Fråga Google

You searched for: rag (Italienska - Slovakiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Italienska

Slovakiska

Info

Italienska

rag n

Slovakiska

rag n

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Questo miglioramento è particolarmente significativo nell’Europa meridionale e rag-

Slovakiska

Takéto zvýšenie produktivity sa výrazne prejavuje predovšetkým v južnej

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

Le azioni realizzate dal GAL per rag-giungere questo obiettivo sono state:

Slovakiska

- pridávaním hodnoty miestnym produktom a u qah wo- su zrážania syra.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Italienska

-Iscrizione in conto capitale del controvalore dei beni in natura della RAG facenti parte della concessione per un valore di 14119065335 FRF.

Slovakiska

-konsolidácia dlhodobého hmotného kapitálu protihodnoty koncesovaného majetku RAG v hodnote 14119065335 FRF,

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Le operazioni su capitali di rischio rag-giungonospesso un numero elevato di beneficiari, masono difficili da amministrare e richiedono un monitoraggio intensivo.

Slovakiska

Keďže globálne operáciesrizikovýmkapitálom majú často vysoký počet príjemcov, je náročné ich spravovať a vyžadujú si intenzívne monitorovanie.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

-la politica di coesione (revisione delle Guidelines on Regional Aid -RAG 2006),

Slovakiska

-politika súdržnosti (prehodnotenie Usmernení o regionálnej pomoci na rok 2006),

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Affinché il Consiglio generale possa validamente votare, è necessario il rag-giungimentodi unquorum pariaidue terzi dei suoi membri o dei rispettivi supplenti.

Slovakiska

Generálna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov alebo ich náhradníkov.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

L'ANAC ha fatto sapere che il quadro legislativo è in corso di revisione; il processo di revisione riguarda il codice dell'aviazione civile, la cui adozione è prevista entro il 31 dicembre 2010, nonché la progressiva elaborazione di un insieme completo di regolamenti aeronautici gabonesi (RAG), che entreranno progressivamente in vigore entro il 2011.

Slovakiska

Úrad ANAC informoval, že v súčasnosti sa reviduje legislatívny rámec s reformou kódexu civilného letectva, ktorého prijatie sa očakáva do 31. decembra 2010, ako aj s postupným zavádzaním komplexného súboru gabonských leteckých predpisov (RAG), ktoré budú nadobúdať účinnosť postupne do roku 2011.

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Gli attuali azionisti di EMO-EKOM sono ThyssenKrupp Veerhaven BV («TKV»), RAG Logistic GmbH («RAG»), HES Beheer NV («HES») e Manufrance BV («Manufrance»).

Slovakiska

Súčasnými akcionármi v spoločnosti EMO-EKOM sú ThyssenKrupp Veerhaven BV („TKV“), RAG Logistic GmbH („RAG“), HES Beheer NV („HES“) a Manufrance BV („Manufrance“).

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

In seguito all'operazione proposta, Sea-Invest acquisisce il controllo congiunto di EMO-EKOM attraverso l’acquisizione dall’attuale azionista RAG di azioni della holding SNV.

Slovakiska

Podľa navrhnutej transakcie získa Sea-Invest spoločnú kontrolu nad EMO-EKOM prostredníctvom kúpy podielov v čisto holdingovej spoločnosti SNV od súčasného akcionára RAG.

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

DFI è un’impresa tedesca che produce ingredienti alimentari, attualmente di proprietà di Degussa AG, i cui principali azionisti sono RAG e E.ON.

Slovakiska

DFI je nemecká spoločnosť s potravinárskymi prísadami, ktorú v súčasnosti vlastní Degussa AG, ktorej hlavnými akcionármi sú RAG a E.ON.

Senast uppdaterad: 2014-11-03
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Datochel´UEproducecirca2 milioniditonnellatediburroe 900 000 tonnellate di latte scremato in polvere, sarà sufficiente chela produzionerisulti eccedentein misura dell’1,5 %(burro) o del 12,11 %(lattein polvere) perchéla soglia d’intervento sia rag-giunta.In altri termini,i due massimali corrispondono all’acquisto di circa 1,8 milioni di tonnellate di equivalentelatte sui 148 milioni prodotti in Europa, ossia l’1 %62. Datalasuasottileconsistenza, la rete di sicurezza rischia di presentare un’utilità limitata, non commisurataall’importanza deirischi dieccedenzeai qualil’UE potrebbe doverfarfrontein caso di grave crisi.

Slovakiska

Keďže EÚ produkuje približne 2 miliónyton maslaa 900 000ton sušeného odstredeného mlieka, na dosiahnutielimitu bude stačiť prebytočná výroba vo výške 1,5 % (v prípade masla) alebo 12,11 % (v prípadesušeného mlieka).Inýmislovami, obidva limity zodpovedajú nákupu približne 1,8 mil.tonekvivalentov mliekazo 148 mil. ton vyprodukovaných v Európe, teda 1 %62.Záchranná sieťje však maléhorozsahu, preto existujeriziko, žejej prospešnosť bude obmedzená, neprimeraná závažnosti prebytkovhro-ziacich v EÚ v prípade veľkej krízy.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Innan-zitutto, richiede la presenza di adeguate infrastrutture TIC per accedere alle informazioni e, secondariamente, che le informazioni siano considerate come uno §strumento per creare conoscenza‚ per generare valore aggiunto e rag-giungere i vari obiettivi del progetto.Alcuni dei risultati attesi dal progetto sono: maggiori competenze nell'uso di nuove tecnologie all'interno della popolazione target; trasferimento di conoscenza ed espe-rienza fra gli attori sociali ed economici delle zone rurali; agevole accesso alle informazioni per realizzare tutti i pro-getti; articolazione di territori rurali avvicinando l'ammini-strazione locale ai cittadini.Tutti questi obiettivi hanno delle ripercussioni sull'oc-cupazione poichï la societë dell'informazione, che attual-mente rappresenta il 25 % dei nuovi posti di lavoro, ò un settore di occupazione importante ed ò chiaramente lega-to alle nuove tecnologie che rientrano nell'ambito del pro-getto @CERCA.

Slovakiska

25 % novovytvorených pracovných miest, je významný sektor zamestnania a je jasne spojená s novými technoló-giami, ktorých sa projekt @CERCA týka.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Oltre a promuovere e semplificare gli scambi, l’abolizione dei controlli ridà dinamismo agli scambi dell’UE, che nel 2008 rag-giungevano già l’importo di 3 milioni di euro.

Slovakiska

Výsledkom je nielen podpora a zjednodušenie obchodu, ale aj obnova dynamiky obchodu s EÚ, ktorý len v roku 2008 dosahoval hodnotu 3 milióny EUR.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

Sforzo congiunto delle organizzazioni di imprese nazionali, regionali e locali per rag-giungere in modo e/ciente ed e/cace le piccole imprese.

Slovakiska

Spoloイnï ÿsilie nèrodn̅ch, regionèlnych a miestnych podnikateヒsk̅ch organizèció dostaン sa ÿイinne a ÿイelne k mal̅m podnikom.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

con: x rag quale tasso annuale concordato, quale tasso di interesse per anno concordato tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell' arco dell' anno, e quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito, ovvero 1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili.

Slovakiska

kde: x rag je dohodnutá priemerná ročná sadzba, je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi spravodajským agentom a domácnosťou alebo nefinančnou spoločnosťou za vklad alebo úver, pričom dátumy kapitalizácie úrokov vkladu a všetkých platieb a splátok úveru sú v pravidelných intervaloch počas roka a je počet období kapitalizácie úrokov za vklad a období platieb( splátok) za úver za rok, t. j. 1 pre ročné platby, 2 pre polročné platby, 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby.

Senast uppdaterad: 2012-03-19
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

rag quale tasso di interesse per anno concordato tra l' operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell' arco dell' anno, e n quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito, ovvero 1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili.

Slovakiska

rag je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi spravodajskou jednotkou a domácnosťou alebo nefinančnou spoločnosťou na vklad alebo úver za predpokladu, že dátumy kapitalizácie úrokov vkladu a všetkých platieb a splátok úveru sú stanovené v pravidelných intervaloch počas roka, a n je počet období kapitalizácie úrokov za vklad a období platieb( splátok) za úver za rok, t. j. 1 pre ročné platby, 2 pre polročné platby, 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby.

Senast uppdaterad: 2012-03-19
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

con: x rag quale tasso annuale concordato, quale tasso di interesse per anno concordato tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell' arco dell' anno, e quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito, ovvero 1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili. n

Slovakiska

kde: x je dohodnutá priemerná ročná sadzba, rag je ročná úroková sadzba, ktorá je dohodnutá medzi spravodajským agentom a domácnosťou alebo nefinančnou spoločnosťou za vklad alebo úver, pričom dátumy kapitalizácie úrokov vkladu a všetkých platieb a splátok úveru sú v pravidelných intervaloch počas roka a n je počet období kapitalizácie úrokov za vklad a období platieb( splátok) za úver za rok, t. j. 1 pre ročné platby, 2 pre polročné platby, 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby.

Senast uppdaterad: 2012-03-19
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

con : x rag quale tasso annuale concordato , quale tasso di interesse per anno concordato tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell' arco dell' anno , e quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito , ovvero 1 per i pagamenti annuali , 2 per i pagamenti semestrali , 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili .

Slovakiska

kde : x rag je dohodnutá priemerná ročná sadzba , je ročná úroková sadzba , ktorá je dohodnutá medzi spravodajským agentom a domácnosťou alebo nefinančnou spoločnosťou za vklad alebo úver , pričom dátumy kapitalizácie úrokov vkladu a všetkých platieb a splátok úveru sú v pravidelných intervaloch počas roka a je počet období kapitalizácie úrokov za vklad a období platieb ( splátok ) za úver za rok , t. j. 1 pre ročné platby , 2 pre polročné platby , 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Italienska

con : x rag quale tasso annuale concordato , quale tasso di interesse per anno concordato tra il soggetto dichiarante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell' arco dell' anno , e quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito , ovvero 1 per i pagamenti annuali , 2 per i pagamenti semestrali , 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili . n

Slovakiska

kde : x je dohodnutá priemerná ročná sadzba , rag je ročná úroková sadzba , ktorá je dohodnutá medzi spravodajským agentom a domácnosťou alebo nefinančnou spoločnosťou za vklad alebo úver , pričom dátumy kapitalizácie úrokov vkladu a všetkých platieb a splátok úveru sú v pravidelných intervaloch počas roka a n je počet období kapitalizácie úrokov za vklad a období platieb ( splátok ) za úver za rok , t. j. 1 pre ročné platby , 2 pre polročné platby , 4 pre štvrťročné platby a 12 pre mesačné platby .

Senast uppdaterad: 2011-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK