Google'a Sor

Şunu aradınız:: penningtvättdirektiven (İsveççe - Hollandaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

Hollandaca

Bilgi

İsveççe

Förslaget till ett tredje penningtvättdirektiv[40] inkluderar en bestämmelse som skall hindra att omfattande kontantbetalningar används i penningtvättssyfte.

Hollandaca

De voorgestelde derde witwasrichtlijn[40] heeft onder meer ten doel het gebruik van contante betalingen van grote bedragen voor witwasdoeleinden te voorkomen.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Åtgärder för att göra det möjligt för behöriga myndigheter att ta reda på om en person som är föremål för utredning har eller har haft ett bankkonto, och att erhålla uppgifter om konton och transaktioner i enlighet med artikel 32 i det tredje penningtvättdirektivet [13] .

Hollandaca

Maatregelen om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen te achterhalen of een persoon tegen wie een onderzoek is ingesteld, een bankrekening heeft of heeft gehad en gegevens over rekeningen en bankverrichtingen te verkrijgen overeenkomstig artikel 32 van de derde witwasrichtlijn [13] .

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Bland annat föreslås att: a) inkludera finansiering av terrorism i begreppet penningtvätt, b) ändra definitionen av "allvarligt brott" i det nuvarande direktivet om penningtvätt [1] (nedan kallat "det nuvarande penningtvättdirektivet"), c) utöka den krets av personer och institut som omfattas av det nuvarande penningtvättdirektivet till att bl.a. också omfatta tillhandahållare av tjänster till truster och företag samt livförsäkringsförmedlare (när dessa förmedlar livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar), i den utsträckning som de båda grupperna inte täcks av det nuvarande penningtvättdirektivet, d) utvidga tillämpningsområdet för förfaranden för kundkännedom och bevarande av uppgifter till att omfatta filialer och majoritetsägda dotterbolag i tredje land till de institut som täcks av det nuvarande penningtvättdirektivet, e) uttryckligen förbjuda kreditinstitut och finansiella institut att föra anonyma konton, utfärda anonyma motböcker eller registrera konton under fiktiva namn, f) uttryckligen förbjuda kreditinstitut att ingå korrespondentbankförbindelser med brevlådebanker, g) uppställa mer detaljerade "know-your-customer"-krav för de institut och de personer som omfattas av det föreslagna direktivet, särskilt för situationer där det finns en ökad risk för penningtvätt, däribland gränsöverskridande korrespondentbankförbindelser, h) tillåta att medlemsstaterna tillämpar förfaranden för lägre krav på kundkännedom där det finns en låg risk för penningtvätt (kommissionen, biträdd av en kommitté för förebyggande av penningtvätt, ges befogenhet att anta tillämpningsföreskrifter för att fastställa kriterier för att avgöra när risken för penningtvätt är låg eller hög, i) på vissa villkor införa ömsesidigt erkännande av förfaranden för kundkännedom som utförs av tredje man i andra medlemsstater, j) uppställa krav på att medlemsstaterna etablerar finansiella underrättelseenheter för att effektivt kunna bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, samt k) uppställa krav på att medlemsstaterna skapar ett licens- eller registreringssystem för växlingskontor och tillhandahållare av tjänster till truster och företag.

Hollandaca

Met name wordt onder meer voorgesteld: (a) terrorismefinanciering in het concept van witwassen van geld op te nemen; (b) de definitie van "ernstig strafbaar feit" in de vigerende richtlijn betreffende het witwassen van geld, te wijzigen [1]; (c) het spectrum van de bestreken personen en instellingen die zijn onderworpen aan de vigerende richtlijn betreffende het witwassen van geld te verruimen, waardoor onder meer ook verrichters van trust- en bedrijfsdiensten en levensverzekeringstussenpersonen worden bestreken (wanneer zij handelen met betrekking tot levensverzekeringen en andere beleggingsverzekeringen), in beide gevallen voor zover zij niet vallen onder de vigerende richtlijn betreffende het witwassen van geld; (d) te komen tot een verruiming van het toepassingsbereik van ken-uw-cliënt-procedures en verplichtingen inzake het bewaren van bewijsstukken voor in derde landen gevestigde bijkantoren van instellingen die vallen onder de vigerende richtlijn betreffende het witwassen van geld, en dochterondernemingen van die instellingen, waarin deze instellingen een meerderheidsbelang hebben; (e) kredietinstellingen en financiële instellingen uitdrukkelijk te verbieden anonieme rekeningen, anonieme spaarboekjes of rekeningen onder een fictieve naam bij te houden; (f) kredietinstellingen uitdrukkelijk te verbieden een correspondentbankrelatie aan te gaan met een shell bank; (g) meer gedetailleerde ken-uw-cliënt verplichtingen vast te stellen voor instellingen en personen die onder de ontwerprichtlijn vallen, met name bij een hoger witwasrisico, waaronder grensoverschrijdende correspondentbankrelaties; (h) bij een laag witwasrisico de lidstaten toe te staan vereenvoudigde ken-uw-cliënt-verplichtingen toe te passen (de Commissie, daarin bijgestaan door een Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld, neemt uitvoeringsbepalingen aan voor criteria ter vaststelling van een laag dan wel een hoog witwasrisico); (i) onder bepaalde voorwaarden voor door derden in andere lidstaten uitgevoerde ken-uw-cliënt-verplichtingen de wederzijdse erkenning van ken-uw-cliënt-verplichtingen vast te leggen; (j) voor de effectieve bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering van de lidstaten te verlangen dat zij financiële intelligentie-eenheden instellen; en (k) van de lidstaten te verlangen dat zij een vergunningen- of een registratiestelsel invoeren voor wisselkantoren en dienstverleners ten behoeve van trusts en bedrijven.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

19. Framhålla att information om misstänkta transaktioner som samlas in av medlemsstaternas finansunderrättelseenheter i enlighet med de rapporteringsmekanismer som inrättats i penningtvättdirektiven inte skall användas enligt denna föreslagna förordning för att lagföra penningtvätt, utan för att samla fakta som kan fungera som indikator på att det eventuellt förekommer EU-bedrägerier som kan kräva ömsesidigt administrativt bistånd.

Hollandaca

19. beklemtonen dat informatie over verdachte transacties die door de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten wordt verzameld aan de hand van de rapportagemechanismen waarin de richtlijnen inzake witwassen van geld voorzien, in het kader van de voorgestelde verordening niet mag worden gebruikt voor het vervolgen van witwassen van geld, doch wel voor het verzamelen van feitelijke elementen die wijzen op de aanwezigheid van fraude ten nadele van de EG waarvoor een verzoek om wederzijdse administratieve bijstand moet worden gedaan;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

Liksom det nuvarande penningtvättdirektivet, skall det förslagna direktivet tillämpas på kreditinstitut och finansiella institut (artikel 2.1).

Hollandaca

Net als de vigerende Witwasrichtlijn is de ontwerprichtlijn van toepassing op krediet- en financiële instellingen (artikel 2, lid 1).

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

Detta är i linje med kraven i det nuvarande penningtvättdirektivet, som har genomförts i medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Hollandaca

Zulks strookt met de vereisten van de vigerende Witwasrichtlijn, zoals geïmplementeerd in de nationale wetgeving van de lidstaten.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

Det föreslagna tredje penningtvättdirektivet[22] innebär en förstärkning av gemenskapens lagstiftning mot penningtvätt genom att exempelvis utvidga definitionen av förbrott och lägga till nya personkategorier som skall omfattas av anmälningsplikt.

Hollandaca

De voorgestelde derde witwasrichtlijn[22] versterkt de bestaande anti-witwaswetgeving van de Gemeenschap door bv. het begrip ‘basisdelict’ ruimer te omschrijven en nieuwe categorieën personen aan de meldingsplicht te onderwerpen.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

I konventionen beaktas också förslag som på senare tid överlämnats av kommissionen, bl.a. förslaget till tredje penningtvättdirektiv (KOM(2004) 448) och förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete (KOM(2002) 328).

Hollandaca

In het verdrag wordt ook rekening gehouden met de recentelijk door de Commissie ingediende voorstellen, met name het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (COM(2004)448) en het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorkoming van het witwassen van geld door douanesamenwerking (COM(2002)328).

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

12. Vad gäller betalningsförmedling föreskrivs i artikel 7.3 i det föreslagna direktivet att de särskilda bestämmelserna om kundidentifiering i det ännu ej offentliggjorda kommissionsförslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den betalandes uppgifter i samband med penningöverföringar (nedan kallad "den föreslagna förordningen") skall tillämpas [8]. Syftet med den föreslagna förordningen är att säkerställa att grundläggande information om den betalande omedelbart finns tillgänglig för de behöriga myndigheterna för att bistå dessa i kampen mot finansiering av terrorism. Den föreslagna förordningen skall tillämpas på överföringar av medel i varje valuta som sänds, mottas, eller bägge delarna av en tillhandahållare av betalningstjänster med säte i EU [9]. Den föreslagna förordningen innehåller också krav på tillhandahållare av betalningstjänster i samband med bevarande av uppgifter om den betalande i samband med penningöverföringar [10]. Bestämmelserna i det föreslagna direktivet som rör information om den betalande tycks inte utesluta att andra förfaranden för kundkännedom tillämpas på betalningsförmedling, inklusive identifikation av en verklig huvudman. Det verkar därför som om det föreslagna direktivet skall tillämpas generellt på driften av betalningssystem. Det föreskrivs i artikel 7.1 b i det föreslagna direktivet att identifiering av den verkliga huvudmannen ingår i kraven på kundkännedom och av artikel 3.8 framgår att beteckningen "verklig huvudman" bl.a. avser den fysiska person för vilkens räkning en transaktion eller en verksamhet utförs. Särdragen i betalningssystemens struktur är relevanta här. I likhet med posttjänster är operatörerna av betalningssystem endast ansvariga för insamling, sortering, avveckling, överföring och leverans av "kuvert", dvs. betalningsmeddelanden, men har i allmänhet varken mandat eller teknisk möjlighet att läsa eller kontrollera innehållet i kuverten. En kontroll av beställarens och förmånstagarens identitet, inklusive deras namn och adress kan bara utföras av deras respektive tillhandahållare av finansiella tjänster. Detta är i linje med kraven i det nuvarande penningtvättdirektivet, som har genomförts i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Eftersom moderna betalningssystem erbjuder fullt automatiserad informationsbehandling kan de dock inte utföra någon form av kvalitetskontroll och de har vanligtvis inte ha någon affärsförbindelse med betalningens beställare eller slutliga förmånstagare. Operatörerna av betalningssystem kan endast kontrollera om viss information inom ett område finns eller inte; de kan inte kontrollera vilken kvalitet informationen har, eller om den är fullständig, korrekt eller meningsfull. ECB anser därför att operatörerna av betalningssystem skall undantas från tillämpningen av artikel 7.1 b i det föreslagna direktivet, utan att det påverkar deras skyldighet att säkerställa att de betalningsorder som införs i sådana system effektivt kan spåras genom att deltagarna i systemet på ett lämpligt sätt kan identifieras. I vissa fall har en förordning för centralbankernas översyn utfärdats i detta syfte.

Hollandaca

12. Artikel 7, lid 3 van de ontwerprichtlijn bepaalt dat met betrekking tot betalingsverrichtingen specifieke bepalingen inzake cliëntidentificatie van toepassing zijn die worden vastgelegd in een tot nu toe niet-gepubliceerd voorstel van de Commissie voor een Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de informatie met betrekking tot de opdrachtgever die moet worden verstrekt bij overmakingen (hierna de "ontwerpverordening" te noemen) [8]. De ontwerprichtlijn beoogt te verzekeren dat basisinformatie met betrekking tot de opdrachtgever direct beschikbaar is voor de betrokken autoriteiten als hulpmiddel in de strijd tegen terrorismefinanciering. De ontwerpverordening is van toepassing op overmakingen in enige valuta die in de EU gevestigde aanbieders van betalingsdiensten versturen en/of ontvangen [9]. Een aantal op aanbieders van betalingsdiensten van toepassing zijnde vereisten van de ontwerpverordening betreft bewaring van informatie met betrekking tot de opdrachtgever bij overmakingen [10]. De bepalingen van de ontwerprichtlijn betreffende informatie met betrekking tot de opdrachtgever lijken ten aanzien van betalingsverrichtingen geen vrijstelling te verlenen voor de toepassing van ken-uw-cliënt-verplichtingen, waaronder de identificatie van de uiteindelijk begunstigde. De ontwerprichtlijn lijkt derhalve algemeen toepasselijk te zijn op de exploitatie van betalingssystemen. Met name artikel 7, lid 1, onder b) van de ontwerprichtlijn bepaalt dat de identificatie van een uiteindelijk begunstigde deel uitmaakt van ken-uw-cliënt-verplichtingen, en artikel 3, lid 8 bepaalt dat uiteindelijk begunstigde onder meer betekent de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. De bijzondere kenmerken van de structuur van betalingssystemen zijn hier relevant. Zoals in het geval van posterijen, zijn exploitanten van betalingssystemen slechts verantwoordelijk voor het naar behoren verzamelen, sorteren, verevenen, overmaken en afleveren van de "enveloppen", i.e. berichten van betaling, maar hebben in het algemeen niet het mandaat om, noch zijn zij daartoe technisch in staat, de inhoud van enveloppen te lezen of te controleren. Een identiteitscontrole van de opdrachtgever en de begunstigde, met inbegrip van hun naam en adres, zou slechts door hun respectieve financiële dienstverleners kunnen worden uitgevoerd. Zulks strookt met de vereisten van de vigerende Witwasrichtlijn, zoals geïmplementeerd in de nationale wetgeving van de lidstaten. Aangezien moderne betalingssystemen evenwel volledig geautomatiseerde gegevensverwerking aanbieden, kunnen deze generlei kwaliteitscontrole uitvoeren, en zij hebben normaliter geen zakelijke relatie met de opdrachtgever of de uiteindelijk begunstigde van een betaling. Exploitanten van betalingssystemen kunnen slechts controleren of een veld bepaalde informatie bevat; de kwaliteit, volledigheid, juistheid of de betekenis van die informatie kunnen zij niet controleren. De ECB is derhalve van mening dat exploitanten van betalingssystemen dienen te worden vrijgesteld van de toepassing van artikel 7, lid 1, onder b) van de ontwerprichtlijn, hetgeen hun verplichting onverlet laat te verzekeren dat in dergelijke systemen ingevoerde betalingsopdrachten effectief kunnen worden nagetrokken middels een gepaste identificatie van de systeemdeelnemers. In een aantal gevallen is te dien einde regelgeving inzake toezicht door centrale banken vastgesteld.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

24. Det föreslagna tredje penningtvättdirektivet[22] innebär en förstärkning av gemenskapens lagstiftning mot penningtvätt genom att exempelvis utvidga definitionen av förbrott och lägga till nya personkategorier som skall omfattas av anmälningsplikt. För att säkerställa medverkan från finansinstitut och andra i kampen mot penningtvätt bör man kunna visa att anmälningar om penningtvätt verkligen ger resultat. Därför är det viktigt att se till att finansunderättelseenheterna kan ge tillräcklig feedback.

Hollandaca

24. De voorgestelde derde witwasrichtlijn[22] versterkt de bestaande anti-witwaswetgeving van de Gemeenschap door bv. het begrip ‘basisdelict'ruimer te omschrijven en nieuwe categorieën personen aan de meldingsplicht te onderwerpen. Om ervoor te zorgen dat financiële instellingen en andere instanties ook in de toekomst zullen meewerken, moet wel worden aangetoond dat de meldingsplicht voor witwastransacties tot waardevolle resultaten leidt. Met het oog daarop moeten financiële inlichtingeneenheden adequate feedback geven.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

45. Slutsatserna från den mellanliggande rapporten om millenniestrategin innehåller sex förslag till ytterligare åtgärder. Förslaget om åtgärder mot narkotikahandel har tillmötesgåtts genom rådets antagande av ett rambeslut om tillnärmning av lagstiftningen om narkotikahandel i oktober 2004.[37] Arbetet med att följa upp de resterande fem förslagen har inletts. Kommissionen har lagt fram förslag till lagstiftning[38] och antagit en vitbok om utbyte av uppgifter om brottmålsdomar [39]. Ett meddelande om rättighetsförluster kommer att följa längre fram under 2005. Förslaget till ett tredje penningtvättdirektiv[40] inkluderar en bestämmelse som skall hindra att omfattande kontantbetalningar används i penningtvättssyfte. Utvecklingen av jämförbar brottsstatistik är ett långsiktigt projekt som kommissionen driver tillsammans med andra intresserade. Kommissionen kommer under 2005 att lägga fram en handlingsplan om brottstatistik i EU. En undersökning om skattebedrägeri har inletts. Resultaten av denna väntas vara klara i juli 2005. Under 2005 kommer kommissionen (Olaf) och Europol, inom ramarna för sina respektive befogenheter, att ge medlemsstaterna stöd i form av en tjänsteplattform för gemensamma tullåtgärder under 2005. Slutligen är kommissionen i färd med att utarbeta ett förslag om skydd av vittnen och andra som samarbetar med rättsväsendet.

Hollandaca

45. De conclusies van de tussentijdse evaluatie van de millenniumstrategie bevatten zes aanbevelingen voor verdere actie. Wat de aanbeveling inzake drugshandel betreft, heeft de Raad in oktober 2004 een kaderbesluit betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen op het gebied van drugshandel vastgesteld[37]. Er wordt tevens gewerkt aan de follow-up van de vijf overige aanbevelingen. De Commissie heeft wetgeving[38] voorgesteld en voorts een witboek[39] gepresenteerd over de uitwisseling van gegevens over veroordelingen. Later in 2005 zal een mededeling over ontzettingen volgen. De voorgestelde derde witwasrichtlijn[40] heeft onder meer ten doel het gebruik van contante betalingen van grote bedragen voor witwasdoeleinden te voorkomen. Het opstellen van vergelijkbare misdaadstatistieken is een langetermijnproject, waarbij de Commissie samen met andere belanghebbenden is betrokken. In 2005 zal de Commissie een actieplan inzake EU-misdaadstatistieken presenteren. Er wordt gewerkt aan een studie over belastingfraude, waarvan de resultaten in juli 2005 worden verwacht. De Commissie (OLAF) en Europol zullen binnen hun juridisch kader de lidstaten bijstand verlenen in de vorm van een dienstenplatform voor gezamenlijke douaneoperaties in 2005. Tot slot stelt de Commissie momenteel een voorstel op betreffende de bescherming van getuigen en van informanten van het gerecht.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

4. Det huvudsakliga syftet med det föreslagna direktivet är att säkerställa att de reviderade fyrtio rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (nedan kallad "FATF") genomförs och tillämpas på ett samordnat sätt i medlemsstaterna. Översynen av de fyrtio FATF-rekommendationerna avslutades i juni 2003 och resulterade i att ramen för de internationella standarderna för att bevara det finansiella systemets integritet förbättrades och blev mer övergripande. Framförallt vidgades de fyrtio rekommendationernas tillämpningsområde till att förutom penningtvätt även omfatta finansiering av terrorism. Mot denna bakgrund kommer det föreslagna direktivet att förse den inre marknaden med en förstärkt och enhetlig rättslig ram för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Bland annat föreslås att: a) inkludera finansiering av terrorism i begreppet penningtvätt, b) ändra definitionen av "allvarligt brott" i det nuvarande direktivet om penningtvätt [1] (nedan kallat "det nuvarande penningtvättdirektivet"), c) utöka den krets av personer och institut som omfattas av det nuvarande penningtvättdirektivet till att bl.a. också omfatta tillhandahållare av tjänster till truster och företag samt livförsäkringsförmedlare (när dessa förmedlar livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar), i den utsträckning som de båda grupperna inte täcks av det nuvarande penningtvättdirektivet, d) utvidga tillämpningsområdet för förfaranden för kundkännedom och bevarande av uppgifter till att omfatta filialer och majoritetsägda dotterbolag i tredje land till de institut som täcks av det nuvarande penningtvättdirektivet, e) uttryckligen förbjuda kreditinstitut och finansiella institut att föra anonyma konton, utfärda anonyma motböcker eller registrera konton under fiktiva namn, f) uttryckligen förbjuda kreditinstitut att ingå korrespondentbankförbindelser med brevlådebanker, g) uppställa mer detaljerade "know-your-customer"-krav för de institut och de personer som omfattas av det föreslagna direktivet, särskilt för situationer där det finns en ökad risk för penningtvätt, däribland gränsöverskridande korrespondentbankförbindelser, h) tillåta att medlemsstaterna tillämpar förfaranden för lägre krav på kundkännedom där det finns en låg risk för penningtvätt (kommissionen, biträdd av en kommitté för förebyggande av penningtvätt, ges befogenhet att anta tillämpningsföreskrifter för att fastställa kriterier för att avgöra när risken för penningtvätt är låg eller hög, i) på vissa villkor införa ömsesidigt erkännande av förfaranden för kundkännedom som utförs av tredje man i andra medlemsstater, j) uppställa krav på att medlemsstaterna etablerar finansiella underrättelseenheter för att effektivt kunna bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, samt k) uppställa krav på att medlemsstaterna skapar ett licens-eller registreringssystem för växlingskontor och tillhandahållare av tjänster till truster och företag. Vad gäller betalningsförmedling, noterar också ECB att det föreslagna direktivet föreskriver att de särskilda bestämmelserna om kundidentifiering i det ännu ej offentliggjorda kommissionsförslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den betalandes uppgifter i samband med penningöverföringar [2] skall tillämpas.

Hollandaca

4. De ontwerprichtlijn beoogt voornamelijk tussen de lidstaten een gecoördineerde implementatie en toepassing te verzekeren van de herziene Veertig Aanbevelingen van de financiële actiegroep witwassen van geld (hierna de "FATF" te noemen). Het resultaat van de herziening van de Veertig FATF-Aanbevelingen, die in juni 2003 werd voltooid, vormt een aangescherpt en ruimer kader van internationale normen voor de vrijwaring van de integriteit van het financiële stelsel. Met name werd het toepassingsbereik van de Veertig Aanbevelingen verruimd, waardoor het witwassen van geld ook terrorismefinanciering omvat. Gezien deze achtergrond zal de ontwerprichtlijn ten behoeve van de interne markt een aangescherpt en consistent juridisch kader vormen ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Met name wordt onder meer voorgesteld: (a) terrorismefinanciering in het concept van witwassen van geld op te nemen; (b) de definitie van "ernstig strafbaar feit" in de vigerende richtlijn betreffende het witwassen van geld, te wijzigen [1]; (c) het spectrum van de bestreken personen en instellingen die zijn onderworpen aan de vigerende richtlijn betreffende het witwassen van geld te verruimen, waardoor onder meer ook verrichters van trust-en bedrijfsdiensten en levensverzekeringstussenpersonen worden bestreken (wanneer zij handelen met betrekking tot levensverzekeringen en andere beleggingsverzekeringen), in beide gevallen voor zover zij niet vallen onder de vigerende richtlijn betreffende het witwassen van geld; (d) te komen tot een verruiming van het toepassingsbereik van ken-uw-cliënt-procedures en verplichtingen inzake het bewaren van bewijsstukken voor in derde landen gevestigde bijkantoren van instellingen die vallen onder de vigerende richtlijn betreffende het witwassen van geld, en dochterondernemingen van die instellingen, waarin deze instellingen een meerderheidsbelang hebben; (e) kredietinstellingen en financiële instellingen uitdrukkelijk te verbieden anonieme rekeningen, anonieme spaarboekjes of rekeningen onder een fictieve naam bij te houden; (f) kredietinstellingen uitdrukkelijk te verbieden een correspondentbankrelatie aan te gaan met een shell bank; (g) meer gedetailleerde ken-uw-cliënt verplichtingen vast te stellen voor instellingen en personen die onder de ontwerprichtlijn vallen, met name bij een hoger witwasrisico, waaronder grensoverschrijdende correspondentbankrelaties; (h) bij een laag witwasrisico de lidstaten toe te staan vereenvoudigde ken-uw-cliënt-verplichtingen toe te passen (de Commissie, daarin bijgestaan door een Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld, neemt uitvoeringsbepalingen aan voor criteria ter vaststelling van een laag dan wel een hoog witwasrisico); (i) onder bepaalde voorwaarden voor door derden in andere lidstaten uitgevoerde ken-uw-cliënt-verplichtingen de wederzijdse erkenning van ken-uw-cliënt-verplichtingen vast te leggen; (j) voor de effectieve bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering van de lidstaten te verlangen dat zij financiële intelligentie-eenheden instellen; en (k) van de lidstaten te verlangen dat zij een vergunningen-of een registratiestelsel invoeren voor wisselkantoren en dienstverleners ten behoeve van trusts en bedrijven. De ECB merkt tevens op dat de ontwerprichtlijn bepaalt dat met betrekking tot betalingsverrichtingen specifieke bepalingen betreffende cliëntidentificatie van toepassing zijn, die worden vastgelegd in een tot nu toe niet-gepubliceerd voorstel van de Commissie voor een Verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de informatie met betrekking tot de opdrachtgever die moet worden verstrekt bij overmakingen [2].

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

Åtgärder för att göra det möjligt för behöriga myndigheter att ta reda på om en person som är föremål för utredning har eller har haft ett bankkonto, och att erhålla uppgifter om konton och transaktioner i enlighet med artikel 32 i det tredje penningtvättdirektivet [13]. Vissa medlemsstater tog i sina svar på den ovan nämnda enkäten upp fördelarna med ett nationellt register över bankkonton när det gäller att garantera en snabb identifiering av misstänka bankmedel och konton. Sådana register kan bestå av allt från en enda central (kontinuerligt uppdaterad) databas till krypterade kundförteckningar som förs och kontrolleras av finansinstitut. Finansunderrättelseenheterna skulle på grundval av en misstänkt rapport kunna göra sökningar i systemet och därigenom få reda på om en misstänkt person har eller har haft ett konto i en viss bank. En alternativ modell skulle vara att låta brottsbekämpande myndigheter som utreder misstänkt finansiering av terrorism förhöra sig hos finansinstitut om huruvida en misstänkt har eller har haft ett konto hos dem. Kommissionen kommer att arbeta vidare tillsammans med medlemsstaterna och den privata sektorn med att utvärdera metoder för att genomföra artikel 32 i ovan nämnda direktiv.

Hollandaca

Maatregelen om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen te achterhalen of een persoon tegen wie een onderzoek is ingesteld, een bankrekening heeft of heeft gehad en gegevens over rekeningen en bankverrichtingen te verkrijgen overeenkomstig artikel 32 van de derde witwasrichtlijn [13]. Sommige lidstaten gaven in antwoord op de hierboven genoemde vragenlijst aan dat verdachte middelen en rekeningen sneller kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een nationaal bankrekeningenregister. Zulke "registers" kunnen uiteenlopen van een enkele centrale (continu bijgewerkte) gegevensbank tot gecodeerde klantenlijsten die door de financiële instellingen worden bijgehouden en gecontroleerd. Als de FIE op basis van een melding van een verdachte transactie toegang heeft tot deze registers, kan op hit/no hit-basis worden achterhaald of een verdachte persoon een bankrekening bij een bepaalde instelling heeft of heeft gehad. Een andere mogelijkheid is dat wetshandhavingsdiensten die een vermoedelijk geval van terrorismefinanciering onderzoeken, de FIE verzoeken bij financiële instellingen na te gaan of de verdachte daar een bankrekening heeft of heeft gehad. De Commissie zal samen met de lidstaten en de particuliere sector verder werken aan mogelijke modellen voor de tenuitvoerlegging van artikel 32 van de derde witwasrichtlijn.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

Man har även uppnått övergripande samstämmighet med gällande EU-rättsakter. Detta gäller särskilt bestämmelserna om förebyggande åtgärder i artikel 13 samt om inrättandet av finansunderrättelseenheter (artiklarna 1 f och 12) och om dessas verksamhetsformer (som behandlas i artiklarna 14, 46 och 47). I den utformning de har givits är dessa bestämmelser fullständigt förenliga med rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar[1], ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG[2], och rådets beslut 2000/642/RIF av den 17 oktober 2000 om en samarbetsordning för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter avseende utbyte av information[3]. I konventionen beaktas också förslag som på senare tid överlämnats av kommissionen, bl.a. förslaget till tredje penningtvättdirektiv (KOM(2004) 448) och förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande av penningtvätt genom tullsamarbete (KOM(2002) 328).

Hollandaca

De samenhang van alle bepalingen met de in de Europese Unie geldende bepalingen werd eveneens gewaarborgd. Dit geldt in het bijzonder voor de bepalingen inzake de in artikel 13 bedoelde preventiemaatregelen en de bepalingen houdende oprichting van financiële inlichtingeneenheden (artikel 1, onder f) en artikel 12) en de wijze waarop zij hun werkzaamheden uitoefenen (bedoeld in de artikelen 14, 46 en 47). De bewoordingen van deze bepalingen zijn volledig verenigbaar met Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld[1], gewijzigd bij Richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad[2] en Besluit 2000/642/JBZ van de Raad van 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiële inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens[3]. In het verdrag wordt ook rekening gehouden met de recentelijk door de Commissie ingediende voorstellen, met name het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (COM(2004)448) en het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorkoming van het witwassen van geld door douanesamenwerking (COM(2002)328).

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

11. Liksom det nuvarande penningtvättdirektivet, skall det förslagna direktivet tillämpas på kreditinstitut och finansiella institut (artikel 2.1). Det är oklart huruvida centralbankerna själva faller under det föreslagna direktivets tillämpningsområde. För att skapa klarhet avseende rättsläget, skulle ECB välkomna om artikel 2.1 i det föreslagna direktivet ändrades genom att en ny punkt införs, enligt vilken centralbanker skall bedöma i vilken utsträckning de riskerar att utsättas för penningtvätt, och att de, där det finns en påtaglig risk för penningtvätt, skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de uppfyller det föreslagna direktivets mål.

Hollandaca

11. Net als de vigerende Witwasrichtlijn is de ontwerprichtlijn van toepassing op krediet-en financiële instellingen (artikel 2, lid 1). Het is niet duidelijk of centrale banken binnen het toepassingsbereik van de ontwerprichtlijn vallen. Omwille van rechtsduidelijkheid zou de ECB het verwelkomen, indien aan artikel 2 van de ontwerprichtlijn een apart lid wordt toegevoegd krachtens welke centrale banken beoordelen in hoeverre zij het risico lopen voor witwassen te worden gebruikt en, indien een wezenlijk witwasrisico zich voordoet, zij passende maatregelen nemen om te verzekeren dat zij voldoen aan de doelstellingen van de ontwerprichtlijn.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam