Fråga Google

You searched for: vertrekke (Afrikaans - Engelska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Afrikaans

Engelska

Info

Afrikaans

Maatreëls A en B. Net in sy vertrekke

Engelska

Only in his rooms.

Senast uppdaterad: 2016-10-27
Användningsfrekvens: 7
Kvalitet:

Afrikaans

En dit was van bo oordek met sederhout, op die verdiepings wat rus op die pilare, vyf en veertig bo-vertrekke, vyftien in 'n ry.

Engelska

And it was covered with cedar above upon the beams, that lay on forty five pillars, fifteen in a row.

Senast uppdaterad: 2012-05-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Afrikaans

Waak daaroor en bewaar dit, totdat julle dit afweeg voor die owerstes van die priesters en die Leviete en die familie-owerstes van Israel in Jerusalem, in die vertrekke van die huis van die HERE.

Engelska

Watch ye, and keep them, until ye weigh them before the chief of the priests and the Levites, and chief of the fathers of Israel, at Jerusalem, in the chambers of the house of the LORD.

Senast uppdaterad: 2012-05-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Afrikaans

RIGLYNE VIR DIE BESTUUR VAN KOSHUISE WANNEER SKOLE HEROPEN Die Wet op Beroepsveiligheid en Gesondheid verplig die werkgewer om 'n veilige en gesonde werksomgewing te bied. In die konteks van die koronavirus is daar 'n duidelike verpligting op 'n werkgewer om die risiko van besmetting en infeksie in die werkplek te bestuur. In die lig hiervan is veral die bestuur van skoolkoshuise post COVID-19 'n komplekse uitdaging wat behoorlike beplanning gaan verg van skoolbesture en beheerliggame. Onthou egter dat geen skool as 'n eiland kan funksioneer nie en daarom word u aangeraai om alle besluite wat die koshuis raak in oorleg met u provinsiale departement van onderwys te doen. Die SAOU verskaf graag riglyne in die verband. 1. VEILIGHEIDSKOMITEE • Die skool se veiligheidskomitee gaan 'n kardinale rol speel in die leierskap, beplanning, organisering, kontrolering en die funksionering van die koshuis. Daarom is dit noodsaaklik om verteenwoordigers van die koshuis op hierdie komitee te verkies of te koópteer, indien u ingeligte besluite wil neem. • Hierdie komitee moet so gou as moontlik 'n risikoberaming doen om die waarskynlikheid van besmetting vas te stel, en veral fokus op die identifisering van areas wat krities is vir die voorkoming, beheer en bestuur van COVID-19 in die koshuisomgewing. • Pro-aktiewe voorsiening moet gemaak word en dus behoort 'n gebeurlikheids- en kontinuïteitsplan opgestel word ingeval die siekte uitbreek op die koshuisterrein. Hierdie plan moet voorsiening maak vir plaasvervangers indien van u koshuispersoneel, wat in sleutelposisies aangestel is, dalk die virus opdoen. Ons verwys hier o.a. na personeel wat spesialisondersteuning by LSOB-skole bied. • Gesondheidsadvies van die WGO asook die Nasionale Departement van Gesondheid en die Nasionale Instituut vir oordraagbare siektes moet ten alle tye gevolg word. • Die nodige sleutelpersoneel moet geïdentifiseer word en hulle rolle en verantwoordelikhede in verskeie krisis-scenario's moet duidelik gedefinieer en gekommunikeer word. 2. ONTSMETTING VAN DIE PERSEEL EN HOë RISIKO AREAS • Gepaste kontrolemaatreëls vir omgewingsinfeksies soos voldoende ventilasie, lugfiltrasie sisteme en afvalbeheer moet in plek wees. • 'n Daaglikse rooster vir die ontsmetting van hoë risiko-areas moet opgestel word en skoonmakers moet in 'n skoonmaakregister rekordeer dat dit wel gedoen is. Die kontrole en opvolg hiervan moet die verantwoordelikheid wees van 'n toegewysde persoon. • Areas wat ontsmet moet word sluit in: slaapsale/kamers, slaapkamermeubels, handrelings, deurknoppe, handvatsels, ligskakelaars, ablusiefasiliteite (toilette, storte, baddens, wasbakke, vloere), eetsale, eetgerei en opdienbakke, studiesale, kombuise, spense, stoorkamers en gemeenskaplike areas waar opvoeders en leerders sosialiseer. Dieselfde voorwaardes geld ook vir die ontsmetting van klere, bedlinne, handdoeke, matte, gordyne en ander materiale wat moontlik in die koshuis gewas word. Ol) SFRVICF CFNTRF +27 12 023 1333 I SAOU@SAOU.CO.ZA SACl) DIFN.S.SFNTRUM • 'n Spesifieke perseel moet geïdentifiseer word waar aflewerings gedoen word. Een persoon moet aangewys word om bestellings te kontroleer, af te teken en seker te maak dat produkte ontsmet word. Daar behoort geen sosiale kontak tussen kombuispersoneei en afleweraars te wees nie. • Die behoorlike funksionering van skottelgoedmasjiene en wasmasjiene moet nagegaan word. Veral die korrekte temperatuur en die gebruik van korrekte hoeveelhede chemiese ontsmettingsmiddels wat kieme sal vernietig, is belangrik. J<lil< hier vir die WGO riglyne rakende effektiewe skoonmaakmiddels. • Die belangrikheid van ingeligte skoonmaakpersoneel m.b.t handhigiëne, die gebruik van korrekte en effektiewe sanitasiemiddels, asook die gebruik van handskoene en maskers en ander beskermende klere en toerusting, kan nie genoeg beklemtoon word nie. Skoonmaakpersoneel moet ook ingelig word oor die verantwoordelike bestuur van afval. Hulle veiligheid is net so belangrik soos die veiligheid van u opvoeders en leerders. Indien nodig, moet betyds gereël word vir permitte vir die skoonmakers. 3. SOSIALE DISTANSIËRING • Etenstye Etenstye behoort op 'n rotasiebasis plaas te vind sodat die konsentrasie van leerders bymekaar, verminder word. 'n Sosiale afstand van 1.5m behoort in die rye gehandhaaf te word. Dit kan ook so op die vloer aangedui word. Personeel verantwoordelik vir die voorbereiding en opdiening van kos moet handskoene en gesigmaskers dra. Indien aansitetes bedien word behoort die voorskrifte vir sosiale afstand steeds gevolg te word. • Badkamergeriewe Daar behoort 'n rooster te wees waarvolgens leerders op rotasiebasis badkamergeriewe gebruik. Omdat hier geen maskers gedra word nie, is die risiko vir verspreiding van die virus groter en behoort sanitasie van hierdie geriewe met meer gereelde intervalle gedoen te word. Handhigiëne, voor en na betreding van badkamers is van kardinale belang. Die ideaal sou wees dat daar 'n persoon aangewys word wat ontsmet elke keer nadat ablusiefasiliteite gebruik is. • Studietye Gaan leerders toegelaat word om in hulle kamers te studeer of gaan studiesale gebruik word? Indien studiesale gebruik word moet voorsiening gemaak word vir sosiale distansiëring. Indien moontlik sou studietye ook volgens 'n rooster beplan en afgewissel kon word. • Slaapkamers / Slaapsale Sosiale distansiëring in hierdie vertrekke is van uiterste belang. Indien moontlik moet ander vertrekke soos bv. gemeenskaplike sosiale areas, tussentyds ingeruim word om as bykomende akkommodasie ingerig te word indien huidige akkommodasie oorvol of beknop is. Hierdie sou veral van toepassing wees indien daar van stapelbeddens in die kamers gebruik gemaak word. • Beweging op die terrein o Beweging op die terrein moet beperk word. Wanneer leerders tussen die koshuis en die skool beweeg moet die sosiale afstand steeds gehandhaaf word en maskers moet gedra word. Dieselfde reëls moet geld tydens sosialisering op die terrein. o Leerders moet gedurig daaraan herinner word dat fisiese kontak bv. aanraking tussen leerders en opvoeders nie aanvaarbaar is in die konteks van die verspreiding van die virus nie. Onthou dat veral leerders met spesiale onderwysbehoeftes kwesbaar is en fisiese kontak vir hulle aanvaarding vergestalt. SAOU SERVICE CENTRE +27 12 023 1333 I SAOU@SAOU.CO.ZA SAOU DIENSSENTRU/ o Hou ook in gedagte dat leerders ten alle tye beskerm moet word teen moontlik stigmatisering en diskriminasie. o In al bogemelde gevalle is behoorlike toesig in al die genoemde areas ononderhandelbaar. 4. TOEGANG TOT DIE KOSHUISPERSEEL • Dieselfde reëls wat geld vir toegang tot die skoolterrein behoort ook te geld vir die koshuisterrein. Die verantwoordelike persoon in terme van die Wet op Beroepsveiligheid en Gesondheid moet hier die leiding verskaf. • In die geval van openbare skole is die Beheerliggaam verantwoordelik vir die beheer en bestuur van die skoolfasiliteite. • 'n Kennisgewing behoort by die ingang tot skoolpersele opgerig te word wat aandui dat die SBL die reg voorbehou om toegangskontrole toe te pas en dat alle persone wat die skoolterrein betree, dit doen onderhewig aan hierdie voorwaarde. • Op grond van hierdie beheer en veiligheidsmaatreëls word daar van besoekers verwag om hul temperatuur te laat neem voordat die terrein betree word. Enige persoon met 'n temperatuur van 38 grade en hoër sal toegang geweier word. • Reëls in verband met toegang tot die koshuisterrein moet vooraf gekommunikeer word. Ideaal gesproke behoort geen buitepersone, insluitend ouers, op die terrein toegelaat te word nie. • Die SBL sou ook 'n persoon kon aanwys wat eenvoudige fisiese observasies van besoekers maak, en op grond waarvan toegang geweier kan word, tensy 'n persoon daarna 'n mediese sertifikaat kan toon wat deur die SBL aanvaar word. 5. WAT BEHOORT KOSHUISPERSONEELTE DOEN WANNEER 'N LEERDER IN DIE KOSHUIS COVID- 19 SIMPTOME TOON? Soos u reeds weet word die volgende simptome met COVID-19 geassosieer: 'n hoë koors, asemnood, droë hoes, ens. Indien u vermoed dat 'n leerder moontlik siek mag wees, behoort u die volgende te doen: • Die opvoeder of koshuispersoneellid het die reg om hom- of haarself en ander persone te beskerm. • Dit mag beteken dat die persoon of leerder wat geobserveer is met simptome, geïsoleer mag word. • Lig die leerder se ouers of voog in en adviseer hulle ooreenkomstig die WGO- en departementele riglyne, insluitend die riglyne van die Departement van Gesondheid. • Identifiseer vooraf 'n siekekamer of wagkamer waar die leerder geïsoleer kan word. Isoleer die leerder totdat hy deur sy ouers afgehaal en getoets kan word. Daar word nie van u verwag om 'n leerder te diagnoseer of te toets nie. • Indien die leerder weier om saam te werk, moet die opvoeder of koshuispersoneellid hom- of haarself van die persoon distansieer en opdrag gee dat ander persone of leerders wat geaffekteer mag word, dieselfde doen. • Rapporteer dit onmiddellik aan die hoof, bestuurspan of SBL wat dan die nodige besluite moet neem en verdere optrede bepaal. Hierdie aksies mag insluit dat 'n leerder geforseer word om hom- of haarself van die terrein moet verwyder. U moet egter redelike stappe neem om die leerder veilig te hou terwyl u wag vir sy/haar ouers/voog/polisie/onderwysamptenare. o OIJ SFRVIOF OFNTRF +27 12 023 1333 I SAOU@SAOU.CO.ZA SAOIJ DIFN.SSFNTRIJM • Indien 'n opvoeder of koshuispersoneellid blootgestel aan moontlike infeksie, of 'n redelike vermoede het dat hy/sy blootgestel is, kan die persoon die skoolbestuurspan of SBL nader om getoets te word op die skool se onkoste. • Klik hier vir DBO Omsendbrief 1/2020 vir die provinsiale kontakbesonderhede vir die verwysing van 'n leerder of opvoeder vir 'n COVID-19 toets. • Indien die leerder positief toets, identifiseer alle persone wat in kontak met die leerder was en adviseer hulle ooreenkomstig. Hierdie persone behoort tuis te bly vir ten minste 14 dae en hulle simptome behoort gemonitor te word. Hulle mag nie skool bywoon of in die koshuis inwoon nie. Daar word nie van u verwag om leerders die geleentheid te gee om self-isolasie in die koshuis toe te pas nie. Die leerder behoort huis toe gestuur te word vir die isolasietydperk. • Hierna behoort 'n risiko - assessering van die skool gedoen te word onder leiding van departementele gesondheidsamptenare en hulle behoort ooreenkomstig daarmee die nodige advies aan die skool te verskaf. • Dit is nie nodig dat die skool of fasiliteit gesluit moet word of dat leerders en personeel huis toe gestuur moet word nie, buiten op aanbeveling van die departementele amptenare. • Wees pro-aktief en maak voortydig kontak met relevante gesondheidspersoneel en vestig kommunikasiekanale sodat u onmiddellik toegang tot hierdie persone sal hê indien leerders dringend verwys moet word. Hou name, nommers en na-uurse kontakbesonderhede byderhand. • Bogemelde prosedures sou natuurlik ook van toepassing wees indien toesighoudende en ander koshuispersoneel simptome toon. Hierdie persone sou toegelaat moet word om te self-isoleer indien hulle op die koshuisterrein woon. Indien van toepassing, sou in so 'n geval voorsiening gemaak moet word vir die veilige verskaffing van etes, sonder dat enige personeel of leerder blootgestel word. 6. PSIGO-SOSIALE ONDERSTEUNING Leerders wat terugkeer na afloop van die grendeltyperk mag die ondersteuning van hulle families mis en akuut eensaam voel. Dit mag wees dat hulle gedurende die grendeltydperk blootgestel was aan Covid-19 verwante trauma en sukkel met die verwerking daarvan, veral wanneer hulle ondersteuningsnetwerk nie meer beskikbaar is nie. Dit word aanbeveel dat 'n persoon geïdentifiseer word wat psigo-sosiale bystand op kort kennisgewing in die koshuis kan verleen, indien nodig. 7. KOMMUNIKASIE Dit is van kardinale belang dat daar vroegtydig en gereeld met koshuisleerders, koshuistoesighouers en -opvoeders, asook koshuisouers gekommunikeer word. Kommunikasie moet ondersteun word deur doelgerigte besluite, aksies en leierskap. Maak ook seker dat die sosiale media platforms van u skool gedurende hierdie tyd met goeie oordeel en kundigheid bestuur word. Die akkurate en gereelde deel van inligting sal lei tot 'n gevoel van sekuriteit onder alle betrokkenes en die versekering dat alles onder beheer is. SAOl) SFRVICE CFNTRF +27 12 023 1333 I SAOU@SAOU.CO.ZA SAOIJ DIFN.SSFNTRIJ/

Engelska

Senast uppdaterad: 2020-05-09
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Afrikaans

En wanneer iemand se bloedverwant, die een wat hom wil verbrand, hom optel om die bene uit die huis te verwyder, en aan iemand wat in die agterste vertrekke is, sê: Is daar nog iemand by jou? en hy antwoord: Nee--dan sal die eerste sê: Bly stil, want dit is nie gepas om die Naam van die HERE te vermeld nie!

Engelska

And a man's uncle shall take him up, and he that burneth him, to bring out the bones out of the house, and shall say unto him that is by the sides of the house, Is there yet any with thee? and he shall say, No. Then shall he say, Hold thy tongue: for we may not make mention of the name of the LORD.

Senast uppdaterad: 2012-05-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK