Şunu aradınız:: nebezpečnější (Çekçe - Fransızca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

Fransızca

Bilgi

Çekçe

jsou nebezpečnější než částice hrubé frakce.

Fransızca

celles-ci sont plus dangereuses que les particules plus importantes.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Çekçe

humanitární pracovník: čím dál nebezpečnější zaměstnání

Fransızca

travailleurs humanitaires: un métier de plus en plus périlleux

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

práce humanitárních pracovníků je v konfrontaci s těmito problémy čím dál tím nebezpečnější.

Fransızca

il devient également de plus en plus dangereux, dans ces conditions, pour les travailleurs humanitaires de faire leur travail.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

rizika šíření zbraní se neustále zvyšují; bez protiopatření budou teroristické sítě stále nebezpečnější.

Fransızca

les risques de prolifération augmentent avec le temps; si rien n’est entrepris contre eux, les réseaux terroristes deviendront encore plus dangereux.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

výroční zpráva za rok 2006: stav drogové problematiky v evropě drog je mnohem problematičtější a nebezpečnější než v obecné populaci.

Fransızca

l’ensemble de la littérature, des faits et des chiffres disponibles en provenance des États membres tendent vers la même vérité: les conditions de vie des usagers de drogue sont nettement plus problématiques et précaires que celles de la population en général.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

i když už nikdy nedojde k válce mezi evropskými státy, globální situace se stala nebezpečnější, než kdy jindy v minulosti.

Fransızca

quand bien même la guerre ne devrait plus jamais éclater en europe, la conjoncture mondiale est devenue plus dangereuse que jamais.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

vdechování vláknitých struktur zvyšuje zánětlivý, cytotoxický a karcinogenní potenciál – čím delší a tenčí jsou vlákna, tím jsou nebezpečnější.

Fransızca

l’inhalation de structures fibreuses accroît les risques inflammatoires, cytotoxiques et cancérigènes — plus les fibres sont longues et fines, plus elles sont dangereuses.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

4.6.3 ještě nebezpečnější připadá výboru druhý uvedený problém, kterým je osvědčování a kontrola nových předpisů.

Fransızca

4.6.3 le deuxième problème signalé, à savoir la certification et le contrôle des nouvelles prescriptions, semble encore plus critique aux yeux du cese.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

existují významné důkazy vedoucí k závěru, že jemné částice (pm2,5) jsou nebezpečnější než částice větší.

Fransızca

il est solidement prouvé que les particules fines (pm2,5) sont plus dangereuses que les particules plus grossières.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

cesta je většinou mnohem nebezpečnější, než se očekávalo, a nezřídka se migrant vydává napospas zločineckým sítím, které staví zisk nad lidský život.

Fransızca

le voyage est souvent bien plus dangereux que prévu et il n'est pas rare que les migrants se retrouvent à la merci de réseaux criminels qui font passer leur profit avant les vies humaines.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

udržení růstu globální teploty pod úrovní, při které je pravděpodobné, že nastane nebezpečnější změna klimatu, vyžaduje výrazné globální snížení emisí skleníkových plynů.

Fransızca

le maintien de la température terrestre en deçà du niveau auquel une évolution climatique plus dangereuse devient probable exige une réduction globale sensible des émissions de gaz à effet de serre.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

nápravná nebo reaktivní údržba – provádění nepředvídaných oprav na zařízení nebo vybavení pracoviště po náhlém poškození nebo selhání.to je obvykle nebezpečnější než předem plánovaná údržba.

Fransızca

les employeurs ont le devoir moral et l’obligation réglementaire de protéger la sécurité et la santé du personnel dans chaque aspect de son travail.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

nezdar by mohl svět svést na daleko nebezpečnější dráhu vedoucí k urychlení teplotního růstu a následné lidské a ekologické katastrofě.

Fransızca

un échec pourrait rendre la situation encore plus dangereuse en accélérant le réchauffement et les catastrophes humaines et écologiques qui s'en suivraient.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

2. konstatuje, že ačkoli používání dopingu bylo patrné v celé historii sportu, dnes má doping novou a nebezpečnější podobu, jelikož se používají látky jako například růstové hormony a erythropoietin, a praktiky jako například transfúze krve;

Fransızca

2. relève que, si l'utilisation de substances chimiques a manifestement eu lieu tout au long de l'histoire du sport, le dopage prend aujourd'hui un tour nouveau et de plus en plus dangereux, avec l'utilisation de substances telles que les hormones de croissance et l'érythropoïétine et avec des pratiques telles que les transfusions sanguines;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çekçe

2.2.5 konstatuje, že směrnice o jemných částicích stanovuje tři mezní hodnoty a cíl snížení. k dosavadním normám kvality ovzduší pro jemné částice (pm10) komise přidává další normy zaměřené na ultra jemné částice (pm2,5) a odůvodňuje to výsledky epidemiologického výzkumu (program cafe, světová zdravotnická organizace, zkušenosti z usa a japonska), podle kterých jsou ultra jemné částice nebezpečnější, protože pronikají až do nejzazších míst plicních sklípků a protože relativně vysoká a trvalá expozice jemným částicím pm2,5 poškozuje zdraví více, než nahodilé špičkové zatížení;

Fransızca

2.2.5 constate avec inquiétude que la directive relative aux particules fines prévoit trois valeurs limites et un objectif de réduction: aux normes de qualité de l'air fixées pour les particules fines (pm10) en vigueur jusqu'ici s'ajoutent d'autres normes visant les particules les plus fines (pm2,5), et l'on invoque pour justifier cette opération des résultats de recherches épidémiologiques (programme cafe, organisation mondiale de la santé, expériences japonaise et américaine) selon lesquelles les particules les plus fines sont plus dangereuses, étant donné qu'elles s'insinuent jusque dans les ramifications les plus étroites des poumons et qu'une exposition relativement élevée et durable aux pm2,5 est plus nuisible à la santé qu'une exposition occasionnelle à une charge maximale;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çekçe

3.3 druhý hlavní bod se týká jemných částic (pm2,5). jsou nebezpečnější než částice hrubé frakce. proto je zapotřebí nového přístupu ke kontrolám pm2,5, aby se tak doplnily stávající kontroly pro pm10.

Fransızca

3.3 le deuxième point majeur concerne les particules fines (pm 2,5). celles-ci sont plus dangereuses que les particules plus importantes. ainsi une nouvelle approche pour contrôler ces pm 2,5 est nécessaire afin de compléter les contrôles existant pour les pm 10.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

(31) komise bere na vědomí, že účinky na životní prostředí a zdraví související s koncentracemi částic již byly do určité míry známy před přijetím směrnice 98/69/es. již tenkrát panoval dojem, že menší částice mají významnější zdravotní dopady než hrubší částice. o této otázce však bylo k dispozici málo studií. od té doby již bylo provedeno mnoho nových epidemiologických studií o různých hlediscích expozice částicím a jejich účincích na zdraví, které především poskytují důkazy, že jemné částice jsou nebezpečnější než velké částice [8]. dostupnost těchto nových důkazů vedla světovou zdravotnickou organizaci v letech 2000, 2003 a 2004 k aktualizaci "směrnic pro kvalitu ovzduší v evropě" ("air quality guidelines for europe"), pokud jde o částice [9].

Fransızca

(31) la commission note que les effets des concentrations de particules sur l’environnement et sur la santé étaient déjà connus dans une certaine mesure avant l’adoption de la directive 98/69/ce. il apparaissait déjà que les petites particules avaient des répercussions plus importantes sur la santé que les grosses particules. toutefois, peu d’études consacrées à cette question étaient disponibles. depuis lors, un grand nombre de nouvelles études épidémiologiques, portant sur de nombreux aspects de l’exposition et des effets des particules sur la santé, ont été menées à terme et ont notamment apporté des éléments permettant de conclure que les particules fines sont plus dangereuses que les grosses particules [8]. la disponibilité de ces nouvelles études a amené l’organisation mondiale de la santé à actualiser ses "valeurs guides pour la qualité de l’air en europe" dans le domaine des particules en 2000, 2003 et 2004 [9].

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çekçe

užití přípravků určených k humánnímu použití nebo dávkových forem získaných v lékárně, které obsahují efedrinovou složku, je mnohem nebezpečnější léčebnou alternativou močové inkontinence u psů, není- li po dlouhou dobu dostupný přípravek s rozhodnutím o registraci a prokázanou účinností při použití v referenčních členských státech.

Fransızca

l’ utilisation de préparations destinées à l’ être humain ou de présentations obtenues à partir d’ un médicament composé contenant de l’ éphédrine serait un choix bien plus risqué pour le traitement de l’ incontinence urinaire chez le chien en cas d’ indisponibilité de ce produit qui, par ailleurs, bénéficie d’ une autorisation de mise sur le marché et a montré son efficacité au sein de l’ emr depuis plusieurs années.

Son Güncelleme: 2012-04-11
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

od té doby již bylo provedeno mnoho nových epidemiologických studií o různých hlediscích expozice částicím a jejich účincích na zdraví, které především poskytují důkazy, že jemné částice jsou nebezpečnější než velké částice [8].

Fransızca

depuis lors, un grand nombre de nouvelles études épidémiologiques, portant sur de nombreux aspects de l’exposition et des effets des particules sur la santé, ont été menées à terme et ont notamment apporté des éléments permettant de conclure que les particules fines sont plus dangereuses que les grosses particules [8].

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

3.8 existují důkazy o směřování ke stále nebezpečnějším a opakovaným rozsáhlým útokům namířeným proti informačním systémům, které jsou kritické pro jednotlivé státy nebo pro konkrétní funkce ve veřejném nebo soukromém sektoru.

Fransızca

3.8 on constate une tendance à la perpétration d'attaques à grande échelle de plus en plus dangereuses et régulières contre des systèmes d'information critiques pour les États ou certaines fonctions du secteur public ou privé.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam