Şunu aradınız:: klasifikovat (Çekçe - Romence)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

Romence

Bilgi

Çekçe

klasifikovat

Romence

a clasifica

Son Güncelleme: 2009-07-01
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Çekçe

Účetní jednotka musí klasifikovat závazek jako krátkodobý, pokud:

Romence

o entitate trebuie să clasifice o datorie drept datorie curentă atunci când:

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Çekçe

Účetní jednotka je povinna klasifikovat všechny ostatní závazky jako dlouhodobé.

Romence

o entitate trebuie să clasifice toate celelalte datorii ca datorii pe termen lung.

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Çekçe

změny ve využívání půdy by se mohly klasifikovat jako přímé nebo nepřímé:

Romence

schimbarea destinației terenurilor ar putea fi clasificată ca fiind directă sau indirectă:

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Çekçe

lokální podráždění pokožky lze klasifikovat podle pětistupňové škály uvedené v tabulce 1.

Romence

iritaţia locală dermică poate fi clasificată în conformitate cu scala de 5 puncte dată în tabelul 1.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Çekçe

pokud položku nelze nově klasifikovat, bude to vysvětleno v příloze uvedené v článku 203.

Romence

dacă reclasificarea posturilor este imposibilă, acest lucru este explicat în anexa prevăzută în art. 203.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

klasifikovat osvobození od ici i čl. 149 odst. 4 tuir jako nové podpory bylo podle komise možné.

Romence

În opinia comisiei, atât scutirea de ici, cât și articolul 149 alineatul (4) din tuir pot fi clasificate drept ajutor nou.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

neobchodovatelné dluhové nástroje emitované zpravodajskými jednotkami je třeba obecně klasifikovat jako „vklady“.

Romence

instrumentele de natura datoriei nenegociabile emise de agenții raportori sunt în general înregistrate ca „pasive sub formă de depozite”.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

pro typy prostorových objektů, jejichž objekty lze dále klasifikovat s využitím atributu hodnoty číselníků, lze definovat více vrstev.

Romence

pentru tipurile de obiecte spațiale ale căror obiecte pot fi clasificate utilizându-se un atribut cu valoare în lista de coduri, pot fi definite mai multe straturi.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

zjednodušené celní prohlášení však nevylučuje, že příslušný orgán může klasifikovat některé komponenty pod příslušnou podpoložkou kombinované nomenklatury ve smyslu čl.

Romence

totuşi, procedura simplificată nu trebuie să împiedice serviciul competent să clasifice anumite părţi componente în cadrul subpoziţiilor relevante din nomenclatura combinată, în sensul art.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

subjekt by měl klasifikovat nejméně 1000 zaoceánských plavidel (přes 100 brt) s celkovou hrubou prostorností nejméně 5 milionů brt.

Romence

organizaţia trebuie să aibă în clasificarea sa o flotă de cel puţin 1.000 de nave maritime (peste 100 grt) reprezentând în total nu mai puţin de 5 milioane grt.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

stroje pro zpracování bankovek, které mají pouze dva vyhrazené zásobníky, však mohou eurobankovky klasifikovat a třídit, pokud jsou splněny tyto požadavky:

Romence

bpm cu doar două sertare de ieșire pot totuși clasifica și sorta bancnote euro dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

například údaje pro kompozitní npk hnojivo by se měly rozdělit a klasifikovat podle jeho podílů n, p a k, protože každá složka bude přispívat k různým kategoriím dopadu environmentální stopy.

Romence

de exemplu, datele pentru un îngrășământ compozit npk ar trebui dezagregate și clasificate în funcție de fracțiunile sale de n, p și k, deoarece fiecare element constitutiv va contribui la categorii de impact al ef diferite.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

vzhledem k tomu, že s ohledem na ohrožení určitých typů přírodních stanovišť a určitých druhů je nezbytné je klasifikovat tak, aby měly prioritu při včasném provádění opatření na jejich ochranu;

Romence

întrucât, în ceea ce priveşte anumite tipuri de habitate naturale şi anumite specii ameninţate, trebuie găsit un mod de a le desemna ca priorităţi, astfel încât măsurile de conservare a lor să poată fi puse în aplicare cât mai repede;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

v těchto případech je přijatelné klasifikovat tyto marže jako „ostatní pasiva“ nebo jako „vklady“ podle příslušné vnitrostátní praxe;

Romence

În aceste cazuri, se acceptă înregistrarea acestor marje la „alte pasive” sau la „pasive sub formă de depozite”, în funcție de practica națională;

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

eu vyvinula sofistikovaný systém testů a klasifikace pro monitorování, které umožňují klasifikovat vody členských států do pěti úrovní ekologického stavu, přičemž za přijatelné se z hlediska splnění cílů politiky eu považují dva z nich, ato dobrý a velmi dobrý.

Romence

uniunea europeanăaelaborat unsistemsofisticat detestare,cla-sificareși monitorizarecarepermiteîmpărţireaapelor dinstatele membreîn cinci categorii, ce corespund unui număr de cinci nive-luridestareecologică,dintrecaredouă,cel„bun”șicel„foarte bun”, sunt considerate acceptabile pentru îndeplinirea obiectivelor politicii uereferitoarela o apă pură.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

místní akční skupiny v Řecku, toskánsku a Španělsku16 realizovaly své strategie podle „opatření“ definovaných členskými státy, cožjim umožnilo klasifikovat podobné projekty pro účely rozpočtového řízení a výkaznictví.

Romence

gal-urile din grecia, toscana și spania16 și-au implementat stra-tegiilesubforma unor „măsuri” definite destatul membruîn vedereaclasificării unor proiectesimilareînscopul gestiunii bugetareșiînscopulraportării.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

(14) vzhledem k tomu, že přestože se tato směrnice nevztahuje na střelivo, mohou výbušniny uváděné na trh za účelem výbušných nebo pyrotechnických účinků představovat nebezpečí pro zdraví vzhledem k jejich chemickému složení; že je proto nutné tyto látky v rámci průhledného informačního procesu klasifikovat a opatřit bezpečnostními listy v souladu s ustanoveními této směrnice a rovněž je označit v souladu s mezinárodními pravidly pro přepravu nebezpečného zboží;

Romence

(14) întrucât, deşi muniţiile nu sunt menţionate în această directivă, explozibilii puşi în vânzare în scopul producerii unui rezultat practic prin explozie sau prin efect pirotehnic pot prezenta, datorită compoziţiei lor chimice, pericole pentru sănătate; întrucât se impun, prin urmare, în cadrul unei proceduri de informare transparente, clasificarea acestora şi atribuirea unei fişe tehnice de securitate, conform dispoziţiilor prezentei directive şi, de asemenea, etichetarea lor conform normelor internaţionale în vigoare pentru transportul mărfurilor periculoase;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
7,475,912,659 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam