Fråga Google

You searched for: izpildītāj (Engelska - Lettiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Lettiska

Info

Engelska

The property rights to the delivered equipment and materials shall be shifted from izpildītāj to pasūtītāj at the moment of having fully settled the invoice submitted by izpildītāj

Lettiska

Īpašuma tiesības uz piegādātajām iekārtām un materiāliem pāriet no izpildītāja uz pasūtītāju brīdī, kad pasūtītājs ir pilnībā apmaksājis izpildītāja iesniegto faktūrrēķinu

Senast uppdaterad: 2012-11-02
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

to rectify any deficiencies in the performed Work, or exchange any defective equipment delivered by izpildītāj. The Certificate of Acceptance and Delivery of Work may be signed only after rectifying the deficiencies and defects as necessary

Lettiska

novērst veikto darbu trūkumus vai nomainīt ipzildītāja piegādāto brāķa aprīkojumu. Darba pieņemšanas un nodošanas akts tiek parakstīts tikai pēc nepieciešamās trūkumu un defektu novēršanas

Senast uppdaterad: 2012-11-01
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

In case of breaching the Contract, pasūtītāj shall pay izpildītāj for the actual amount of Work of adequate quality according to good standards that has been accomplished until termination of the Contract, and the payment shall be based on the Certificate of Work Performance and an invoice submitted by izpildītāj

Lettiska

Līguma darbības izbeigšanas gadījumā pasūtītājs maksā izpildītājam par faktisko līdz Līguma darbības izbeigšanai pietiekami kvalitatīvi un atbilstoši labiem standartiem izpildīto darba apjomu, un maksājumu pamatojums ir darbu izpildes sertifikāts un izpildītāja iesniegtais faktūrrēķins

Senast uppdaterad: 2012-11-02
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

In the event of pasūtītāj discovering the defects in works within the warranty period, pasūtītāj shall notify izpildītāj about such and izpildītāj shall perform inspection of the discovered defects immediately after receipt of notification from Customer, and shall eliminate such as soon as possible at its own expense

Lettiska

Gadījumā, ja pasūtītājs darbu garantijas perioda laikā atklāj defektus, pasūtītājs paziņo izpildītājam par šiem defektiem un izpildītājs pārbauda atklātos defektus nekavējoties pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja, un uz sava rēķina pēc iespējas ātrāk novērš šādus defektus

Senast uppdaterad: 2012-11-01
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

2.2.1. dismantling of the old heating system in the central heating room of the Object. When doing this, izpildītāj will make reasonable effort to avoid damage to the existing reusable equipment when possible

Lettiska

vecās apkures sistēmas demontāža objekta centrālās apkures katlu telpā. Demontāžas laikā izpildītājs veic visus iespējamos pasākumus, lai iespēju robežās izvairītos no esošā atkārtoti izmantojamā aprīkojuma sabojāšanas

Senast uppdaterad: 2012-11-01
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

negligence or omission from the side of izpildītāj in fulfilling any clause of the present Contract, if the respective violations or consequences thereof are not fully rectified within 10 (tem) working days after receiving a written objection from pasūtītāj

Lettiska

nolaidīga izpildītāja rīcība vai bezdarbība attiecībā uz jebkura šī Līguma noteikuma izpildi, ja attiecīgais pārkāpums vai tā sekas nav pilnībā novērstas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstisku pasūtītāja iebildumu saņemšanas

Senast uppdaterad: 2012-11-02
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

The risk of unpredictable loss of and/or damage to the delivered equipment and materials shall be shifted from izpildītāj to pasūtītāj at the moment of signing the Certificate of Work Acceptance or at the moment when the Work is deemed accepted under the circumstances specified in Clause 6.1.

Lettiska

Piegādāto iekārtu un materiālu neparedzama zuduma un/vai sabojāšanas risks pāriet no izpildītāja uz pasūtītāju darbu pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī vai brīdī, kad darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem saskaņā ar 6.1. punkta noteikumiem

Senast uppdaterad: 2012-11-02
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

upon verifying that the work has been completed according to good professional standards and what has been agreed, and that the heating system is working without any defects including heating all areas of the Object according to known standards, to accept the agreed work accomplished by izpildītāj under the Certificate of Acceptance and Delivery and in accordance with terms and conditions of this Contract

Lettiska

pēc pārbaudes un pārliecināšanās, ka darbs ir pabeigts atbilstoši labiem profesionālajiem standartiem un saskaņā ar vienošanos, apkures sistēma strādā bez jebkādiem defektiem, ieskaitot visu objekta zonu apkuri saskaņā ar zināmajiem standartiem, pieņemt izpildītāja paveiktos darbus, parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem

Senast uppdaterad: 2012-11-01
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

c) Izpildītājs fails to provide the necessary number of darbgatavo Vienības for more than 60 (sixty) days in sequence or for 75 (seventy-five) days over the period of 2 (two) years

Lettiska

Izpildītājs nespēj nodrošināt nepieciešamo darbgatavo Vienību skaitu vairāk par 60 (sešdesmit) dienām pēc kārtas vai 75 (septiņdesmit piecas) dienas 2 (divu) gadu laikā

Senast uppdaterad: 2013-03-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

b) Izpildītājs fails to ensure for Pasūtītājs the option to exercise the right of examination and control of Vienība production process specified under this Agreement and to eliminate the infringement within 30 (thirty) days from the date of Pasūtītājs's brīdinājums

Lettiska

Izpildītājs nav nodrošinājis Pasūtītājam šajā Līgumā paredzēto iespēju izmantot tiesības pārbaudīt un kontrolēt Vienību ražošanas procesu un nav novērsis šo pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma datuma

Senast uppdaterad: 2013-03-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

Pasūtītājs may terminate Līgums unilaterally and withhold wholly Līgums performance guarantee by notifying Izpildītājs in writing in any of the cases set forth hereunder

Lettiska

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līguma darbību un ieturēt pilnībā līguma izpildes garantiju, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, jebkurā no tālāk norādītajiem gadījumiem

Senast uppdaterad: 2013-03-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

Izpildītājs shall use the received insurance indemnity for elimination of the respective damage and restoration to the initial position

Lettiska

Izpildītājs izmanto saņemto apdrošināšanas atlīdzību, lai izlabotu bojājumus un atjaunotu sākotnējo stāvokli

Senast uppdaterad: 2013-03-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

Izpildītājs can prove that it has acted as a careful owner and was not objectively able to prevent or deter such third parties from causing the loss

Lettiska

Izpildītājs var pierādīt, ka tas rīkojies kā uzmanīgs īpašnieks un objektīvi nav varējis novērst vai aizkavēt šādu trešās puses nodarīto zaudējumu

Senast uppdaterad: 2013-03-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

such loss arises from performance of written instructions of Pasūtītājs whereby Izpildītājs has warned Pasūtītājs in writing on the likely loss prior to starting to perform the instructions

Lettiska

šādi zaudējumi sakarā ar rakstisku Pasūtītāja rīkojumu izpildi, ja Izpildītājs pirms šāda rīkojuma izpildes sākuma ir rakstiski brīdinājis Pasūtītāju par iespējamajiem zaudējumiem

Senast uppdaterad: 2013-03-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

The scope of Izpildītājs’s liability shall be limited to Līgums price as specified on the date of signing of Līgums. The scope of liability shall not be limited in the case indicated in Paragraph 1 Sub-clause a) of this Article and where hard caused to the environment should be compensated for

Lettiska

Izpildītāja atbildības apjoms aprobežojas ar Līguma cenu, kas noteikta Līguma parakstīšanas datumā. Atbildības apjoma ierobežojums nav piemērojams šī punkta 1.a apakšpunktā norādītajos gadījumos, kā arī smagu videi nodarītu kaitējumu kompensēšanas gadījumos

Senast uppdaterad: 2013-03-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

Izpildītājs shall be liable for all loss incurred by Pasūtītājs as a result of acts or omissions by Izpildītājs, its Apakšuzņēmēji or persons subordinated Izpildītājam, among others

Lettiska

Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies sakarā ar Izpildītāja, tā apakšuzņēmēju vai Izpildītājam pakļauto personu darbībām vai bezdarbības, tajā skaitā

Senast uppdaterad: 2013-03-24
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

Izpildītājs breaches the obligations in a manner, which does not have a Būtisks influence on receipt of Services, but continued action with breach not eliminated or repeated, results in Services not provided on the scope and/or quality, which can be justifiably expected by Pasūtītājs

Lettiska

Izpildītājs pārkāpj saistības tādā veidā, kas neatstāj būtisku ietekmi uz pakalpojumu saņemšanu, taču tad, ja pārkāpums netiek novērsts vai atkārtojas, pakalpojumi netiek sniegti tādā apmērā vai kvalitātē, kādu Pasūtītājs pamatoti sagaida

Senast uppdaterad: 2013-03-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

IZPILDĪTĀJS shall provide a guarantee term for the performed works for maintenance of technological equipment of the Furnace according to the period of time between the equipment maintenance works. If any work needs to be performed repeatedly during the guarantee term then such work shall be performed at the expense of IZPILDĪTĀJS

Lettiska

IZPILDĪTĀJS nosaka krāsns tehnoloģisko iekārtu tehniskās apkopes darbu garantijas termiņu laika posmam starp iekārtas apkopes darbie. Ja garantijas termiņa laikā kāds darbs jāveic atkārtoti, šis darbs tiek veikts uz IZPILDĪTĀJA rēķina

Senast uppdaterad: 2012-12-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

In the event of the PASŪTĪTĀJS failing to pay the invoices by the deadline set forth in the Agreement IZPILDĪTĀJS shall be entitled to terminate performance of works and provision of services until the moment the PASŪTĪTĀJS pays the invoices.

Lettiska

Ja PASŪTĪTĀJS nav apmaksājis faktūrrēķinus līgumā paredzētajā termiņā, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pārtraukt darbu izpildi un pakalpojumu sniegšanu līdz brīdim, kad PASŪTĪTĀJS apmaksā faktūrrēķinus.

Senast uppdaterad: 2012-12-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Engelska

In the event of the PASŪTĪTĀJS delaying payment of invoices after the terms set forth in the Agreement IZPILDĪTĀJS shall be entitled to a penalty in the amount of 0.5 % from the unpaid sum for each day of delay

Lettiska

Ja PASŪTĪTĀJS nokavē faktūrrēķinu apmaksu šajā līgumā noteiktajos termiņos, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt soda naudu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu

Senast uppdaterad: 2012-12-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK