You searched for: monitoringsystem (Engelska - Svenska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Svenska

Info

Engelska

sophisticated monitoringsystem in place

Svenska

system för information och rapportering är nödvändiga

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

acomprehensive monitoringsystem was established withaclear division ofroles betweenthe disactors.

Svenska

ett omfattande övervakningssysteminrätta-des med entydligrollfördelning mellan det centrala genomförandesystemets aktörer.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

a pilot exercise on a resultsoriented monitoringsystem of development projects is also described.

Svenska

i samma kapitel beskrivs också en pilotåtgärd rörande ett resultatorienterat kontrollsystem för biståndsprojekt.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

sincethetime ofthe audit,the commis-sionagreedonaseriesof measuresto strengthenthe monitoringsystem.

Svenska

sedanrevisionenharkommissionengått med på att vidta en rad åtgärder för att stärka övervakningssystemet.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

during the annual meetings the managing authorities reported on the implementation of the programmes and their possiblepromotion, the complementarity between objectives 2 and 3 and the monitoringsystem.

Svenska

under de årliga mötena rapporteradeförvaltningsmyndigheterna om genomförandet av programmen och möjligheter attfrämja dem, komplementariteten mellan mål 2 och 3 och övervakningssystemet.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

– the member statesshould: implement the key elements of a sound performance monitoringsystem,notably by defining relevant indicators and baseline levels;

Svenska

medlemsstaterna bör införa de delar som är av central betydelse i ett bra system för resultatuppföljning, och i synnerhet fastställa relevanta indikatorer och utgångsnivåer,

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

efficiency (rating 2.51): projects had generally demonstrated their ability to respond to changing needs andsituations. however, the timeliness of activities wascommonly estimated to be a serious deficiency.successful projects employed high-quality management staff and made good use of logical frameworks,work-plans, other schedules and internal monitoringsystems.

Svenska

bristen på homogenitet och den sociala instabilitetenär de främsta orsakerna till social utslagning ochfattigdom i länderna i södra medelhavsområdet.under 2001 var den genomsnittliga inkomsten i regionen 1512 us-dollar per invånare, med mycket storaskillnader länderna emellan (från 990 us-dollar i syrientill över 5000 us-dollar i libanon).

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

he then sends the form to the russian inspection authorities in moscow and murmansk. they have to check four things: whether the trawlershave enough quota for the fish declared, whether the catcheshave been recorded in the national quota uptake monitoringsystem, whether the trawlers have a licence, and whether thecatch zone declared is confirmed by the satellite-based vesselmonitoring system.

Svenska

sedan sänder han formuläret till de ryskakontrollmyndigheterna i moskva och murmansk, som måstekontrollera fyra saker: att de två trålarna har kvoter för denrapporterade fångsten, att fångsterna har registrerats i detnationella systemet för användning av kvoter, att trålarna har enlicens och slutligen att det anmälda fångstområdet har bekräftatsgenom fartygens satellitövervakningssystem.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

in 2002 workfocused on methodological notes on the contribution of the structural funds to the european employment strategy and the criteria for assessing objective 3 monitoringsystems. in addition, discussion notes on the evaluation of esf horizontal priorities(equal opportunities for women and men, local development and the informationsociety) were drafted and discussed in order to foster exchanges between member states and evaluators.

Svenska

under 2002 inriktades arbetet påmetodiska kommentarer till stödet från strukturfonderna till den europeiskasysselsättningsstrategin och kriterier för att bedöma övervakningssystem för mål 3.dessutom utarbetades och diskuterades diskussionsunderlag till utvärderingen av esf:s övergripande prioriteringar (jämställdhet mellan kvinnor och män, lokalutveckling och informationssamhället) för att främja utbyte mellan medlemsstateroch utvärderare.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

in addition, it is noted that the thccontent of cannabis products is extremely variable.aclear information need exists to develop monitoringsystems that can assess the market share of differentcannabis products and track changes over time.currently, this information is to a great extent lacking.

Svenska

dessutom noteras det attcannabisprodukternas thc-halt varierar extremt mycket.det finns ett klart behov av att utvecklaövervakningssystem som kan bedöma de olikacannabisprodukternas marknadsandelar och följaförändringar över tid. för närvarande saknas sådaninformation i stor utsträckning.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

in the area of state aid the commission defined its aim asbeing «to improve transparency and legal certainty, tomake the state aid monitoring system more efficient, toreinforce vetting, in particular in cases involving largevolumes of adhoc aid, and to simplify the monitoringsystem for more minor cases».

Svenska

kommissionens konkur det, som ökat stort i omfattning under de senaste åren och renspolitik måste därför begränsa sig till snedvridning av konkurr-som nu ulgör en betydande del av det offentliga stödet inom rensen pågrund av statligt slöd. antingen på nationell, regional cil eu.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

in this context, the rfos alsoagreed to coordinate the development of certain means to fightthis illegal trade, such as joint lists of registered vessels and vesselsknown for illegal practices, development of a catch monitoringsystem, strengthening of regulations on transhipment at sea, etc.members of the rfos will be monitoring the coordination nextyear, together with independent experts. another meeting isscheduled for january 2009 in spain.

Svenska

i detta sammanhang har de regionalafiskeriorganisationerna åtagit sig att samordna utvecklingen avvissa metoder för att bekämpa olagligt fiske, såsom gemensammaförteckningar över registrerade fartyg och fartyg som man vetägnar sig åt olagligt fiske, införande av ett uppföljningssystem förfångster, skärpta regler för omlastning till havs etc. dennasamordning kommer att följas upp under nästa år av de regionalafiskeriorganisationernas medlemmar, samt av oberoende experter.ett nytt möte skall anordnas i januari 2009 i spanien.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

problems with monitoringsystems which failed to provide complete or reliable data were also high-lighted9.

Svenska

problem med övervakningssystem sominte tillhandahöll fullständiga ellertillförlitliga uppgifterframhölls också9.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

the commission hascomprehensive monitoringsystems based on a network of over 100tech nical assistantsoperatinginthefield.each projectis monitoredinthefield.

Svenska

kommissionen har omfattande övervakningssystem, somgrundaspåettnätverksombestår avöver100tekniskaassistentersomär verksammapåplats. varjeprojektöver-vakas på plats.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

the member statesdiffer in their diversity, policy approaches, monitoringsystems and political choices.

Svenska

gruppen har dessutomingående diskuterat frågor som rör diskrimineringsdata och ytterligare diskussion behövs.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

theaudit workincludedananalysis ofthe programming phaseand ofthe waythe programme managementand monitoringsystems weredocumented.

Svenska

irevisionsarbetetingick en analys av programplaneringen och dokumentationen av programmensförvaltnings- och övervakningssystem.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

this examination also provided evidence ofthetypes of weaknessesinthe programming,implementation and monitoringsystems.

Svenska

genom denna granskning framkom också bevis påvilkatyperav bristersomfannsi systemenför programplanering, genomförande och övervakning.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

this weakness was particularly prevalent in assessingthe existence of effective systemsfor monitoring and sector coordination. for example in georgia, the commission recognised the weak performance monitoringsystem in place butconcluded only ‘thatthefullintroduction ofthe medium-term expenditure framework envisagesthatreliable andrelevant performanceindicators will beintroduced’.

Svenska

detta problem var särskilt utbrett när det gällde bedömningenav om detfanns ändamålsenliga system för övervakning och samordning av sek-torerna.itillexempel georgien upptäcktekommissionenatt övervakningssystemet fungerade dåligt, men drog endast slut-satsenattinförandetav hela den medelfristiga utgiftsramen förutsätteratttillförlitliga ochrelevantaresultatindikatorer införs.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK