Fråga Google

You searched for: produktionsrestriktioner (Danska - Lettiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Danska

Lettiska

Info

Danska

Der tages hensyn til eventuelle produktionsrestriktioner eller begrænsninger af fællesskabsstøtten under de fælles markedsordninger.

Lettiska

Tiek ņemti vērā jebkādi ražošanas vai Kopienas atbalsta ierobežojumi atbilstīgi tirgus kopīgajai organizācijai.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Danska

Der tages hensyn til eventuelle produktionsrestriktioner eller begrænsninger af fællesskabsstøtten under de fælles markedsordninger.

Lettiska

Tiek ņemti vērā jebkādi ražošanas vai Kopienas atbalsta ierobežojumi atbilstīgi tirgus kopīgajām organizācijām.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Danska

Der bør tages hensyn til eventuelle produktionsrestriktioner eller begrænsninger af EF-støtte under de fælles markedsordninger.

Lettiska

Jāņem vērā visi ražošanas ierobežojumi un ierobežojumi Kopienas atbalstam saskaņā ar kopējo tirgus organizāciju.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Der bør tages hensyn til eventuelle produktionsrestriktioner eller begrænsninger af EF-støtte under de fælles markedsordninger.

Lettiska

Jāņem vērā visi ražošanas ierobežojumi un ierobežojumi Kopienas atbalstam, kas noteikti saskaņā ar kopējo tirgus organizāciju.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

For at begrænse risikoen for produktionsrestriktioner på grund af kollektiv markedsføring af eksklusive rettigheder skal klubberne endelig bibeholde retten til at sælge visse rettigheder enkeltvis.

Lettiska

Visbeidzot, lai mazinātu pārraižu ierobežojuma risku, ko rada ekskluzīvu tiesību kolektīva pārdošana, saistībās ir paredzēts, ka klubi var individuāli pārdot atsevišķas tiesības.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

For at begrænse risikoen for produktionsrestriktioner på grund af kollektiv markedsføring af eksklusive rettigheder skal klubberne endelig bibeholde retten til at sælge visse rettigheder enkeltvis.

Lettiska

Visbeidzot, lai mazinātu pārraižu ierobežojuma risku, ko rada ekskluzīvu tiesību kolektīva pārdošana, saistībās ir paredzēts, ka klubi var individuāli pārdot atseviš-

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Danska

Foranstaltningerne skal være forenelige med enhver form for produktionsrestriktioner eller begrænsninger af fællesskabsstøtte under de fælles markedsordninger, og der skal ved støtten tages hensyn til foretagne betalinger under de fælles markedsordninger.

Lettiska

Šādi maksājumi ir saderīgi ar jebkādiem ražošanas vai Kopienas atbalsta ierobežojumiem saskaņā ar tirgu kopīgajām organizācijām un, tos piešķirot, ņem vērā maksājumus, kas izdarīti saistībā ar tirgu kopīgajām organizācijām.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Danska

der har til formål at øge produktionen af produkter, der ikke kan afsættes, eller som inden for rammerne af fælles markedsordninger er i strid med produktionsrestriktioner eller begrænsninger af EF-støtten

Lettiska

ieguldījumi, kas vērsti uz ražošanas apjoma palielināšanu tiem produktiem, kuriem nav noieta tirgū, kā arī tie ieguldījumi, kas ir pretrunā iespējamiem ražošanas ierobežojumiem vai Kopienas atbalsta ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar kopējo tirgus organizāciju;

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Danska

Hvis der inden for rammerne af en fælles markedsordning findes produktionsrestriktioner eller begrænsninger af fællesskabsstøtten for den enkelte landbruger, bedrift eller forarbejdningsvirksomhed, ydes der ingen støtte til investeringer, der vil øge produktionen ud over disse restriktioner eller begrænsninger.

Lettiska

Ja saskaņā ar tirgus kopīgo organizāciju paredzēti ražošanas vai Kopienas atbalsta ierobežojumi atsevišķu lauksaimnieku, lauku saimniecību vai pārstrādes uzņēmumu līmenī, nav atbalstāmi ieguldījumi, kas palielinātu ražošanu virs minētajiem ierobežojumiem.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Danska

Investeringer, der har til formål at øge produktionen af produkter, som ikke kan afsættes, eller som inden for rammerne af fælles markedsordninger er i strid med produktionsrestriktioner eller begrænsninger af EF-støtten, er ikke støtteberettigede.

Lettiska

Nav attaisnojami ieguldījumi, kas vērsti uz ražošanas apjoma palielināšanu tiem produktiem, kuriem nav noieta tirgū, ne arī tie ieguldījumi, kas ir pretrunā iespējamiem ražošanas ierobežojumiem vai Kopienas atbalsta ierobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar kopējo tirgus organizāciju.

Senast uppdaterad: 2014-11-06
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Danska

(17) Der bør fastlægges yderligere betingelser, som enhver støtteordning eller individuel støtteforanstaltning, der fritages ved denne forordning, skal opfylde. Der bør tages hensyn til eventuelle produktionsrestriktioner eller begrænsninger af EF-støtte under de fælles markedsordninger. Under henvisning til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), bør støtten normalt ikke udelukkende medføre, at de driftsomkostninger, som støttemodtageren normalt selv skal afholde, nedbringes løbende eller med visse mellemrum, ligesom støtten bør stå i et rimeligt forhold til de problemer, der skal løses for at sikre de socioøkonomiske fordele, der anses for at være i Fællesskabets interesse. Ensidige statsstøtteforanstaltninger, som blot har til formål at forbedre producenternes økonomiske situation, men som på ingen måde bidrager til sektorens udvikling, og navnlig støtte, som udelukkende ydes på grundlag af pris, mængde, produktionsenhed eller produktionsmiddelenhed, anses for at være driftsstøtte, som er uforenelig med fællesmarkedet. Desuden vil en sådan støtte også ofte kunne forstyrre de fælles markedsordningers mekanismer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at begrænse anvendelsesområdet for denne forordning til bestemte former for støtte.

Lettiska

(17) Ir lietderīgi noteikt turpmākos nosacījumus, kas jāievēro attiecībā uz jebkuru atbalsta shēmu vai individuālu atbalstu, kam ar šo regulu piešķirts atbrīvojums. Jāņem vērā visi ražošanas ierobežojumi un ierobežojumi Kopienas atbalstam, kas noteikti saskaņā ar kopējo tirgus organizāciju. Ņemot vērā Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu, atbalsta vienīgais mērķis parasti nav tādu saimnieciskās darbības izmaksu pastāvīga vai periodiska samazināšana, kuras parasti jāsedz saņēmējam, un atbalstam ir jābūt samērīgam attiecībā pret šķēršļiem, kas jāpārvar, lai nodrošinātu sociālekonomisko ieguvumu, kurš atbilst Kopienas interesēm. Vienpusēji valsts atbalsta pasākumi, kuru mērķis ir tikai uzlabot ražotāju finansiālo stāvokli, nevis veicināt nozares attīstību, un jo īpaši atbalsts, ko piešķir, pamatojoties tikai uz cenu, daudzumu, ražošanas vienībām vai ražošanas līdzekļu vienībām, ir pielīdzināms darbības atbalstam un nav saderīgs ar kopējo tirgu. Turklāt šāds atbalsts var arī nelabvēlīgi ietekmēt tirgus kopējo organizāciju mehānismus. Tādēļ ir lietderīgi ierobežot šīs regulas darbības jomu, attiecinot to uz noteiktiem atbalsta veidiem.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

(18) Der bør fastlægges yderligere betingelser, som enhver støtteordning eller individuel støtteforanstaltning, der fritages ved denne forordning, skal opfylde. Virksomheder, der modtager investeringsstøtte, bør opfylde de kriterier vedrørende økonomisk levedygtighed og opfyldelse af mindstekrav, der er fastlagt i artikel 5 og artikel 26, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1257/1999. Der bør tages hensyn til eventuelle produktionsrestriktioner eller begrænsninger af EF-støtte under de fælles markedsordninger. Under henvisning til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), bør støtten normalt ikke udelukkende medføre, at de driftsomkostninger, som støttemodtageren normalt selv skal afholde, nedbringes løbende eller med visse mellemrum, ligesom støtten bør stå i rimeligt forhold til de problemer, der skal løses, for at sikre de socioøkonomiske fordele, der anses for at være i Fællesskabets interesse. Ensidige statsstøtteforanstaltninger, som blot har til formål at forbedre producenternes økonomiske situation, men som på ingen måde bidrager til sektorens udvikling, og navnlig støtte, som udelukkende ydes på grundlag af pris, mængde, produktionsenhed eller produktionsmiddelenhed, anses for at være driftsstøtte, som er uforenelig med fællesmarkedet. Desuden vil en sådan støtte også ofte kunne forstyrre de fælles markedsordningers mekanismer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at begrænse anvendelsesområdet for denne forordning til bestemte former for støtte.

Lettiska

(18) Ir lietderīgi noteikt turpmākos nosacījumus, kas jāievēro attiecībā uz jebkuru atbalsta shēmu vai individuālu atbalstu, kam ar šo regulu piešķirts atbrīvojums. Uzņēmējsabiedrībām, kas saņem ieguldījumu atbalstu, jāatbilst kritērijiem, kuri attiecas uz to obligāto standartu dzīvotspēju un ievērošanu, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1257/1999 5. un 26. panta 1. punktā. Jāņem vērā visi ražošanas ierobežojumi un ierobežojumi Kopienas atbalstam saskaņā ar kopējo tirgus organizāciju. Ņemot vērā Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu, atbalsta vienīgais mērķis parasti nav to saimnieciskās darbības izmaksu nepārtraukta un periodiska samazināšana, kas parasti jāsedz saņēmējam, un atbalstam ir jābūt samērīgam attiecībā pret nepilnībām, kuras jāpārvar, lai nodrošinātu sociālekonomisko ieguvumu, kas ir Kopienas interesēs. Vienpusēji valsts atbalsta pasākumi, kuru mērķis ir tikai uzlabot ražotāju finansiālo stāvokli, nevis veicināt nozares attīstību, un jo īpaši atbalsts, ko piešķir, pamatojoties tikai uz cenu, daudzumu, ražošanas vienībām vai ražošanas līdzekļu vienībām, ir pielīdzināms darbības atbalstam un nav saderīgs ar kopējo tirgu. Bez tam šāds atbalsts var arī nelabvēlīgi ietekmēt tirgu kopīgo organizāciju mehānismus. Tādēļ ir lietderīgi ierobežot šīs regulas darbības jomu ar noteiktiem atbalsta veidiem.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

113. For at begrænse risikoen for produktionsrestriktioner på grund af kollektiv markedsføring af eksklusive rettigheder skal klubberne endelig bibeholde retten til at sælge visse rettigheder enkeltvis. En undtagelsesklausul skal sikre maksimal udnyttelse af rettighederne, og dermed undgås situationer med uudnyttede rettigheder, dvs. enhver rettighed, som ligaforeningen ikke kan sælge, eller som aftageren ikke udnytter fuldt ud. Uudnyttede rettigheder tilbageføres til klubberne med henblik på individuel udnyttelse på ikke-eksklusive vilkår.

Lettiska

113. Visbeidzot, lai mazinātu pārraižu ierobežojuma risku, ko rada ekskluzīvu tiesību kolektīva pārdošana, saistībās ir paredzēts, ka klubi var individuāli pārdot atsevišķas tiesības. Lai nodrošinātu tiesību maksimālu izmantošanu un izvairītos no neizmantotām tiesībām, t.i., tiesībām, ko Līgu federācijai neizdodas pārdot vai tiesībām, ko pircēji neizmanto pilnā mērā, ir paredzēti atkāpnoteikumi. Neizmantotas tiesības nonāk atpakaļ klubos individuālai neekskluzīvai izmantošanai.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK