Google'a Sor

Şunu aradınız:: nejsou zadne informace o odsouzeni dotycne osoby (Çekçe - Almanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

Almanca

Bilgi

Çekçe

Žádost o informace o odsouzeních

Almanca

Ersuchen um Informationen über Verurteilungen

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Informace o odsouzeních poskytované z vlastního podnětu

Almanca

Information über Verurteilungen aus eigener Initiative

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Tento cíl předpokládá, že si příslušné orgány členských států budou vyměňovat informace o odsouzeních za trestné činy osob, které se zdržují na území členských států.

Almanca

Dieses Ziel setzt voraus, dass Informationen über Verurteilungen von Personen, die sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aufhalten, zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ausgetauscht werden.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Cílem našeho dnešního návrhu je modernizovat tento nástroj tak, aby byl zajištěn přístup k informacím o odsouzeních státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU.

Almanca

Daher schlagen wir heute vor, ECRIS dahingehend zu verbessen, dass Vorstrafen von Nicht-EU-Bürgern leichter abgefragt werden können.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Cílem tohoto návrhu je vybudovat počítačový systém pro výměnu informací o odsouzeních mezi členskými státy EU.

Almanca

Ziel des Vorschlags ist es, ein elektronisches System für den Informationsaustausch über strafrechtliche Verurteilungen zwischen den Mitgliedstaaten der EU einzurichten.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Toto rámcové rozhodnutí je důležitým nástrojem pro zlepšení výměny informací o odsouzeních v trestním řízení vydaných proti státním příslušníkům členských států EU.

Almanca

Dieser Rahmenbeschluss ist ein wichtiges Instrument zur Verbesserung des Austauschs von Informationen über strafrechtliche Verurteilungen, die gegen Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten ergangen sind.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Cílem rámcového rozhodnutí o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů je zlepšit výměnu informací o odsouzeních za trestný čin vydaných vůči státním příslušníkům členských států.

Almanca

Der Rahmenbeschluss über die Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zielt darauf ab, den Austausch von Informationen über strafrechtliche Verurtei­lungen, die gegen Staatsangehörige der Mitgliedstaaten ergangen sind, zu verbessern.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

ECRIS souvisí se dvěma rozhodnutími Rady z roku 2009, jež stanoví pravidla pro výměnu informací o odsouzeních a údajů z rejstříků trestů.

Almanca

Das ECRIS‑System beruht auf zwei Ratsbeschlüssen aus dem Jahr 2009, die Vorschriften für den Austausch von Informationen über Verurteilungen und von Strafregisterdaten enthalten.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Bílá kniha o výměně informací o odsouzeních a jejich účincích v EU (2005)

Almanca

Weißbuch betreffend den Austausch von Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und deren Wirkung innerhalb der EU (2005)

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Příslušné orgány si vyměňují informace o odsouzeních za závažné trestné činy a o závažných porušeních předpisů nebo závažných a konkrétních skutečnostech, které by mohly mít důsledky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy, a dodržují platná ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Almanca

Die zuständigen Behörden tauschen Informationen über strafrechtliche Verurteilun­gen und die begangenen schwerwiegenden Verstöße oder über schwerwiegende Tatbestände, die Auswirkungen auf die Ausübung des Berufs des Kraftverkehrs­unternehmers haben könnten, unter Beachtung der geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten aus.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Unie musí potírat pohlavní vykořisťování dětí a dětskou pornografii, zejména podporou výměny informací o odsouzených osobách.

Almanca

Die EU muss entschlossen gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und gegen Kinderpornographie vorgehen und hierzu den Austausch von Informationen über einschlägig vorbestrafte Personen fördern.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

i) informací o odsouzených fyzických nebo právnických osobách nebo osobách jinak zúčastněných na trestném činu;

Almanca

i) Informationen betreffend verurteilte oder in sonstiger Weise in Straftaten verwickelte natürliche oder juristische Personen;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Článek o ochraně údajů se nevztahuje na informace o odsouzeních, které byly předány z vlastního podnětu (podle článku 3), v důsledku čehož nejsou nijak omezeny účely, pro které lze tyto údaje použít.

Almanca

Der Artikel zum Datenschutz gilt nicht für Informationen über Verurteilungen, die aus eigener Initiative (nach Artikel 3) erteilt werden, woraus folgt, dass es keine Beschränkungen für die Zwecke gibt, zu denen diese Informationen verwendet werden dürfen.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Stanoví základní pravidla pro předávání informací o odsouzeních zemi, jejímž je odsouzený státním příslušníkem, i pro uchovávání těchto informací danou zemí a pro jejich další předávání, na základě žádosti, jiným členským státům.

Almanca

Er legt die grundlegenden Regeln für die Übermittlung von Informationen über Verurteilungen an den Her­kunftsmitgliedstaat sowie für die Speicherung dieser Informationen durch diesen Mitgliedstaat und deren Weiterübermittlung – auf Anfrage – an andere Mitgliedstaaten fest.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

V kontextu budování skutečně evropské oblasti spravedlnosti v trestních a občanskoprávních věcech bude poskytnut další 1 milion EUR na realizaci první fáze elektronického systému výměny informací o odsouzeních.

Almanca

Im Zuge des Aufbaus eines europäischen Straf- und Zivilrechtsraums wird zusätzlich 1 Mio. EUR zur Verfügung gestellt, um die erste Phase eines computergestützten Systems für den Austausch von Informationen über verhängte Strafen einzurichten.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

(3) Články 13 a 22 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 [4] stanoví postupy předávání informací o odsouzeních mezi smluvními stranami, jež jsou však příliš zdlouhavé a nesplňují požadavky na soudní spolupráci v takovém prostoru, jakým je Evropská unie.

Almanca

(3) In den Artikeln 13 und 22 des Europäischen Übereinkommens vom 20. April 1959 [4] über die Rechtshilfe in Strafsachen sind Verfahren zur Übermittlung von Informationen über Verurteilungen zwischen den Vertragsparteien vorgesehen. Diese sind allerdings so langsam, dass sie den Erfordernissen der justiziellen Zusammenarbeit in einem Raum wie der Europäischen Union nicht entsprechen.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

(5) Dne 25. března 2004 pověřila Evropská rada Radu, aby posoudila opatření pro výměnu informací o odsouzeních za teroristické trestné činy a možnost evropského rejstříku odsouzení a zákazu činnosti, a Komise ve svém sdělení o opatřeních, která mají být přijata v boji proti terorismu a jiné závažné trestné činnosti, zejména za účelem zlepšení výměny informací, zdůraznila důležitost účinného mechanismu předávání informací o odsouzeních a zákazech činnosti.

Almanca

(5) Am 25. März 2004 hat der Europäische Rat den Rat beauftragt, Maßnahmen für den Austausch von Informationen über Verurteilungen wegen terroristischer Straftaten und die Möglichkeit der Schaffung eines europäischen Registers über Verurteilungen und Rechtsverluste zu prüfen. Die Kommission hat in ihrer Mitteilung über bestimmte Maßnahmen, die zur Bekämpfung des Terrorismus und anderer schwerwiegender Formen der Kriminalität, insbesondere zur Verbesserung des Informationsaustauschs, zu treffen sind, die Bedeutung eines wirksamen Mechanismus für die Übermittlung von Auskünften über Verurteilungen und Aberkennungen von Rechten unterstrichen.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

(6) Toto rozhodnutí respektuje zásadu subsidiarity stanovenou v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v článku 5 Smlouvy o založení Evropského společenství, neboť zlepšení postupů předávání informací o odsouzení mezi členskými státy nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států a vyžaduje koordinované opatření na úrovni Evropské unie.

Almanca

(6) Dieser Beschluss steht im Einklang mit dem in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union und Artikel 5 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Subsidiaritätsprinzip, da eine Verbesserung der Verfahren zur Übermittlung von Informationen über Verurteilungen zwischen Mitgliedstaaten einseitig auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kann und eine koordinierte Maßnahme auf Ebene der Europäischen Union erfordert.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

(8) Toto rozhodnutí doplňuje a usnadňuje dosavadní mechanismy předávání informací o odsouzeních založené na platných úmluvách.

Almanca

(8) Dieser Beschluss ergänzt und erleichtert die derzeitigen, auf bestehende Übereinkommen gestützten Verfahren zur Übermittlung von Informationen über Verurteilungen.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

6. Návrh obsahuje článek o ochraně údajů, který obsahuje pouze ustanovení o omezení účelů výměny údajů v případě, že se jedná o výměnu informací o odsouzeních na žádost (jak je uvedeno v článku 4).

Almanca

6. In dem Vorschlag ist ein Artikel zum Datenschutz enthalten, der nur eine Bestimmung umfasst, mit der die Zwecke des Datenaustauschs bei einem auf Antrag erfolgenden Austausch von Informationen über Verurteilungen (nach Artikel 4) eingegrenzt werden.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Benzerlik derecesi düşük bazı insan çevirileri gizlendi.
Benzerlik derecesi düşük olan sonuçları göster.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam