Google'a Sor

Şunu aradınız:: about the richard ley development centre (r... (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

We have heard interesting things from Plaid Cymru over recent weeks about the Richard commission report

Galce

Clywsom bethau diddorol gan Blaid Cymru yn ystod yr wythnosau diwethaf ynghylch adroddiad comisiwn Richard

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I am not so sure about the closure of the research and development centre , resulting in an additional 250 job losses , because I cannot remember if that was announced before or after 1 January 2000

Galce

Nid wyf mor siwr ynglyn â chau'r ganolfan ymchwil a datblygu , lle y caiff 250 o swyddi ychwanegol eu colli , gan na allaf gofio a gyhoeddwyd hynny cyn ai ar ôl 1 Ionawr 2000

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

You are right to say that he indicated an extremely cautious view about the possible conclusions that the Richard commission may reach and put to the Assembly in six or eight months ' time

Galce

Yr ydych yn iawn wrth ddweud ei fod wedi mynegi barn dra gochelgar ynghylch y casgliadau posibl y gallai comisiwn Richard eu rhoi gerbron y Cynulliad ymhen chwech neu wyth mis

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The high level concerns already expressed by Assembly Members and disability interest groups about the concept design are being addressed and the Richard Rogers Partnership has been working on revised options to address those concerns

Galce

Mae'r pryderon lefel uchel a fynegwyd eisoes gan Aelodau'r Cynulliad a'r grwpiau diddordeb ar anabledd ynghylch cysyniad y dyluniad yn derbyn sylw a bu'r Richard Rogers Partnership yn gweithio ar ddewisiadau diwygiedig i ymdrin â'r pryderon hynny

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I was pleased that so many Assembly Members took the opportunity to listen to the Richard Rogers Partnership presentation last week about the new Assembly building

Galce

Yr oeddwn yn falch fod cynifer o Aelodau'r Cynulliad wedi cymryd y cyfle i wrando ar gyflwyniad Partneriaeth Richard Rogers yr wythnos ddiwethaf ynglyn ag adeilad newydd y Cynulliad

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Yesterday , while I was outside the Chamber , the leader of the Welsh Liberal Democrat group asked a question about the Richard commission and extending Assembly powers , in which he said that I was one of several people who had made submissions

Galce

Ddoe , tra oeddwn y tu allan i'r Siambr , gofynnodd arweinydd grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru gwestiwn ynghylch comisiwn Richard ac ehangu pwerau'r Cynulliad , lle y dywedodd fy mod ymhlith nifer o bobl a oedd wedi cyflwyno sylwadau

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The Richard commission talks about the need for an open , participative , responsive Government , and I share the commission's view that the current arrangements do not deliver that

Galce

Sonia comisiwn Richard am yr angen i gael Llywodraeth agored , sy'n cyfranogi ac yn ymateb , a chytunaf â'r comisiwn nad yw'r trefniadau presennol yn cyflawni hynny

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The Richard commission thought that it was desirable , though not essential , so I do not understand your stance that people should not have a say on it , as well as on a range of options about the future of the governance of Wales

Galce

Credai comisiwn Richard ei fod yn ddymunol , er nad yn hanfodol , felly ni ddeallaf pam yr ydych o'r farn na ddylai pobl gael dweud eu barn ar hynny , a hefyd ar amryw o ddewisiadau ynghylch llywodraethu Cymru yn y dyfodol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

We need a commitment from the Government that the system will be reviewed , because the Richard commission report contains clear criticisms about the workings of our committees , and we should take those criticisms on board and make constructive proposals for how committees should work in future

Galce

Rhaid inni gael ymrwymiad gan y Llywodraeth yr adolygir y system , gan fod beirniadaethau pendant yn adroddiad comisiwn Richard ar weithrediadau ein pwyllgorau , a dylem ystyried y beirniadaethau hynny a gwneud cynigion adeiladol ar y modd y dylai pwyllgorau weithio yn y dyfodol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Can you provide us with a summary of what was discussed at the tendering meeting held on 9 January ? In particular , was the need for disabled access discussed -- given that I think that it was omitted from the Richard Rogers Partnership design ? Have you noted the uncharitable comments made about the Richard Rogers Partnership in the Audit Committee when the Permanent Secretary addressed it recently ?

Galce

A allwch roi crynodeb inni o'r hyn a drafodwyd yn y cyfarfod tendro a gynhaliwyd ar 9 Ionawr ? Yn arbennig , a drafodwyd yr angen am fynediad pobl anabl -- o gofio nad oedd wedi'i gynnwys yn nyluniad Partneriaeth Richard Rogers ? A ydych wedi nodi'r sylwadau angharedig am Bartneriaeth Richard Rogers a wnaed yn y Pwyllgor Archwilio pan y'i hanerchwyd gan yr Ysgrifennydd Parhaol yn ddiweddar ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Helen Mary Jones : Is the First Secretary aware that , despite the consultations that he has outlined , there is continuing disquiet among disabled groups in Wales about the design of the new building ? Have the discussions with the Richard Rogers Partnership addressed the symbolic significance of the steps , which not only present practical difficulties to disabled people but are perceived by them as a symbol of their oppression ? Would he consider allowing the Committee on Equality of Opportunity also to have direct contact , in whatever form he and his colleagues feel is appropriate , with the building's designers in order to ensure that the symbolic issues as well as the practical ones of access are considered ?

Galce

Helen Mary Jones : A yw'r Prif Ysgrifennydd yn ymwybodol bod anniddigrwydd o hyd ymysg grwpiau'r anabl yng Nghymru , er gwaethaf yr ymgynghori a amlinellodd , ynghylch dyluniad yr adeilad newydd ? A roddwyd sylw yn y trafodaethau â'r Richard Rogers Partnership i arwyddocâd symbolaidd y grisiau , sydd nid yn unig yn codi anawsterau ymarferol i bobl anabl ond a welir ganddynt hefyd yn symbol o'r gorthrwm sydd arnynt ? A fyddai'n ystyried caniatáu i'r Pwyllgor Cyfle Cyfartal gael cysylltiad uniongyrchol hefyd , ar ba bynnag ffurf y mae ef a'i gydweithwyr yn teimlo sydd yn briodol , â dylunwyr yr adeilad er mwyn sicrhau y rhoddir ystyriaeth i'r materion symbolaidd yn ogystal â rhai ymarferol mynediad ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I made it clear in several recent speeches that I am not persuaded by the Richard commission's arguments about the single transferable vote , boundary reorganisation and reduced representation from Wales in Westminster , which are contained in the final recommendations on voting

Galce

Eglurais mewn sawl araith ddiweddar nad wyf wedi fy argyhoeddi gan ddadleuon comisiwn Richard ynghylch y bleidlais sengl drosglwyddadwy , ad-drefnu ffiniau a llai o gynrychiolaeth i Gymru yn San Steffan , a geir yn yr argymhellion terfynol ar bleidleisio

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Ieuan Wyn Jones : Those details are useful in themselves , First Minister , but what about the big picture ? What do you hope will be the outcome of the Richard commission ? On Sunday , we listened with great interest to your comments on the Richard commission on the programme ` On The Record '

Galce

Ieuan Wyn Jones : Mae'r manylion hynny'n ddefnyddiol ynddynt eu hun , Brif Weinidog , ond beth am y darlun cyfan ? Beth yr ydych yn gobeithio fydd canlyniad comisiwn Richard ? Ar ddydd Sul , gwnaethom wrando gyda diddordeb mawr ar eich sylwadau am gomisiwn Richard ar y rhaglen ` On The Record '

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

In the last month , we have seen you offend the nation by failing to attend the D-day commemoration -- for which you were criticised by members of your own party -- Labour MPs have not backed you regarding the poor performance of the national health service in Wales , and now you seem to be in a terrible muddle about the primary legislative powers that the Richard commission recommended

Galce

Yn y mis diwethaf , fe'ch gwelsom yn tramgwyddo'r genedl drwy fethu â mynd i gyfarfod coffáu D-day -- y'ch beirniadwyd o'i herwydd gan aelodau'ch plaid eich hun -- nid yw ASau Llafur wedi'ch cefnogi o ran perfformiad gwael y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru , ac yn awr ymddengys eich bod mewn penbleth ofnadwy ynghylch y pwerau deddfu sylfaenol a argymhellodd comisiwn Richard

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Leighton Andrews : Do you agree with the Secretary of State and the important remarks that he made today about the need to look carefully at the relationship between directly elected Members and regional list Members ? Do you agree with me that it is the opposition parties that have jumped the gun on the Richard commission ? When Richard finally reports , they may find that they do not agree with every dot and comma of the commission's recommendations

Galce

Leighton Andrews : A ydych yn cytuno â'r Ysgrifennydd Gwladol a'r sylwadau pwysig a wnaeth heddiw ynghylch yr angen i edrych yn fanwl ar y berthynas rhwng Aelodau a etholir yn uniongyrchol ac Aelodau rhestrau rhanbarthol ? A ydych yn cytuno â mi pan ddywedaf mai'r gwrthbleidiau sydd wedi cychwyn cyn pryd wrth drafod comisiwn Richard ? Pan fydd Richard yn adrodd yn y diwedd , efallai na fyddant yn cyd-weld â phob un dim yn argymhellion y comisiwn

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Benzerlik derecesi düşük bazı insan çevirileri gizlendi.
Benzerlik derecesi düşük olan sonuçları göster.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam