Sammutusjärjestelmi... - Finnish - Czech Översättning och exempel
MyMemory, världens största översättningsminne
Click to expand

Språkpar: Click to swap content  Ämne   
Fråga Google

You searched for: sammutusjärjestelmissä ( Finska - Tjeckiska )

    [ Stäng av färger ]

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Finska

Tjeckiska

Info

Finska

Rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti kiinteiden sammutusjärjestelmien osalta 24 päivänä kesäkuuta 1996 tehty komission päätös 96/577/EY (EYVL L 254, 8.10.1996, s. 44)

Tjeckiska

Rozhodnutí Komise 96/577/ES ze dne 24. června 1996 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stabilní požární systémy (Úř. věst. L 254, 8.10.1996, s. 44).

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Ämne: Samhällsvetenskap
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten 95/467/EY, 96/577/EY, 96/578/EY ja 98/598/EY muuttamisesta kipsituotteiden, kiinteiden sammutusjärjestelmien, saniteettilaitteiden ja kiviainesten (aggregaattien) osalta 15 päivänä heinäkuuta 2002 tehty komission päätös 2002/592/EY (EYVL L 192, 20.7.2002, s. 57)

Tjeckiska

Rozhodnutí Komise 2002/592/ES ze dne 15. července 2002, kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/577/ES, 96/578/ES a 98/598/ES o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/ES, pokud jde o výrobky ze sádry, stabilní hasicí systémy, vybavení hygienických prostorů a kamenivo (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 57).

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Ämne: Samhällsvetenskap
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Bensiinimoottoritilat on suojattava sammutusjärjestelmällä, jotta tilaa ei palon sattuessa tarvitse avata.

Tjeckiska

Prostory s benzinovým motorem jsou chráněny hasicím systémem, díky němuž není nutno otevírat prostor motoru v případě požáru.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Ämne: Samhällsvetenskap
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

Huomautus: Kaasujen, höyryjen tai sumujen ja ilman muodostamien seosten räjähtäessä aktiiviset sulkemis- tai sammutusjärjestelmät ovat usein liian hitaita, koska räjähdyksen leviämisnopeudet (detonaatiot) voivat olla hyvin suuria.Tällöin on käytettävä mieluummin passiivisia järjestelmiä kuten liekkejä läpäisemättömiä esteitä (esim. vyöhykesuojausta tai upottamista).

Tjeckiska

Prevence Pokud je strategie ochrany proti výbuchu pro provoz založena zcela nebo částečně na preventivních opatřeních – vyloučení přítomnosti výbušného prostředí nebo zdrojů iniciace – musí být detailně popsán způsob, jakým jsou opatření realizována. (viz 3.1 a 3.2)

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Finska

%quot%iv) Mitä 1 kohdan c alakohdassa säädetään, ei sovelleta nykyisissä sammutusjärjestelmissä käytettävien, talteenotettujen, kierrätettyjen tai regeneroitujen halonien markkinoille saattamiseen ja käyttöön ennen 31 päivää joulukuuta 2002 eikä liitteessä VII lueteltuihin kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen halonien markkinoille saattamiseen ja käyttöön. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava vuosittain komissiolle kriittisiin käyttötarkoituksiin käytettyjen halonien määrät, toimenpiteet, joita on toteutettu näiden aineiden päästöjen vähentämiseksi ja arvio kyseisistä päästöistä sekä käynnissä olevat toimet sopivien vaihtoehtojen löytämiseksi ja käyttämiseksi. Komissio arvioi vuosittain uudelleen liitteessä VII luetteloidut kriittiset käyttötarkoitukset ja päättää tarvittaessa niiden muuttamisesta sekä kyseisten käyttötarkoitusten vaiheittaisen kieltämisen määräajoista silloin, kun tämä on asianmukaista, ottaen huomioon sekä teknisesti että taloudellisesti toteutuskelpoisten, ympäristön ja terveyden kannalta hyväksyttävien vaihtoehtojen tai teknologioiden saatavuuden 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.%quot%

Tjeckiska

"iv) Ustanovení odst.1 písm. c) se neuplatní pro uvádění na trh ani pro použití halonů znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných ve stávajících systémech požární ochrany do 31. prosince 2002 ani pro uvádění na trh a použití halonů pro kritická použití v souladu s přílohou VII. Příslušné orgány členských států oznámí každý rok Komisi množství halonů použitých pro kritická použití a opatření přijatá pro snížení jejich emisí a odhad těchto emisí a rovněž probíhající činnosti pro zjišťování a používání vhodných náhradních látek. Komise každý rok přezkoumá kritická použití vyjmenovaná v příloze VII, a bude-li to nezbytné, přijme změny, a bude-li to vhodné, stanoví lhůty pro jejich zastavení, s ohledem na dostupnost technicky a ekonomicky reálných alternativ nebo technologií, které by byly přijatelné z hlediska životního prostředí a zdraví, v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2.";

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Ämne: Juridisk och notarial
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens:
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Finska

(17) Investointihanke kattaa myös suuria keräyspaperivarastoja ja laitoksen yhdistämisen julkiseen rautatieverkostoon keräyspaperin ja valmiiden tuotteiden kuljetusta varten. Saapuvien ja lähtevien tuotteiden kuljetukset voitaisiin hoitaa kokonaisuudessaan maantiekuljetuksina. Belgia katsoo, että tukikelpoisia ovat vain rautatiekuljetuksiin liittyvät lisäinvestoinnit eli rautatieinfrastruktuuri, keräyspaperivaraston rakentamiseen liittyvät lisäkustannukset sekä lastauslaituriin ja valmiin paperin varastointiin liittyvät lisäkustannukset. Maantiekuljetuksista poiketen rautateitse kuljetettava keräyspaperi pakataan paaleihin. Kokonaiskustannukset sisältävät sen vuoksi myös paalien kuljettamiseen, tasoittamiseen ja purkamiseen liittyvät investointikustannukset. Investoinnit yhdistetyissä maantie-rautatiekuljetuksissa tarvittaviin kontteihin ja erikoisajoneuvoihin eivät sisälly tukikelpoisiin kustannuksiin, sillä kyseisiä kontteja ja ajoneuvoja voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Myöskään toimistoihin, sosiaalitiloihin ja automaattisiin sammutusjärjestelmiin liittyvät kustannukset ja välilliset kustannukset eivät ole tukikelpoisia. Tukikelpoiset kustannukset ovat siten 8864000 euroa. Jos jälkeenpäin havaitaan, että todelliset investointikustannukset ovat pienemmät, Belgian viranomaiset laskevat tuen määrän uudelleen todellisten investointikustannusten perusteella. Rautatieinfrastruktuuriin tehdyt investoinnit eivät alenna toimintakustannuksia verrattuna maantiekuljetuksiin.

Tjeckiska

(17) Investiční projekt obsahuje velká zařízení pro skladování papírového odpadu a připojení na stávající železniční síť pro dopravu starého papíru a hotových výrobků. Veškerý tok přicházejících a odcházejících produktů by mohl být zvládnut silniční dopravou. Belgie se domnívá, že jsou způsobilé pouze dodatečné investice spojené se železniční dopravou, tj. železniční infrastrukturou, dodatečné investice do zařízení skladování papírového odpadu a dodatečné náklady na nakládací rampu a sklad hotového papíru. Na rozdíl od silniční dopravy je použitý papír dopravovaný po železnici zabalený v balících. V důsledku toho jsou také zahrnuty investiční náklady na přemístění, vyrovnání a odstranění drátu. Investice do kontejnerů a speciálních vozidel pro kombinovanou dopravu nejsou zahrnuty, pokud mohou být určeny pro více použití. Náklady na kanceláře, sociální zařízení a zařízení pro automatické hašení požáru, jakož i nepřímé náklady rovněž nejsou zahrnuty. Způsobilé náklady by takto dosáhly 8864000 EUR. Pokud by se následně ukázalo, že jsou skutečné investiční náklady nižší, přepočítaly by belgické orgány podporu na základě skutečných investičních nákladů. Investice do železniční infrastruktury nezpůsobí snížení provozních nákladů oproti silniční dopravě.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Ämne: Juridisk och notarial
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens:

Finska

-tällaisiin sammutusjärjestelmiin sisältyvät halonit korvataan täysin,

Tjeckiska

-halony obsažené v systémech požární ochrany jsou zcela nahrazeny,

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Ämne: Juridisk och notarial
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens:

Finska

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen käyttö sammutusaineina nykyisissä sammutusjärjestelmissä voidaan sallia halonien korvaamiseksi liitteessä VII luetelluissa käyttötarkoituksissa seuraavin edellytyksin:

Tjeckiska

3. Odchylně od odstavce 1 lze povolit použití hydrochlorfluoruhlovodíků jako hasících prostředků ve stávajících systémech protipožární ochrany jako náhrady za halony pro použití vyjmenovaná v příloze VII za těchto podmínek:

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Ämne: Juridisk och notarial
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens:

Finska

3.12 Metsäpalot ovat suuri ongelma etenkin Välimeren maissa kuten Portugalissa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Kreikassa. Ne muodostavat pienen riskin myös Pohjois-Euroopan maissa. Alueiden hoitaminen ja metsäpalojen riskiä lisäävän materiaalin talteenotto pienentävät taloudellisia tappioita. Palojen syyt ovat lukuisat, mutta on korostettava erityisesti kolmea merkittävää syytä: metsien tila — hakkuutähteet tulee poistaa metsistä palovaaran pienentämiseksi –, ihmisen käyttäytyminen sekä valvonta-ja sammutusjärjestelmien puutteet. Metsäpalot ovat suuria luonnonkatastrofeja, joita on pyrittävä ehkäisemään ja torjumaan kaikin mahdollisin keinoin sekä jäsenvaltioissa että EU:ssa.

Tjeckiska

3.12 Lesní požáry jsou vážným problémem zejména ve středomořských zemích, jako jsou Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie a Řecko. Menší riziko představují i v severních evropských zemích. Řízení těchto oblastí a sběr materiálu, který zvyšuje riziko lesních požárů, snižuje ekonomické ztráty. Příčin lesních požárů je bezpočet, ale měly by být vyčleněny tři hlavní: stav lesa – zbytky po kácení musí být odstraněny, aby se snížilo riziko požáru – chování lidí a nedostatek monitorovacích a hasicích systémů. Lesní požáry jsou velkou přírodní katastrofou a musí být vynaloženo maximální úsilí, aby se jim předcházelo a aby se proti nim bojovalo v členských státech i v EU.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Ämne: Juridisk och notarial
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens:

Finska

iv) Mitä 1 kohdan c alakohdassa säädetään, ei sovelleta nykyisissä sammutusjärjestelmissä käytettävien, talteenotettujen, kierrätettyjen tai regeneroitujen halonien markkinoille saattamiseen ja käyttöön ennen 31 päivää joulukuuta 2002 eikä liitteessä VII lueteltuihin kriittisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen halonien markkinoille saattamiseen ja käyttöön. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava vuosittain komissiolle kriittisiin käyttötarkoituksiin käytettyjen halonien määrät, toimenpiteet, joita on toteutettu näiden aineiden päästöjen vähentämiseksi ja arvio kyseisistä päästöistä sekä käynnissä olevat toimet sopivien vaihtoehtojen löytämiseksi ja käyttämiseksi. Komissio arvioi vuosittain uudelleen liitteessä VII luetteloidut kriittiset käyttötarkoitukset ja päättää tarvittaessa niiden muuttamisesta 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tjeckiska

iv) Odst. 1 písm. c) se neuplatní pro uvádění na trh ani pro použití halonů znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných v systémech požární ochrany existujících do 31. prosince 2002 ani pro dodávání na trh a použití halonů pro kritická použití v souladu s přílohou VII. Příslušné orgány členských států oznámí každý rok Komisi množství halonů použitých pro kritická použití a opatření přijatá pro snížení jejich emisí a jejich odhad a rovněž probíhající činnosti pro zjišťování a používání vhodných náhradních látek. Komise každý rok přezkoumá kritická použití vyjmenovaná v příloze VII, a bude-li to nezbytné, přijme změny postupem podle čl. 18 odst. 2.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Ämne: Juridisk och notarial
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens:

Finska

rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti kiinteiden sammutusjärjestelmien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/577/EY)

Tjeckiska

o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stabilní požární systémy(Text s významem pro EHP)

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Ämne: Juridisk och notarial
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens:

Finska

rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten 95/467/EY, 96/577/EY, 96/578/EY ja 98/598/EY muuttamisesta kipsituotteiden, kiinteiden sammutusjärjestelmien, saniteettilaitteiden ja kiviainesten (aggregaattien) osalta

Tjeckiska

kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/577/ES, 96/578/ES a 98/598/ES o postupu prokazování shody stavebních výrobků podle čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o výrobky ze sádry, stabilní hasicí systémy, vybavení hygienických prostorů a kamenivo

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Ämne: Juridisk och notarial
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens:

Finska

v) Liitteessä VII lueteltuja käyttötarkoituksia lukuun ottamatta haloneja sisältävät sammutusjärjestelmät ja sammuttimet poistetaan käytöstä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003, ja halonit otetaan talteen 16 artiklan mukaisesti.

Tjeckiska

v) S výjimkou použití vyjmenovaných v příloze VII jsou systémy požární ochrany a hasicí přístroje s obsahem halonů vyřazeny z provozu před 31. prosincem 2003 a halony jsou znovuzískány v souladu s článkem 16.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Ämne: Juridisk och notarial
Användningsfrekvens: 5
Kvalitet:

Referens:

Lägg till en översättning

Sök mänskligt översatta meningarAnvändare ber nu om hjälp:spär (Svenska>Engelska) | i will have to go there (Hindi>Engelska) | foyer (Tagalog>Engelska) | dalchini tel (Hindi>Engelska) | tej patta in tamil (Hindi>Tamil) | yo soy un error (Spanska>Engelska) | khelkar mene kuch der aaram kiya (Engelska>Hindi) | tabernaque (Franska>Engelska) | aathigam (Tamil>Engelska) | caselli autostradali (Italienska>Engelska) | 12 (Franska>Polska) | chicago (Engelska>Ukrainska) | tõlkija (Estniska>Tjeckiska) | xx bf h d video (Hindi>Engelska) | saranghaeyo oppa (Koreanska>Engelska)


Anmäl missbruk  | Om MyMemory   | Kontakta oss


MyMemory på ditt språk: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK