastavalt punktidele 13 kuni 18.

Словацкий

Komisia a Rada budú pred 1. máji 2004 a po ňom až do konca obdobia reštrukturalizácie v súlade s odsekmi 13 až 18 pozorne sledovať vykonávanie reštrukturalizácie a plnenie podmienok vymedzených v tejto hlave týkajúcich sa životaschopnosti, štátnej pomoci a zníženia výrobnej kapacity.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Komisjon ja nõukogu jälgivad tähelepanelikult restruktureerimiskava elluviimist ja käesolevas jaotises esitatud, elujõulisust, riigiabi ja võimsuse vähendamist käsitlevate tingimuste täitmist enne ja pärast 1. maid 2004 kuni restruktureerimisperioodi lõpuni vastavalt punktidele 15 kuni 18.

Словацкий

Komisia a Rada pred 1. máji 2004 a po ňom až do konca obdobia reštrukturalizácie pozorne sledujú v súlade s odsekmi 15 až 18 vykonávanie reštrukturalizácie a plnenie podmienok vymedzených v tejto hlave týkajúcich sa životaschopnosti, štátnej pomoci a zníženia výrobnej kapacity.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Euroopa lepingu protokolli nr 2 artikli 9 lõikes 4 on sätestatud, et Bulgaaria võib erandkorras viie aasta jooksul pärast lepingu jõustumist ja sama artikli lõike 1 punkti iii erandi kohaselt anda terasetoodetega seotud restruktureerimiseks riigiabi, tingimusel et see aitab muuta abisaavad ettevõtted restruktureerimisperioodi lõpuks tavalistes turutingimustes elujõulisteks, sellise abi suurus ja osatähtsus on rangelt piiratud elujõulisuse taastamiseks hädavajalikuga ja seda vähendatakse järk-järgult ning restruktureerimiskava on seotud üldise ratsionaliseerimise ja tootmisvõimsuse vähendamisega Bulgaarias.

Словацкий

Článok 9 ods. 4 protokolu 2 k Európskej dohode stanovuje, že počas prvých piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody a odchylne od odseku 1 bodu iii) uvedeného článku môže Bulharsko výnimočne poskytnúť pre výrobky z ocele verejnú pomoc na účely reštrukturalizácie za predpokladu, že to na konci obdobia reštrukturalizácie povedie k životaschopnosti prijímajúcich podnikov za bežných trhových podmienok. Výška a intenzita štátnej pomoci sú prísne obmedzené do miery nevyhnutnej na obnovenie tejto životaschopnosti a sú postupne znižované. Program reštrukturalizácie je spojený s celkovou racionalizáciou a znižovaním celkových výrobných kapacít v Bulharsku.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 4
Качество:

Эстонский

Madalmaad esitasid komisjonile 31. oktoobril 2012. aastal uue ettepaneku, mis koosnes mitmest 22. oktoobri 2009. aasta restruktureerimiskavasse kavandatud muudatusest ning millega sooviti käsitleda algatamisotsuses väljendatud probleeme, määrata uued tähtajad ettevõtja ING Insurance loovutamiseks ja ühtlasi pikendada restruktureerimisperioodi.

Словацкий

Dňa 31. októbra 2012 predložilo Holandsko Komisii nový návrh pozostávajúci zo série zmien reštrukturalizačného plánu z 22. októbra 2009 zameraných na riešenie obáv uvedených v rozhodnutí o začatí konania. Zaviazalo sa tým k dodržaniu nových termínov odpredaja spoločnosti ING Insurance a k predĺženiu obdobia reštrukturalizácie.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

16. aprilli 2003. aasta ühinemisakti protokolli nr 2 lisas 1 loetletud äriühingute (edaspidi “abisaajad äriühingud”) individuaalsetes äriplaanides kirjeldatud ja käesolevas jaotises esitatud tingimustele vastav Tšehhi terasesektori restruktureerimine viiakse lõpule hiljemalt 31. detsembriks 2006 (edaspidi “restruktureerimisperioodi lõpp”).

Словацкий

Reštrukturalizácia českého oceliarskeho priemyslu, ako je opísaná v obchodných plánoch obchodných spoločností uvedených v prílohe 1 k Protokoluč. 2 k Aktu o pristúpení zo 16. apríla 2003 (ďalej len „oprávnené spoločnosti“) a v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto hlave, bude ukončená najneskôr 31. decembra 2006 (ďalej len „koniec obdobia reštrukturalizácie“).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

16. aprilli 2003. aasta ühinemisakti protokolli nr 8 lisas 1 loetletud äriühingute (edaspidi nimetatud “abisaajad äriühingud”) individuaalsetes äriplaanides kirjeldatud ja käesolevas jaotises esitatud tingimustele vastav Poola terasesektori restruktureerimine viiakse lõpule hiljemalt 31. detsembriks 2006 (edaspidi nimetatud “restruktureerimisperioodi lõpp”).

Словацкий

Reštrukturalizácia poľského oceliarskeho priemyslu, ako je opísaná v obchodných plánoch obchodných spoločností uvedených v prílohe 1 k Protokoluč. 8 k Aktu o pristúpení zo 16. apríla 2003 (ďalej len „oprávnené spoločnosti“) a v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto hlave, je ukončená najneskôr 31. decembra 2006 (ďalej len „koniec obdobia reštrukturalizácie“).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Eelkõige: a) esitab Tšehhi Vabariik komisjonile kuni restruktureerimisperioodi lõpuni hiljemalt iga aasta 15. märtsil ja 15. septembril kuue kuu aruanded abisaajate äriühingute restruktureerimise kohta; b) esimene aruanne peab komisjoni jõudma 15. märtsiks 2003 ja viimane aruanne 15. märtsiks 2007, välja arvatud juhul, kui komisjon otsustab teisiti;

Словацкий

Najmä: a) bude Komisii do konca reštrukturalizačného obdobia podávať polročné správy o reštrukturalizácii oprávnených spoločností najneskôr do 15. marca a 15. septembra každého roka, b) prvá správa musí byť doručená Komisii do 15. marca 2003 a posledná správa do 15. marca 2007, pokiaľ Komisia nerozhodne inak,

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Eriti: a) esitab Poola komisjonile kuni restruktureerimisperioodi lõpuni hiljemalt iga aasta 15. märtsil ja 15. septembril kuue kuu aruanded abisaajate äriühingute restruktureerimise kohta; b) esimene aruanne peab komisjoni jõudma 15. märtsiks 2003 ja viimane aruanne 15. märtsiks 2007, välja arvatud juhul, kui komisjon otsustab teisiti; c) aruanded sisaldavad kogu informatsiooni, mis on vajalik restruktureerimisprotsessi, riigiabi ning võimsuse vähendamise ja kasutamise jälgimiseks, ning neis esitatakse piisavad finantsandmed, mis võimaldavad hinnata, kas käesoleva jaotise tingimused ja nõuded on täidetud. Aruanded

Словацкий

Poľsko do konca reštrukturalizačného obdobia podáva Komisii polročné správy o reštrukturalizácii oprávnených spoločností najneskôr do 15. marca a 15. septembra každého roka, b) prvá správa musí byť doručená Komisii do 15. marca 2003 a posledná správa do 15. marca 2007, pokiaľ Komisia nerozhodne inak, c) správy musia obsahovať všetky údaje potrebné na sledovanie procesu reštrukturalizácie, štátnej pomoci a zníženia a využitia výrobnej kapacity a poskytovať dostatočné finančné údaje na zhodnotenie splnenia podmienok a požiadaviek uvedených v tejto hlave.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Kui jälgimisel ilmneb, et: a) ei ole täidetud käesolevas jaotises esitatud üleminekukorra tingimusi või b) ei ole täidetud kohustusi, mis on võetud selle tähtaja pikendamisel, mille jooksul Poola võib erandkorras anda oma terasetööstuse restruktureerimiseks riigiabi ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Poola Vabariigi vahel assotsiatsiooni loomiseks sõlmitud Euroopa lepingu alusel, või c) restruktureerimisperioodi jooksul on Poola andnud nõuetele mittevastavat täiendavat riigiabi terasetööstusele ja eelkõige abisaajatele äriühingutele, ei kohaldata käesolevas jaotises esitatud üleminekukorda.

Словацкий

Ak by sa sledovaním preukázalo, že: a) podmienky pre prechodnú úpravu uvedené v tejto hlave neboli splnené, alebo že b) záväzky prijaté v rámci predĺženia obdobia, počas ktorého môže Poľsko výnimočne poskytnúť štátnu pomoc pre reštrukturalizáciu svojho oceliarskeho priemyslu podľa Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Poľskom na strane druhej neboli splnené, alebo že c)

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Эстонский

Kui jälgimisel ilmneb, et: a) ei ole täidetud käesolevas jaotises esitatud üleminekukorra tingimusi või b) ei ole täidetud kohustusi, mis on võetud selle tähtaja pikendamisel, mille jooksul Tšehhi Vabariik võib erandkorras anda oma terasetööstuse restruktureerimiseks riigiabi ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tšehhi Vabariigi vahel assotsiatsiooni loomiseks sõlmitud Euroopa lepingu alusel, (1) või c) restruktureerimisperioodi jooksul on Tšehhi Vabariik andnud nõuetele mittevastavat täiendavat riigiabi terasetööstusele ja eelkõige abisaajatele äriühingutele, ei kohaldata käesolevas jaotises esitatud üleminekukorda.

Словацкий

Ak by sa sledovaním preukázalo, že: a) podmienky pre prechodnú úpravu uvedené v tejto hlave neboli splnené, alebo že b) záväzky prijaté v rámci predĺženia obdobia, počas ktorého môže Česká republika výnimočne poskytnúť štátnu pomoc na reštrukturalizáciu svojho oceliarskeho priemyslu podľa Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami na jednej strane a Českou republikou na strane druhej (1), neboli splnené, alebo že c)

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK