Google'a Sor

Şunu aradınız:: endangered (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

Endangered

Galce

Rhywogaeth mewn perygl

Son Güncelleme: 2013-08-27
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

Endangered species

Galce

Rhywogaeth mewn perygl

Son Güncelleme: 2015-02-10
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Wikipedia

İngilizce

They know that it is endangered and want it to survive

Galce

Gwyddant ei bod mewn perygl ac maent am iddi oroesi

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I presume he meant that I would kill endangered species

Galce

Cymeraf ei fod yn golygu y byddwn yn lladd rhywogaethau mewn perygl

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Michael German : They are now led by a Welshman who is an expert in endangered species

Galce

Michael German : Maent bellach yn cael eu harwain gan Gymro sy'n arbenigo ar rywogaethau mewn perygl

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

However , there is a remarkable revival in Barry , which I do not want to be endangered

Galce

Fodd bynnag , mae adfywiad rhyfeddol yn y Barri , nad wyf am iddo gael ei beryglu

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Peter Law : There are endangered species , and you have just heard one of them speaking

Galce

Peter Law : Mae rhywogaethau prin , ac yr ydych newydd glywed un ohonynt yn siarad

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

However , I want it on record that I would never kill endangered species other than , perhaps , a few Tories

Galce

Fodd bynnag , hoffwn gofnodi na fyddwn byth yn lladd rhywogaethau mewn perygl , ar wahân i ambell Geidwadwr , efallai

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

If we were to vote against the budget , the pay of schoolteachers , nurses and people in the health sector could be endangered

Galce

Pe baem yn pleidleisio yn erbyn y gyllideb , gallai tâl athrawon ysgol , nyrsys a phobl yn y sector iechyd fod mewn perygl

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

There is no hint in your statement that project Red Dragon may be endangered , but nevertheless , Members should be greatly concerned about that

Galce

Nid oes unrhyw awgrym yn eich datganiad y gallai'r prosiect Draig Goch fod o dan fygythiad , ond serch hynny , dylai Aelodau bryderu'n fawr am hynny

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Does the Minister agree that the Tories ' attitude towards deregulation endangered public health in the end ? Conservative Members in the Assembly also praise deregulation

Galce

A yw'r Gweinidog yn cytuno bod agwedd y Torïaid tuag at ddadreoleiddio wedi peryglu iechyd a diogelwch y cyhoedd yn y pen draw ? Mae Aelodau Ceidwadol y Cynulliad hefyd yn clodfori dadreoleiddio

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Therefore , whatever our opinion , let no-one say that we are whiter than white just because Saddam Hussein is a dangerous dictator who has endangered his own people

Galce

Felly , beth bynnag fo'n barn ni , peidied neb â dweud ein bod yn wynnach na gwyn oherwydd bod Saddam Hussein yn unben peryglus sydd wedi peryglu ei bobl ei hun

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

For reasons of public interest, Member States may prohibit or restrict certain goods such as drugs, products from endangered species or certain types of pornography.

Galce

Bydd yr Aelod Wladwriaethau hynny wedi gosod trothwyon ar gyfer trosglwyddiadau a bydd disgwyl i chi ddatgan unrhyw symiau sy'n fwy na'r trothwyon hynny.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

In addition , the only qualification that the shadow secretary of state for Wales appears to have for that job is being a member of the parliamentary group on endangered species , which presumably qualifies him to try to protect elected Conservative politicians in Wales

Galce

Yn ogystal â hynny , ymddengys mai'r unig gymhwyster sydd gan ysgrifennydd gwladol Cymru yr wrthblaid i ddal y swydd honno yw ei fod yn aelod o'r grŵp seneddol ar rywogaethau sydd mewn perygl , sy'n peri ei fod yn gymwys , gellid tybio , i geisio gwarchod gwleidyddion Ceidwadol etholedig yng Nghymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

This young institution is too dear to me , and I do not want to see its democratic progress endangered by a flexing of muscles , from whatever direction -- whether from de facto majorities or real minorities

Galce

Mae'r sefydliad ifanc hwn yn rhy annwyl gennyf , ac ni ddymunaf weld peryglu ei broses ddemocrataidd drwy unrhyw ystwytho cyhyrau , o ba bynnag gyfeiriad -- boed hynny gan fwyafrifoedd de facto neu leiafrifoedd go iawn

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Are you also aware of the exciting developments that are happening at Talgarth , and the work in progress at the newly purchased hospital ? Those are the kind of projects that could have greatly benefited from Objective 2 money , but whose future will now be endangered because of your inability or lack of willingness to revise the map

Galce

A ydych chi hefyd yn ymwybodol o'r datblygiadau cyffrous sydd yn digwydd yn Nhalgarth , a'r gwaith sydd ar y gweill ar yr ysbyty sydd newydd ei brynu ? Dyna'r math o brosiectau a fyddai wedi elwa'n fawr o arian Amcan 2 , ond y peryglir eu dyfodol bellach oherwydd eich anallu neu'ch diffyg parodrwydd i adolygu'r map

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Do you agree with winding up the quangos that are proposed to be wound up ? Do you agree with the transfer of functions proposed , or not ? Have you now suddenly become a defender of the quangos ? Do you regard them as an endangered species , and , all of a sudden , you are David Attenborough ? [ Interruption . ]

Galce

A ydych yn cyd-fynd â'r bwriad i ddirwyn i ben y cwangos sydd dan sylw ? A ydych yn cytuno â'r bwriad i drosglwyddo swyddogaethau , ai peidio ? A ydych wedi troi'n sydyn yn awr yn amddiffynnydd y cwangos ? A ydych yn eu hystyried yn rhywogaeth sydd mewn perygl a chithau wedi troi , yn fwyaf sydyn , yn David Attenborough ? [ Torri ar draws . ]

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

It is up to communities that feel endangered , or for people who see the business as only marginally viable , or who are finding it difficult to sell sub-post offices as commercial businesses , to use the money available through the new DTI fund , through the post office development fund announced by Edwina or through Mike German's announcement on rural post offices in Wales

Galce

Mater i gymunedau sy'n teimlo eu bod dan fygythiad , neu i bobl sy'n ystyried nad yw'r busnes ond yn ymylu ar fod yn ddichonadwy , neu'n ei chael yn anodd gwerthu is-swyddfeydd post fel busnesau masnachol , yw defnyddio'r arian sydd ar gael drwy gronfa newydd yr Adran Masnach a Diwydiant , drwy'r gronfa datblygu swyddfeydd post a gyhoeddwyd gan Edwina neu drwy gyhoeddiad Mike German ar swyddfeydd post gwledig yng Nghymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

1In further evidence provided by the Trust [2Appendix 263] the following point is made 4"reducing risk is a priority in the health service, and this should not be endangered by creating the possibility of interpreting incorrectly due to the clinician being forced to carry out his professional duties in a language in which he does not feel confident"5.

Galce

1Mewn tystiolaeth bellach gan yr Ymddiriedolaeth [2Atodiad 263] fe wna’r pwynt bod 4“lleihau risg yn flaenoriaeth yn y gwasanaeth iechyd ac ni ellir peryglu hyn wrth greu’r posibilrwydd o ddehongli’n anghywir oherwydd bod clinigwr yn cael ei orfodi i gyflawni ei ddyletswyddau proffesiynol mewn iaith nad yw’n teimlo’n hyderus ynddi”5.

Son Güncelleme: 2009-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: LowriWilliams
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam