You searched for: täytäntöönpantavaa (Finska - Slovakiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Finska

Slovakiska

Info

Finska

2. ainoastaan määräyksen antanut valtio saa ratkaista tämän puitepäätöksen nojalla täytäntöönpantavaa seuraamusta koskevan päätöksen uudelleenkäsittelyä koskevan hakemuksen.

Slovakiska

2. o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia, ktorým sa ukladá sankcia, ktorá sa má vykonať podľa tohto rámcového rozhodnutia, môže rozhodnúť iba štát pôvodu.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavasta rajatylittävän yhteistyön ohjelmasta annetun asetuksen (ey) n:o 2760/98 muuttamisesta

Slovakiska

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (es) č. 2760/98 o vykonávaní programu cezhraničnej spolupráce v rámci programu phare

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

direktiiveissä 91/496/ety ja 97/78/ey säädettyjä periaatteita ja sääntöjä on sovellettava erityisesti jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten järjestelyn ja jatkotoimenpiteiden sekä täytäntöönpantavien suojatoimenpiteiden osalta.",

Slovakiska

princípy a pravidlá stanovené v smerniciach 91/496/ehs a 97/78/es sa uplatňujú s osobitným odkazom na organizáciu a dodržiavanie kontrol, ktoré členské štáty majú vykonať, a bezpečnostných opatrení, ktoré majú zaviesť.";

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Finska

tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki varmistuu siitä, että vakuus on täysimääräisesti täytäntöönpantavissa.

Slovakiska

budúca ncb eurosystému zabezpečí, aby bol kolaterál v plnom rozsahu vymáhateľný.

Senast uppdaterad: 2012-03-19
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

liittymispäivästä alkaen uusien jäsenvaltioiden täytäntöönpanevat yksiköt hallinnoivat phare-ohjelman( 1), phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavan rajatylittävän yhteistyön ohjelman( 2) mukaisia tarjouskilpailuja, rakennusurakkasopimuksia, täytäntöönpanoa ja liittymistä edeltävän tuen maksuja sekä kyproksen ja maltan liittymistä valmistelevia varoja( 3).

Slovakiska

predkladanie ponúk, uzatváranie zmlúv, výkon a platby v rámci verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv na jeho základe pre predvstupovú pomoc v rámci programu phare( 1), programu phare cbc( 2) a predvstupové prostriedky pre cyprus a maltu( 3) sú odo dňa pristúpenia spravované vykonávacími agentúrami v nových členských štátoch.

Senast uppdaterad: 2012-03-19
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

liittymispäivästä lähtien bulgarian ja romanian täytäntöönpanevat yksiköt hallinnoivat phare-ohjelman( 3) ja phareohjelman yhteydessä täytäntöönpantavan rajatylittävän yhteistyön ohjelman( 4) mukaiseen liittymistä edeltävään tukeen liittyviä tarjouskilpailuja, rakennusurakkasopimusten täytäntöönpanoa ja maksuja ja 31 artiklassa tarkoitetun siirtymäjärjestelyn mukaiseen tukeen liittyviä tarjouskilpailuja, rakennusurakkasopimusten täytäntöönpanoa ja maksuja.

Slovakiska

vyhlásenie obstarávania, zadávanie zákaziek, vykonávanie a platby na predvstupovú pomoc v rámci programu phare( 3), programu phare cbc( 4) a na pomoc v rámci prechodných prostriedkov uvedených v článku 31 odo dňa pristúpenia spravované vykonávacími agentúrami v bulharsku a rumunsku. komisia rozhodnutím upustí od predbežnej kontroly vyhlásenia obstarávania a zadávania zákaziek po akreditačnom postupe vykonanom komisiou a po pozitívnom posudku o rozšírenom decentralizovanom systéme vykonávania( edis) podľa kritérií a podmienok stanovených v prílohe k nariadeniu rady( es) č.

Senast uppdaterad: 2012-03-19
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(11) tästä välineestä rahoitettavat toimet eivät saisi saada samanaikaisesti muuta seuraavien asetusten nojalla myönnettävää tukea: koheesiorahastosta 16 päivänä toukokuuta 1994 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 1164/94(5), rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 1260/1999(6), euroopan maatalouden ohjaus-ja tukirahaston (emotr) tuesta maaseudun kehittämiseen 17 päivänä toukokuuta 1999 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 1257/1999(7), taloudellisen tuen myöntämisestä unkarin tasavallalle ja puolan tasavallalle 18 päivänä joulukuuta 1989 annettu asetus (ety) n:o 3906/89(8), liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 1267/1999(9), yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa keski-ja itä-euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 1268/1999(10), phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavasta rajatylittävän yhteistyön ohjelmasta 18 päivänä joulukuuta 1998 annettu komission asetus (ey) n:o 2760/98(11), euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavan tuen yhteensovittamisesta ja asetuksen (ety) n:o 3906/89 muuttamisesta 21 päivänä kesäkuuta 1999 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 1266/1999(12), kyproksen tasavallan ja maltan tasavallan liittymistä valmistelevan strategian mukaisten toimien toteuttamisesta 13 päivänä maaliskuuta 2000 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 555/2000(13) tai euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä 18 päivänä syyskuuta 1995 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 2236/95(14). erityisten vahinkojen korvaamiseen liittyvien yhteisön tai kansainvälisten välineiden nojalla korvatulle vahingolle ei voida myöntää samaan tarkoitukseen tukea tämän välineen nojalla.

Slovakiska

(11) operácia financovaná týmto nástrojom by nemala na ten istý účel dostávať pomoc podľa nariadenia rady (es) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje kohézny fond [5], nariadenia rady (es) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch [6], nariadenia rady (es) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (epuzf) [7], nariadenia rady (ehs) č. 3906/89 z 18. decembra 1989 o hospodárskej pomoci maďarskej republike a poľskej ľudovej republike [8], nariadenia rady (es) č. 1267/1999 z 21. júna 1999 o vytvorení nástroja štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie [9], nariadenia rady (es) č. 1268/1999 z 21. júna 1999 o podpore spoločenstva pre predvstupové opatrenia pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej európy v predvstupovom období [10], nariadenia komisie (es) č. 2760/98 z 18. decembra 1998 o vykonávaní programu cezhraničnej spolupráce v rámci programu phare [11], nariadenia rady (es) č. 1266/1999 z 21. júna 1999 o koordinácii pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie a o zmene a doplnení nariadenia (ehs) č. 3906/89 [12], nariadenia rady (es) č. 555/2000 z 13. marca 2000 o vykonávaní operácií v rámci predvstupovej stratégie pre cyperskú republiku a maltskú republiku [13] alebo podľa nariadenia rady (es) č. 2236/95 z 18. septembra 1995 stanovujúce všeobecné pravidlá poskytovania finančnej pomoci v oblasti transeurópskych sietí zo spoločenstva [14]; škody, ktoré sa odstraňujú z nástrojov spoločenstva alebo z medzinárodných nástrojov a súvisia s náhradou osobitných škôd z tohto istého dôvodu, by nemali dostávať finančnú pomoc podľa tohto nástroja.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(13) tämän päätöksen nojalla täytäntöönpantavien hankkeiden lisäarvon vahvistamiseksi on tarpeen varmistaa johdonmukaisuus ja täydentävyys näiden hankkeiden ja yhteisön muiden toimien välillä.

Slovakiska

(13) na zvýšenie pridanej hodnoty projektov realizovaných podľa tohto rozhodnutia je nevyhnutné zabezpečiť súlad a komplementárnosť medzi týmito projektmi a ostatnými formami intervencie spoločenstva.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(14) virasto perustaa turvallisuuteen liittyvät toimensa yleisen edun vuoksi yksinomaan riippumattomaan asiantuntemukseen soveltaen tarkoin tätä asetusta ja komission sen täytäntöönpanemiseksi antamia sääntöjä. tämän vuoksi sen pääjohtajan olisi tehtävä kaikki turvallisuuteen liittyvät viraston päätökset, ja hänellä olisi oltava laaja liikkumavara neuvojen hankkimisessa ja viraston sisäisen toiminnan järjestämisessä. silloin kun viraston on laadittava luonnoksia yleisluonteisiksi säännöiksi, jotka on tarkoitettu kansallisten viranomaisten täytäntöönpantaviksi, jäsenvaltiot olisi kuitenkin otettava mukaan päätöksentekomenettelyyn.

Slovakiska

(14) verejný záujem vyžaduje, aby agentúra založila svoju činnosť týkajúcu sa bezpečnosti výhradne na nezávislých odborných posudkoch pri striktnom uplatnení tohto nariadenia a pravidiel, ktoré prijala komisia na jeho vykonanie. všetky rozhodnutia agentúry, týkajúce sa bezpečnosti, by mal preto urobiť jej výkonný riaditeľ, ktorý má mať dostatočnú pružnosť na získavanie odporúčania a organizovanie vnútornej činnosti agentúry. avšak keď agentúra vypracuje návrh pravidiel všeobecného charakteru, ktoré majú byť vykonávané vnútroštátnymi orgánmi, členské štáty by mali mať možnosť zúčastniť sa rozhodovacieho procesu.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(15) jotta tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa helpotettaisiin, eurooppalaisessa vähäisten vaatimusten menettelyssä jossakin jäsenvaltiossa annettu tuomio olisi tunnustettava ja oltava täytäntöönpantavissa toisessa jäsenvaltiossa vaatimatta tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja antamatta mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

Slovakiska

aby sa uľahčilo uznávanie a výkon rozsudku, rozsudok vynesený v jednom členskom štáte v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu by sa mal uznať a byť vykonateľný v inom členskom štáte bez potreby vyhlásenia o vykonateľnosti a bez akejkoľvek možnosti postaviť sa proti jeho uznaniu.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(16) tätä asetusta on sovellettava kaikkiin vuodesta 2001 täytäntöönpantaviin toimintaohjelmiin. jo hyväksytyt ohjelmat, joiden täytäntöönpano jatkuu vuonna 2001, on muutettava, jollei niiden täytäntöönpano ole jo sellaisessa vaiheessa, että tämä ei olisi enää tarkoituksenmukaista.

Slovakiska

(16) toto nariadenie sa musí vzťahovať na všetky prevádzkové programy vykonávané od roku 2001. už schválené programy, ktorých uplatňovanie zasahuje aj do roku 2001, musia byť pozmenené a doplnené, pokiaľ to nie je neprimerané vzhľadom na pokročilé štádium ich vykonávania.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(18) tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin vuodesta 2004 täytäntöönpantaviin toimintaohjelmiin. jo hyväksytyt ohjelmat, joiden täytäntöönpano jatkuu vuonna 2004, olisi muutettava, jollei niiden täytäntöönpano ole jo sellaisessa vaiheessa, että tämä ei olisi enää tarkoituksenmukaista.

Slovakiska

(18) toto nariadenie by sa malo uplatňovať na všetky operačné programy, ktoré sa majú uskutočňovať od roku 2004. programy už schválené, ktorých uplatňovanie pokračuje do roku 2004, by sa mali zmeniť a doplniť, pokiaľ tomu nebráni ich pokročilý stupeň vykonávania.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(3) täytäntöönpantavat toimenpiteet olisi esitettyjen tieteellisten lausuntojen pohjalta jaoteltava käytettävien eläimistä saatavien sivutuotteiden luonteesta riippuen. tiettyjen eläinperäisten ainesten mahdollisia käyttötarkoituksia olisi rajoitettava. olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat eläimistä saatavien sivutuotteiden käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin rehuksi ja niiden hävittämistä.

Slovakiska

(3) na základe týchto vedeckých stanovísk je potrebné rozlišovať medzi opatreniami, ktoré majú byť prijaté, v závislosti od typu použitých živočíšnych vedľajších produktov. možné použitia určitých živočíšnych materiálov musia byť obmedzené. je potrebné určiť zásady pre používanie živočíšnych vedľajších produktov, okrem krmiva a pre ich likvidáciu.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(33) kun perustetaan uusi järjestelmä liittymistä valmistelevaa yhteisön tukea varten, on tarpeen kumota taloudellisen tuen myöntämisestä unkarin tasavallalle ja puolan kansantasavallalle 18 päivänä joulukuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ety) n:o 3906/89 [7], phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavasta rajatylittävän yhteistyön ohjelmasta 18 päivänä joulukuuta 1998 annettu komission asetus (ey) n:o 2760/98 [8], euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavan tuen yhteensovittamisesta 21 päivänä kesäkuuta 1999 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 1266/1999 [9], liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 1267/1999 [10], yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa keski-ja itä-euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 1268/1999 [11], kyproksen tasavallan ja maltan tasavallan liittymistä valmistelevan strategian mukaisten toimien toteuttamisesta 13 päivänä maaliskuuta 2000 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 555/2000 [12], liittymistä valmistelevasta rahoitustuesta turkille 17 päivänä joulukuuta 2001 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 2500/2001 [13] ja yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 21 päivänä marraskuuta 2005 annettu neuvoston asetus (ey) n:o 2112/2005. tällä asetuksella pitäisi myös korvata asetus (ey) n:o 2666/2000, jonka voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006,

Slovakiska

(33) ustanovenie nového systému predvstupovej pomoci spoločenstva si vyžaduje zrušiť nariadenie rady (ehs) č. 3906/89 z 18. decembra 1989 o hospodárskej pomoci maďarskej republike a poľskej ľudovej republike [7], nariadenie komisie (es) č. 2760/98 z 18. decembra 1998 o vykonávaní programu cezhraničnej spolupráce v rámci programu phare [8], nariadenie rady (es) č. 1266/1999 z 21. júna 1999 o koordinačnej pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie [9], nariadenie rady (es) č. 1267/1999 z 21. júna 1999 o vytvorení nástroja štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie [10], nariadenie rady (es) č. 1268/1999 z 21. júna 1999 o podpore spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej európy v predvstupovom období [11], nariadenie rady (es) č. 555/2000 z 13. marca 2000 o vykonávaní činností v rámci predvstupovej stratégie pre cyperskú republiku a maltskú republiku [12], nariadenie rady (es) č. 2500/2001 zo 17. decembra 2001 o predvstupovej finančnej pomoci pre turecko [13] a nariadenie (es) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci spoločenstva. rovnako by sa týmto nariadením malo nahradiť nariadenie rady (es) č. 2666/2000, ktorého účinnosť sa končí 31. decembra 2006,

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(4) oikeuden päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen ja välittömään täytäntöönpanoon perustuva jäsenvaltioiden yhteistyö edellyttää luottamusta siihen, että tunnustettavat ja täytäntöönpantavat päätökset tehdään aina laillisuus-, toissijaisuus-ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen.

Slovakiska

(4) spolupráca medzi členskými štátmi, na základe zásady vzájomného uznávania a okamžitého vykonávania súdnych rozhodnutí, predpokladá dôveru, že rozhodnutia, ktoré sa majú uznať a vykonať, budú vždy prijaté v súlade so zásadou zákonnosti, subsidiarity a proporcionality.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(5) elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnossa suositellaan, että teurastamossa otetaan näyte ileosekaalisista imusolmukkeista teurastettavaksi lähetetyn sian salmonellatilanteen määrittämiseksi. tällaista näytteenottoa olisi näin ollen käytettävä salmonellan esiintyvyyden seuraamiseksi teurassioissa. tätä selvitystä on aiheellista käyttää myös sikojen kuljetuksen ja suojassa pidon sekä ruhojen teurastusprosessin aikana tapahtuvan kontaminaation vaikutusten arvioimiseksi ottamalla ruhoista pyyhkäisynäytteitä. lisäksi on kehitetty serologisia menetelmiä sian salmonellatilanteen arvioimiseksi, ja näitä menetelmiä voidaan käyttää asetuksen (ey) n:o 2160/2003 5 artiklan mukaisesti täytäntöönpantavien kansallisten valvontaohjelmien puitteissa salmonellan seuraamiseksi sioissa.

Slovakiska

(5) v stanovisku európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (eÚbp) sa odporúča odber vzoriek na bitúnkoch prostredníctvom odobratia ileocekálnych lymfatických uzlín, aby sa zistil stav salmonely u ošípanej poslanej na bitúnok. takýto odber vzoriek by sa preto mal použiť ako nástroj monitorovania prevalencie salmonely u jatočných ošípaných. tento základný prieskum je vhodné použiť aj na hodnotenie vplyvu nakazenia ošípaných počas prepravy a ustajnenia, ako aj nakazenia jatočných tiel počas procesu usmrtenia prostredníctvom odobratia výterov z jatočných tiel. okrem toho sa vyvinuli sérologické metódy na účely zhodnotenia stavu salmonely u ošípaných, ktoré sa môžu tiež použiť na monitorovanie salmonely ošípaných v rámci národných programov kontroly, ktoré sa majú implementovať v súlade s článkom 5 nariadenia (es) č. 2160/2003.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

(9) oikeuden päätösten vastavuoroiseen tunnustamiseen ja välittömään täytäntöönpanoon perustuva jäsenvaltioiden välinen yhteistyö edellyttää luottamusta siihen, että tunnustettavat ja täytäntöönpantavat päätökset tehdään aina laillisuus-, toissijaisuus-ja suhteellisuusperiaatteita noudattaen. samoin edellytetään, että asianosaisten tai vilpittömässä mielessä toimivien kolmansien osapuolten oikeudet turvataan. tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota siihen, että estetään oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden epärehellisten vaatimusten menestyminen.

Slovakiska

(9) spolupráca medzi členskými štátmi na základe zásady vzájomného uznávania a okamžitého vykonávania súdnych rozhodnutí predpokladá dôveru, že rozhodnutia, ktoré sa majú uznať a vykonať, budú vždy prijaté v súlade so zásadami zákonnosti, subsidiarity a proporcionality. taktiež predpokladá, že práva udelené stranám alebo v dobrej viere zainteresovaným tretím stranám sa zachovajú. v tomto kontexte je potrebné venovať náležitú pozornosť zabráneniu úspešným nečestným nárokom právnických a fyzických osôb.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

1. edellä 1 artiklassa tarkoitetun ohjelman mukaisesti täytäntöönpantavat hankkeet ja toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti seuraaville alueille:

Slovakiska

1. prioritnými oblasťami projektov a činností, ktoré sa uskutočňujú v rámci programu podľa článku 1 budú:

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

1. kun päätöksen todetaan liittyvän tekoihin, joita ei ole tehty päätöksen antaneen valtion alueella, täytäntöönpanovaltio voi päättää alentaa täytäntöönpantavan seuraamuksen määrän siten, että se vastaa samankaltaisista teoista täytäntöönpanovaltion kansallisen lain mukaan säädettyä enimmäismäärää, kun teot kuuluvat kyseisen valtion toimivaltaan.

Slovakiska

1. ak sa stanoví, že rozhodnutie sa týka skutkov, ktoré neboli vykonané na území štátu pôvodu, vykonávajúci štát môže rozhodnúť o znížení vymáhanej peňažnej sankcie na najvyššiu sumu stanovenú za rovnaké skutky podľa vnútroštátneho práva vykonávajúceho štátu, ak spadajú do právomoci tohto štátu.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Finska

1. kunkin jäsenvaltion on laadittava valmiussuunnitelma, jossa täsmennetään klassisen sikaruton puhjetessa täytäntöönpantavat kansalliset toimenpiteet.

Slovakiska

1. každý členský štát musí vypracovať pohotovostný plán, v ktorom stanoví vnútroštátne opatrenia, ktoré sa zavedú v prípade prepuknutia klasického moru ošípaných.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK