Fråga Google

You searched for: macroprudentieel (Holländska - Slovakiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Holländska

Slovakiska

Info

Holländska

macroprudentieel toezicht

Slovakiska

makroprudenciálny dohľad

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

) Voorstel voor een verordening betreende communautair macroprudentieel toezicht

Slovakiska

) Návrh nariadenia o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

) Voorstel voor een verordening betreffende communautair macroprudentieel toezicht

Slovakiska

) Návrh nariadenia o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Een nieuwe orgaan dat, onder auspiciën van de Europese Centrale Bank, belast is met macroprudentieel toezicht.

Slovakiska

A new body tasked with macro-prudential supervision, to operate under the auspices of the European Central Bank.

Senast uppdaterad: 2012-03-20
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Het zal bedreigingen voor de EU-economie permanent monitoren en macroprudentieel toezicht uitoefenen op het financiële stelsel, iets wat in het oude systeem ontbrak.

Slovakiska

Jeho úlohou bude nepretržite sledovať hrozby pre hospodárstvo EÚ a poskytovať makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom. Ide o úlohu, ktorá neexistovala v rámci pôvodného systému.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

ECB-Advies betreffende communautaire wetgeving die verband houdt met macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en de oprichting en het functioneren van een Europees Comité voor Systeemrisico's.

Slovakiska

Stanovisko ECB k právnym predpisom Spoločenstva týkajúcim sa makroprudenciálneho dohľadu nad finančným systémom a zriadenia a fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká

Senast uppdaterad: 2012-03-20
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

ECB-Advies betreffende communautaire wetgeving die verband houdt met macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en de oprichting en het functioneren van een Europees Comité voor Systeemrisico 's .

Slovakiska

Stanovisko ECB k právnym predpisom Spoločenstva týkajúcim sa makroprudenciálneho dohľadu nad finančným systémom a zriadenia a fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Niettegenstaande lid 14 geldt de systeemrisicobuffer bovenop de ASI-buffer of deMSI-buffer die overeenkomstig dit artikel van toepassing is, indien de systeemrisicobuffer van toepassing is op alle blootstellingen die gesitueerd zijn in de lidstaat die de buffer bepaalt om het macroprudentieel risico van die lidstaat te ondervangen, maar niet van toepassing is op blootstellingen buiten de lidstaat.

Slovakiska

Bez ohľadu na odsek 14 v prípade, že sa vankúš na krytie systémového rizika uplatňuje na všetky expozície nachádzajúce sa v členskom štáte, ktorý stanovuje uvedený vankúš na riešenie makroprudenciálneho rizika tohto členského štátu, neuplatňuje sa však na expozície mimo tohto členského štátu, tento vankúš na krytie systémového rizika doplní vankúš inak systémovo významných inštitúcií a globálnych systémovo významných inštitúcií, ktorá sa uplatňuje v súlade s týmto článkom.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Niettegenstaande lid 4 geldt de systeemrisicobuffer bovenop de ASI-buffer of de MSI-buffer die overeenkomstig artikel 131 van toepassing is, indien hij van toepassing is op alle blootstellingen die gesitueerd zijn in de lidstaat die de buffer bepaalt om het macroprudentieel risico van die lidstaat te ondervangen, maar niet van toepassing is op blootstellingen buiten de lidstaat.

Slovakiska

Bez ohľadu na odsek 4 v prípade, že sa vankúš na krytie systémového rizika uplatňuje na všetky expozície nachádzajúce sa v členskom štáte, ktorý stanovuje uvedený vankúš na riešenie makroprudenciálneho rizika tohto členského štátu, neuplatňuje sa však na expozície mimo členského štátu, tento vankúš na krytie systémového rizika doplní vankúš pre O-SII alebo G-SII, ktorý sa uplatňuje v súlade s článkom 131.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Deze richtlijn dient het ESRB niet te beletten alle maatregelen te nemen die het op grond van Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's [10] nodig acht.

Slovakiska

Touto smernicou by sa nemalo zabrániť ESRB prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za potrebné podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká [10].

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Om een coherent macroprudentieel toezicht in de gehele Unie te garanderen, is het passend dat het Europees Comité voor systeemrisico's (European Systemic Risk Board - ESRB) op de economie van de Unie toegesneden beginselen ontwikkelt en verantwoordelijk is voor het monitoren van de toepassing daarvan.

Slovakiska

S cieľom zabezpečiť jednotný makroprudenciálny dohľad v rámci Únie je vhodné, aby Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB – European Systemic Risk Board) vypracoval zásady prispôsobené hospodárstvu Únie a bol zodpovedný za monitorovanie ich uplatňovania.

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Na onderhandelingen in de Raad bereikten de ministers van Financiën in oktober overeenstemming over de oprichting van het Europees Comité voor systeemrisico’s, dat verantwoordelijk zou worden voor het macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel in de EU. Zij verzochten het voorzitterschap om met het Europees Parlement onderhandelingen over de wetgeving te starten teneinde in eerste lezing tot een akkoord te komen.

Slovakiska

Po rokovaniach v Rade sa v októbri ministri financií dohodli na vytvorení Európskeho výboru pre systémové riziká ako orgánu zodpovedného za makroprudenciálny dohľad nad celým finančným systémom EÚ a požiadali predsedníctvo, aby začalo rokovania s Európskym parlamentom o právnych predpisoch s cieľom dospieť k dohode pri prvom čítaní.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

De groep stelde met name voor dat een versterkt Europees financieel-toezichtskader gestoeld dient te zijn op twee nieuw op te zetten instellingen die het micro- en macroprudentieel toezicht op EU-niveau op zich zouden nemen.

Slovakiska

Predovš etkým navrhla posilnenie európskeho rámca finančného dohľadu vytvorením dvoch inš titúcií, ktoré by sa v EÚ zaoberali dohľadom na mikroúrovni i makroúrovni.

Senast uppdaterad: 2012-03-20
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: IATE
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Holländska

Op 26 oktober 2009 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's en een voorstel voor een Beschikking van de Raad tot toewijzing aan de ECB van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's( CON/ 2009/88).

Slovakiska

Dňa 26. októbra 2009 Rada guvernérov na žiadosť Rady Európskej únie prijala stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká a k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká( CON/ 2009/88).

Senast uppdaterad: 2012-03-20
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

( 2 ) ECB-advies CON / 2009/88 van 26 oktober 2009 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parle ­ ment en de Raad betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico 's en een voorstel voor een beschikking van de Raad tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico 's ( PB C 270 van 11.11.2009 , blz .

Slovakiska

( 2 ) Stanovisko ECB CON / 2009/88 z 26 . októbra 2009 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká a k návrhu rozhodnutia Rady , ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká ( Ú .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Advies van de ECB van 26 oktober 2009 betreffende een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico 's en een voorstel voor een Beschikking van de Raad tot toewijzing aan de ECB van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico 's ( CON / 2009/88 )

Slovakiska

Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká a k návrhu rozhodnutia Rady , ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká ( CON / 2009/88 ) Ú .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Holländska

Op 26 oktober 2009 heeft de Raad van Bestuur , na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie , zijn goedkeuring gehecht aan een Advies betreffende een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautair macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico 's en een voorstel voor een Beschikking van de Raad tot toewijzing aan de ECB van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico 's ( CON / 2009/88 ) .

Slovakiska

Dňa 26 . októbra 2009 Rada guvernérov na žiadosť Rady Európskej únie prijala stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká a k návrhu rozhodnutia Rady , ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami týkajúcimi sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká ( CON / 2009/88 ) .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: IATE

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK