Fråga Google

You searched for: standardointimenettelyllä (Finska - Slovakiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Finska

Slovakiska

Info

Finska

(12) Eurooppalaisten standardointielinten, yhdessä Euroopan siviili-ilmailulaitejärjestön (Eurocae) kanssa, ja Eurocontrolin olisi vahvistettava yhteisön eritelmät yhteisön yleisiä standardointimenettelyjä noudattaen.

Slovakiska

(12) špecifikácie spoločenstva by mali vypracovať európske normalizačné orgány v spojení s Európskou organizáciou pre zariadenia civilného letectva (Eurocae) a Eurocontrolom, v súlade so všeobecnými normalizačnými postupmi spoločenstva;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(30) Standardoinnin olisi jatkossakin oltava pääasiassa markkinalähtöistä. Tietyissä tapauksissa saattaa kuitenkin olla tarpeen edellyttää, että yhteisön tasolla noudatetaan tiettyjä standardeja yhteentoimivuuden varmistamiseksi yhtenäismarkkinoilla. Kansallisella tasolla jäsenvaltioihin sovelletaan direktiivin 98/34/EY säännöksiä. Televisiosignaalien lähetystä koskevien standardien käytöstä 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/47/EY(15) ei ole säädetty tietyn digitaalitelevisiolähetysten siirtojärjestelmän käytöstä tai näitä lähetyksiä koskevista palveluvaatimuksista. Eurooppalaiset yritykset ovat kehittäneet digitaalisia televisio-lähetyksiä käsittelevässä DVB-työryhmässä (Digital Video Broadcasting Group) joukon televisiolähetysten siirtojärjestelmiä, jotka Euroopan telealan standardointilaitos (European Telecommunications Standards Institute, ETSI) on standardoinut ja joista on tullut kansainvälisen teleliiton (International Telecommunications Union, ITU) suosituksia. Ennen kuin kyseisten standardien pakollisesta soveltamisesta tehdään päätös, olisi järjestettävä perusteellinen julkinen kuuleminen. Tämän direktiivin mukaisilla standardointimenettelyillä ei rajoiteta direktiivin 1999/5/EY, tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 19 helmikuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin 73/23/ETY(16) eikä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/336/ETY(17) säännösten soveltamista.

Slovakiska

(30) Normalizácia by mala zostať primárne procesom riadeným trhom. Môžu však nastať situácie, keď je vhodné vyžadovať zhodu so špecifickými normami na úrovni spoločenstva na zabezpečenie interoperability na jednotnom trhu. Na národnej úrovni platia pre členské štáty ustanovenia smernice 98/34/ES. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/47/ES z 24. októbra 1995 o používaní noriem na prenos televíznych signálov [15] nenariaďovala žiadne špecifické požiadavky na systém prenosu digitálnej televízie alebo služby. Prostredníctvom "Digital Video Broadcasting Group" vyvinuli subjekty na európskych trhoch rodinu televíznych prenosových systémov, ktoré boli normalizované Európskym inštitútom pre normalizáciu v telekomunikáciách (ETSI) a stali sa odporúčaniami Medzinárodnej telekomunikačnej únie. Každé rozhodnutie o povinnom vykonávaní takýchto noriem by malo nasledovať až po dôkladnej verejnej porade. Normalizačné postupy podľa tejto smernice nemajú vplyv na ustanovenia smernice 1999/5/ES, smernice Rady 73/23/EHS z 19. februára 1973 o elektrických priemyselných zariadeniach na používanie v určitých hraniciach napätia [16] a smernice Rady 89/336/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility [17].

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Finska

4.4 Komitean mielestä on myönteistä, että komissio pitää ohjenuorana kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja eli ISA-standardeja (International Standards on Auditing). Kansainvälisten tilintarkastusstandardien käyttöönotto on tarkoituksenmukaista, sillä pääomamarkkinoille suuntautuneiden yritysten on vuodesta 2005 alkaen laadittava konsernitilinpäätöksensä IAS-standardien (International Accounting Standards) tai IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti [4]. Kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja tulee kehittää tiettyjen periaatteiden mukaisesti, ja niiden tulee täyttää tiukat laatuvaatimukset. Komission ehdottamaa standardien tunnustamismenettelyä pidetäänkin periaatteessa hyväksyttävänä. Kansainväliset tilintarkastusstandardit tulee kuitenkin laatia avoimella ja asianmukaisella standardointimenettelyllä (due process), jossa otetaan huomioon kaikkien sidosryhmien etu sekä yleinen etu. Komission tuleekin esittää standardointimenettelyssä ehdotuksensa hyvissä ajoin ja painokkaasti.

Slovakiska

4.4 Zameranie sa Komisie na medzinárodné zásady auditu a tým aj na ISA (International Standards on Auditing) je vítané. Ich uplatňovanie predstavuje logicky vyplývajúce následné opatrenie vzhľadom na záväzky podnikov orientovaných na kapitálový trh zostavovať svoju koncernovú uzávierku účtov od roku 2005 na základe IAS (International Accounting Standards – medzinárodné normy účtovníctva) prípadne IFRS (International Financial Reporting Standards – medzinárodné normy finančného výkazníctva) [4]. Spracovanie medzinárodných noriem auditu by sa mala riadiť určitými zásadami a kvalita noriem by mala vyhovovať vysokým nárokom. Preto výbor v zásade podporuje postup pre uznávanie noriem navrhnutý Komisiou. Spracovanie medzinárodne uznávaných zásad auditu samozrejme predpokladá rešpektovanie záujmov všetkých zúčastnených strán a otvorenosť v rámci transparentného postupu štandardizácie ("due process" – "náležitý postup"). Preto musí Komisia svoje návrhy do procesu štandardizácie predložiť včas a dôrazne.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Finska

6) `standardiehdotuksella` asiakirjaa, joka sisältää tiettyä kohdetta koskevat tekniset eritelmät ja joka on tarkoitus vahvistaa kansallista standardointimenettelyä noudattaen sellaisena kuin se on valmistelun jälkeen ja lähetettynä julkiselle lausuntokierrokselle;

Slovakiska

6. "návrh normy" je dokument obsahujúci text technických špecifikácií vzťahujúcich sa na daný predmet a o prijatí ktorých sa uvažuje v súlade s postupom predpísaným pre prijímanie národných noriem; je v tvare, v akom sa nachádza po vykonaní prípravných prác a v akom je daný na verejné pripomienkovania alebo hlasovanie;

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Finska

6. Yhteisen edustuselimen on toimittava avoimesti yhteisön yleisten standardointimenettelyjen mukaisesti.

Slovakiska

6. Spoločný reprezentatívny orgán musí pracovať otvoreným a prehľadným spôsobom v súlade so všeobecnými normalizačnými postupmi spoločenstva.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

Erityisesti on huomattava, että kehitysvaiheen lopussa vuonna 2013 koko SESAR-hankkeen rahoitus ja valvonta siirretään teollisuudelle. Tämän vaiheen lopussa ja sen perusteella, miten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty, yhteisyrityksen on muututtava pääasiassa yksityisyritykseksi (esim. yhteisön oikeuden mukaiseksi yhtiöksi), joka vastaa hankkeen kehittämisestä alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti varmistaen samalla, että vältetään eturistiriidat. Tämä rakenne mahdollistaisi sen, että viranomaiset osallistuvat edelleen hankkeeseen erityisesti julkisin varoin rahoitetun aineellisen ja aineettoman omaisuuden omistajana. Tällainen osallistuminen helpottaa myös työn valvontaa erityisesti niiden tehtävien osalta, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön ja standardointimenettelyihin.

Slovakiska

Treba poznamenať, že na konci fázy vývoja v roku 2013 financovanie a kontrola projektu SESAR prejdú na priemysel. Po skončení tejto fázy bude spoločný podnik na základe pokroku dosiahnutého v rámci realizácie cieľov nútený premeniť sa na orgán, ktorého charakter bude predovšetkým súkromný (napríklad vo forme spoločnosti podľa európskeho práva) a ktorý bude zabezpečovať rozvoj projektu podľa počiatočných zámerov, pričom sa bude snažiť zabrániť konfliktom záujmov. Vďaka tejto štruktúre sa však orgány verejnej moci budú môcť i naďalej zúčastňovať na projekte, najmä ako vlastníci nehmotného a hmotného majetku financovaného z verejných zdrojov. Takáto účasť na projekte uľahčí aj dohľad nad prácami, najmä nad úlohami týkajúcimi sa medzinárodnej spolupráce a postupov tvorby štandardov.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK