You searched for: laboratorionäytteiden (Finska - Lettiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Finska

Lettiska

Info

Finska

kokoomanäytteestä saatavien laboratorionäytteiden lukumäärä

Lettiska

1 (nedala)

Senast uppdaterad: 2014-11-11
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

tiiviillä tulpilla varustettuja pulloja laboratorionäytteiden sekoittamista varten

Lettiska

pudeles ar šlifa aizbāžņiem laboratorisko paraugu sajaukšanai

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

tämä direktiivi koskee tiettyihin kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavia kvantitatiivisia analyysimenetelmiä, mukaan lukien laboratorionäytteiden ja analyysinäytteiden valmistelu.

Lettiska

Šī direktīva attiecas uz dažu divkāršo tekstilšķiedru maisījumu kvantitatīvās analīzes metodēm, tostarp uz noņemto paraugu un analizējamo paraugu sagatavošanu.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

hylätään, jos kokoomanäyte tai laboratorionäytteiden keskiarvo ylittää enimmäisrajan selvästi, kun otetaan huomioon korjaus saannon suhteen ja mittausepävarmuus.

Lettiska

noraida, ja kopparaugs vai vidējais laboratorijas paraugs neapšaubāmi pārsniedz maksimālo pieļaujamo daudzumu, ņemot vērā atgūstamības korekciju un mērījuma nenoteiktību.

Senast uppdaterad: 2014-11-11
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

hyväksytään, jos kokoomanäyte tai laboratorionäytteiden keskiarvo on enimmäisrajan mukainen, kun otetaan huomioon korjaus saannon suhteen ja mittausepävarmuus,

Lettiska

pieņem, ja kopparaugs vai vidējais laboratorijas paraugs atbilst maksimālajam pieļaujamajam daudzumam, ņemot vērā atgūstamības korekciju un mērījuma nenoteiktību,

Senast uppdaterad: 2014-11-11
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

laboratorionäytteiden ja analyysinäytteiden valmistamisen osalta sovelletaan kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia tiettyjä kvantitatiivisiä analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä heinäkuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin liitteessä i vahvistettuja ohjeita.

Lettiska

attiecībā uz sākotnējo paraugu un analizējamo paraugu sagatavošanu piemēro noteikumus, kuri iekļauti i pielikumā padomes 1972. gada 17. jūlija direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām divkāršo tekstilšķiedru maisījumu kvantitatīvās analīzes metodēm.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(22) hätätilanteessa on tärkeää, että kansalliset toimivaltaiset tahot ja/tai viranomaiset lujittavat yhteistyötään erityisesti laboratorionäytteiden tunnistamisen alalla,

Lettiska

(22) tā kā ir svarīgi, lai ārkārtas situācijās kompetentās vietējās struktūras un/vai iestādes stiprinātu savstarpēju sadarbību, īpaši attiecībā uz bioloģisko paraugu identifikāciju;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

3.4 komitea ei pysty esittämään arvioita sellaisten teknisten tietojen asianmukaisuudesta, jotka koskevat viljelystarkastuksia koskevia edellytyksiä (erityisesti näytteiden ottamista koskevan lukumäärän muuttaminen) tai tarvittavien laboratorionäytteiden lukumäärää. komitea korostaa kuitenkin, että kaikille jäsenvaltiolle on määrättävä yhteinen nimittäjä. tästä syystä ääriarvojen muodossa esitetyt tiedot olisi muutettava valvonnan prosentuaaliseksi vähimmäisosuudeksi.

Lettiska

3.4 komiteja tāpat neizsaka savu viedokli attiecībā uz tehnisko datu, kas attiecas uz lauka pārbaužu nosacījumiem, atbilstību (piem. pārmaiņām paraugu ņemšanas proporcijās) vai nepieciešamo laboratorijas paraugu skaitu. tomēr komiteja uzsver, ka kopējais apjoms ir nepieciešams visām dalībvalstīm. apjoma veidā izteikti dati, tādējādi, būtu nepieciešami, vismaz kā paraugu ņemšanas procentuālā attiecība.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

on otettava kaksi näytettä. jos ensimmäinen laboratorionäyte sisältää havaittavissa olevan määrän tutkittavaa torjunta-ainetta, toisen näytteen yksiköt on analysoitava erikseen.

Lettiska

2. dalībvalstis tiek aicinātas ziņot par i pielikumā noteikto produkta/pesticīda atlieku kombināciju testēto paraugu analīžu rezultātiem ne vēlāk kā līdz 2005. gada 31. augustam, norādot:

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

e) laboratorionäyte: kokoomanäytteestä otettu, laboratorioon tarkastettavaksi tai testattavaksi tarkoitettu tuotemäärä.

Lettiska

e) laboratorijas paraugs: produkta daudzums, kas ņemts no kopējā parauga, kurš domāts laboratorijas pārbaudei un testēšanai.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

f) analyysinäyte: homogenisoitu laboratorionäyte, joka koostuu joko koko laboratorionäytteestä tai sen edustavasta osasta.

Lettiska

f) analītiskais paraugs: homogenizēts laboratorijas paraugs, kas sastāv vai nu no visa laboratorijas parauga vai tā raksturīgas daļas.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

laboratorionäytteellä tarkoitetaan näytettä, joka kokonsa puolesta soveltuu analyysiin ja on peräisin laboratorion kokonaisnäytteestä, joka puolestaan on otettu analysoitavasta tavaraerästä.

Lettiska

"noņemtais paraugs" ir analīzes veikšanai pietiekoša lieluma paraugs, ko atlasa no laboratorijas kopējiem paraugiem, kuri analīzes nolūkos noņemti izstrādājumu partijai.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Finska

analyysinäyte on laboratorionäytteestä erotettu osa, jota käytetään yksittäisen analyysituloksen saamiseksi.

Lettiska

"analizējamais paraugs" ir tāda noņemtā parauga daļa, kas vajadzīga, lai iegūtu individuālu pārbaudes rezultātu.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Finska

jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liitteissä i ja ii vahvistettuja määräyksiä tiettyihin kahden tekstiilikuitulajin sekoitteisiin sovellettavasta kvantitatiivisesta analyysista, mukaan lukien laboratorionäytteiden ja analyysinäytteiden valmistelu, sovelletaan kaikissa virallisissa tarkastuksissa määritettäessä markkinoille saatettavien tekstiilituotteiden koostumusta, direktiivin 96/74/ey säännösten mukaisesti.

Lettiska

dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka atbilstīgi direktīvai 96/74/ek i un ii pielikuma noteikumus par dažu divkāršo tekstilšķiedru maisījumu kvantitatīvās analīzes metodēm, tostarp noņemto paraugu un analizējamo paraugu sagatavošanu, piemēro visās oficiālajās pārbaudēs, lai noteiktu tirgū laisto tekstilizstrādājumu sastāvu.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

2) akuutin riskin aiheuttavien torjunta-aineiden osalta eli sellaisten aineiden osalta, joille on vahvistettu akuutin altistumisen viiteannos (esimerkiksi organofosfaattiesterit, endosulfaani ja n-metyylikarbamaatit), olisi otettava näytteitä siten, että saatavilla on kaksi laboratorionäytettä. jos ensimmäinen laboratorionäyte sisältää havaittavissa olevan määrän tutkittavaa torjunta-ainetta, toisen näytteen yksiköt on analysoitava erikseen. tämä koskee seuraavia tuotteita:

Lettiska

2) no akūta riska pesticīdiem, t. i., tādiem, kuriem noteikta akūta standartdeva (piemēram, op-esteri, endosulfāns un n-metilkarbamāti), paraugi jāņem tā, lai varētu atlasīt divus laboratorijas paraugus. ja pirmajā laboratorijas paraugā meklējamā pesticīda atliekvielas ir konstatējamā daudzumā, otrā parauga vienības jāanalizē atsevišķi. tas attiecas uz šādiem produktiem:

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

on otettava kaksi näytettä. jos ensimmäinen laboratorionäyte sisältää havaittavissa olevan määrän tutkittavaa torjunta-ainetta, toisen näytteen yksiköt on analysoitava erikseen.

Lettiska

a) izmantotās analītiskās metodes un sasniegtos paziņošanas līmeņus saskaņā ar kvalitātes kontroles procedūrām, kuras piemērojamas, īstenojot pesticīdu atliekvielu analīzes;b) pārkāpumu skaitu, veidu un veiktos pasākumus.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

edellä mainitun neuvoston direktiivin 13 artiklassa säädetään, että erityisdirektiiveissä vahvistetaan kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat näytteenotto-ja analyysimenetelmät tuotteiden kuitukoostumuksen määrittämiseksi; tästä syystä neuvosto antoi kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia tiettyjä kvantitatiivisiä analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä heinäkuuta 1972 antamassaan direktiivissä(2) säännöksiä analyysinäytteiden ja laboratorionäytteiden valmistelusta, joita voi soveltaa myös kolmen tekstiilikuidun sekoitteisiin,

Lettiska

tā kā iepriekšminētās padomes direktīvas 13. pants paredz, ka sākotnējo paraugu ņemšanas un analīzes metodes, kas jāizmanto visās dalībvalstīs, lai noteiktu izstrādājumu šķiedras sastāvu, tiks precizētas atsevišķās direktīvās; tā kā šādos apstākļos padome 1972. gada 17. jūlija direktīvā [2] par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām divkāršu tekstilšķiedras maisījumu kvantitatīvās analīzes metodēm, ir pieņēmusi noteikumus attiecībā uz sākotnējo paraugu un analizējamo paraugu sagatavošanu, kas piemērojami trīskāršiem tekstilšķiedras maisījumiem;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

jos tarvitaan laboratorionäytteitä, on tärkeää muistuttaa lääkäriä ammonapsin käyttämisestä, koska natriumfenyylibutyraatti saattaa vaikuttaa joidenkin laboratoriokokeiden tuloksiin.

Lettiska

ja jums nepieciešami laboratoriski izmeklējumi, svarīgi atgādināt ārstam par to, ka jūs lietojat ammonaps, jo nātrija fenilbutirāts var izmainīt konkrētu analīžu rezultātus.

Senast uppdaterad: 2012-04-11
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

25 jos tarvitaan laboratorionäytteitä, on tärkeää muistuttaa lääkäriä ammonapsin käyttämisestä, koska natriumfenyylibutyraatti saattaa vaikuttaa joidenkin laboratoriokokeiden tuloksiin.

Lettiska

ieteicams šādos

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Denna återanvändning kan vara fel.
Vänligen ta bort den om du anser det.

Finska

analyysinäyte: homogenisoitu laboratorionäyte, joka koostuu joko koko laboratorionäytteestä tai sen edustavasta osasta.

Lettiska

analītiskais paraugs: homogenizēts laboratorijas paraugs, kas sastāv vai nu no visa laboratorijas parauga vai tā raksturīgas daļas.

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK