Fråga Google

You searched for: consumentenprogramma (Holländska - Lettiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Holländska

Lettiska

Info

Holländska

het consumentenprogramma voor 2007-2013;

Lettiska

Patērētāju tiesību aizsardzības programmas 2007.–2013. gadam;

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

het consumentenprogramma voor 2014-2020;

Lettiska

Patērētāju tiesību aizsardzības programma 2014.–2020. gadam;

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Om de kosteneffectiviteit te verhogen en schaalvoordelen te benutten, moet dat agentschap ook bijstand verlenen bij de uitvoering van het consumentenprogramma en tevens bij de uitvoering van de opleidingsmaatregelen met betrekking tot voedselveiligheid.

Lettiska

Lai palielinātu izdevumu efektivitāti un panāktu apjomradītus ietaupījumus, šai aģentūrai būtu jāpiedalās arī patērētāju programmas īstenošanā, kā arī pārtikas drošības pārbaudes pasākumu īstenošanā.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Voorstel COM(2011) 707 van de Commissie van 9 november 2011 voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een consumentenprogramma 2014-2020.

Lettiska

Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2014.–2020. gadam (COM(2011) 707, 2011. gada 9. novembris)

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Het agentschap ontvangt in de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen opgenomen subsidies uit de middelen die zijn toegewezen aan het bij Besluit nr. 1350/2007/EG vastgestelde tweede volksgezondheidsprogramma, het bij Besluit nr. 1926/2006/EG vastgestelde consumentenprogramma voor 2007-2013 en de door Verordening (EG) nr. 882/2004 en Richtlijn 2000/29/EG bestreken opleidingsmaatregelen op het gebied van voedselveiligheid.”

Lettiska

Aģentūra saņem subsīdijas, ko Eiropas Kopienu vispārējā budžetā iekļauj no līdzekļiem, kas piešķirti otrajai veselības aizsardzības programmai 2008.–2013. gadam, kura pieņemta ar Lēmumu Nr. 1350/2007/EK, patērētāju aizsardzības programmai 2007.–2013. gadam, kura pieņemta ar Lēmumu Nr. 1926/2006/EK, un mācību pasākumiem pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 882/2004 un Direktīva 2000/29/EK.”

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Het agentschap is belast met de uitvoering van de volgende taken voor het beheer van het bij Besluit nr. 1350/2007/EG vastgestelde tweede volksgezondheidsprogramma, het bij Besluit nr. 1926/2006/EG vastgestelde consumentenprogramma voor 2007-2013 en de door Verordening (EG) nr. 882/2004 en Richtlijn 2000/29/EG bestreken opleidingsmaatregelen op het gebied van voedselveiligheid:

Lettiska

Aģentūra ir atbildīga par šādu īstenošanas uzdevumu veikšanu, pārvaldot otro veselības aizsardzības programmu 2008.–2013. gadam, kura pieņemta ar Lēmumu Nr. 1350/2007/EK, patērētāju aizsardzības programmu 2007.–2013. gadam, kura pieņemta ar Lēmumu Nr. 1926/2006/EK, un mācību pasākumus pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 882/2004 un Direktīva 2000/29/EK:

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Het communautaire actieprogramma op het gebied van consumentenbeleid (2007-2013), dat op 18 december door het Europees Parlement en de Raad is goedgekeurd [5] (hierna „het consumentenprogramma voor 2007-2013” genoemd), stelt het algemene kader voor de financiering van communautaire acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid voor de jaren 2007 tot en met 2013 vast.

Lettiska

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembrī pieņemtajā Kopienas rīcības programmā patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā no 2007. līdz 2013. gadam [5] (turpmāk tekstā “patērētāju aizsardzības programma 2007.–2013. gadam”) ir noteikta vispārēja sistēma Kopienas rīcības finansēšanai, atbalstot patērētāju aizsardzības politiku no 2007. līdz 2013. gadam.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Uit de kosten-batenanalyse is ook gebleken dat de taken in verband met de uitvoering van het consumentenprogramma voor 2007-2013 en de door Verordening (EG) nr. 882/2004 en Richtlijn 2000/29/EG bestreken opleidingsmaatregelen op het gebied van voedselveiligheid op meer efficiënte wijze door het bestaande PHEA kunnen worden uitgevoerd, omdat aldus kan worden gezorgd voor het algemene beheer van die communautaire programma’s en maatregelen door de Commissie.

Lettiska

Izmaksu un ieguvumu analīze arī liecina, ka programmas īstenošanas uzdevumus saistībā ar patērētāju aizsardzības programmu 2007.–2013. gadam un saistībā ar mācību pasākumiem pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 882/2004 un Direktīva 2000/29/EK, efektīvāk varētu veikt VAPI, vispārējo minēto Kopienas programmu un pasākumu pārvaldi atstājot tāpat kā iepriekš Komisijas ziņā.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Bij Besluit 2008/544/EG van de Commissie [4] werd het Uitvoerend Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma omgevormd tot het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten, werd zijn mandaat verlengd tot en met 31 december 2015 en werd dit uitgebreid met de uitvoering van het volksgezondheidsprogramma voor 2008-2013 als vastgesteld bij Besluit nr. 1350/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad [5], het consumentenprogramma voor 2007-2013 als vastgesteld bij Besluit nr. 1926/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad [6], en de opleidingsmaatregelen inzake voedselveiligheid die vallen onder Richtlijn 2000/29/EG van de Raad [7] en Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad [8].

Lettiska

Ar Komisijas Lēmumu 2008/544/EK [4] Veselības aizsardzības programmas izpildaģentūra tika pārveidota par Veselības un patērētāju izpildaģentūru, tās pilnvaras tika pagarinātas līdz 2015. gada 31. decembrim, un tai tika uzdots īstenot Veselības aizsardzības programmu 2008.–2013. gadam, kura pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1350/2007/EK [5], Patērētāju aizsardzības programmu 2007.–2013. gadam, kura pieņemta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1926/2006/EK [6], un mācību pasākumus pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 2000/29/EK [7] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 [8].

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Het beheer van het volksgezondheidsprogramma voor 2008-2013 als vastgesteld bij Besluit nr. 1350/2007/EG, het consumentenprogramma voor 2007-2013 als vastgesteld bij Besluit nr. 1926/2006/EG, de opleidingsmaatregelen inzake voedselveiligheid die onder Richtlijn 2000/29/EG en Verordening (EG) nr. 882/2004, Verordening (EG) nr. 1905/2006 en Besluit C(2012) 1548 vallen, en het beheer van de overeenkomst met de ANEC overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1025/2012, die momenteel alle worden uitgevoerd door het Agentschap, alsmede het beheer van het consumentenprogramma voor 2014-2020 [15], het volksgezondheidsprogramma voor 2014-2020 [16] en de opleidingsmaatregelen inzake voedselveiligheid die onder Verordening (EG) nr. 882/2004 en Richtlijn 2000/29/EG vallen, omvatten de uitvoering van projecten met een technisch karakter waarvoor geen politieke besluitvorming noodzakelijk is, en die gedurende de gehele levensduur van het project een hoog niveau van technische en financiële deskundigheid vergen.

Lettiska

Pārvaldot Sabiedrības veselības aizsardzības programmu 2008.–2013. gadam, kas pieņemta ar Lēmumu Nr. 1350/2007/EK, Patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2007.–2013. gadam, kas pieņemta ar Lēmumu Nr. 1926/2006/EK, mācību pasākumus pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Direktīva 2000/29/EK, Regula (EK) Nr. 882/2004, Regula (EK) Nr. 1905/2006 un Lēmums C(2012) 1548, un nolīgumu ar ANEC, ko reglamentē Regula (ES) Nr. 1025/2012, kurus visus patlaban īsteno Aģentūra, kā arī pārvaldot Patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2014.–2020. gadam [15], Sabiedrības veselības aizsardzības programmu 2014.–2020. gadam [16], un mācību pasākumus pārtikas nekaitīguma jomā, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 882/2004 un Direktīva 2000/29/EK, noris tehnisku projektu īstenošana, kas nav saistīta ar politisku lēmumu pieņemšanu, bet prasa padziļinātas tehniskas un finanšu zināšanas visā projekta ciklā.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Uit de kosten-batenanalyse [14] in het kader van de procedure van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 58/2003 is naar voren gekomen dat het toevertrouwen van de uitvoering van het consumentenprogramma, het volksgezondheidsprogramma en de opleidingsmaatregelen inzake voedselveiligheid aan het Agentschap aanzienlijke kwalitatieve en kwantitatieve voordelen zou opleveren vergeleken met het interne scenario, waarbij alle aspecten van de nieuwe programma’s intern door de Commissie zouden worden beheerd.

Lettiska

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 58/2003 3. panta 1. punktu veiktā izmaksu un ieguvumu analīze [14] ir parādījusi, ka, uzticot Aģentūrai īstenot Patērētāju tiesību aizsardzības programmu, Sabiedrības veselības aizsardzības programmu un mācību pasākumus pārtikas nekaitīguma jomā, tas būtiski uzlabotu kvalitatīvos un kvantitatīvos ieguvumus salīdzinājumā ar scenāriju, kad visus ar jaunajām programmām saistītos aspektus pārvalda vienīgi Komisija.

Senast uppdaterad: 2014-11-08
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Holländska

Dit besluit heeft geen gevolgen voor acties die vallen onder een toekomstige wetgevingshandeling van de Unie in verband met de instelling van een stabiliteitsinstrument, noch voor volksgezondheidsmaatregelen die zijn vastgesteld krachtens uniale rechtshandelingen inzake actieprogramma's van de Unie op het gebied van volksgezondheid, noch voor de maatregelen betreffende consumentenveiligheid die zijn vastgesteld op grond van een meerjarig consumentenprogramma voor de periode 2014-2020.

Lettiska

Šis lēmums neietekmē nedz darbības, uz kurām attiecas Savienības leģislatīvais akts par stabilitātes instrumenta izveidošanu, ko pieņems nākotnē, nedz saskaņā ar Savienības tiesību aktiem pieņemtos sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus saistībā ar Savienības rīcības programmām veselības aizsardzības jomā, nedz arī patērētāju drošības pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Savienības leģislatīvo aktu par patērētāju tiesību aizsardzības programmu 2014. - 2020. gadam, kuru pieņems nākotnē.

Senast uppdaterad: 2014-11-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK