Google'a Sor

Şunu aradınız:: mott (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

My Uncle Mott was strikingly similar to him

Galce

Yr oedd fy Ewythr Mott i yn hynod o debyg iddo ef

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

We need to remind the Tories , including Uncle Mott , about hospital closures

Galce

Mae angen inni atgoffa'r Torïaid , gan gynnwys Ewythr Mott , ynglyn â chau ysbytai

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Peter Law : You were not here last week when Peter Rogers told us about Uncle Mott

Galce

Peter Law : Nid oeddech yma yr wythnos diwethaf pan fu Peter Rogers yn sôn wrthym am Wncl Mott

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Glyn told the Chamber about his uncle Mott snaring rabbits and how the BBC went with Glyn to his land in Berriew to film the spot where they used to set the snares

Galce

Soniodd Glyn wrth y Siambr am ei ewythr Mott yn maglu cwningod a sut yr aeth y BBC gyda Glyn i'w dir yn Aberriw i ffilmio'r fan yr arferent osod y maglau

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Perhaps Uncle Mott will give us a fairy story later now that he is chair of the Agriculture and Rural Development Committee --

Galce

Efallai y bydd Wncl Mott yn rhoi stori dylwyth deg inni yn nes ymlaen gan mai ef yw cadeirydd y Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig bellach --

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I remember ploughing that very bank with a grey Fergie bach and a two-furrow plough , but I do not remember coming across uncle Mott

Galce

Cofiaf aredig yr union lechwedd honno gyda Fergie bach llwyd ac aradr ddeugwys , ond ni chofiaf ddod ar draws ewythr Mott

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The Mott McDonald report being pushed around in England came out some 20 years ago and was consigned to the bottom of the filing cabinet by various people , from the Central Fire Brigades Advisory Council down to the Fire Brigades Union and local communities

Galce

Cyhoeddwyd adroddiad Mott McDonald sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd yn Lloegr ryw 20 mlynedd yn ôl ac fe'i rhoddwyd yng ngwaelod y cwpwrdd ffeilio gan amryw bobl , o Gyngor Ymgynghorol Canolog y Brigadau Tân i Undeb y Brigadau Tân a chymunedau lleol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Ann Jones : Do you agree that the fire service plays a vital role , not just in north Wales , but in Wales as a whole ? Do you also agree that the current proposals in the Mott Macdonald report on the future of fire service control rooms will , by reducing them down to one , have a detrimental effect not just on north Wales because of the Welsh language issue , but on the whole of Wales , because the fire service is needed to ensure economic growth and we need to ensure that the fire service can respond quickly and efficiently in socially deprived areas ?

Galce

Ann Jones : A gytunwch fod y gwasanaeth tân yn chwarae rôl holl bwysig , nid yn unig yng ngogledd Cymru , ond yng Nghymru gyfan ? A gytunwch hefyd y bydd y cynigion presennol yn adroddiad Mott Macdonald ar ddyfodol ystafelloedd rheoli gwasanaeth tân , drwy eu torri i un , yn cael effaith andwyol nid yn unig ar ogledd Cymru oherwydd mater yr iaith Gymraeg , ond ar Gymru gyfan , oherwydd mae angen y gwasanaeth tân er mwyn sicrhau twf economaidd ac mae angen inni sicrhau y gall y gwasanaeth tân ymateb yn gyflym ac yn effeithlon mewn ardaloedd sydd o dan anfantais gymdeithasol ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Following the Mott McDonald report , one person said about control room staff , ` Well they're just glorified telephonists , aren't they ? ' That was a disgraceful statement -- and it was made by a former colleague who was a chief inspector of the fire services

Galce

Yn dilyn adroddiad Mott McDonald , dywedodd rhywun am staff ystafelloedd rheoli , ` Wel , ateb y ffôn yw eu gwaith hwy yn y bôn , onid yw ? ' Yr oedd hwnnw'n osodiad gwarthus -- ac fe'i gwnaed gan gyn-gydweithwr a oedd yn brif arolygydd y gwasanaethau tân

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The First Secretary : You and I , Ann , both attended the meeting and presentation this morning in which the senior officers of the Fire Brigades ' Union made a powerful case against the Mott Macdonald report , which recommends merging the three fire control stations in Wales into one

Galce

Y Prif Ysgrifennydd : Yr oeddech chi a minnau , Ann , yn bresennol yn y cyfarfod a'r cyflwyniad y bore yma lle y cyflwynodd uwch swyddogion Undeb y Brigadau Tân ddadl gref yn erbyn adroddiad Mott Macdonald , sydd yn argymell cyfuno'r tair gorsaf rheoli tân yng Nghymru yn un

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Therefore , what will we do about deprived areas and communities outside this capital in terms of the arts ? The Conservative amendments presented by Uncle Mott must make him feel uncomfortable bearing in mind that he has said that he believes in a fairer distribution of resources , for which I respect him

Galce

Felly , beth a wnawn ni ynghylch ardaloedd a chymunedau difreintiedig y tu allan i'r brifddinas hon o safbwynt y celfyddydau ? Mae'n rhaid fod gwelliannau'r Ceidwadwyr a gyflwynwyd gan Ewythr Mott yn gwneud iddo deimlo'n anghyfforddus o gofio ei fod wedi dweud ei fod yn credu mewn dosbarthu adnoddau'n decach , rhywbeth yr wyf yn ei barchu amdano

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

What assurances can you give us as an Assembly , and to me in particular as a former fire service worker , that you can influence the Mott Macdonald report to ensure that Wales maintains three efficient and effective fire service control rooms and that this is not the start of the slippery slope towards having one brigade for Wales

Galce

Pa sicrwydd allwch chi ei roi inni fel Cynulliad , ac i mi yn arbennig fel cyn-weithiwr gyda'r gwasanaeth tân , y gallwch ddylanwadu ar adroddiad Mott Macdonald i sicrhau bod Cymru'n cadw tair ystafell reoli gwasanaeth tân effeithlon ac effeithiol ac nad dechrau'r rhiw serth tuag at gael un frigâd i Gymru yw hyn

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

When Uncle Mott spoke earlier , Brian Gibbons referred to the Tory amendments as ` inappropriate and unworkable ' and you could apply those words to the entire party

Galce

Pan siaradodd Ewythr Mott yn gynharach , cyfeiriodd Brian Gibbons at y gwelliannau Torïaidd fel ` amhriodol ac anymarferol ' a gallech ddefnyddio'r geiriau hynny am y blaid gyfan

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam