Fråga Google

You searched for: równorzędności (Polska - Maltesiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Polska

Maltesiska

Info

Polska

Uznanie równorzędności

Maltesiska

Rikonoxximent ta’ l-ekwivalenza

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Kryteria uznania równorzędności

Maltesiska

Kriterja għar-rikonoxximent ta’ l-ekwivalenza

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Uczestnictwo na zasadach równorzędności

Maltesiska

Parteċipazzjoni fuq termini egwali

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Status w zakresie uznania równorzędności środków sanitarnych Stron

Maltesiska

L-istatus tar-rikonoxximent ta’ l-ekwivalenza tal-miżuri sanitarji tal-Partijiet

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

identyfikacja środków sanitarnych, w stosunku do których wnioskuje się o uznanie równorzędności;

Maltesiska

l-identifikazzjoni tal-miżura sanitarja li dwarha r-rikonoxximent ta’ l-ekwivalenza jkun mitlub;

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

i) identyfikacja środków sanitarnych, w stosunku do których wnioskuje się o uznanie równorzędności;

Maltesiska

(i) l-identifikazzjoni tal-miżura sanitarja li dwarha r-rikonoxximent ta’ l-ekwivalenza jkun mitlub;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Strony podejmują niezbędne działania legislacyjne/administracyjne w celu wdrożenia uznania równorzędności w ciągu trzech miesięcy od daty uznania.

Maltesiska

Il-Partijiet għandhom jieħdu l-azzjonijiet leġislattivi/amministrattivi meħtieġa sabiex jimplimentaw ir-rikonoxximent ta’ l-ekwivalenza fi żmien tliet xhur mid-data tar-rikonoxximent.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Strony podejmują działania określone w załączniku V w oparciu o proces opisany w art. 7 ust. 1, mając na celu uznanie równorzędności w terminach wskazanych w załączniku V.

Maltesiska

Il-Partijiet għandhom iwettqu l-azzjonijiet stabbiliti fl-Anness V bażati fuq il-proċess deskritt fil-paragrafu 1 ta’ l-Artikolu 7, bil-għan tar-rikonoxximent ta’ l-ekwivalenza sad-data indikata fl-Anness V.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Aby zaradzić problemom, na jakie napotykają obywatele państw trzecich przebywający w państwie członkowskim na podstawie wizy długoterminowej, niniejsze rozporządzenie powinno rozszerzyć zakres stosowania zasady równorzędności między dokumentami pobytowymi i wizami krótkoterminowymi wydanymi przez państwa członkowskie w pełni stosujące przepisy dorobku Schengen na wizy długoterminowe.

Maltesiska

Sabiex jintgħelbu l-problemi li jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini minn pajjiżi terzi residenti fi Stat Membru abbażi ta’ viża għal soġġorn fit-tul, dan ir-Regolament għandu jestendi l-prinċipju tal-ekwivalenza bejn il-permessi għal residenza u viżi għal soġġorn qasir maħruġa mill-Istati Membri li jkunu qed jimplimentaw b’mod sħiħ l-acquis ta’ Schengen għall-viżi għal soġġorn fit-tul.

Senast uppdaterad: 2014-11-12
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Gdy jest to wymagane, każdej przesyłce żywych zwierząt lub produktów zwierzęcych, w odniesieniu do których dokonano uznania równorzędności, zgłoszonej do przywozu będzie towarzyszyło urzędowe świadectwo zdrowia odpowiadające wzorowi poświadczenia ustanowionemu w załączniku VII.

Maltesiska

Meta meħtieġ, kull konsenja ta’ annimali ħajjin jew ta’ prodotti mill-annimali preżentati għall-importazzjoni, u li dwarhom l-ekwivalenza tkun ġiet irrikonoxxuta, għandhom ikunu akkumpanjati b’ċertifikat uffiċjali tas-saħħa, li kampjun ta’ l-attestazzjoni tiegħu huwa preskritt fl-Anness VII.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Celem niniejszego Porozumienia jest ułatwienie handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi między Wspólnotą a Kanadą poprzez ustanowienie mechanizmu uznawania równorzędności środków sanitarnych stosowanych przez obie Strony, mając na względzie ochronę zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt oraz poprawę porozumiewania się i współpracy w zakresie środków sanitarnych.

Maltesiska

L-għan ta’ dan il-Ftehim huwa sabiex jiffaċilita l-kummerċ f’annimali ħajjin u l-prodotti mill-annimali bejn il-Komunità u l-Kanada billi jistabbilixxi mekkaniżmu ta’ rikonoxximent ta’ ekwivalenza ta’ miżuri sanitarji kif ipprattikati miż-żewġ Partijiet b’konsistenza mal-protezzjoni tas-saħħa pubblika u ta’ l-annimali, u sabiex itejbu l-komunikazzjoni u l-koperazzjoni dwar miżuri sanitarji.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 3
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

w odniesieniu do jednej lub wielu szczególnych chorób spełnia warunki równorzędności, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23, oparte na zasadzie wzajemności między wymaganiami państwa trzeciego a wymaganiami państw Wspólnoty;

Maltesiska

jew, fir-rigward ta’ marda speċifika waħda jew aktar, tkun twettaq il-kundizzjonijiet ta’ ekwivalenza rikonoxxuti, b’mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 23, fuq bażi ta’ reċiproċità, bejn ir-rekwiżiti tal-pajjiż terz u dawk tal-Komunità;

Senast uppdaterad: 2014-10-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Każdej przesyłce żywych zwierząt lub produktów zwierzęcych, w odniesieniu do których dokonano uznania równorzędności, zgłoszonej do wywozu, będzie towarzyszyło, o ile jest to wymagane, urzędowe świadectwo zdrowia, którego wzór ustanowiono w załączniku VII.

Maltesiska

Kull kunsinna ta’ annimali ħajjin jew ta’ prodotti ta’ l-annimali, li għaliha l-ekwivalenza tkun ġiet rikonoxxuta, ippreżentata għal importazzjoni għandha tkun akkumpanjata, sakemm ma jkunx meħtieġ, b’ċertifikat uffiċjali tas-saħħa, l-attestazzjoni għalih hija preskritta fl-Anness VII.

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Jeżeli krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze dopuszczają taką możliwość, poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez właściwy organ krajowy państwa członkowskiego i uprawniające do dostępu do krajowych informacji niejawnych może, podczas oczekiwania na wydanie PBO uprawniającego do dostępu do EUCI, tymczasowo uprawniać urzędników krajowych do dostępu do EUCI do poziomu odpowiadającego poziomowi określonemu w tabeli równorzędności klauzul tajności, którą zamieszczono w dodatku B, o ile takiego tymczasowego dostępu wymaga interes Unii.

Maltesiska

Fejn permessibbli taħt il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali, approvazzjoni ta’ sigurtà mogħtija minn awtorità nazzjonali kompetenti ta’ Stat Membru li tawtorizza aċċess għal informazzjoni klassifikata nazzjonali tista’, għal perijodu temporanju sakemm tingħata PSC għall-aċċess għal IKUE, tippermetti aċċess minn uffiċjali nazzjonali għal IKUE sal-livell ekwivalenti speċifikat fit-tabella ta’ ekwivalenza fl-Appendiċi B fejn tali aċċess temporanju huwa meħtieġ fl-interess tal-Unjoni.

Senast uppdaterad: 2014-11-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Jeżeli państwa członkowskie wprowadzają do struktur lub sieci Unii informacje niejawne, którym nadano krajową klauzulę tajności, Rada i SGR obejmują te informacje ochroną zgodnie z wymogami, które mają zastosowanie do EUCI o równorzędnej klauzuli tajności – zgodnie z tabelą równorzędności klauzul tajności zamieszczoną w dodatku B.

Maltesiska

Fejn l-Istati Membri jintroduċu informazzjoni klassifikata li jkollha marka ta’ klassifikazzjoni ta’ sigurtà nazzjonali fi strutturi jew netwerks tal-Unjoni, il-Kunsill u s-SĠK għandu jipproteġi dik l-informazzjoni skont ir-rekwiżiti applikabbli għal IKUE fil-livell ekwivalenti kif stabbilit fit-tabella ta’ ekwivalenza ta’ klassifikazzjonijiet ta’ sigurtà li jinsabu fl-Appendiċi B.

Senast uppdaterad: 2014-11-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

(7) Konwencja Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r., która ma zastosowanie zarówno do Państw Członkowskich, jak i innych państw, zachęca strony Konwencji do stosowania jej zasad również w odniesieniu do planów i programów; na drugim posiedzeniu Stron Konwencji w Sofii w dniach 26 i 27 lutego 2001 r. podjęto decyzję o przygotowaniu prawnie wiążącego Protokołu w sprawie strategicznej oceny środowiska, który będzie uzupełniać istniejące przepisy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, z myślą o jego możliwym przyjęciu przy okazji piątej ministerialnej konferencji "Środowisko dla Europy" na nadzwyczajnym posiedzeniu Stron Konwencji, planowanym na maj 2003 r. w Kijowie na Ukrainie. Funkcjonujące we Wspólnocie systemy oceny wpływu planów i programów na środowisko powinny zapewniać odpowiednie konsultacje transgraniczne, w przypadku gdy realizacja planu lub programu przygotowywanego w jednym Państwie Członkowskim potencjalnie może powodować znaczący wpływ na środowisko innego Państwa Członkowskiego. Informacja o planach i programach o znaczącym wpływie na środowisko innych państw powinna być przesyłana na zasadzie wzajemności i równorzędności, w granicach stosownych ram prawnych, między Państwami Członkowskimi a tymi innymi państwami.

Maltesiska

(7) Il-Konvenzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewopa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istima ta'l-Impatt Ambjentali f'Kuntest tat-Transkonfini tal-25 ta'Frar 1991, li jgħodd kemm għall-Istati Membri u kif ukoll għall-Stati oħra, tinkoraġġixxi lill-partijiet tal-Konvenzjoni sabiex japplikaw ukoll il-prinċipji tagħha għal pjanijiet u programmi; fit-tieni laqgħa tal-Partijiet tal-Konvenzjoni li saret f'Sofia fis-26 u s-27 ta'Frar 2001, ġie deċiż li jkun ippreparat Protokoll legali dwar stima ambjentali strateġika li tissupplimenta d-disposizzjonijiet eżistenti dwar l-istima ta'l-impatt ambjentali fil-kuntest tat-transkonfini, bil-għan li jkun jista'jiġi adottat fl-okkażjoni tal-5 Konferenza Ministerjali "L-Ambjent għall-Ewropa" f'laqgħa straordinarja tal-Partijiet tal-Konvenzjoni, li se ssir f'Mejju 2003 ġewwa Kiev, fl-Ukrajna. Is-sistemi li joperaw ġewwa l-Komunità għal stimi ambjentali ta'pjanijiet u programmi għandhom jassiguraw li hemm biżżejjed konsultazzjonijiet bejn it-transkonfini fejn l-implimentazzjoni ta'xi pjan jew programm li jkun preparat fi Stat Membru wieħed x'aktarx ikollu effetti sinifikattivi fuq l-ambjent ta'Stat Membru ieħor. L-informazzjoni dwar pjanijiet u programmi li għandhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent ta'Stati oħra għandha tintbgħat fuq bażi reċiproka u ekwivalenti f'qafas legali xieraq bejn l-Istati Membri u dawn l-Istati l-oħra.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym
Varning: Innehåller osynlig HTML-formatering

Polska

W przypadku nowych opłat za przejazd pobieranych w ramach koncesji wprowadzonych po dniu 10 czerwca 2008 r., opłaty za przejazd nie mogą być wyższe niż to wynika z zastosowania metodologii opartej na podstawowych zasadach wyliczeń zawartych w załączniku III. Ocena takiej równorzędności jest dokonywana na podstawie odpowiednio długiego okresu odniesienia właściwego dla danego rodzaju umowy koncesyjnej.

Maltesiska

Għal ħlasijiet konċessjonarji ġodda għall-użu tat-triq li jiddaħħlu wara 10 ta'Ġunju 2008, il-livell massimu ta'ħlasijiet għall-użu tat-triq għandu jkun ekwivalenti għal, jew anqas minn, il-livell li jkun irriżulta mill-użu ta'metodoloġija bbażata fuq il-prinċipji ċentrali ta'kalkolu mniżżla fl-Anness III. Il-valutazzjoni ta'tali ekwivalenza għandha ssir abbażi ta'perjodu ta'riferenza raġonevolment twil li jkun xieraq għan-natura tal-kuntratt ta'konċessjoni.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

Gdy jest to wymagane, każdej przesyłce żywych zwierząt lub produktów zwierzęcych, w odniesieniu do których dokonano uznania równorzędności, zgłoszonej do przywozu będzie towarzyszyło urzędowe świadectwo zdrowia odpowiadające wzorowi poświadczenia ustanowionemu w załączniku VII. Strony mogą wspólnie określić zasady lub wytyczne w zakresie poświadczania. Wszystkie takie zasady lub wytyczne zostaną wymienione w załączniku VII.

Maltesiska

Meta meħtieġ, kull konsenja ta'annimali ħajjin jew ta'prodotti mill-annimali preżentati għall-importazzjoni, u li dwarhom l-ekwivalenza tkun ġiet irrikonoxxuta, għandhom ikunu akkumpanjati b’ċertifikat uffiċjali tas-saħħa, li kampjun ta'l-attestazzjoni tiegħu huwa preskritt fl-Anness VII. Il-Partijiet jistgħu fuq bażi konġunta jiddetterminaw il-prinċipji jew il-linji ta'gwida għaċ-ċertifikazzjoni. Kwalunkwe prinċipji jew linji ta'gwida bħal dawn għandhom ikunu stabbiliti fl-Anness VII.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

2. Załącznik V wymienia również te sektory lub części sektorów, w odniesieniu do których Strony, w dniu wejścia w życie niniejszego Porozumienia, stosują różniące się środki sanitarne oraz w odniesieniu do których nie przeprowadziły procesu opisanego w art. 7 ust. 1. Strony podejmują działania określone w załączniku V w oparciu o proces opisany w art. 7 ust. 1, mając na celu uznanie równorzędności w terminach wskazanych w załączniku V.

Maltesiska

2. L-Anness V jelenka wkoll dawk is-setturi, jew partijiet ta'setturi, li dwarhom, fid-data tal-dħul b’effett ta'dan il-Ftehim, il-Partijiet japplikaw miżuri sanitarji differenti u ma jkunux ikkonkludew il-proċess deskritt fil-paragrafu 1 ta'l-Artikolu 7. Il-Partijiet għandhom iwettqu l-azzjonijiet stabbiliti fl-Anness V bażati fuq il-proċess deskritt fil-paragrafu 1 ta'l-Artikolu 7, bil-għan tar-rikonoxximent ta'l-ekwivalenza sad-data indikata fl-Anness V.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Polska

(102) Komisja przypomina, że przy zachowaniu równorzędności wszystkich pozostałych czynników, popyt (tzn. skłonność i zdolność do uzyskania określonej ilości danego towaru) zasadniczo można uznać za równoznaczny ze zużyciem (tzn. faktycznym fizycznym procesem używania towarów bez względu na poziom obrotów). Powyższa tabela przedstawia zużycie w WE w odnośnych okresach wyrażone w megabitach. Wykorzystanie tej jednostki miary nie zostało zakwestionowane przez panel. Z powyższej tabeli wynika, że ponieważ faktyczne wspólnotowe zużycie pamięci stale i znacząco wzrastało w okresie analizowanym, niewłaściwym jest twierdzenie, że w okresie tym poziom popytu na pamięci DRAM we Wspólnocie spadł. Zatem wszystkie odnośne argumenty podnoszone przez rząd Korei i firmę Hynix dotyczące wpływu „spadku popytu” na złą sytuację przemysłu wspólnotowego (zwłaszcza pod względem cen) są niewłaściwe, gdyż, jak wykazano powyżej, popyt zwiększył się. Co do przedstawionego przez rząd Korei i firmę Hynix twierdzenia, że rzekomy spadek popytu wpłynął na ceny przemysłu wspólnotowego, to w świetle ustalenia, że spadek popytu nie miał miejsca, jest ono bezzasadne. Przeciwnie, przywóz towarów miał poważny wpływ na ceny przemysłu wspólnotowego, a co za tym idzie na jego złą sytuację (patrz motywy 191 i 192 rozporządzenia ostatecznego).

Maltesiska

(102) Il-Kummissjoni tfakkar li, meta l-affarijiet l-oħra huma kollha ndaqs, id-domanda (jiġifieri r-rieda u l-abilità li wieħed jikseb ammont minn oġġett partikolari) tista'ġeneralment tiġi kkunsidrata bħala ekwivalenti għall-konsum (jiġifieri l-proċess fiżiku attwali ta'l-użu ta'oġġett irrispettivament mil-livell tal-kummerċ). It-tabella t’hawn fuq tistabbilixxi l-konsum tal-KE matul il-perjodu relevanti f’termini ta'Mbits. Ma saritx oġġezzjoni kontra l-użu ta'din l-unità ta'kejl quddiem il-Bord. Jidher mit-tabella t’hawn fuq li minħabba l-konsum attwali fil-Komunità għal DRAMs żdied b’mod kostanti u sinifikattiv matul il-perjodu ta'l-investigazzjoni, m’huwiex korrett li jiġi allegat li l-livell tad-domanda għal DRAMs fil-Komunità naqas matul l-istess perjodu. Għalhekk, l-argumentazzjoni kollha relevanti rigward l-impatt tat-“tnaqqis fid-domanda” fuq is-sitwazzjoni inġurjata ta'l-industrija tal-Komunità (partikolarment il-prezzijiet tagħha) kaġunata mill-GOK u Hynix hija irrelevanti, għax, kif muri hawn fuq, il-livell tad-domanda żdied. Fir-rigward tad-dikjarazzjoni mill-GOK u Hynix li l-allegat tnaqqis fid-domanda effetwa l-prezzijiet ta'l-industrija tal-Komunità, dan huwa bla bażi fid-dawl tal-fatt li ma kien hemm l-ebda tnaqqis fil-livell tad-domanda. Anzi, l-importazzjonijiet sussidjati kellhom impatt sinifikanti fuq il-prezzijiet ta'l-industrija tal-Komunità u, għalhekk, fuq il-kundizzjoni inġurjata tagħha (ara l-premessi (191) u (192) tar-Regolament definittiv).

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK