Google'a Sor

Şunu aradınız:: 那就意味着确实是换汤不换药 (Çince (Modern) - Vietnamca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Çince (Modern)

Vietnamca

Bilgi

Çince (Modern)

Cookies Cookie 含有 Konqueror (或其它使用 HTTP 协议的 KDE 程序) 保存在计算机上的、 始于远程 Internet 服务器的信息。 这意味着, Web 服务器可以在您的计算机上保存关于您和您浏览活动的信息以供后用。 您也许认为这是对隐私的侵害 。 然而, cookie 在某些情况下是很有用的。 例如, 网上商店经常使用它们, 这样您可以“ 将商品放入购物车 ” 。 有些站点还要求您必须使用支持 cookie 的浏览器 。 因为多数的人需要对隐私和 cookie 的好处进行折衷, KDE 允许您定制 cookie 的处理方式。 您也许希望设置 KDE 的默认策略, 让它在服务器设置 cookie 时给出提示, 让您决定是否接受。 对于您信任的常用购物网站, 您也许愿意把策略设置为接受, 这样访问该网站时, KDE 就不会每次接收到 cookie 都询问您 。

Vietnamca

CookieTập tin cookie chứa thông tin mà trình Konqueror (hoặc ứng dụng KDE khác mà dùng giao thức HTTP) cất giữ trên máy tính của bạn, theo hướng dẫn từ máy tính ở xa. Có nghĩa là máy phục vụ Mạng có thể cất giữ thông tin về bạn và hoạt động duyệt của bạn trên máy tính này để sử dụng sau. Có lẽ bạn không thích, thấy việc này vi phạm sự riêng tư. Tuy nhiên, tập tin cookie có ích trong một số trường hợp nào đó. Lấy thí dụ, cookie thường bị tiệm Mạng sử dụng, để cho bạn khả năng « tập hợp nhiều thứ trong giỏ mua hàng ». Một số nơi Mạng cần thiết bạn chạy trình duyệt hỗ trợ tập tin cookie. Vì hậu hết người muốn thoả hiệp giữa sự riêng tư và lợi ích bị cookie cung cấp, môi trường KDE cho bạn khả năng tùy chỉnh cách xử lý cookie của nó. Có lẽ bạn muốn đặt chính sách mặc định của KDE là xin bạn mỗi lần máy phục vụ bên ngoài muốn thiết lập cookie, để bạn quyết định. Đối với những nơi Mạng mua hàng ưa thích mà bạn tin cây, có lẽ bạn muốn đặt chính sách là chấp nhận, để bạn truy cập các nơi Mạng đó, không cần nhắc bạn mỗi lần KDE nhận cookie nào.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

Cookies Cookie 含有 Konqueror (或其它使用 HTTP 协议的 KDE 程序) 保存在计算机上的、 始于远程 Internet 服务器的信息。 这意味着, Web 服务器可以在您的计算机上保存关于您和您浏览活动的信息以供后用。 您也许认为这是对隐私的侵害 。 然而, cookie 在某些情况下是很有用的。 例如, 网络商店经常使用它们, 这样您可以“ 将物品放入购物篮 ” 。 有些站点还要求您必须使用支持 cookie 的浏览器 。 因为多数的人需要对隐私和 cookie 的好处进行折衷, KDE 允许您定制 cookie 的处理方式。 您也许希望设置 KDE 的默认策略, 让它在服务器设置 cookie 时给出提示, 让您决定是否接受, 或者简单地拒绝或接受任何 cookie。 对于您信任的常用购物网站, 您也许愿意接受它们的所有 cookie。 要这样您只需浏览该网站, 在 cookie 对话框出现并决定接受它的时候选中“ 应用于” 框内的 此域 一项, 或者直接到 域特定策略 设定接受策略给该网站。 这样将自动接受您信任的网站的 cookie, 不会 KDE 每次接收到 cookie 都询问您 。

Vietnamca

CookieTập tin cookie chứa thông tin mà trình Konqueror (hoặc ứng dụng KDE khác mà dùng giao thức HTTP) cất giữ trên máy tính của bạn, theo hướng dẫn từ máy tính ở xa. Có nghĩa là máy phục vụ Mạng có thể cất giữ thông tin về bạn và hoạt động duyệt của bạn trên máy tính này để sử dụng sau. Có lẽ bạn không thích, thấy việc này vi phạm sự riêng tư. Tuy nhiên, tập tin cookie có ích trong một số trường hợp nào đó. Lấy thí dụ, cookie thường bị tiệm Mạng sử dụng, để cho bạn khả năng « tập hợp nhiều thứ trong giỏ mua hàng ». Một số nơi Mạng cần thiết bạn chạy trình duyệt hỗ trợ tập tin cookie. Vì hậu hết người muốn thoả hiệp giữa sự riêng tư và lợi ích bị cookie cung cấp, môi trường KDE cho bạn khả năng tùy chỉnh cách xử lý cookie của nó. Có lẽ bạn muốn đặt chính sách mặc định của KDE là xin bạn mỗi lần máy phục vụ bên ngoài muốn thiết lập cookie, để bạn quyết định; hoặc có lẽ bạn muốn đơn giản chấp nhận hay từ chối hết. Lấy thí dụ, có lẽ bạn chọn chấp nhận mọi tập tin nhận diện cookie được tạo bởi nơi Mạng mua hàng ưa thích của bạn. Để làm như thế, bạn đơn giản hãy duyệt tới nơi Mạng đó, và khi hộp thoại cookie xuất hiện, bạn hãy nhắp vào Miền này dưới thanh « Áp dụng vào » và chọn Chấp nhận, hoặc đơn giản xác định tên của nơi Mạng đó trong thanh Chính sách đặc trưng cho miền và đặt nó là Chấp nhận. Thiết lập này cho bạn khả năng nhận tập tin nhận diện cookie từ các nơi Mạng đáng tin, không cần được nhắc mỗi lần KDE nhận cookie nào.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

一个确实是二维图灵机器的蜂窝状运动: 当小三角块 (“ 蚂蚁 ”) 在屏幕上行走时, 它们改变途经路径上的象素值, 然后当它们又回到被改变的象素时, 它们的行为便受到影响。 由 David Bagley 编写 。

Vietnamca

Một "hệ tế bào tự động" là một máy Turing 2 chiều: khi các con "kiến" chạy dọng màn hình, màu sắc của các điểm ảnh trên đường đi của chúng sẽ thay đổi. Mỗi khi chúng chạy qua các điểm ảnh có màu thay đổi, các con kiến cúng thay đổi cách đi lại. Viết bởi David Bagley.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

公开访问 如果您选中此选的话, 主机地址可以是单个通配符, 这意味着访问是完全公开的 。 这与您在地址框中直接输入单个通配符结果相同 。

Vietnamca

Truy cập công Bật mục này thì địa chỉ máy là một ký tự đại diện riêng lẻ, ngụ ý mọi máy có quyền truy cập. Nó đúng như việc nhập ký tự đại diện vào trường địa chỉ.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

创建当前框架的副本, 并保持到它的链接。 这意味着它们总是显示相同的内容, 更改这样的框架中的内容将更新所有链接的副本 。

Vietnamca

Tạo một bản sao của khung hiện tại và được liên kết với nó. Có nghĩa là chúng luôn có nội dung như nhau: sửa nội dung của một khung như vậy sẽ cập nhật tất cả các khung được liên kết.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

启用此选项后, 无论您打开多少个文件浏览窗口, 在任何时刻您的系统里将只使用一个 Konqueror 实例进行文件浏览, 因而减少所需要的资源 。 注意这也意味着, 如果一个文件浏览窗口出错, 所有的文件浏览窗口都将被同时关闭 。

Vietnamca

Khi chọn tùy chọn này, chỉ một tiến trình Konqueror dùng để duyệt tập tin sẽ luôn nằm trong bộ nhớ của máy không phụ thuộc vào số cửa sổ duyệt tập tin đã mở ra, nhằm mục đích giảm yêu cầu tài nguyên. Cần biết điều đó có nghĩa là nếu có gì đó lỗi, thì tất cả các cửa sổ duyệt sẽ bị đóng đồng thời

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

启用此选项后, 无论您打开多少个浏览窗口, 在任何时刻您的系统里将只存在一个 Konqueror 实例, 因而减少所需要的资源 。 注意这也意味着, 如果一个浏览窗口出错, 所有的浏览窗口都将被同时关闭 。

Vietnamca

Khi chọn tùy chọn này, chỉ một tiến trình Konqueror sẽ luôn nằm trong bộ nhớ của máy không phụ thuộc vào số cửa sổ Konqueror đã mở ra, nhằm mục đích giảm yêu cầu tài nguyên. Cần biết điều đó có nghĩa là nếu có gì đó lỗi, thì tất cả các cửa sổ duyệt sẽ bị đóng đồng thời

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

如果您打开此选项, 远程用户就可以输入按键并使用您的鼠标指针。 这意味着给予他们对您计算机的完全控制权, 所以请格外小心。 如果禁用此选项, 远程用户将只能观看您的屏幕 。

Vietnamca

Nếu bạn bật tùy chọn này lên, người dùng có thể nhập các phím và sử dụng trỏ chuột của bạn từ xa. Tính năng cho phép người dùng nắm hoàn toàn quyền điều khiển máy tính của bạn, vì vậy cần cẩn thận. Khi tùy chọn này tắt người dùng ở xa chỉ có thể xem màn hình của bạn.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

如果您找不到任何相关的报告, 可能表示您的崩溃信息用处不大, 如果您确实无法再提供额外的崩溃环境信息, 最好的做法恐怕是不要发送此报告, 并关闭报告助手 。 @ title

Vietnamca

@ title

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

如果您的计算机有固定的 IP 地址, 请选中此选 项。 大多数计算机并不是这样, 所以您可能应该选择 动态 IP 地址, 除非您确实知道自己在做什么 。

Vietnamca

Hãy bật tùy chọn này nếu máy tính của bạn có địa chỉ Mạng (IP) cố định. Phần lớn máy tính không phải, vậy bạn rất có thể nên chọn « Địa chỉ IP động » nếu chưa chắc.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

如果您要在网络中查找可用的扫描仪请选中此项 。 注意这并不意味查找整个网络而是只查找 SANE 配置的工作站 !

Vietnamca

Chọn cài này nếu bạn muốn truy vấn mạng để tìm các scanner có thể. Chú ý rằng điều này không có nghĩa là sẽ truy vần toàn bộ mạng mà chỉ các máy được cấu hình SANE!

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

局域网浏览 这里您可以设置 “ 网络邻居 ” 。 您可以选用 LISa (LAN 信息服务) 守护程序和 lan: / ioslave 子系统, 或者选用 ResLISa (受限制的 LAN 信息服务) 和 rlan: / ioslave 子系统 。 关于 LAN ioslave 的配置 : 如果您用它, ioslave (如果可用) 将在您打开主机时查看该主机是否支持此服务。 请注意特别偏执的人也许认为即使这也可以算是攻击 。 总是 意味着不管该主机是否提供这些服务, 您都一直能看到这些服务的链接 ; 决不 意味着您将决不使用这些服务的链接。 两种情况下您都不会联络该主机, 因此没人能认为您在进行攻击 。 关于 LISa 的详细信息请见 LISa 主页 或者联系 Alexander Neundorf & lt; neundorf@ kde. org gt; 。

Vietnamca

Duyệt qua mạng cục bộ Ở đây bạn thiết lập Hàng Xóm Mạng. Bạn có thể sử dụng hoặc trình nền LISa với ioslave « lan: / », hoặc trình nền ResLISa với ioslave « rlan: / ». Thông tin về cấu hình LAN ioslave: nếu bạn chọn cấu hình này, khi bạn mở máy đó, ioslave này, nếu sẵn sàng, sẽ kiểm tra nếu máy đó hỗ trợ dịch vụ không. Vui lòng ghi chú rằng người rất cẩn thận có thể xem là ngay cả việc này là sự tấn công. Luôn luôn có nghĩa là bạn sẽ luôn luôn xem liên kết đến những dịch vụ này, bất chấp máy đó thật sự cung cấp. Không bao giờ có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có liên kết đến những dịch vụ này. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ không liên lạc với máy đó nên không có ai sẽ xem là bạn là người tấn công. Có thể tìm thông tin thêm về LISa trên Trang chủ LISa, hoặc bạn có thể liên lạc với Alexander Neundorf & lt; neundorf@ kde. org gt;.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

忽略意味着您将不会再次收到警告( 除非磁盘上的文件再次发生了变化) : 如果您保存该文档, 您将会覆盖磁盘上的文件; 如果您不保存的话, 那么磁盘上的文件( 如果存在) 就会保持现状 。

Vietnamca

Bỏ qua có nghĩa là bạn sẽ không được cảnh báo lại (trừ khi tập tin trên đĩa thay đổi lần nữa). Nếu bạn lưu tài liệu này, bạn sẽ ghi đè lên tập tin trên đĩa; còn nếu bạn không lưu, tập tin trên đĩa (nếu có) là dữ liệu hiện thời.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

恢复上一次会话 : 将在退出时保存运行中的全部应用程序, 然后在下次启动时恢复 恢复手动保存的会话 : 允许任何时候通过 K 菜单的“ 保存会话” 功能保存会话。 这意味着目前启动的会话将会在下次启动时重新出现 。 启动空会话 : 什么也不保存。 下次启动时将会出现空桌面 。

Vietnamca

Phục hồi phiên chạy trước: Sẽ ghi nhớ mọi ứng dụng đang chạy khi thoát ra và phục hồi chúng trong lần khởi động tiếp theo. Phục hồi phiên chạy tự ghi: Cho phép ghi nhớ các phiên chạy qua "Ghi nhớ phiên chạy" trong thực đơn KDE. Có nghĩa là những ứng dụng đã chạy sẽ xuất hiện trong lần khởi động tiếp theo. Chạy phiên chạy mới: Không ghi nhớ gì. Sẽ khởi động lại với một màn hình rỗng.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Çince (Modern)

您为窗口类指定了不重要 。 这意味着设置将可能应用到全部应用程序的窗口中。 如果您真的想要创建通用设置的话, 推荐您至少限制一种窗口类型, 以避免特殊的窗口类型 。

Vietnamca

Bạn vừa chỉ định lớp cửa sổ là không quan trọng. Điều này nghĩa là cài đặt sẽ có thể được áp dụng cho mọi ứng dụng. Nếu bạn thực sự muốn tạo ra cài đặt chung, bạn nên ít nhất là giới hạn kiểu cửa sổ để tránh kiểu cửa sổ đặc biệt.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

您即将离开安全模式, 数据传输将不再加密 。 这意味着第三方有可能查看到您传输的数据 。

Vietnamca

Bạn sắp dời khỏi chế độ bảo mật. Việc truyền sẽ không còn được mật mẫ lại. Có nghĩa là người khác có thể xem dữ liệu bạn trong khi truyền.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

文件 “% 1” 不是所期待的格式, 请检查该文件确实是以下类型的文件 : - // Norman Walsh // DTD DTDParse V2. 0 // EN 您可以用 dtdparse 生成这类文件。 详情请参阅 Kate 插件文档 。

Vietnamca

Tập tin «% 1 » không có định dạng trông đợi. Hãy kiểm tra xem tập tin có kiểu: - // Norman Walsh // DTD DTDParse V2. 0 // EN Bạn có khả năng tạo tập tin kiểu này bằng dtdparse. Xem tài liệu hướng dẫn Bổ Sung Kate để tìm thông tin thêm.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

最大请求大小( MaxRequestSize) 用于控制 HTTP 请求和打印文件的最大大小 。 设置为 0 意味着关闭这个特性( 默认为 0) 。 如 : 0 Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc.)

Vietnamca

Kích cỡ yêu cầu tối đa (MaxRequestSize) Điều khiển kích cỡ tối đa của yêu cầu HTTP và của tập tin in. Đặt thành 0 để tắt tính năng này (mặc định là 0). v. d.: 0 Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc.)

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

检索 CRL( 证书吊销列表) 失败。 这意味着找不到 CA( 认证机构) 的 CRL( 证书吊销列表) 。

Vietnamca

Không tìm thấy các tập tin gốc nhà cầm quyền ký chứng nhận nên chứng nhận chưa được thẩm tra.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Çince (Modern)

此显示不需要 X 验证 。 这意味着任何人都可以连接 、 在其中打开窗口或解释您的输入 。 @ action: button

Vietnamca

Bộ trình bày này không cần thiết khả năng xác thực X. Có nghĩa là bất kỳ ai có thể kết nối đến nó, mở cửa sổ trên nó hay chặn kết nhập của bạn.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam