Şunu aradınız:: ecclesiastics (İngilizce - Çekçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Çekçe

Bilgi

İngilizce

gregory xi died, and the ecclesiastics who had assembled for wycliffe's trial, dispersed.

Çekçe

Řehoř xi. zemřel a duchovní, kteří se shromáždili, aby viklefa soudili, se rozešli.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

yet he made his entry into the city of constance with great pomp, attended by ecclesiastics of the highest rank and followed by a train of courtiers.

Çekçe

přesto však přijel do kostnice s velkou okázalostí, doprovázen nejvyššími církevními hodnostáři a průvodem dvořanů.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

the ecclesiastics by whose invitation he came to zurich were, however, desirous of preventing any innovations, and they accordingly proceeded to instruct him as to his duties.

Çekçe

církevní představitelé, kteří ho do curychu pozvali, chtěli zamezit jakýmkoli novotám a podle toho ho informovali, jaké jsou jeho povinnosti.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İngilizce

ecclesiastic

Çekçe

ekleziologie

Son Güncelleme: 2012-01-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

in its reply, the commission declared that it had ‘carried out a preliminary assessment and considered that there was no ground to proceed further, since it appears that the ici tax regime is not liable to put ecclesiastic institutions in an advantageous competitive position’.

Çekçe

v odpovědi na tento dotaz komise prohlásila, že „provedla předběžné posouzení a dospěla k závěru, že není důvod k dalšímu vyšetřování, neboť je nepravděpodobné, že by režim ici konkurenčně zvýhodňoval církevní instituce“.

Son Güncelleme: 2014-11-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

ivan matveevich vinogradov's mother was a teacher and his father, matvei avraam'evich vinogradov, was priest in milolyub, a village in the velikie luki district of the pskov province of russia. the usual education for the son of a priest was in a special ecclesiastic school, but because ivan showed scientific skills his parents decided in 1903 to send him to school were he would receive a scientific rather than classical education.

Çekçe

ivan matveevich vinogradov 's matka byla učitelka a jeho otec, matvei avraam'evich vinogradov, byl knězem v milolyub, vesnice v velikie luki obvod a pskov provincii rusko. obvyklá vzdělávání pro syna kněze byl ve zvláštní škole ecclesiastic, ale proto, že ivan ukázalo, vědecké kvalifikace jeho rodiče rozhodli v 1903 poslat ho do školy, bylo by získat vědecké, spíše než klasický vzdělání.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

the chapel of st. agnes on the forest path in local part named rakovec is also worth seeing. it was built in 1990 and contains a prayer to the forest. we also should not miss the cross in the centre of the village, mission cross at the church of 2000, cross in jezdecká street and in na kůtách street. peregrination in search of ecclesiastic monuments of Řepiště is a typical example of the possibility for family cycling tour or a trip of grandparents with children.

Çekçe

za návštěvu stojí i dřevěná kaplička sv. anežky na lesní cestě vmístní části rakovec smodlitbou lesu postavená vr. 1990. nesmíme zapomenout na kapličku na solné stezce a na dřevěné kříže: kříž vcentru obce, misijní kříž u kostela zr. 2000, kříž na ul. jezdecká a na kůtách.putování za církevními památkami Řepišť je typickým příkladem možnosti pro cykloturistický rodinný výlet nebo výlet prarodičů s dětmi.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

the ecclesiastic deputies, who formed the majority of the servile party, were always ready to sacrifice the royal prerogative, partly from the remembrance of the antagonism of the church to the state, partly with a view to courting popularity, in order thus to save the privileges and abuses of their caste.

Çekçe

poslanci z řad kněží, kteří tvořili většinu strany servilů, byli vždy ochotni obětovat nároky trůnu, jednak proto, že dosud měli v dobré paměti rozpory mezi církví a státem, jednak proto, že se chtěli zalíbit lidu, a tak si udržet výsady a nadpráví své kasty.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

after the most stormy debates, and after having declared that all persons were at liberty to publish their sentiments without special license, the cortes unanimously admitted an amendment, which, by inserting the word political, curtailed this liberty of half its extent, and left all writings upon religious matters subject to the censure of the ecclesiastic authorities, according to the decrees of the council of trent.

Çekçe

po velmi bouřlivých debatách a po prohlášení, že všechny osoby mají právo zveřejňovat své mínění bez zvláštního povolení, přijaly kortesy jednomyslně pozměňovací návrh, který vložením slova „politické“ oklešťoval toto právo na polovinu a všechny spisy o náboženských otázkách podléhaly dál cenzuře církevních institucí podle usnesení tridentského koncilu[270].

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

when, consequent upon the madrid massacre and the transactions at bayonne, simultaneous insurrections broke out in asturias, galicia, andalusia and valencia, and a french army occupied madrid, the four northern fortresses of pamplona, san sebastian, figueras and barcelona had been seized by bonaparte under false pretenses; part of the spanish army had been removed to the island of fünen, destined for an attack upon sweden; lastly, all the constituted authorities, military, ecclesiastic, judicial and administrative, as well as the aristocracy, exhorted the people to submit to the foreign intruder.

Çekçe

když vzápětí po madridském masakru a pojednání v bayonne propukla povstání v asturii, galicii, andalusii a valencii a francouzská armáda obsadila madrid, zmocnil se bonaparte úskokem čtyř pevností na severu — pamplony, san sebastiánu, figuérasu a barcelony; část španělské armády byla už předtím poslána na ostrov fyn, odkud měla podniknout útok na Švédsko; také všechny dosud existující úřady — vojenské, církevní, soudní i správní — a rovněž šlechta vybízely lid, aby se podrobil cizím vetřelcům.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

but the sin-loving and superstitious multitudes were terrified as the sophistries that had soothed their fears were swept away. crafty ecclesiastics, interrupted in their work of sanctioning crime, and seeing their gains endangered, were enraged, and rallied to uphold their pretensions. the reformer had bitter accusers to meet.

Çekçe

lidé pověrčiví a milující hřích se však děsili, když viděli jak se rozplývají výmysly, které zaháněly jejich strach. vychytralí duchovní, které luther vyrušil při schvalování zločinů a kteří viděli, že jsou ohroženy jejich zisky, běsnili vztekem a spojili se, aby zachovali zdroje svých příjmů.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

for over eight hundred years riga, the capital of latvia, has been a major city in the baltic region. riga is the political, economic, and ecclesiastic centre of the whole region and, moreover, situated at the mouth of the daugava, halfway between “the vikings and the greeks”. it is also a bridge joining the east and the west. due to its advantageous geographical situation, riga has long been coveted by more powerful neighbours, therefore in its long history, riga has experienced countless wars, invasions and sieges. however, over the centuries many generations of riga's inhabitants have managed not only to preserve but also to multiply rich cultural heritage of their city, and its unique, glamorous beauty for what riga is used to be called as the adornment on the bosom of the daugava. as in the past the capital city of latvia today is attracting tourists from all over the world.

Çekçe

hlavní město lotyšské republiky, osmisettisícová riga, je už odnepaměti nejdůležitějším místem vpobaltském prostoru – geopolitickým, hospodářským a duchovním centrem celého regionu. situována u velké nádrže daugavy, na půli cesty mezi „vikingy a Řeky“, představuje svébytný most spojující západ svýchodem. kvůli své výhodné geografické poloze byla riga již odedávna objektem touhy ze strany větších a vojensky silnějších sousedních zemí, a během své dlouhé historie tak zažila nesčetné války, útoky a obléhání. přesto se však mnoha generacím rižanů po staletí dařilo nejen přežít, ale i rozšiřovat jak bohaté kulturní dědictví svého města, tak jeho neopakovatelnou, okouzlující krásu, díky níž bývá riga nazývána šperkem na ňadrech daugavy. stejně jako vminulosti přitahuje lotyšská metropole také dnes turisty ze všech koutů světa.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

there were such moulds for the most different ecclesiastic and lay causes.

Çekçe

takové formy existovaly pro nejrůznější církevní i světské příležitosti.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

all exceptional tribunals are abolished but the military and ecclesiastic, against the decisions of which appeals to the supreme court are however permitted.

Çekçe

všechny mimořádné soudy se ruší, kromě vojenských a církevních, proti jejichž rozsudkům je však možno se odvolat k nejvyššímu soudu.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

ecclesiastic monuments.

Çekçe

církevní památky.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

they abolished the tithes throughout the monarchy, suspended the nominations to all ecclesiastic prebends not necessary for the performance of divine service, and took steps for the suppression of the monasteries and the sequestration of their property.

Çekçe

v celém království zrušily kortesy vybírání desátků, zakázaly prozatím udělování církevních prebend kromě těch, které byly spojeny s vykonáváním bohoslužeb, a podnikly kroky ke zrušení klášterů a k sekvestraci jejich půdy.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

there is a list of churches which are paid dotations according to the law 218/1949 sb. the dotations are used for clerical salaries, operational expense and maintenances of the ecclesiastic property.

Çekçe

zde je přehled církví, kterým se vyplácí podle zákona 218/1949 sb. dotace na platy duchovních, provozní náklady a údržbu církevního majetku.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

the madonna of niklashausen, he said, had announced to him that henceforth there should be neither king nor princes, neither pope nor other ecclesiastic or lay authority. every one should be a brother to each other, and win his bread by the toil of his hands, possessing no more than his neighbour.

Çekçe

matka boží niklashausenská mu prý zvěstovala, že v budoucnu nemá být ani císaře, ani knížat, papeže ani žádné duchovní nebo světské vrchnosti; každý má být bližnímu bratrem, prací rukou svých chléb si dobývat a žádný nemá mít více než druhý.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

apart from the catholic church of st. john the baptist we can encounter here some miner ecclesiastic objects, monuments of the first and second world war and busts of important personalities of czech history.

Çekçe

vedle katolického kostela sv. jana křtitele se zde můžeme setkat sdrobnými církevními památkami, památníky první a druhé světové války a bustami významných osobnosti českých dějin. knim patří busty t. g. masaryka nebo jana Švermy vcentru města nebo dvojice bust jana amose komenského a františka palackého na průčelí školy t. g. masaryka.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

mrs. bednáøová speaks in detail about her life, about her encounter with the reality of living in bohemia, about her love of hungarian culture and about the importance of conserving your mother tongue. as an active member of the union of hungarians she also comments on the activities of the union and of other hungarian organizations in the czech republic including the ecclesiastic ones.

Çekçe

paní bednářová podrobně mluví o svém životě, o setkání s českou realitou, o lásce k maďarské kultuře, důležitosti zachování mateřštiny. jako aktivní členka svazu maďarů se vyjadřuje také k činnosti svazu a dalších maďarských organizací v Čr včetně církevních.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Wikipedia

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam