Fråga Google

You searched for: jitrażmetti (Maltesiska - Polska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Maltesiska

Polska

Info

Maltesiska

Problema biex inġib il-frekwenza li jitrażmetti fuqha apparat '%s'.

Polska

Nie udało się uzyskać aktualnej częstotliwości tunera dla urządzenia '%s'.

Senast uppdaterad: 2014-08-20
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

Il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE għandu jitrażmetti t-talba lill-Kummissjoni.

Polska

Wspólny Komitet EOG przekazuje wniosek Komisji;

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

Problema biex nissettja l-frekwenza li jitrażmetti fuqha apparat '%s' għal %lu Hz.

Polska

Nie udało się ustawić aktualnej częstotliwości tunera dla urządzenia '%s' na %lu Hz.

Senast uppdaterad: 2014-08-20
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

Il-Liechtenstein huwa eżenti milli jitrażmetti id-data meħtieġa mill-Artikolu 10(1)(j).

Polska

Liechtenstein zostaje wyłączony z przekazywania danych wymaganych w art. 10 ust. 1 lit. j).

Senast uppdaterad: 2014-11-15
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Maltesiska

3. Notifikazzjonijiet konġunti għandhom ikunu sottomessi minn rapreżentant konġunt illi huwa awtoriżżat sabiex jitrażmetti u jirċievi dokumenti f'isem l-partijiet kollha li jagħmlu n-notifika.

Polska

3. Wspólne zgłoszenia powinny być składane przez wspólnego przedstawiciela upoważnionego do przekazywania i otrzymywania dokumentów w imieniu wszystkich zgłaszających stron.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Maltesiska

Il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE għandu jitrażmetti t-talba permezz tas-sottokumitat kompetenti lill grupp ta' ħidma, li jkun magħmul, għan-naħa tal-KE, mill-membri tal-Kumitat tal-KE li hemm referenza għalih fl-Artikolu 44a(2) tad-Direttiva u, għan-naħa ta' l-EFTA, minn esperti mill-Istati ta' l-EFTA.

Polska

Wspólny Komitet EOG przekazuje wniosek za pośrednictwem właściwego podkomitetu Grupie Roboczej, w skład której wchodzą, po stronie WE członkowie Komisji WE, o których mowa w artykule 44a ustęp 2 dyrektywy oraz, po stronie EFTA, specjaliści z Państw EFTA;

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Maltesiska

sintonizzatur tar-radju (bil-kapaċità li jirċievi u jiddekodifika sinjali tar-radju u jitrażmetti dawk is-sinjali fi ħdan l-assemblaġġ) mingħajr kapċitajiet ta’ pproċessar ta’ sinjali,

Polska

tuner radiowy (zdolny do odbioru i dekodowania sygnałów radiowych i przesyłania takich sygnałów w ramach zespołu), bez zdolności do przetwarzania sygnałów,

Senast uppdaterad: 2014-11-11
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Maltesiska

sintonizzatur tar-radju bil-kapaċità li jirċievi u jiddekodifika sinjali tar-radju u jitrażmetti dawk is-sinjali fi ħdan l-assemblaġġ, b’dekodifikatur tas-sinjali,

Polska

tuner radiowy zdolny do odbioru i dekodowania sygnałów radiowych oraz przesyłania tych sygnałów wewnątrz zespołu, z dekoderem sygnału,

Senast uppdaterad: 2014-11-11
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Maltesiska

Il-persuna interessata tindirizza formola ta’ talba standard lill-SSI u t-tabib tagħha jipprepara rapport mediku li hu jitrażmetti lill-SSI.

Polska

Zgodnie z ustawą o pomocy socjalnej, istnieją różne świadczenia związane z pomocą socjalną, które, poza rentą państwową, mogą zostać przyznane w szczególnych przypadkach lub jeśli zostanie udowodnione, że bez dodatkowej pomocy beneficjant nie ma wystarczających środków na utrzymanie.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Maltesiska

11. L-informazzjoni ta'natura personali trattata bħala parti mill-implimentazzjoni ta'din id-Deċiżjoni Qafas hija protetta f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Qafas XXX dwar il-protezzjoni ta'l-informazzjoni ta'natura personali trattata fil-qafas tal-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija fi kwistjonijiet kriminali[10]. Din id-Deċiżjoni Qafas tintegra wkoll id-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-21 ta'Novembru 2005 dwar l-iskambju ta'l-informazzjoni meħuda mill-kondotta kriminali[11] li tistipola l-limiti għall-użu mill-Istat Membru li jitlob ta'l-informazzjoni li tkun intbagħtet lilu wara talba min-naħa tiegħu. Din tikkompletahom b’regoli speċifiċi li japplikaw meta l-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna jitrażmetti mill-ġdid informazzjoni dwar il-kundanni trażmessa lilu mill-Istat Membru li jikkundanna.

Polska

11. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania niniejszej decyzji ramowej są chronione zgodnie z przepisami decyzji ramowej XXX w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.[10] Niniejsza decyzja ramowa zawiera między innymi przepisy decyzji z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych,[11] które ustalają ograniczenia w wykorzystaniu przez Państwo Członkowskie będące wnioskodawcą informacji przekazanych mu w odpowiedzi na jego wniosek. Niniejsza decyzja uzupełnia je, określając również szczególne zasady dotyczące sytuacji, w której Państwo Członkowskie obywatelstwa przekazuje dalej informacje o wyrokach karnych, które zostały mu najpierw przekazane przez Państwo Członkowskie skazania.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Maltesiska

140 -Koerenza mal-politiki l-oħra u l-għanijiet ta'l-Unjoni Il-proposta tirrispetta d-drittijiet fundamentali. Din fiha serje ta'dispożizzjonijiet li huma maħsuba biex jiggarantixxu grad għoli u adegwat ta'protezzjoni ta'l-informazzjoni ta'natura personali trażmessa lill-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna mill-Istat Membru li jikkundanna. Din tinkludi u tissupplimenta d-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-21 ta'Novembru 2005 li tillimita l-użu ta'informazzjoni minn Stat Membru li tkun ġiet trażmessa lilu fuq talba. (Artikolu 9). Din tipprevedi wkoll regoli speċifiċi li japplikaw meta Stat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna ta'l-informazzjoni jitrażmetti lura informazzjoni trażmessa lilu mill-Istat Membru li jikkundanna, waqt li ssir distinzjoni bejn talbiet li jinvolvu proċedimenti kriminali u talbiet oħrajn (Artikolu 7). Jekk it-talba ssir għal għanijiet oħra minn dawk tal-proċedura kriminali, l-Istat Membru li jikkundanna biss ikun jista'jiddetermina jekk, fuq il-bażi tal-proposta tat-talba, l-informazzjoni dwar il-kundanni għandhiex tiġi trażmessa fit-totalità kollha tagħha. L-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna għandu għalhekk jara ma'l-Istat Membru li jikkundanna safejn dan jista jitrażmetti din l-informazzjoni lill-Istat Membru li jagħmel it-talba. L-istess prinċipji japplikaw meta t-talba tkun ġejja minn pajjiż terz skond l-Artikolu 13 tal-Konvenzjoni ta'l-1959, sabiex jiġi evitat li l-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna jitrażmettilu aktar informazzjoni minn dik li jitrażmetti lil Stat Membru. -

Polska

140 -Spójność z innymi dziedzinami polityki i celami Unii Niniejszy wniosek respektuje prawa podstawowe. Zawiera on szereg przepisów mających na celu zapewnienie wysokiego i odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych przez Państwo Członkowskie, w którym wydano wyrok skazujący (Państwo Członkowskie skazania), Państwu Członkowskiemu obywatelstwa. Obejmuje on i uzupełnia przepisy decyzji z dnia 21 listopada 2005 r., ustanawiające ograniczenia w wykorzystywaniu przez Państwo Członkowskie będące wnioskodawcą informacji, które przekazano mu w odpowiedzi na wniosek (art. 9). Określa on również szczególne zasady dotyczące sytuacji, w której Państwo Członkowskie obywatelstwa przekazuje dalej informacje, które zostały mu najpierw przekazane przez Państwo Członkowskie skazania, wprowadzając rozróżnienie na wnioski skierowane w ramach postępowania karnego i inne (art. 7). Jeżeli wniosek jest sporządzany w celu innym niż postępowanie karne, jedynie Państwo Członkowskie skazania będzie w stanie określić w zależności od celu wniosku, czy informacje o wyrokach karnych mogą zostać przekazane w całości. Państwo Członkowskie obywatelstwa będzie więc musiało zwrócić się do Państwa Członkowskiego skazania celem sprawdzenia, czy i, w stosownych przypadkach, w jakim zakresie może przekazać informacje innemu Państwu Członkowskiemu składającemu wniosek. Na mocy art. 13 konwencji z 1959 r. te same zasady mają zastosowanie do wniosku pochodzącego od państwa trzeciego, aby uniknąć sytuacji, w której Państwo Członkowskie obywatelstwa przekazywałoby państwu trzeciemu więcej informacji niż innemu Państwu Członkowskiemu. -

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Maltesiska

4. Meta informazzjoni meħuda mill-kondotta kriminali hija mitluba mill-awtorità ċentrali ta'Stat Membru differenti lill-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna, dan ta'l-aħħar għandu jitrażmetti l-informazzjoni dwar il-kundanni nazzjonali lill-awtorità ċentrali ta'l-Istat Membru li jagħmel it-talba. Jekk it-talba ma tkunx marbuta mal-proċedimenti kriminali, dan għandu jirrispondi f’konformità mal-liġi nazzjonali.

Polska

4. Jeżeli organ centralny Państwa Członkowskiego innego niż Państwo Członkowskie obywatelstwa otrzymuje wniosek o udzielenie informacji pochodzących z rejestru skazanych, przekazuje on Państwu Członkowskiemu będącemu wnioskodawcą informacje o krajowych wyrokach skazujących. Jeżeli wniosek jest sporządzony do celów innych niż postępowanie karne, organ centralny udziela odpowiedzi zgodnie z prawem krajowym.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Maltesiska

8. Din id-Deċiżjoni Qafas għandha l-għan li tieħu post id-dispożizzjonijiet ta'l-Artikolu 22 tal-Konvenzjoni. Minbarra l-obbligi ta'l-Istat Membru li jikkundanna, li d-Deċiżjoni Qafas tinkorpora u tiddefinixxi aktar, li jitrażmetti lill-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna l-informazzjoni dwar il-kundanni mogħtija kontra dawn iċ-ċittadini, għandu jkun hemm ukoll obbligu għall-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna li jaħżen din l-informazzjon, sabiex ikun jista'jiżgura li jkun jista'jagħti informazzjoni kompleta għat-talbiet ta'l-informazzjoni li jsirulu minn Stati Membri oħra.

Polska

8. Celem niniejszej decyzji ramowej jest zastąpienie przepisów art. 22 konwencji. Poza spoczywającym na Państwie Członkowskim skazania obowiązkiem przekazania Państwu Członkowskiemu obywatelstwa informacji o wyrokach skazujących wydanych wobec jego obywateli, który to obowiązek niniejsza decyzja potwierdza i uzupełnia, należy nałożyć obowiązek przechowywania wymienionych informacji przez Państwo Członkowskie obywatelstwa w celu zagwarantowania, że będzie ono w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji skierowane do niego przez inne Państwa Członkowskie.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Maltesiska

B’mod ġenerali, l-Istati Membri għandhom jassistu lil xulxin bl-għan li jiġi żgurat kontroll effikaċi ta'l-awtentiċità tad-dokumenti trażmessi u ta'l-eżattezza tad-data. L-Istat Membru li jħallas għandu jitrażmetti b’mod regolari lill-Istat Membru tal-qatla sommarju ta'l-opinjonijiet ta'verifika tal-qatla li jkunu waslu għandu. L-Istati Membri kienu responsabbli għall-eżekuzzjoni ta'dawn il-prinċipji. L-eżekuzzjoni tar-riforma tal-ħlasijiet diretti introdotta bir-Regolament (KE) tal-Kunsill Nru 1782/2003, applikabbli mill-2005, immodifikat il-kundizzjonijiet ta'applikazzjoni tal-premium għall-annimali li kienu s-suġġet ta'skambju intrakomunitarju. Il-fatt li 17-il Stat Membru ddeċidew li jimplimentaw ir-reġim ta'ħlas uniku separat mingħajr ma jinżamm il-premium għall-qatla ta'l-annimali kkontribwixxa biex l-importanza ta'l-informazzjoni dwar l-iskambji intrakomunitarji ta'l-annimali intiżi għall-qatla tiġi relativizzata. -

Polska

Państwa członkowskie zasadniczo zapewniają sobie wzajemną pomoc w skutecznej kontroli autentyczności przekazywanych dokumentów i dokładności danych. Państwo członkowskie, w którym dokonywana jest płatność, regularnie przekazuje państwo członkowskiemu, w którym dokonywany jest ubój, zestawienie otrzymanych od niego zaświadczeń uboju. Za stosowanie tych zasad odpowiedzialność ponoszą państwa członkowskie. Dzięki reformie płatności bezpośrednich wprowadzonej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, obowiązującego od 2005 r., zmieniły się warunki stosowania premii w odniesieniu do zwierząt będących przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego. Fakt, że 17 państw członkowskich zdecydowało się wprowadzić system płatności jednolitych niezależnych od wielkości produkcji, zrelatywizował znaczenie informacji o wewnątrzwspólnotowym handlu zwierzętami przeznaczonymi do uboju. -

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Maltesiska

Fl-artikolu 8 (1) b) il-kliem “ta'l-Istat Membru li jitrażmetti” għandu jitħassar. Huwa biżżejjed li d-destinatarju jifhem il-lingwa tad-dokument, kemm jekk hija lingwa ta'l-Istat Membru li jittrażmetti kemm jekk le.

Polska

W art. 8 ust 1 lit. b) słowa „Państwa Członkowskiego przekazującego” należy usunąć. Wystarczy, aby adresat rozumiał język dokumentu, niezależnie od tego czy jest to język Państwa Członkowskiego przekazującego czy nie.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK