You searched for: zaklasyfikowanie (Polska - Ungerska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Polska

Ungerska

Info

Polska

w obu przytoczonych przez niemcy wyrokach trybunał potwierdził zaklasyfikowanie przedsiębiorstw jako beneficjentów pośrednich.

Ungerska

mindkét, németország által hivatkozott ítéletben a bíróság megerősítette, hogy a vállalkozások közvetett kedvezményezettnek minősülnek.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

jednakże nie znaleziono jasnych linii podziału umożliwiających zaklasyfikowanie różnych typów ccm jako odrębnych produktów.

Ungerska

mindazonáltal nem sikerült egyértelmű határvonalat meghatározni ahhoz, hogy az Ékm eltérő fajtáit különböző termékekként osztályozzák.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

zaklasyfikowanie do tej podpozycji podlega warunkom ustanowionym w pkt f sekcji ii przepisów wstępnych nomenklatury scalonej.

Ungerska

az ezen alszám alá történő besorolás a kombinált nómenklatúra bevezető rendelkezéseinek ii. szakasza f. pontjában meghatározott feltételektől függ.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

takie monitorowanie powinno opierać się o prostą metodologię, poprzez zaklasyfikowanie wydatku do jednej z trzech kategorii:

Ungerska

e nyomon követést egyszerű módszertant követve kell elvégezni, a kiadásokat a következő három kategória valamelyikébe besorolva:

Senast uppdaterad: 2014-11-17
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

skala określa procedury pozwalające na dokonanie oceny każdej działki rolnej z uwzględnieniem tych kryteriów i zaklasyfikowanie jej do określonej kategorii.

Ungerska

az osztályozási rendszer megállapítja, hogy milyen eljárással kell az egyes parcellákat e kritériumok szerint értékelni és a meghatározott kategóriákba sorolni.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

pobieżna kontrola pozwoliła na zaklasyfikowanie tego środka jako pomocy dla przedsiębiorstw skierowanej do producentów winogron oraz grup producentów, niezgodnej ze wspólnym rynkiem.

Ungerska

egy előzetes vizsgálat alapján az intézkedés a borászati üzemeknek és termelői csoportoknak nyújtott működési támogatásnak minősül, amely nem összeegyeztethető a közös piaccal.

Senast uppdaterad: 2014-11-04
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

zaklasyfikowanie danego dokumentu jako ściśle poufnego, poufnego lub zastrzeżonego nie wyklucza samo w sobie upublicznienia tego dokumentu na późniejszym etapie.

Ungerska

az adott dokumentumok minősítése (szigorúan bizalmas, bizalmas, korlátozott) önmagában véve nem zárja ki az egy későbbi időpontban történő nyilvános hozzáférést.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

rząd irlandzki faktycznie wystąpił do komisji z prośbą o zaklasyfikowanie czterech miejsc do strefy natura 2000 w celu ochrony raf koralowych na głębokich wodach.

Ungerska

az ír kormány tulajdonképpen azt kérte a bizottságtól, hogy négy területet minősítsen natura 2000 tengeri övezetté a mély tengerfenéken található koralltelepek védelme érdekében.

Senast uppdaterad: 2014-02-06
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

zaklasyfikowanie wszystkich zakładów rolno-spożywczych do odpowiednich kategorii zgodnie z dorobkiem prawnym ue oraz przygotowanie krajowego programu modernizacji tych zakładów.

Ungerska

az agrár-élelmiszeripari létesítmények közösségi vívmányokban meghatározott kategóriák szerinti osztályozása és az e létesítmények korszerűsítését szolgáló nemzeti program elkészítése.

Senast uppdaterad: 2014-11-13
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

2.3.3. nazwy substancji, które spowodowały zaklasyfikowanie preparatu do jednej lub więcej kategorii zagrożenia podanych poniżej:

Ungerska

2.3.3. a címkén fel kell tüntetni azon anyagok nevét, amelyek alapján a készítményt az alábbi veszélyességi kategóriák közül egybe vagy többe besorolták:

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

funkcjonujące zakłady muszą wystąpić do właściwego organu nie później niż trzy miesiące przed datą określoną w art. 32 o zaklasyfikowanie na podstawie art. 10 lub na podstawie art. 11.

Ungerska

a működő létesítmények legkésőbb a 32. cikkben megállapított időpont előtt három hónappal kérelemmel fordulnak az illetékes hatósághoz, hogy a 10. vagy a 11. cikk alapján történő besorolásukat indítványozzák.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

większość biegłych stwierdziła w swych opiniach, że w chwili obecnej nie istnieją wystarczające dowody, aby usprawiedliwić zaklasyfikowanie i etykietowanie tej substancji jako substancji rakotwórczej lub jako środka drażniącego,

Ungerska

mivel a szakértők többsége azon a véleményen volt, hogy a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok nem elegendőek az említett anyag karcinogén vagy irritáló anyagként való osztályozásának és címkézésének indokolásához,

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Polska

niektórzy użytkownicy standardów zwrócili się do rady międzynarodowych standardów rachunkowości o pomoc w zrozumieniu, w jaki sposób zasady msr 32 stosują się do udziałów członkowskich i podobnych instrumentów posiadających określone cechy oraz w zrozumieniu okoliczności, w których cechy te wpływają na zaklasyfikowanie instrumentów jako zobowiązań lub kapitału własnego.

Ungerska

a nemzetközi számviteli standard testület támogatói segítséget kértek annak megértésében, hogyan alkalmazhatók az ias 32 elvei a tagi részesedésekre és a bizonyos tulajdonságokkal rendelkező, hasonló instrumentumokra, valamint azokra a körülményekre vonatkozóan, amelyek fennállásakor ezek a tulajdonságok befolyásolják a kötelezettségként vagy tőkeként való besorolást.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

jeśli wycena tych zobowiązań odzwierciedla bieżące ceny rynkowe, zaklasyfikowanie aktywów jako wycenianych według wartości godziwej na podstawie rachunku zysków i strat oznacza, że zmiany według wartości godziwej aktywów finansowych są ujmowane w wyniku finansowym w tym samym okresie, co odnośne zmiany wartości zobowiązań.

Ungerska

ha az ilyen kötelezettségek értékelése az aktuális piaci árakat tükrözi, az eszközök nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékeltként történő besorolása azt jelenti, hogy a pénzügyi eszközök valós értékének változásai a nyereségben vagy veszteségben vannak megjelenítve ugyanazon időszakban, mint a kötelezettségek értékében bekövetkező kapcsolódó változások.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

to porównanie potwierdza, że istotnie skutkiem pomocy było utrzymanie statu quo ante w perspektywie 2005 r. (nienaruszona zdolność operacyjna i marketingowa), co przez dedukcję pozwala na zaklasyfikowanie niektórych skutków państwowej interwencji jako udziałów w rynku.

Ungerska

ez az összehasonlítás megerősíti, hogy a támogatásnak valóban az volt a hatása, hogy fenntartotta a 2005-ös távlatot megelőző korábbi status quót (a működési és marketingkapacitások érintetlenül maradtak), amely következtetés révén lehetővé teszi, hogy piaci részesedésben kifejezve megbecsüljük az állami intervenció bizonyos hatásait.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

zgodnie z przyjętym orzecznictwem, zaklasyfikowanie środka jako pomocy wymaga spełnienia wszystkich czterech warunków zawartych określonych w art. 61 ust. 1 porozumienia eog [34]: 1) działanie ze strony państwa lub wykorzystanie zasobów państwowych; 2) selektywna korzyść dla beneficjentów; 3) zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji oraz 4) środek musi wpływać na wymianę handlową między umawiającymi się stronami, aby został objęty zakazem zawartym w art. 61 ust. 1 porozumienia eog.norweski system obniżonych stawek składek na ubezpieczenie społeczne był przedmiotem kilku decyzji, które przyjął urząd [35].

Ungerska

az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében a támogatásként való osztályozáshoz szükséges, hogy teljesüljön mind a négy, az egt-megállapodás 61. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltétel [34]: 1) állami vagy állami forrásokból finanszírozott intézkedésnek kell fennállnia; 2) a támogatásban részesülőknek szelektív előnyt kell, hogy biztosítson; 3) az intézkedésnek versenytorzítónak, vagy a verseny torzításával fenyegetőnek kell lenni, és 4) annak érdekében, hogy az egt-megállapodás 61. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalom alá tartozzon, a támogatási intézkedés be kell, hogy folyásolja a szerződő felek közötti kereskedelmet.a csökkentett rátájú szociális biztonsági járulékok norvég rendszere több esetben tárgyát képezte a hatóság által hozott határozatoknak [35].

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

zaklasyfikowanie do tej podpozycji podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach unijnych (patrz: dyrektywa rady 94/28/we [2] oraz rozporządzenie komisji (we) nr 504/2008 [3]).

Ungerska

az ezen alszám alá történő besorolás a vonatkozó uniós rendelkezésekben meghatározott feltételektől függ (lásd a 94/28/ek tanácsi irányelvet [2] és az 504/2008/ek bizottsági rendeletet [3].

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

w przypadku gdy zaklasyfikowanie produktów jako łopatki i ich kawałki z podpozycji 1602 42 10 9110 jest nieuzasadnione na podstawie przepisów uwagi dodatkowej nr 2 w dziale 16 nomenklatury scalonej, refundacja w odniesieniu do kodu produktu 1602 49 19 9130 może zostać przyznana bez uszczerbku dla stosowania art. 51 rozporządzenia (we) nr 800/1999.

Ungerska

abban az esetben, ha az áruk lapockának vagy a lapocka részeinek történő minősítése a 1602 41 10 9110 vámtarifaszám szerint nem indokolt a kn 16. fejezet 2. kiegészítő megjegyzése szerint, a 1602 49 19 9130 termékkód szerinti visszatérítés megadható a 800/1999/ek rendelet 51. cikkének sérelme nélkül.

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

emisja formaldehydu z płyty wiórowej w stanie surowym, tj. przed poddaniem jej obróbce mechanicznej lub nałożeniem powłoki, nie może przekraczać 50 % wartości progowej, która pozwala na zaklasyfikowanie jej do klasy e1 zgodnie z normą en 312;

Ungerska

a nyers, azaz a forgácsolás és felületborítás előtti forgácslemez formaldehid-kibocsátása nem haladhatja meg az en 312 szabvány szerinti e1 minősítés feltételeként szabott küszöbérték 50 %-át.

Senast uppdaterad: 2014-11-10
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Polska

zaklasyfikowanie do tej podpozycji podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach unijnych (patrz: art. 291–300 rozporządzenia (ewg) nr 2454/93).

Ungerska

az ezen alszám alatti bejegyzés a vonatkozó uniós rendelkezésekben megállapított feltételek szerint történik (lásd a 2454/93/egk rendelet 291–300. cikkét).

Senast uppdaterad: 2014-11-18
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK