Fråga Google

You searched for: nejsou zadne informace o odsouzeni dotycne ... (Tjeckiska - Tyska)

Mänskliga bidrag

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser.

Lägg till en översättning

Tjeckiska

Tyska

Info

Tjeckiska

Žádost o informace o odsouzeních

Tyska

Ersuchen um Informationen über Verurteilungen

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Informace o odsouzeních poskytované z vlastního podnětu

Tyska

Information über Verurteilungen aus eigener Initiative

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Tento cíl předpokládá, že si příslušné orgány členských států budou vyměňovat informace o odsouzeních za trestné činy osob, které se zdržují na území členských států.

Tyska

Dieses Ziel setzt voraus, dass Informationen über Verurteilungen von Personen, die sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhalten, zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ausgetauscht werden.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Cílem našeho dnešního návrhu je modernizovat tento nástroj tak, aby byl zajištěn přístup k informacím o odsouzeních státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU.

Tyska

Daher schlagen wir heute vor, ECRIS dahingehend zu verbessen, dass Vorstrafen von Nicht-EU-Bürgern leichter abgefragt werden können.

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Cílem tohoto návrhu je vybudovat počítačový systém pro výměnu informací o odsouzeních mezi členskými státy EU.

Tyska

Ziel des Vorschlags ist es, ein elektronisches System für den Informationsaustausch über strafrechtliche Verurteilungen zwischen den Mitgliedstaaten der EU einzurichten.

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Toto rámcové rozhodnutí je důležitým nástrojem pro zlepšení výměny informací o odsouzeních v trestním řízení vydaných proti státním příslušníkům členských států EU.

Tyska

Dieser Rahmenbeschluss ist ein wichtiges Instrument zur Verbesserung des Austauschs von Informationen über strafrechtliche Verurteilungen, die gegen Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten ergangen sind.

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Cílem rámcového rozhodnutí o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů je zlepšit výměnu informací o odsouzeních za trestný čin vydaných vůči státním příslušníkům členských států.

Tyska

Der Rahmenbeschluss über die Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zielt darauf ab, den Austausch von Informationen über strafrechtliche Verurtei­lungen, die gegen Staatsangehörige der Mitgliedstaaten ergangen sind, zu verbessern.

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

ECRIS souvisí se dvěma rozhodnutími Rady z roku 2009, jež stanoví pravidla pro výměnu informací o odsouzeních a údajů z rejstříků trestů.

Tyska

Das ECRIS‑System beruht auf zwei Ratsbeschlüssen aus dem Jahr 2009, die Vorschriften für den Austausch von Informationen über Verurteilungen und von Strafregisterdaten enthalten.

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Bílá kniha o výměně informací o odsouzeních a jejich účincích v EU (2005)

Tyska

Weißbuch betreffend den Austausch von Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und deren Wirkung innerhalb der EU (2005)

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Příslušné orgány si vyměňují informace o odsouzeních za závažné trestné činy a o závažných porušeních předpisů nebo závažných a konkrétních skutečnostech, které by mohly mít důsledky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy, a dodržují platná ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyska

Die zuständigen Behörden tauschen Informationen über strafrechtliche Verurteilun­gen und die begangenen schwerwiegenden Verstöße oder über schwerwiegende Tatbestände, die Auswirkungen auf die Ausübung des Berufs des Kraftverkehrs­unternehmers haben könnten, unter Beachtung der geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten aus.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Unie musí potírat pohlavní vykořisťování dětí a dětskou pornografii, zejména podporou výměny informací o odsouzených osobách.

Tyska

Die EU muss entschlossen gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und gegen Kinderpornographie vorgehen und hierzu den Austausch von Informationen über einschlägig vorbestrafte Personen fördern.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

i) informací o odsouzených fyzických nebo právnických osobách nebo osobách jinak zúčastněných na trestném činu;

Tyska

i) Informationen betreffend verurteilte oder in sonstiger Weise in Straftaten verwickelte natürliche oder juristische Personen;

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Článek o ochraně údajů se nevztahuje na informace o odsouzeních, které byly předány z vlastního podnětu (podle článku 3), v důsledku čehož nejsou nijak omezeny účely, pro které lze tyto údaje použít.

Tyska

Der Artikel zum Datenschutz gilt nicht für Informationen über Verurteilungen, die aus eigener Initiative (nach Artikel 3) erteilt werden, woraus folgt, dass es keine Beschränkungen für die Zwecke gibt, zu denen diese Informationen verwendet werden dürfen.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

Stanoví základní pravidla pro předávání informací o odsouzeních zemi, jejímž je odsouzený státním příslušníkem, i pro uchovávání těchto informací danou zemí a pro jejich další předávání, na základě žádosti, jiným členským státům.

Tyska

Er legt die grundlegenden Regeln für die Übermittlung von Informationen über Verurteilungen an den Her­kunftsmitgliedstaat sowie für die Speicherung dieser Informationen durch diesen Mitgliedstaat und deren Weiterübermittlung – auf Anfrage – an andere Mitgliedstaaten fest.

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

V kontextu budování skutečně evropské oblasti spravedlnosti v trestních a občanskoprávních věcech bude poskytnut další 1 milion EUR na realizaci první fáze elektronického systému výměny informací o odsouzeních.

Tyska

Im Zuge des Aufbaus eines europäischen Straf- und Zivilrechtsraums wird zusätzlich 1 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, um die erste Phase eines computergestützten Systems für den Austausch von Informationen über verhängte Strafen einzurichten.

Senast uppdaterad: 2017-04-07
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

(3) Články 13 a 22 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 [4] stanoví postupy předávání informací o odsouzeních mezi smluvními stranami, jež jsou však příliš zdlouhavé a nesplňují požadavky na soudní spolupráci v takovém prostoru, jakým je Evropská unie.

Tyska

(3) In den Artikeln 13 und 22 des Europäischen Übereinkommens vom 20. April 1959 [4] über die Rechtshilfe in Strafsachen sind Verfahren zur Übermittlung von Informationen über Verurteilungen zwischen den Vertragsparteien vorgesehen. Diese sind allerdings so langsam, dass sie den Erfordernissen der justiziellen Zusammenarbeit in einem Raum wie der Europäischen Union nicht entsprechen.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

(5) Dne 25. března 2004 pověřila Evropská rada Radu, aby posoudila opatření pro výměnu informací o odsouzeních za teroristické trestné činy a možnost evropského rejstříku odsouzení a zákazu činnosti, a Komise ve svém sdělení o opatřeních, která mají být přijata v boji proti terorismu a jiné závažné trestné činnosti, zejména za účelem zlepšení výměny informací, zdůraznila důležitost účinného mechanismu předávání informací o odsouzeních a zákazech činnosti.

Tyska

(5) Am 25. März 2004 hat der Europäische Rat den Rat beauftragt, Maßnahmen für den Austausch von Informationen über Verurteilungen wegen terroristischer Straftaten und die Möglichkeit der Schaffung eines europäischen Registers über Verurteilungen und Rechtsverluste zu prüfen. Die Kommission hat in ihrer Mitteilung über bestimmte Maßnahmen, die zur Bekämpfung des Terrorismus und anderer schwerwiegender Formen der Kriminalität, insbesondere zur Verbesserung des Informationsaustauschs, zu treffen sind, die Bedeutung eines wirksamen Mechanismus für die Übermittlung von Auskünften über Verurteilungen und Aberkennungen von Rechten unterstrichen.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

(6) Toto rozhodnutí respektuje zásadu subsidiarity stanovenou v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství, neboť zlepšení postupů předávání informací o odsouzení mezi členskými státy nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států a vyžaduje koordinované opatření na úrovni Evropské unie.

Tyska

(6) Dieser Beschluss steht im Einklang mit dem in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union und Artikel 5 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Subsidiaritätsprinzip, da eine Verbesserung der Verfahren zur Übermittlung von Informationen über Verurteilungen zwischen Mitgliedstaaten einseitig auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann und eine koordinierte Maßnahme auf Ebene der Europäischen Union erfordert.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

(8) Toto rozhodnutí doplňuje a usnadňuje dosavadní mechanismy předávání informací o odsouzeních založené na platných úmluvách.

Tyska

(8) Dieser Beschluss ergänzt und erleichtert die derzeitigen, auf bestehende Übereinkommen gestützten Verfahren zur Übermittlung von Informationen über Verurteilungen.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 1
Kvalitet:

Referens: Anonym

Tjeckiska

6. Návrh obsahuje článek o ochraně údajů, který obsahuje pouze ustanovení o omezení účelů výměny údajů v případě, že se jedná o výměnu informací o odsouzeních na žádost (jak je uvedeno v článku 4).

Tyska

6. In dem Vorschlag ist ein Artikel zum Datenschutz enthalten, der nur eine Bestimmung umfasst, mit der die Zwecke des Datenaustauschs bei einem auf Antrag erfolgenden Austausch von Informationen über Verurteilungen (nach Artikel 4) eingegrenzt werden.

Senast uppdaterad: 2014-10-23
Användningsfrekvens: 6
Kvalitet:

Referens: Anonym

Vissa mänskliga översättningar med låg relevans har dolts.
Visa resultat med låg relevans.

Få en bättre översättning med
4,401,923,520 mänskliga bidrag

Användare ber nu om hjälp:Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer. OK