Google'a Sor

Şunu aradınız:: spolumajitel (Çekçe - Yunanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çekçe

Yunanca

Bilgi

Çekçe

spolumajitel: Aung Soe Tha (příloha II, D22e)

Yunanca

Μερικός μέτοχος: Aung Soe Tha (Δ22ε Παράρτημα II)

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

spolumajitel: Aung Soe Tha (D20e, příloha II)

Yunanca

Μερικός μέτοχος: Aung Soe Tha (Δ20ε Παράρτημα II)

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Çekçe

společné vlastnictví s právem dědit po spolumajiteli

Yunanca

συνιδιοκτησία πλειόνων με συμφωνία ότι σε περίπτωση θανάτου του το μερίδιο του προαποβιώσαντος περιέρχεται στον επιζώντα συγκύριο

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Çekçe

Prospekt „Staňte se spolumajitelem výletní lodi ‚Le Levant‘ “, přiložený k dokumentaci předané COB.

Yunanca

Φυλλάδιο «Γίνετε συνιδιοκτήτης του κρουαζιερόπλοιου “Le Levant”», το οποίο περιλαμβάνεται στα έγγραφα που υπεβλήθησαν στη γαλλική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Çekçe

2.Z fondu lze poskytovat individuální prémie rybářůmmladším 40 let, kteří mohou prokázat, že vykonávali rybářsképovolání alespoň pět let nebo mají rovnocenné odborné vzdělání, akteří sepoprvé stali majiteli nebo spolumajiteli rybářského plavidla vybaveného pro námořní rybolov, jehož celkovádélka nepřesahuje 24 metrů ajehož stáří sepohybuje od pětido30 let.

Yunanca

α) ότι το σχετικό αλιευτικό σκάφο εpiηρεάζεται αpiό σχέδιοpiροσαρογή τη αλιευτική piροσpiάθεια του άρθρου21 στοιχείο α) σηείο i), αλλάζει την αλιευτική του έθο-δο, και εγκαταλείpiει το σχετικό τύpiο αλιεία piροκειένουνα στραφεί σε άλλο τύpiο αλιεία όpiου η κατάσταση τωνpiόρων καθιστά δυνατή την αλιεία,

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Çekçe

Případ: Hencke und Meier, specializovaná tesařská dílna, Düsseldorf, Německo Oba spolumajitelé firmy hovoří anglicky, francouzsky a španělsky.

Yunanca

Περίpiτωση: Hencke και Meier, εξειδικευένοι ξυλουργοί, Düsseldorf, Γερανία Οι δυο συνιδιοκτήτες της εταιρείας ιλούν αγγλικά, γαλλικά και ισpiανικά.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Çekçe

1. Jediným úpadkovým řízením, do kterého může být zahrnut vzor Společenství, je řízení zahájené v členském státě, ve kterém jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka.2. V případě spoluvlastnictví (průmyslového) vzoru Společenství se použije odstavec 1 pouze do výše podílu spolumajitele.

Yunanca

4. Δέκα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος κατάθεσης αιτήσεων για καταχώριση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, η οποία ενδεχομένως συνοδεύεται από προτάσεις για την τροποποίηση του συστήματος αυτού.Άρθρο 36

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

2. Pokud má osoba právo k (průmyslovému) vzoru Společenství spolu s jinou osobou, tato osoba může v souladu s odstavcem 1 požadovat, aby se stala spolumajitelem.

Yunanca

2. Εξάλλου, τα δικαιώματα που παρέχει το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν πρέπει να ασκούνται:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

2. V případě zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství se odstavec 1 použije podle zápisu v rejstříku.3. V případě spolumajitelů, splňují-li dvě nebo více osob podmínku odstavce 1, stanoví se členský stát uvedený v tomto odstavci:

Yunanca

4. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να παρεμβαίνει στη διαδικασία για παραποίηση/απομίμηση που κίνησε ο δικαιούχος του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος προκειμένου να επιτύχει αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο ίδιος.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

2. Z fondu lze poskytovat individuální prémie rybářům mladším 40 let, kteří mohou prokázat, že vykonávali rybářské povolání alespoň pět let nebo mají rovnocenné odborné vzdělání, a kteří se poprvé stali majiteli nebo spolumajiteli rybářského plavidla vybaveného pro námořní rybolov, jehož celková délka nepřesahuje 24 metrů a jehož stáří se pohybuje od pěti do 30 let.

Yunanca

3. Η πριμοδότηση δεν υπερβαίνει το 15% του κόστους απόκτησης της ιδιοκτησίας ούτε υπερβαίνει το ποσό των 50000 ευρώ.4. Οι όροι της παραγράφου 1 στοιχείο ε) και της παραγράφου 2 μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 101 παράγραφος 3.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

3. Je-li v rejstříku ochranných známek Společenství zapsáno několik osob jako spolumajitelé, použije se odstavec 1 ve vztahu ke spolumajiteli, který je uveden jako první; není-li to možné, použije se ve vztahu k dalším spolumajitelům v pořadí, v jakém jsou uvedeni. Nelze-li odstavce 1 použít ve vztahu k žádnému ze spolumajitelů, použije se odstavec 2.Článek 17

Yunanca

2. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος αυτή, είναι το κράτος μέλος όπου εδρεύει το Γραφείο.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

3.7 Jako spolumajitelé Unie jsou členské státy povinny jednat vůči Unii loajálně, plnit své závazky, usnadnit splnění úkolů Společenství a neohrožovat cíle článku 10 Smlouvy o ES. Pro ujasnění: postoj členských států musí odrážet to, že ony samy jsou Evropská unie a že odpovídajícím způsobem investují do rozhodnutí Unie [15].3.8 Evropský soudní dvůr v nesčetných případech jasně rozhodl, že se členské státy nesmějí obhajovat existencí jakýchkoli interních správních problémů, aby ospravedlnily neúplné nebo nesprávné provádění právních předpisů Společenství. Tato rozhodnutí možná pomohou zlepšit řízení v budoucnosti.

Yunanca

4.1.3 Βάσει της διοργανικής συμφωνίας του 2003, το Συμβούλιο μελετά προσεκτικά επί του παρόντος τις δυνατότητες βελτίωσης και απλούστευσης της νομοθεσίας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί επαρκής προσοχή στη βελτίωση της εφαρμογής του συνόλου της κοινοτικής νομοθεσίας, και όχι μόνο των οδηγιών που πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Jmenování společného zástupce1. Je-li více než jeden přihlašovatel a v přihlášce ochranné známky Společenství není uveden společný zástupce, považuje se za společného zástupce přihlašovatel uvedený v přihlášce na prvním místě. Musí-li však jeden z přihlašovatelů jmenovat kvalifikovaného zástupce, považuje se tento zástupce za společného zástupce, pokud kvalifikovaného zástupce nejmenuje přihlašovatel uvedený na prvním místě. Totéž platí přiměřeně i pro účastníky, kteří jednají společně při podání námitky nebo žádosti o zrušení nebo prohlášení neplatnosti, a pro spolumajitele ochranné známky Společenství.

Yunanca

Κάθε κοινοποίηση ή άλλη ανακοίνωση την οποία το Γραφείο επιδίδει στον νομίμως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο έχει τις αυτές έννομες συνέπειες όπως όταν επιδίδεται στον αντιπροσωπευόμενο. Κάθε επίδοση προς το Γραφείο από τον νομίμως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο έχει τις αυτές έννομες συνέπειες όπως αν προερχόταν από τον αντιπροσωπευόμενο.Κανόνας 78 Μεταβολή στον κατάλογο των εγκεκριμένων πληρεξουσίων

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Musí-li však jeden z přihlašovatelů jmenovat kvalifikovaného zástupce, považuje se tento zástupce za společného zástupce, pokud kvalifikovaného zástupce nejmenuje přihlašovatel uvedený v přihlášce na prvním místě.První a druhý pododstavec platí přiměřeně i pro účastníky, kteří jednají společně při podání návrhu na prohlášení neplatnosti, a pro spolumajitele zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství.

Yunanca

Ωστόσο, εάν ένας από τους αιτούντες υπέχει υποχρέωση διορισμού εγκεκριμένου πληρεξουσίου, ο αντιπρόσωπος αυτός θεωρείται ότι είναι ο κοινός αντιπρόσωπος, εκτός εάν ο αιτών που αναφέρεται πρώτος στην αίτηση έχει επίσης διορίσει εγκεκριμένο πληρεξούσιο.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

Pokud jde o podporu poskytnutou na zakoupení podílu na použitém plavidle, podle Pokynů z roku 1994, 1997 a 2001 lze za slučitelnou se společným trhem považovat podporu, jejímž smyslem je umožnit rybářům na moři stát se spolumajiteli nebo nahradit plavidlo po jeho úplné ztrátě novým, pokud plavidlo není starší než 20 let a je možné ho používat nejméně dalších 10 let. Pokyny z roku 2004 jsou přísnější a odvolávají se na podmínky stanovené v čl. 12 odst. 3 písm. d) a čl. 12 odst. 4 písm. f) nařízení (ES) č. 2792/1999, které obsahují další požadavky týkající se věku příjemců a celkové délky plavidla. Podle Pokynů z roku 1994 a 1997 nesmí celková částka podpory, která má být poskytnuta, překročit 30% skutečných nákladů na pořízení plavidla. Podle Pokynů z roku 2001 byl tento podíl snížen na 20%.

Yunanca

Στο παρόν στάδιο, η ενίσχυση που χορηγήθηκε για την απόκτηση μεριδίου σε μεταχειρισμένο σκάφος δεν φαίνεται ότι πληροί τους όρους που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, βάσει του καθεστώτος επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων που καλύπτουν το 25% κατ'ανώτατο όριο του πραγματικού κόστους απόκτησης του σκάφους, γεγονός που δεν συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές του 2001.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Çekçe

d) poskytnutí individuálních prémií rybářům mladším 35 let, kteří mohou prokázat, že vykonávali rybářské povolání alespoň pět let, nebo mohou doložit rovnocenné odborné vzdělání, a kteří se poprvé stali majiteli nebo spolumajiteli rybářského plavidla, jsou-li splněny tyto podmínky:i) celková délka rybářského plavidla musí být mezi 7 až 24 metry; v době nabytí vlastnického práva musí být plavidlo 10 až 20 let staré, musí být provozuschopné a zanesené v rejstříku rybářských plavidel Společenství,

Yunanca

δ) η αντιστάθμιση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) επιστρέφεται pro rata temporis στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος αρχίζει εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος, εντός προθεσμίας μικρότερης από πέντε έτη μετά την καταβολή σε αυτόν της αντιστάθμισης·ε) οι δικαιούχοι του μέτρου που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), ασκούν πράγματι μία νέα δραστηριότητα·

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam