Google'a Sor

Şunu aradınız:: not all pregnancies make it to full term (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

I understand that it is somewhat complicated when you are trying to make it to the fifth floor

Galce

Deallaf fod hynny'n peri anhawster a chithau'n ceisio cyrraedd y pumed llawr

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

We sympathise with Llanelli Rugby Football Club on the extraordinary events which meant that the team did not quite make it to the Heineken cup final

Galce

Cydymdeimlwn â Chlwb Rygbi Llanelli ar y digwyddiadau anghyffredin a olygodd na lwyddodd y tîm i gyrraedd rownd derfynol Cwpan Heineken

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

That does not mean that that will bear fruit and make it change its view on the Bill to abolish the right of trial by jury , and to do exactly what the Assembly wants it to do

Galce

Nid yw'n golygu bod hynny yn mynd i ddwyn ffrwyth a pheri iddi newid ei barn ynglyn â'r Mesur i wahardd yr hawl i brawf drwy reithgor , a gwneud yn union beth y mae'r Cynulliad am iddi ei wneud

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I am sure that with our commitment we can build on it to make it a very successful scheme

Galce

Gyda'n hymroddiad , yr wyf yn sicr y gallwn adeiladu ar ei seiliau a'i wneud yn gynllun llwyddiannus iawn

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Do not get me wrong -- I support improving air quality and measuring it , but I want it to be done so that we improve standards and make it accessible and meaningful to everyone

Galce

Peidiwch â'm camddeall -- yr wyf o blaid gwella ansawdd aer a'i fesur , ond dymunaf iddo gael ei wneud fel ein bod yn gwella safonau ac yn sicrhau ei fod ar gael i bawb ac yn ystyrlon iddynt

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Most Members , if not all , want a Wales where people do not feel forced or obliged to speak Welsh , but feel sufficiently proud of our distinct language to want it to succeed

Galce

Mae'r rhan fwyaf o'r Aelodau am weld Cymru lle na fydd pobl yn teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i siarad Cymraeg neu bod disgwyl iddynt wneud hynny , ond y teimlant yn ddigon balch o'n hiaith wahanol i fod am ei gweld yn llwyddo

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The homebuy scheme is successful and we are reviewing it to see how we can make it even more successful

Galce

Mae'r cynllun prynu cartref yn llwyddiannus ac yr ydym yn ei adolygu i weld sut y gallwn ei wneud yn fwy llwyddiannus fyth

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Can you confirm that if , for example , there is an election in May , this Bill is likely to make it to the statute book ?

Galce

A allwch gadarnhau bod y Mesur hwn yn debygol o gyrraedd y llyfr statud , os cynhelir etholiad ym Mai , er enghraifft ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I have told the WLGA that I intend to make it as easy , as cheap , as reasonable and as practicable as possible for it to continue in membership if it so wishes

Galce

Yr wyf wedi dweud wrth Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fy mod yn bwriadu ei gwneud mor rhwydd , mor rhad , mor rhesymol ac mor ymarferol ag y bo modd iddi barhau â'i haelodaeth os yw'n dymuno gwneud

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

However , now that we have it , it is crucial to make it work efficiently and in a way that everyone wishes it to do , for the benefit of Wales as well as Cardiff

Galce

Fodd bynnag , gan ei fod gennym yn awr , mae'n holl bwysig inni ei gael i weithio'n effeithlon ac mewn modd sydd yn gyson â dymuniadau pawb er budd Cymru yn ogystal â Chaerdydd

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Make your case positively and make it to the relevant Minister , Sue Essex -- who is present in the Chamber -- and ensure that it is a good case

Galce

Cyflwynwch eich dadl yn gadarnhaol a'i rhoi gerbron y Gweinidog perthnasol , Sue Essex -- sydd yn bresennol yn y Siambr -- a sicrhewch ei bod yn ddadl dda

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

That is what we have done , and that is why we changed the indicative budget from last year and updated it to make it a realistic budget for next year

Galce

Dyna'r hyn yr ydym wedi'i wneud , a dyna pam yr ydym wedi newid y gyllideb ddangosol o'r flwyddyn ddiwethaf a'i diweddaru i sicrhau ei bod yn gyllideb realistig ar gyfer y flwyddyn nesaf

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Will you support funding for this special school to make it a centre of excellence in north Wales and give an undertaking to visit it to see the conditions under which it presently operates ?

Galce

A wnewch chi gefnogi ariannu'r ysgol arbennig hon i'w gwneud yn ganolfan rhagoriaeth yng ngogledd Cymru a rhoi ymrwymiad i ymweld â hi i weld yr amodau y mae'n gweithredu oddi tanynt ar hyn o bryd ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

However , it sells in the European Union where the pound is strong , which makes it difficult for it to set competitive prices

Galce

Fodd bynnag , mae'n gwerthu yn yr Undeb Ewropeaidd lle mae'r bunt yn gryf , sy'n ei gwneud yn anodd iddo osod prisiau cystadleuol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Val Feld : I would like to make it clear that not all Economic Development Committee members think that this document is inadequate or that now is not the right time for consultation

Galce

Val Feld : Hoffwn egluro nad yw pob aelod o'r Pwyllgor Datblygu Economaidd o'r farn bod y ddogfen hon yn annigonol neu nad dyma'r adeg briodol i gynnal ymgynghoriad

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The Guardian commented that , for the first time , a majority Government in Britain had been elected by fewer people than the number of those who could not be bothered to vote , and that Labour's 36 per cent share of the vote was lower than the 39 per cent of the electorate who did not make it to the polling station

Galce

Dywedodd The Guardian fod Llywodraeth fwyafrifol wedi'i hethol ym Mhrydain am y tro cyntaf gan lai o bobl na'r nifer a oedd heb drafferthu pleidleisio , a bod cyfran Llafur o'r bleidlais , sef 36 y cant , yn is na'r 39 y cant o etholwyr nad aethant i'r orsaf bleidleisio

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Cut the currently selected text or item(s) and move it to the system clipboard This makes it available to the Paste command in Konqueror and other KDE applications.

Galce

Torri' r testun neu eitem( au) dewisiedig cyfredol a' i (/ u) symud i' r gludfwrdd Mae hyn yn ei wneud ar gael i' r gorchymyn Gludo yn Konqueror a chymhwysiadau eraill KDE.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

# If'mimetype 'is specified, it will be used to determine the # component that Konqueror should use. For instance, set it to # text/ html for a web page, to make it appear faster

Galce

# Os penodir 'mathmime', fe' i ddefnyddir i bennu' r # gydran y dylai Konqueror ei ddefnyddio. Er enghraifft, gosodwch efyn # text/ html ar gyfer tudalen wê, i' w achosi i' w ddangos yn gynt

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

However , I put it to the First Minister -- in a constructive spirit -- that once the Richard commission makes its position clear , it is vital that we hold a debate in Wales on the nature of devolution and the powers of the National Assembly

Galce

Fodd bynnag , awgrymaf wrth y Prif Weinidog -- o ran bod yn adeiladol -- ei bod yn hollbwysig , wedi i gomisiwn Richard ddatgan ei safbwynt , inni gynnal dadl yng Nghymru ar natur datganoli a phwerau'r Cynulliad Cenedlaethol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

In view of the concern that perhaps not all the money has been passed on to schools , do you share my additional worry at the recent decision taken by Cardiff County Council to make its director of education redundant and enlist a corporate management team that does not include anyone with educational expertise ? Is this not against section 532 of the Education Act 1996 , which deals with the appointment of directors of education ? In face of strong concerns expressed by trade unions , teachers and parents in Cardiff , will you consider using your powers under this Act to enforce compliance ?

Galce

Yng ngolwg y pryder nad yw'r holl arian efallai wedi ei drosglwyddo i ysgolion , a ydych yn rhannu'r pryder ychwanegol sydd gennyf ynghylch y penderfyniad diweddar gan Gyngor Sir Caerdydd i ddiswyddo ei gyfarwyddwr addysg a chael gafael ar dîm rheoli corfforaethol nad yw'n cynnwys neb sydd ag arbenigaeth addysgol ? Onid yw hyn yn groes i adran 532 Deddf Addysg 1996 , sydd yn ymdrin â phenodi cyfarwyddwyr addysg ? Yn wyneb y pryderon cryf a fynegwyd gan undebau llafur , athrawon a rhieni yng Nghaerdydd , a ydych yn fodlon ystyried defnyddio'ch pwerau o dan y Ddeddf hon i orfodi cydymffurfiad ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Benzerlik derecesi düşük bazı insan çevirileri gizlendi.
Benzerlik derecesi düşük olan sonuçları göster.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam