Fråga Google

You searched for: sivutoimi (Finska - Danska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Finska

Danska

Info

Finska

sivutoimi

Danska

bibeskæftigelse

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Uhrin, mutta myös sukulaisten ja ystävien kannalta Tulon menetys nykyisestä työstä ja sivutoimesta Mukaan lukien myös sivutoimi

Danska

For den berørte, men også for familie og venner Tab af indkomst fra nuværende og efterfølgende stilling Gælder også den efterfølgende stilling

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

sivutoiminen maanviljely

Danska

landbrug som bierhverv

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Kuten komissiokin on todennut tiedonannossaan Euroopan unionin valtiontukisääntöjen soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamisesta myönnettävään korvaukseen [71], näitä periaatteita voidaan soveltaa julkisiin koulutuspalveluihin kuten ammattikoulutukseen, yksityisiin ja julkisiin kouluihin ja lastentarhoihin, sivutoimiseen opetustoimintaan yliopistoissa sekä yliopisto-opetukseen.

Danska

Som Kommissionen også erkender i sin meddelelse om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse [71], dækker disse principper børnehaver, private og offentlige grundskoler, faglig uddannelse, sekundær undervisning på universiteter og udbud af undervisning på universiteter.

Senast uppdaterad: 2014-11-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Sillä ei voi myöskään olla mitään sitä vastaan, että vaitiolovelvollisuudesta ja sivutoimista työntekoa koskevasta kiellosta sekä edunvalvonnasta täytyy määrätä sopimuksessa.

Danska

Rådet kan heller ikke have noget imod, at bestemmelserne om tavshedspligt og forbud mod samtidig bibeskæftigelse inklusive lobbyisme skal reguleres i traktaten.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Jos vastaus edellä oleviin kysymyksiin on myönteinen, ovatko tiedot korkeiden virkamiesten ja johtokunnan jäsen ten tuloista, varallisuudesta ja mahdollisista sivutoimista kaikilta osin julkisia?

Danska

Hvis der kan svares bekræftende på de førnævnte spørgsmål, er da oplysningerne om indkomster, formueforhold og eventuelle bierhverv for højtstående tjenestemænd og direktionsmedlemmer i alle henseender offentlige?

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Saksan ja Alankomaiden hallitukset ovat direktiivin 2004/114 yhteydessä viitanneet kuitenkin myös siihen, että kun päätöksen N:o 1/80 6 artiklan 1 kohtaa sovelletaan opiskelijoihin, jotka työskentelevät opintojensa ohessa sivutoimisesti, direktiivistä johtuva jäsenvaltioiden velvollisuus sallia opiskelijoille sivutoiminen työskentely johtaisi siihen, että jokaisella turkkilaisella opiskelijalla olisi mahdollisuus nauttia päätöksen 6 artiklan 1 kohdasta johtuvista oikeuksista.

Danska

I relation til direktiv 2004/114 har den tyske og den nederlandske regering imidlertid endvidere henvist til, at såfremt artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 1/80 finder anvendelse på studerende med bibeskæftigelse — som følge af den forpligtelse, der påhviler medlemsstaterne i henhold til direktivet, til at tillade studerende at have en bibeskæftigelse — medfører dette, at alle tyrkiske studerende ville have mulighed for at opnå rettigheder i medfør af artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 1/80.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Aihe: Miesten ja naisten tasaarvoinen kohtelu - Sivutoiminen osa-aikatyö - Pekkojen välinen ero -Välillinen syrjintä

Danska

Emne: Ligebehandling af mænd og kvinder — bibeskæftigelse på deltid — lønforskel — indirekte for skelsbehandling.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Se, että au pairina toimimiseen tai opiskelijoiden tavanomaiseen sivutoimiseen työskentelyyn opintojen ohessa liittyy yleensä erityispiirteitä – koska niillä on siinä mielessä erityinen sosiaalinen päämäärä, että niillä pyritään edistämään (myös) au pairin kielenoppimista tai opintojen rahoittamista – ei siis muuta sitä tosiseikkaa, että kyseessä on päätöksen N:o 1/80 6 artiklassa tarkoitettu työskentely ”laillisilla työmarkkinoilla”.

Danska

Den omstændighed, at au pairansættelse og de former for beskæftigelse, som studerende typisk har som bibeskæftigelse ved siden af studiet, normalt har særlige kendetegn — i og med at de har et særligt socialt formål, idet de (også) skal fremme au pair-ansattes fremmedsprogskundskaber henholdsvis finansiere studiet — ændrer således ikke ved, at der er tale om virksomhed, der udføres på »det lovlige arbejdsmarked« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 6 i afgørelse nr. 1/80.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Koska direktiiviin sisältyy velvollisuus myöntää turkkilaisille opiskelijoille lupa sivutoimista työskentelyä varten, jäsenvaltiot eivät voi enää päättää itsenäisesti opiskelijan työskentelystä ensimmäisessä työsuhteessa.

Danska

Henset til forpligtelsen ifølge direktivet til at indrømme tyrkiske studerende ret til at tage bibeskæftigelse kan medlemsstaterne ikke længere selv træffe afgørelse om en studerendes første ansættelsesforhold.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Turkin kansalaiset, jotka tulevat jäsenvaltioon opiskelemaan ja joille myönnetään siellä lupa sivutoimiseen työskentelyyn opintojen ohessa opintojen rahoittamiseksi, eivät kuulu päätöksen N:o 1/80 6 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan siinäkään tapauksessa, että heillä on kaikki EY 39 artiklassa tarkoitetut työntekijän ominaisuudet, jos heidän sivutoimeaan tarkastellaan erikseen.

Danska

Tyrkiske statsborgere, som ankommer til en medlemsstat, og som får tilladelse til at have bibeskæftigelse for at finansiere deres studium dér, er ikke omfattet af anvendelsesområdet for artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 1/80, heller ikke såfremt deres bibeskæftigelse isoleret betragtet opfylder alle kriterierne i arbejdstagerbegrebet for så vidt angår artikel 39 EF.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Muutetussa direktiivissä 77/187/ETY tarkoitettu luovutus määritellään 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa "oman identiteettinsä säilyttävän taloudellisen kokonaisuuden luovuttamiseksi, jolla tarkoitetaan pää- ja sivutoimisen taloudellisen toi minnan harjoittamiseksi järjestettyä resurssikokonaisuutta".

Danska

Direktivet kan derfor kun påberåbes med henblik på at sikre, at arbejdstageren opnår samme beskyttelse i forhold til erhververen, som han havde i forhold til overdrageren i henhold til ved kommende medlemsstats retsregler 11.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Finska

Koska direktiivissä 2004/114 säädetään vähimmäislaajuudesta, jonka mukaisesti opiskelijalle on annettava oikeus sivutoimiseen työskentelyyn, tästä ei voida tehdä mitään päätelmää päätöksen N:o 1/80 6 artiklan 1 kohdan tulkinnan ja sovellettavuuden kannalta.

Danska

For så vidt som direktiv 2004/114 fastsætter minimumsgrænser for, i hvilket omfang studerende har ret til at have bibeskæftigelse, kan der ikke på grundlag heraf drages konklusioner vedrørende fortolkningen og anvendelsen af artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 1/80.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Tässä suhteessa osa-aikaviljelyn ja sivutoimisen maanviljelyn merkitys kasvaa.

Danska

Ifølge skøn kunne mellem 30% og 80% af landbrugsarealerne tages ud af landbrugsproduktionen i EU6-. Land-

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Grau-Hupka on sen mukaan sivutoiminen osa-eiketyöntekijä, eikä häneen näin ollen sovelleta työehtosopimusta.

Danska

En fortolkning af direktivet om lige adgang til beskæftigelse er således uden betydning for afgørelsen i hovedsagen.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

— välittäjänä toimiminen eri liikennemuotojen yrittäjien sekä tavaroita lähettävien tai vastaanottavien henkilöiden välillä sekä erilaisten lisätoimien toteuttaminen: aa) tekemällä päämiehen puolesta sopimuksia liikenneyrittäjien kanssa; bb) valitsemalla päämiehelle edullisimmaksi katsottu liikennemuoto, yritys ja reitti: cc) valmistelemalla kuljetus teknisesti (esimerkiksi kuljetukseen tarvittava pakkaus); toteuttamalla erilaisia sivutoimia kuljetuksen aikana (hoitamalla esimerkiksi jäähdytysvaunujen jäätoimitukset); dd) suorittamalla kuljetukseen liittyvät muodollisuudet, kuten rahtikirjojen laatiminen; ryhmittämällä ja jakamalla lähetyksiä; ee) yhteensovittamalla kuljetuksen eri osapuolet takaamalla kauttakuljetus, jälleenlähetys, jälleenlaivaus ja eri terminaa­litoimet; ff) järjestämällä liikenteenharjoittajille rahtia ja vastaavasti tavaroita lähettäville tai vastaanottaville henkilöille kuljetus­mahdollisuuksia;

Danska

— at optræde som mellemled mellem fragtføreme inden for de forskellige transportformer og afsendere eller modtagere af gods, samt at træffe forskellige hermed forbundne dispositionen aa) for ordregivernes regning at afslutte kontrakter med fragtføreme bb) at vælge den transportform, det firma og den rute, der skønnes mest fordelagtig for ordregiveren cc) at sørge for den praktiske tilrettelasggelse af transporten (for eksempel den for transporten nødvendige emballage); at udøve forskellige biaktiviteter under transporten (for eksempel at sikre forsyningen af is til kølevogne) dd) at ordne de med transporten forbundne formaliteter, såsom udfærdigelse af fragtbreve; at gruppere og sortere forsendelserne ee) at koordinere de enkelte transportetaper: transit, videreforsendelse og omladning samt forskellige afsluttende aktiviteter ff) henholdsvis at fremskaffe fragter til transportvirksomhedeme og transportmuligheder for afsendere og modtagere af gods

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Tällaisena järjestelmänä voitaisiin sen mielestä pitää opiskelijoille myönnettävää sivutoimista työskentelyä koskevaa lupaa tai mahdollisuutta työskennellä au pairina.

Danska

Tilladelse til bibeskæftigelse for studerende eller mulighed for au pairansættelse kan anses for omfattet af en sådan ordning.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Arvoisa puhemies, olen tutkinut eilisen päivän pöytäkirjaa ja olen pannut merkille, että parlamentin jäsen Elmar Brok ei ole ilmoittanut esteestä äänestettäessä digitaalitelevisiota koskevasta mietinnöstä, vaikka hän jäsenten sivutoimista pidettävässä rekisterissä on ilmoittanut tehtäväkseen senior vice-president yhtiössä nimeltä Media Developments Bertelsmann.

Danska

Hr. formand, jeg har gransket gårsdagens protokol og har bemærket, at parlamentsmedlem Elmar Brok ikke har erklæret sig forhindret i at stemme under afstemningen om betænkningen vedrørende digital-tv, selv om han i registeret over medlemmernes anden beskæftigelse har oplyst, at han er senior vice-president i et foretagende ved navn Media Developments Bertelsmann.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Finska

Elektronisen rahan liikkeeseenlaskijoilla ei saa olla omistusosuuksia muissa yrityksissä paitsi silloin , kun nämä suorittavat toiminnallisia tai muita sivutoimia , jotka liittyvät kyseisen laitoksen liikkeeseen laskemaan tai jakamaan elektroniseen rahaan .

Danska

det fastsættes , om de oplagrede e-penge kan tilbagebetales eller ej , og i bekræftende fald angives betingelserne , formaliteterne og tidsfristen for tilbagebetaling .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK