Google'a Sor

Şunu aradınız:: raided (İngilizce - Galce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İngilizce

Galce

Bilgi

İngilizce

In the case of the Gulf war and the Falklands war , the contingency reserve was raided

Galce

Yn achos rhyfel y Gwlff a rhyfel y Falklands , aethpwyd i'r gronfa wrth gefn

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

That budget , which was earmarked for economic regeneration , is being raided for match funds

Galce

Mae'r gyllideb honno , a glustnodwyd ar gyfer adnewyddu economaidd , yn cael ei hysbeilio i gael cyllid cyfatebol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

He has told it that health and education budgets may have to be raided again if it refuses to introduce top-up fees

Galce

Mae ef wedi dweud wrthi y bydd yn rhaid troi at y gyllideb iechyd a'r gyllideb addysg unwaith eto o bosibl , os bydd yn gwrthod cyflwyno ffioedd ychwanegol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The perception will be that this is yet another example of the public purse being raided for the benefit of a privileged elite

Galce

Y farn fydd bod hyn yn enghraifft arall o bwrs y wlad yn cael ei wagio er budd yr elît breintiedig

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Therefore , why have so many local authorities in Wales raided balances and increased their rates by over 9 per cent ?

Galce

Gan hynny , pam y mae cynifer o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi mynd i'r arian sydd ganddynt mewn llaw ac wedi cynyddu eu trethi o fwy na 9 y cant ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Balances have been raided and are at the absolute minimum , as recommended by the Audit Commission , and yet we still have an increase in council tax

Galce

Aed i'r cronfeydd wrth gefn ac maent ar eu hisaf posibl , fel y mae'r Comisiwn Archwilio wedi argymell , ac eto cawsom gynnydd yn y dreth gyngor

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

However , they have been raided to make up for the Government's lack of commitment on providing full match funds for the Objective 1 programme

Galce

Fodd bynnag , fe'u hysbeiliwyd er mwyn gwneud iawn am ddiffyg ymrwymiad y Llywodraeth i ddarparu cyllid cyfatebol llawn ar gyfer y rhaglen Amcan 1

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

I know that some money follows in subsequent years , but the budgets have already been raided by then , and officer time spent on initiatives is not funded

Galce

Gwn fod rhywfaint o arian yn dilyn mewn blynyddoedd dilynol , ond mae'r cyllidebau wedi'u hysbeilio eisoes erbyn hynny , ac nid yw'r amser y mae swyddogion yn ei dreulio ar fentrau'n cael ei ariannu

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

In spite of all the soothing words , the assurances and the bluster , our education budget has been raided to scrape together the additional match funding for EU programmes

Galce

Er gwaethaf yr holl eiriau cysurus , y sicrwydd a roddwyd a'r arthio , mae ein cyllideb addysg wedi'i hysbeilio i grafu am yr arian cyfatebol ychwanegol ar gyfer rhaglenni'r UE

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

On the patient passport , under a Tory Government , £114 million would be raided from the NHS and handed over to the private sector

Galce

O ran pasportau i gleifion , o dan Lywodraeth Dorïaidd , byddai £114 miliwn yn cael ei ddwyn oddi wrth y GIG a'i drosglwyddo i'r sector preifat

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

We all know that Welsh Office budgets -- in education , health and other areas -- were raided in order to form the financial package to bring LG to Wales

Galce

Yr ydym oll yn gwybod bod cyllidebau'r Swyddfa Gymreig -- mewn addysg , iechyd a meysydd eraill -- wedi'u hysbeilio er mwyn creu'r pecyn ariannol i ddod ag LG i Gymru

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Pathway to Prosperity , the Welsh capital challenge , local authority rule and the strategic development scheme have all been raided to ` lever structural funds '

Galce

Mae Ffordd i Ffyniant , her gyfalaf Cymru , rheolaeth awdurdodau lleol a'r cynllun datblygu strategol oll wedi eu hysbeilio er mwyn ` codi cronfeydd strwythurol '

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Can you assure us that , when new flood defence developments will be funded , other vital budgets will not be raided , particularly those that are put aside for Objective 1 match funding ?

Galce

A allwch ein sicrhau , pan gaiff datblygiadau newydd ar gyfer atal rhag llifogydd eu hariannu , na fydd hynny ar draul cyllidebau hanfodol eraill , yn arbennig y rheini sydd wedi'u neilltuo ar gyfer arian cyfatebol Amcan 1 ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Furthermore , it bugs me that the pensions of miners ' widows , the widows of men who gave blood , sweat and tears are being raided for £250 million a year

Galce

Yn ogystal â hynny , mae'n boen imi fod pensiynau gweddwon glowyr , gweddwon i ddynion a chwysodd waed a dagrau , yn cael eu hysbeilio o £250 miliwn y flwyddyn

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

In Rhondda , a year before Labour was thrown out , it raided the reserves to the tune of £29 million , leaving a terrible situation for Pauline Jarman and her team of councillors to turn around

Galce

Yn y Rhondda , flwyddyn cyn taflu Llafur allan , ysbeiliodd y cronfeydd wrth gefn o £29 miliwn , gan adael sefyllfa ofnadwy i'w thrawsnewid gan Pauline Jarman a'i thîm o gynghorwyr

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

These funds are being raided to be used as match funding -- and I quote the Finance Secretary -- ` to lever European structural funds '

Galce

Mae'r cronfeydd hyn yn cael eu hysbeilio i'w defnyddio fel cyllid cyfatebol -- a dyfynnaf yr Ysgrifennydd Cyllid -- ` i ddechrau manteisio ar gronfeydd strwythurol Ewrop '

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

The bottom line is that Labour in Government are like foxes : Basil Morgan and Tony Brush , who , having raided the chicken coop , now want to ban the political hunt before the Tory , Plaid Cymru and Lib Dem foxes come after them

Galce

Yn y bôn , mae Llafur mewn Llywodraeth yn debyg i lwynogod : Basil Morgan a Tony Brush , sydd , ar ôl ysbeilio'r cwt ieir , yn awr yn dymuno gwahardd yr helfa wleidyddol cyn i lwynogod y Torïaid , Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol ddod ar eu hôl

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

As a local councillor , I am well aware of the pressures on councils and the concerns of the average voter : rubbish , pot holes , vandalism and dog fouling -- budgets for which very issues must be raided each time that there is an underfunded WAG initiative

Galce

A minnau'n gynghorydd lleol , gwn yn iawn am y pwysau sydd ar gynghorau a phryderon yr etholwr cyffredin : ysbwriel , tyllau yn y ffyrdd , fandaliaeth a baeddu gan gwn -- a chyllidebau ar gyfer yr union bethau hynny y mae'n rhaid eu hysbeilio bob tro y caiff menter o eiddo'r WAG ei thanariannu

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Consequently , inequities are generated in the provision of essential services across Wales , despite local government reserves being raided , despite council tax increases above standard spending assessment levels , and despite inflation being loaded onto hard-working families and pensioners on fixed incomes

Galce

O ganlyniad , crëir anghydraddoldeb wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol ledled Cymru , er gwaetha'r defnydd helaeth o gronfeydd wrth gefn llywodraeth leol , er gwaethaf cynnydd yn y dreth gyngor yn uwch na lefelau asesiadau gwariant safonol , ac er gwaethaf llwytho chwyddiant ar deuluoedd sy'n gweithio'n galed a phensiynwyr ar incwm sefydlog

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

İngilizce

Do not forget that , last November , that well-known part timer , Peter Hain , kindly informed you that health budgets and school budgets in Wales would have to be raided if you refused to introduce top-up fees

Galce

Peidiwch ag anghofio i'r gweithiwr rhan amser adnabyddus hwnnw , Peter Hain , fod mor garedig â'ch hysbysu , fis Tachwedd diwethaf , y byddai'n rhaid defnyddio arian o gyllidebau iechyd ac ysgolion yng Nghymru pe baech yn gwrthod cyflwyno ffioedd ychwanegol

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam