Fråga Google

You searched for: mysteries (Engelska - Xhosa)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Engelska

Xhosa

Info

Engelska

Let a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God.

Xhosa

Makenjenjalo ke umntu ukucinga ngathi, athi singabakhonzi bakaKristu, athi singamagosa eemfihlelo zikaThixo.

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

I order and command you to appear before me and my Court on the morrow to be initiated in the mysteries of my Special Royal Domain.

Xhosa

Ndiyakuyalela kwaye ndikunika umthetho wokuba uvele phambi kwami naphambi kwenkundla yam ngomso eza kuqaliswa kwiimfihlakalo zam zoMhlaba wobuKumkani obuKhethekileyo.

Senast uppdaterad: 2018-02-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.

Xhosa

Waphendula ke wathi kubo, Kungokuba nikuphiwe nina ukuzazi iimfihlelo zobukumkani bamazulu, babe ke bona bengakuphiwanga.

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.

Xhosa

Kuba lowo uthetha ngalulwimi lumbi akathethi bantwini, uthetha kuThixo; kuba akukho namnye umvayo, kodwa ke ngomoya uthetha iimfihlelo.

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

And he said, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God: but to others in parables; that seeing they might not see, and hearing they might not understand.

Xhosa

Uthe ke yena, Nikuphiwe nina ukuzazi iimfihlelo zobukumkani bukaThixo; ke kwabanye bona kungemizekeliso, ukuze bebona nje bangaboni, besiva nje bangaqondi.

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

The 'great circles' as sailing routes, long remained a mystery to him.

Xhosa

Izangqa ezinkulu njengendlela ezilandelwa xa kucandwa ulwandle zaziyimfihlo kubo.

Senast uppdaterad: 2018-02-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,

Xhosa

nangenxa yam, ukuba ndiphiwe ilizwi ekuwuvuleni umlomo wam, ndize ndazise ngokungafihlisiyo imfihlelo yeendaba ezi zilungileyo,

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the seven heads and ten horns.

Xhosa

Sathi kum isithunywa sezulu, Umangaliswe yini na? Ndokuxelela mna imfihlelo yenkazana le, neyerhamncwa eli liyithweleyo, lineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi.

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:

Xhosa

ndibakhanyisele bonke, bayibone into obuyiyo ubudlelane bemfihlelo ebifihliwe kwasemaphakadeni, ikuye uThixo owazidalayo zonke izinto ngoYesu Kristu;

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.

Xhosa

Ebunzi kubhalwe igama elithi, imfihlelo, iBhabheli enkulu, unina wamahenyukazi nowamasikizi omhlaba.

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

Xhosa

Kananjalo, ngokuvunyiweyo, inkulu imfihlelo yona leyo yokuhlonela uThixo: lowo wabonakalaliswa esenyameni, wagwetyelwa esemoyeni, wabonakala kwizithunywa zezulu, wavakaliswa phakathi kweentlanga, kwakholwa kuye ehlabathini, wenyuswa waba sebuqaqawulini.

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets.

Xhosa

Ke ngemihla yezwi lesesixhenxe isithunywa sezulu, xa sukuba siza kuvuthela ixilongo, iya kuzaliseka imfihlakalo kaThixo, njengoko wazishumayelayo iindaba ezilungileyo kwabangabakhe abakhonzi, abaprofeti.

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory:

Xhosa

Sithetha ubulumko bukaThixo obusemfihlekweni, obo ke bufihlakeleyo, awathi uThixo ngenxa engaphambili, kwangaphambi kwawo amaphakade, wabumisela uzuko lwethu;

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:

Xhosa

kwaimfihlelo, leyo ke ibifihliwe kwasemaphakadeni nasezizukulwaneni; kukalokunje ibonakalalisiweyo kubo abangcwele bakhe,

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.

Xhosa

Kuba andithandi, bazalwana, ukuba ningayazi le mfihlelo, ukuze ningabi ziingqondi ngokwenu: le yokuba ukuqaqadeka kuwahlele amaSirayeli ngenxenye, ide ingene inzaliseko yazo iintlanga;

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.

Xhosa

Kuba imfihlelo yokuchasana nomthetho iselisebenza; kodwa kulindwe ukuba ade lowo ubambezelayo ngoku asuswe kanye.

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:

Xhosa

esazisile imfihlelo yokuthanda kwakhe ngokwenkolelo yakhe, awayimisayo ngokwakhe,

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

Holding the mystery of the faith in a pure conscience.

Xhosa

mababe nemfihlo yokholo esazeleni esihlambulukileyo.

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,

Xhosa

okokuba wandazisa imfihlelo leyo ngokotyhilelo, njengoko sendibhale kade ngokufutshane;

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Engelska

Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began,

Xhosa

Ke kaloku, kuye onako ukunizimasa ngokweendaba zam ezilungileyo, novakaliso lukaYesu Kristu, ngokokutyhilwa kwemfihlelo ebifihliwe kwasephakadeni, ebonakalalisiweyo ke ngoku,

Senast uppdaterad: 2012-05-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK