Fråga Google

You searched for: afgiftsadministrationerne (Danska - Svenska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Danska

Svenska

Info

Danska

fællesskabshandlingsprogram for faglig uddannelse af embedsmænd i afgiftsadministrationerne

Svenska

gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning av tjänstemän inom indirekt beskattning

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

Program­met har til formål at koordinere uddannelsen af embedsmændene i afgiftsadministrationerne og at udvikle informationsudvekslingssystemerne mel­lem medlemsstaternes administrationer.

Svenska

Man vill se till att gemenskapslagstiftningen inom området för indirekt beskattning tillämpas effektivt och enhetligt och att tjänstemännen på området får goda kunskaper om denna lagstiftning och dess genomförande efter en effektivt genomgången grund- och vidareutbildning.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

Der er almindelig enighed om nødvendigheden af et dybtgående og rodfæstet samarbejde mellem funktionærerne i afgiftsadministrationerne med henblik på at tage disse udfordringer op.

Svenska

Behovet av ett djupt och väl fungerande samarbete mellan skattetjänstemännen för att kunna ta itu med dessa utmaningar kräver en allmän samsyn.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: IATE

Danska

(1) Bekæmpelsen af momssvig kræver en styrkelse af samarbejdet mellem skatte- og afgiftsadministrationerne inden for Fællesskabet og mellem disse og Kommissionen i overensstemmelse med fælles principper.

Svenska

(1) Kampen mot skatteundandragande inom mervärdesskattens område kräver ett förstärkt samarbete mellan skatteförvaltningarna i gemenskapen och mellan dessa och kommissionen i överensstämmelse med gemensamma principer.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

- andre omkostninger i forbindelse med tilrettelæggelse af seminarer samt omkostninger i forbindelse med planlægning og gennemførelse af uddannelser for embedsmænd fra afgiftsadministrationer, håndbøger og vejledninger samt de fællesskabselementer, der indgår i kommunikations- og informationsudvekslingssystemerne (udvikling, vedligeholdelse og drift af centralenheder og tilslutninger mellem medlemsstaterne samt anskaffelse og vedligeholdelse af fælles udstyr).

Svenska

- övriga kostnader för att anordna seminarier samt kostnader för utarbetande och drivande av utbildning av tjänstemän som arbetar med indirekt beskattning, handböcker och guider, gemenskapsdelen av kommunikationssystem och datoriserat informationsutbyte (utformning, underhåll och drift av centrala enheter och länkar mellan medlemsstaterna samt anskaffning av gemensam utrustning och underhåll av denna).

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

- rejse- og opholdsudgifter for embedsmænd fra de deltagende medlemsstaters afgiftsadministrationer i forbindelse med deres deltagelse i udvekslinger, seminarer og multilaterale kontrolforanstaltninger uden for deres hjemland.

Svenska

- Kostnader för resa och uppehälle för tjänstemän från de deltagande länderna; detta gäller när tjänstemän som arbetar med frågor om indirekt beskattning deltar i utbyten, seminarier eller multilaterala kontroller som utförs utanför deras eget land.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

- rejse- og opholdsudgifter for embedsmænd fra medlemsstaternes afgiftsadministrationer i forbindelse med deres deltagelse i udvekslinger, seminarer og multilaterale kontrolforanstaltninger

Svenska

- kostnader för resor och uppehälle för de tjänstemän från medlemsstaterna som arbetar med indirekt beskattning då de deltar i utbyten, seminarier eller multilaterala kontroller,

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Denne bevilling skal også dække udgifter til gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastsat i ovennævnte beslutninger, særlig udveksling af embedsmænd og tilrettelæggelse af fælles kurser, til fordel for toldembedsmænd og embedsmænd fra afgiftsadministrationer, der skal varetage håndhævelsen af fællesskabsretten i det indre marked og ved Fællesskabets ydre grænser.

Svenska

Detta anslag skall även täcka utgifter i samband med genomförandet av åtgärderna, främst utbytet för tjänstemän och anordnandet av gemensam utbildning, såsom fastställs i de ovannämnda besluten, till förmån för tulltjänstemän och tjänstemän inom indirekt beskattning i gemenskapen som ansvarar för att gemenskapslagstiftningen tillämpas inom den inre marknaden och vid gemenskapens yttre gränser.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Direktivet indeholdt forenklede krav til anmeldelse og indberetning, som skulle gøre det lettere for firmaer fra lande uden for EU og gøre det muligt for dem at henvende sig til en enkelt europæisk afgiftsadministration efter eget valg.

Svenska

Direktivet innehöll förenklade krav på registrering och rapportering för att underlätta för icke-etablerade aktörer att uppfylla sina skyldigheter, och de fick vända sig till en enda skatteförvaltning i EU som de själva valde.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Sektorprogrammer for budgetstøtte, som privilegeres i flere lande i regionen, har også virkninger med hensyn til god regeringsførelse (krav om pålidelighed i forbindelse med offentlige udgifter, styrkelse af skatte- og afgiftsadministrationerne og iværksættelse af offentlige politikker på lang sigt).

Svenska

De program för budgetstöd till olika sektorer som prioriteras i flera länder i regionen får också sidoeffekter när det gäller en god samhällsstyrning (tillförlitlighetskrav i de offentliga utgifterna, förstärkning av skatteförvaltningarna och genomförande av en långsiktig offentlig politik).

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Det er i særdeleshed uhyre vigtigt med en forbedring af sprogkundskaberne og de uddannelsesprogrammer, der findes på området, som f.eks. MATTHEUS, for at få en effektiv afgiftsadministration fremover.

Svenska

Särskilt förbättringen av språkkunskaperna och även utbildningsprogrammen, som finns på detta område, exempelvis Mattheus, är extremt viktiga för att i framtiden skapa en mer effektiv skatteförvaltning.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Det handler især om uddannelsesaktiviteter, erfaringsudveksling, ajourføring af informationsmateriale med henblik på inden for det indirekte afgiftssystem og således især med hensyn til moms og andre afgifter at skabe et bedre kendskab, en bedre overensstemmelse og et fælles fodslag henimod harmoni seringen gennem former for koordinering mellem de nationale afgiftsadministrationer.

Svenska

Innehållet avser framför allt utbildningsverksamhet, utbyte av erfarenheter, framställning av informationsmaterial med syfte att på området för indirekta skatter, särskilt mervärdesskatt men även accis, skapa bättre kunskap, större kompatibilitet och en progressiv gemensam väg mot harmonisering genom former av samordning mellan de nationella skatteadministrationerna.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Edbstøtten til kontrol på stedet finder hovedsagelig sted i form af programmer, der er udviklet til dette formål inden for afgiftsadministrationen.

Svenska

Datoriserat stöd för inspektioner på plats tar huvudsakligen formen av program som utvecklats för detta ändamål inom skatteförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

I Bulgarien er den relevante myndighed Finansministeriet, der har ca. 11 000 med arbejdere (inklusive skatte- og afgiftsadministrationen).

Svenska

I Bulgarien är finansministeriet behörig myndighet på detta område. Myndigheten har cirka II 000 anställda (inklusive myndigheten för allmän beskattning och kontroll).

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

I oktober 1998 sendte OLAF på grundlag af oplysninger fra Storbritanniens told- og afgiftsadministration en anmodning om gensidig bistand 52/98 til medlemsstaterne og underrettede dem om, at der muligvis var tale om en falsk angivelse af Estland som præferenceoprindelsesland for import af finér i EU.

Svenska

De har samma problem med att förebygga och spåra felaktigt använt stöd.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Moms- og afgiftssystemernes korrekte funktion afhænger i stadig større grad af et tæt samarbejde mellem de nationale afgiftsadministrationer.

Svenska

Väl fungerande system för mervärdeskatt och acciser beror på ett allt mer accentuerat sätt på ett intensivt samarbete mellan de nationella skattemyndigheterna.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Selvom det ikke fremgår af noget konkret ændringsforslag, viUe jeg i øvrigt nære nogle forbehold, hvad angår forslaget i be tragtning 10 (ændringsforslag 3) om skabelse af et »EFakademi for embedsmænd i afgiftsadministrationerne«, idet jeg frygter, at en enhedsstruktur af denne type kan få det mulige og ønskværdige samarbejde på nationalt niveau til at træde mindre tydeligt frem.

Svenska

Eftersom det inte finns några konkreta ändringsförslag till artikeln har jag några reservationer avseende beaktande nr 10 (ändringsförslag nr 3) om skapandet av en "gemenskapsakademi för tjäns­temännen i administrationen för den indirekta beskatt­ningen", om man hävdar att en gemensam struktur gör att man tappar möjligheterna till ett möjligt och önskvärt samarbete på nationell nivå.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Danska

Skatte- og afgiftsadministrationen udfører forudgående, løbende og efterfølgende kontrol og består af et generaldirektorat samt regionale og lokale afgiftskontorer.

Svenska

Skattemyndigheten genomför förebyggande, löpande och uppföljande kontroller. Den bestar av en central myndighet samt regionala och lokala skattekontor.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Som borgmester for en italiensk kommune og derfor interesseret i at forbedre den offentlige administrations effektivitet er jeg enig med Kommissionen, når den har besluttet at sætte uddannelse af personalet som programmets primære indsatsområde, og jeg tiislutter mig hr. Secchi, når han som ordfører finder det hensigtsmæssigt, at uddannelsen sker i form af ud veksling af embedsmænd mellem de enkelte afgiftsadministrationer.

Svenska

Som borgmästare i en italiensk kommun och uppmärksam på alla åtgärder för att förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet uppskattar jag kommissionens beslut att betrakta utbildningsprogrammet som ett prioriterat mål, och som föredraganden Secchi anser jag att det är lämpligt att utbildningen genomförs även genom utbyte av tjänstemän vid de enskilda skatteadministrationerna. administrationerna.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Danska

Det handler især om uddannelsesaktiviteter, erfaringsudveksling, ajourføring af informationsmateriale med henblik på inden for det indirekte afgiftssystem og således især med hensyn til moms og andre afgifter at skabe et bedre kendskab, en bedre overensstemmelse og et fælles fodslag henimod harmoniseringen gennem former for koordinering mellem de nationale afgiftsadministrationer.

Svenska

Innehållet avser framför allt utbildningsverksamhet, utbyte av erfarenheter , framställning av informationsmaterial med syfte att på området för indirekta skatter , särskilt mervärdesskatt men även accis, skapa bättre kunskap, större kompatibilitet och en progressiv gemensam väg mot harmonisering genom former av samordning mellan de nationella skatteadministrationerna .

Senast uppdaterad: 2012-03-22
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK