Fråga Google

You searched for: ebit (Slovakiska - Tjeckiska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Slovakiska

Tjeckiska

Info

Slovakiska

Prevádzkový výsledok (EBIT)

Tjeckiska

Provozní výsledek (EBIT)

Senast uppdaterad: 2014-11-09
Användningsfrekvens: 4
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovakiska

„Rentabilita“ je vymedzená ako príjmy pred zaplatením úrokov a daní (earnings before interests and taxes – EBIT) v danom roku.

Tjeckiska

„Návratností“ se rozumí zisky bez úroků a před zdaněním v daném roce.

Senast uppdaterad: 2014-11-10
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovakiska

NERA: „Le ‚times-interest-earned ratio‘ alebo ‚interest cover‘ ukazuje, do akej miery sú úroky kryté ziskom pred započítaním úrokov a daní (EBIT) plus odpisy. Tento pomer vyjadruje mieru dostatočnosti cash flow vytvoreného podnikom a následnej schopnosti podniku splácať úroky “.

Tjeckiska

NERA: „‚times-interest-earned ratio‘ nebo ‚interest cover‛ udává, v jakém měřítku jsou kryty úroky výsledkem před zatížením mírnějšími úroky a daněmi (EBIT). Toto měřítko udává úroveň přiměřenosti cash flow vytvořeného podnikem a jeho způsobilostí platit své úroky “.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovakiska

„The ‚times-interest-earned ratio‘ or ‚interest cover‘ measures the extent to which interest is covered by earnings before interest and taxes (EBIT) plus depreciation. The measure gives a level of the adequacy of cash flow generation and the consequent comfort a company enjoys in meeting its interest payments “

Tjeckiska

‘The “times-interest-earned ratio” or “interest cover” measures the extent to which interest is covered by earnings before interest and taxes (EBIT) plus depreciation. The measure gives a level of the adequacy of cash flow generation and the consequent comfort a company enjoys in meeting its interest payments ’.)

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovakiska

EBIT z obratu -2,5% --5,4% -3,1% -1,5% --4,4% -

Tjeckiska

EBIT z obratu -2,5% -— 5,4% -3,1% -1,5% -— 4,4% -

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovakiska

Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) -(1,062) -[↗] -[↗] -[↗] -

Tjeckiska

EBIT -(1,062) -[↗] -[↗] -[↗] -

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovakiska

(42) V období rokov 2000 až 2002 hrubá marža predstavovala 21% až 25% obratu spoločnosti. Celkové náklady na výskum a vývoj, obchodné náklady a administratívne náklady však každoročne prekračovali hrubú maržu asi o 100 miliónov EUR. Plán reštrukturalizácie predpokladá nápravu tejto nerovnováhy: náklady na výskum a vývoj klesnú zo 160 miliónov EUR v roku 2000 na […]* miliónov EUR plánovaných na obdobie rokov 2005 – 2007. Obchodné a administratívne náklady klesnú zo 706 miliónov EUR v roku 2000 na úroveň […]* miliónov EUR v období rokov 2006 – 2007. Tieto výhľady berú do úvahy rezervy spojené s prípadnými súdnymi rozhodnutiami (%quot%contingency%quot%). Táto položka stúpne až na […]*% obratu v roku 2007. Na základe týchto výhľadov sa budúci EBIT odhaduje na […]*% po%quot%contingency%quot%. Súčasné náklady na rok 2003 a na prvý polrok 2004 podporujú tieto výhľady. Z tohto pohľadu sa Komisia domnieva, že plán reštrukturalizácie umožňuje spoločnosti dosiahnuť dostatočný prevádzkový výkon.

Tjeckiska

(42) Hrubá marže z obratu dosahovala v letech 2000 až 2002 21% až 25%. Nicméně výdaje na výzkum a vývoj, obchodní výdaje a správní náklady dohromady přesáhly hrubou marži o přibližně 100 milionů EUR za rok. Podle restrukturalizačního plánu má být tato nerovnováha napravena: výdaje na výzkum a vývoj poklesnou ze 160 milionů EUR v roce 2000 na […]* milionů EUR plánovaných na léta 2005–2007. Obchodní výdaje a správní náklady poklesnou ze 706 milionů EUR v roce 2000 na […]* milionů EUR plánovaných na léta 2006–2007. Projekce berou v úvahu rezervy spojené s možnými rozhodnutími soudu (nepředvídané události). Tato položka bude do roku 2007 navýšena na […]*% obratu. Na základě těchto projekcí se budoucí příjem před zúročením a zdaněním (EBIT) po možných nepředvídaných událostech odhaduje na […]*%. Skutečné výdaje za rok 2003 a první pololetí roku 2004 tyto projekce potvrzují. Z tohoto hlediska se Komise domnívá, že restrukturační plán umožňuje uspokojivý výkon podniku.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovakiska

EBIT v mil. EUR -8,7 --20,2 -10,3 -4,8 --14,2 -

Tjeckiska

EBIT v milionech EUR -8,7 -— 20,2 -10,3 -4,8 -— 14,2 -

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovakiska

(72) Koncern MobilCom sa v oboch svojich hlavných obchodných oblastiach mobilné telefóny/providerské služby a pevná sieť/internet vrátil do ziskovej zóny. V oblasti providerských služieb dosiahol MobilCom v 2. štvrťroku a v 3. štvrťroku 2003 pozitívny výsledok a po prvýkrát po jedenástich štvrťrokoch dosiahol opäť zisky. EBITDA (výsledok pred zdanením, úrokmi a odpismi) sa v obchodnom roku 2003 v oboch oblastiach činnosti mobilné telefóny/providerské služby a pevná sieť/internet pri obrate 1,837 mld. EUR zvýšil celkove na 103,6 mil. EUR. EBIT (výsledok pred zdanením a úrokmi) sa zlepšil na 22,3 mil. EUR (na porovnanie 2002: — 372,9 mil. EUR).

Tjeckiska

(72) Koncern MobilCom se v obou obchodních oblastech mobilní telefonování/Service Provider a pevná síť/internet vrátil do pásma zisku. V oblasti Service Provider společnost MobilCom ve 2. čtvrtletí a ve 3. čtvrtletí 2003 dosáhla pozitivního výsledku a poprvé po jedenácti čtvrtletích zaznamenala opět zisky. EBITDA (výsledek před odečtením úroků, daní a odpisů) stoupl v obchodním roce 2003 v obou obchodních oblastech mobilní telefonování/Service-Provider a pevná síť/internet při obratu 1,837 miliard EUR souhrnně na 103,6 mil. EUR. EBIT (výsledek před odečtením úroků a daní) se zlepšil na 22,3 mil. EUR (pro srovnání rok 2002: —372,9 milionů EUR).

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovakiska

(22) Francúzsko konštatovalo, že zlepšenie výsledkov spoločnosti sa potvrdilo počas celého roka 2003 napriek nepriaznivým podmienkam na trhu. Výhľady na rok 2004, ktoré je opäť potrebné vidieť v kontexte nepriaznivých podmienok, predpokladajú prevádzkový výsledok spoločnosti na podobnej úrovni, aká bola zaznamenaná v roku 2003: EBIT na úrovni 17 miliónov EUR a čistý zisk vo výške 2 miliónov EUR v prvom polroku 2004. Takýto výsledok by dokázal, že sa spoločnosti podarilo výrazne znížiť úroveň objednávok potrebnú na dosiahnutie nulového výsledku. Za takýchto podmienok zvýšenie obratu spoločnosti predpokladané od budúceho roku z dôvodu oživenia situácie na trhoch, ktoré by sa malo odohrať v roku 2005, spolu s uvedením na trh nových ponúk spoločnosti Bull a s ozdravenou finančnou situáciou spoločnosti, by sa malo automaticky prejaviť dodatočným zvýšením ziskovosti spoločnosti. Obchodný plán na obdobie rokov 2004 – 2007 rovnako dokazuje, že návrat spoločnosti k životaschopnosti bude trvalo udržateľný.

Tjeckiska

(22) Francie poznamenává, že zlepšení hospodářských výsledků společnosti se udrželo po celý rok 2003 i přes zhoršené podmínky na trhu. Předpovědi na rok 2004, které je opět nutno vnímat v kontextu zhoršených podmínek na trhu, ukazují na podobný výsledek jako v roce 2003: příjem před zúročením a zdaněním (EBIT) ve výši 17 milionů EUR a čistý zisk ve výši 2 miliony EUR za první polovinu roku 2004. To naznačuje, že společnost již překonala kritický bod. Za těchto okolností povede zlepšení obratu příští rok, které by mělo nastat díky lepší situaci na trhu v roce 2005, spuštění nových nabídek společnosti Bull a zlepšená finanční situace k dalšímu růstu ziskovosti. Obchodní plán na období 2004–2007 také ukazuje, že obnovení životaschopnosti podniku bude trvalé.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovakiska

(150) Koncern MobilCom dosiahol v 3. štvrťroku 2002 stratu pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 2,9 mld. EUR, zatiaľ čo vlastné imanie tvorilo 606,7 mil. EUR (2001: 3,769 mld. EUR); konkurz, ktorý mu hrozil v septembri 2002, sa podarilo odvrátiť len vďaka štátom zaručenému úveru na získanie likvidity od KfW vo výške 50 mil. EUR.

Tjeckiska

(150) Koncern MobilCom utrpěl ve 3. čtvrtletí 2002 ztrátu před úročením a zdaněním (EBIT) ve výši 2,9 miliard EUR, zatímco vlastní prostředky činily přibližně 606,7 milionů EUR (2001: 3,769 miliard EUR); platební neschopnost hrozící v září 2002 mohla být odvrácena pouze pomocí státem zaručeného úvěru KfW na likvidní pomoc ve výši 50 milionů EUR.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Slovakiska

(94) Expert špecifikoval hlavné body rozdielov medzi počiatočným plánom predstaveným v októbri a jeho aktualizáciou v apríli 2005. Cieľom pozmeneného plánu bolo v podstate vyrovnať rok 2005 s rozpočtom, ktorý bol predložený po počiatočnom pláne: preto boli prehodnotené predpoklady činnosti v roku 2005, výmenný kurz EUR/USD bol prispôsobený súčasným podmienkam a rytmus vykonávania hospodárskych opatrení bol aktualizovaný na základe dosiahnutých výsledkov. Rozsah činností spoločnosti AZ Servizi bol mierne zmenený, napríklad zánik činnosti ground handling na letisku v Káhire, ktorú z právnych dôvodov nie je možné zveriť tretej strane, a ktorá nie je leteckým dopravcom. Dosť podstatné rozdiely môžu existovať medzi rôznymi činnosťami týchto dvoch plánov alebo môžu obsahovať kompenzácie medzi nákladovými a výnosovými prvkami, ale konečný všeobecný vplyv, okrem roku 2005, v ktorom s mierne vyššou činnosťou a nižšími nákladmi vplyv potvrdzuje zníženie strát na úrovni EBIT [32] od […] do […] miliónov eur, je nepatrný. V roku 2008, v roku, ktorý bol použitý na stanovenie hodnoty, EBIT stúpa o […] miliónov eur, z […] na […] miliónov eur. Avšak ak EBIT a l'EBITDA [33] stúpajú, čo by malo spôsobiť nárast konečnej hodnoty, ich rozdelenie na činnosti a zvyšujúce sa investície, ktoré majú vplyv na dostupný tok pre akcionára, môžu mať protikladné účinky.

Tjeckiska

(94) Odborník stanovil hlavní rozdíly mezi původním plánem předloženým v říjnu a jeho aktualizací z dubna 2005. Hlavním cílem revidovaného plánu je zejména srovnání roku 2005 s rozpočtem předloženým až po původním plánu: proto byl přepracován plán činností na rok 2005, kurz EUR/USD byl přizpůsoben současným podmínkám, doba zavádění ekonomických opatření byla aktualizována v závislosti na realizaci. Lehce bylo změněno pole působení společnosti AZ Servizi například v závislosti na postoupení pozemního odbavení (ground handling) na letišti v Káhiře, které z právního hlediska nemohou být převedeny na třetí osobu, která není leteckým dopravcem. Poměrně významné rozdíly mezi oběmi plány mohou existovat v jednotlivých činnostech nebo mohou existovat kompenzace mezi nákladovými položkami a položkami zisku, ale celkový dopad je mírný, s výjimkou roku 2005, kdy je činnost mírně navýšena a náklady jsou nižší, dopadem je snížení ztrát na úrovni EBIT [32] z […] na […] milionů EUR. V roce 2008, roce použitém pro stanovení hodnoty, bude EBIT navýšen o […] milionů EUR, z […] na […] milionů EUR. Nicméně, jestliže se EBIT a EBITDA [33] zvyšují, měla by se zvyšovat i konečná hodnota, jejich podíl na činnostech a zvyšující se investice, které ovlivňují tok k dispozici na akcionáře, by mohly mít inverzní účinek.

Senast uppdaterad: 2008-03-04
Användningsfrekvens: 2
Kvalitet:

Referens: Anonym

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK