Şunu aradınız:: tillsynsbestämmelser (İsveççe - Hollandaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

Hollandaca

Bilgi

İsveççe

vi hoppas att vi på medellång sikt skall kunna anta ett regelverk med gemensamma tillsynsbestämmelser och ett gemensamt tillsynsorgan.

Hollandaca

wij hopen dat op de middellange termijn een regelgeving voor gemeenschappelijke controlemaatregelen en één controleorgaan kan worden aangenomen.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

vi hoppas att vi på medellång sikt skall kunna anta ett regelverk med gemensamma tillsynsbestämmelser och ett gemensamt tillsynsorgan.

Hollandaca

wij hopen dat op de middellange termijn een regelgeving voor gemeenschappelijke controlemaatregelen en één controleorgaan kan worden aangenomen.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

tillsyns- och regleringsmyndigheter kan införa strängare tillsynsbestämmelser för företag i tredjeländer utanför eu om de vill, i likhet med amerikanerna .

Hollandaca

als ze dat willen, kunnen toezichthouders en regelgevende instanties bedrijven uit derde landen van buiten de eu hogere toezichtsnormen opleggen, net zoals de amerikanen dat doen.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

tillsyns- och regleringsmyndigheter kan införa strängare tillsynsbestämmelser för företag i tredjeländer utanför eu om de vill, i likhet med amerikanerna .

Hollandaca

als ze dat willen, kunnen toezichthouders en regelgevende instanties bedrijven uit derde landen van buiten de eu hogere toezichtsnormen opleggen, net zoals de amerikanen dat doen.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

punkt tre: investeringsrestriktionerna kan endast göras flexibla med enhetliga tillsynsbestämmelser som garanterar kontrollmöjligheter, ett likvärdigt medbestämmande för pensionstagarna samt försäkring mot insolvens.

Hollandaca

de voorzitter. - aan de orde is de verklaring van de commissie over de uitvoering, in 1998, van verscheidene begrotingslijnen met betrekking tot de mensenrechten en de democratie in hoofdstuk b7-70„europees initiatief voor de democratie en de bescherming van de mensen rechten".

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

regler ings- och tillsynsbestämmelser har skärpts som en följd av bankkrisen, och åtgärder har vidtagits för att förbättra bankernas flöde av information om kreditrisker.

Hollandaca

bovendien heeft de belastingadministratie niet de nodige ervaring om alle belastingverplichtingen van de zich snel ontwikkelende particuliere sector op te volgen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

punkt tre : investeringsrestriktionerna kan endast göras flexibla med enhetliga tillsynsbestämmelser som garanterar kontrollmöjligheter, ett likvärdigt medbestämmande för pensionstagarna samt försäkring mot insolvens .

Hollandaca

ten derde, beleggingsrestricties kunnen slechts worden versoepeld mits uniforme wettelijke toezichtsregelingen controlemogelijkheden, medezeggenschap op voet van gelijkheid door personen die recht hebben op pensioengelden en insolventieverzekering kunnen waarborgen.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

punkt tre : investeringsrestriktionerna kan endast göras flexibla med enhetliga tillsynsbestämmelser som garanterar kontrollmöjligheter, ett likvärdigt medbestämmande för pensionstagarna samt försäkring mot insolvens .

Hollandaca

ten derde, beleggingsrestricties kunnen slechts worden versoepeld mits uniforme wettelijke toezichtsregelingen controlemogelijkheden, medezeggenschap op voet van gelijkheid door personen die recht hebben op pensioengelden en insolventieverzekering kunnen waarborgen.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

det är därför vi har lagt fram ändringsförslag på två nivåer : garantier för den berörda befolkningen å ena sidan , och offentlig kontroll och tillsynsbestämmelser å andra sidan .

Hollandaca

om die reden hebben we amendementen ingediend die voorzien in enerzijds garanties voor de betrokken bevolkingsgroepen en anderzijds overheidscontrole en prudentiële vereisten.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

det är därför vi har lagt fram ändringsförslag på två nivåer : garantier för den berörda befolkningen å ena sidan , och offentlig kontroll och tillsynsbestämmelser å andra sidan .

Hollandaca

om die reden hebben we amendementen ingediend die voorzien in enerzijds garanties voor de betrokken bevolkingsgroepen en anderzijds overheidscontrole en prudentiële vereisten.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

det nuvarande rättsystemet med dess möjligheter att garantera lämpliga tillsynsbestämmelser och dess rättsliga krav som är betydligt strängare än skyldigheterna och rekommendationerna enligt bilaga 17 till konventionen angående internationell civil luftfart, gör det möjligt att dra slutsatsen att kvaliteten på luftfartssäkerheten inom eu blivit normgivande på världsnivå.

Hollandaca

gezien het bestaande rechtskader, met bevoegdheden om passende handhavingsregels uit te vaardigen en juridische eisen die strenger zijn dan de in bijlage 17 bij het verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart vastgestelde verplichtingen en aanbevelingen, kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit van de luchtvaartbeveiliging in de eu de norm zet voor de rest van de wereld.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

det nuvarande rättsystemet med dess möjligheter att garantera lämpliga tillsynsbestämmelser och dess rättsliga krav som är betydligt strängare än skyldigheterna och rekommendationerna enligt bilaga 17 till konventionen angående internationell civil luftfart, gör det möjligt att dra slutsatsen att kvaliteten på luftfartssäkerheten inom eu blivit normgivande på världsnivå.

Hollandaca

gezien het bestaande rechtskader, met bevoegdheden om passende handhavingsregels uit te vaardigen en juridische eisen die strenger zijn dan de in bijlage 17 bij het verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart vastgestelde verplichtingen en aanbevelingen, kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit van de luchtvaartbeveiliging in de eu de norm zet voor de rest van de wereld.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

det nuvarande rättsystemet med dess möjligheter att garantera lämpliga tillsynsbestämmelser och dess rättsliga krav som är betydligt strängare än skyldigheterna och rekommendationerna enligt bilaga 17 till konventionen angående internationell civil luftfart, gör det möjligt att dra slutsatsen att kvaliteten på luftfartssäkerheten inom eu blivit normgivande på världsnivå.

Hollandaca

gezien het bestaande rechtskader, met bevoegdheden om passende handhavingsregels uit te vaardigen en juridische eisen die strenger zijn dan de in bijlage 17 bij het verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart vastgestelde verplichtingen en aanbevelingen, kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit van de luchtvaartbeveiliging in de eu de norm zet voor de rest van de wereld.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

förslaget skulle också kunna ge återförsäkringsföretagen en värdefull möjlighet att förbereda sig inför solvens ii-projektet , som avser en revidering av nuvarande tillsynsbestämmelser för direktförsäkringsföretag , som kommer att inledas om några år .

Hollandaca

het voorstel kan voor herverzekeringsondernemingen ook een nuttige voorbereiding zijn op de invoering van solventie ii in verband met de herziening van het huidige toezichtstelsel voor directe verzekeringsondernemingen over een paar jaar.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

förslaget skulle också kunna ge återförsäkringsföretagen en värdefull möjlighet att förbereda sig inför solvens ii-projektet , som avser en revidering av nuvarande tillsynsbestämmelser för direktförsäkringsföretag , som kommer att inledas om några år .

Hollandaca

het voorstel kan voor herverzekeringsondernemingen ook een nuttige voorbereiding zijn op de invoering van solventie ii in verband met de herziening van het huidige toezichtstelsel voor directe verzekeringsondernemingen over een paar jaar.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

företag och värdepappersföretag i ett finan siellt konglomerat samt om ändring av en rad tidigare direktiv. parlamentet stödjer överlag kommissionens föreslagna åtgärder om ytterligare och skärpta tillsynsbestämmelser och kapitalkrav för finansiella-konglomerat vars foretag som har sitt säte i eu.

Hollandaca

lidstaten samenwerken, moet geëist worden dat zij vrouwen het stemrecht toekennen, evenals het recht op arbeid, onderwijs, eigendom, erfrechten en het recht op deelname aan de besluitvorming en de uitoefening van openbare ambten.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

det är anledningen till att vårt utskott anser att förslaget till direktiv om gemenskapens tillsynsbestämmelser som är tillämpliga på pensionsfonderna måste läggas fram och antas så snart som möjligt, med beaktande av vår diskussion i dag , och med seriösa garantier när det gäller externa och interna kontroller av de berörda fonderna och beräkningen av deras tillsynsåtagande .

Hollandaca

om die reden vindt onze commissie dat het voorstel voor een richtlijn betreffende de prudentiële regelgeving van de gemeenschap voor pensioenfondsen, zo snel mogelijk moet worden gepresenteerd en aangenomen. in de voorstellen moet rekening worden gehouden met de discussie van vandaag en er moeten serieuze garanties worden opgenomen voor wat betreft de externe en interne controle van de betreffende fondsen en wat betreft de evaluatie van de prudentiële verbintenissen die worden aangegaan.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

det är anledningen till att vårt utskott anser att förslaget till direktiv om gemenskapens tillsynsbestämmelser som är tillämpliga på pensionsfonderna måste läggas fram och antas så snart som möjligt, med beaktande av vår diskussion i dag , och med seriösa garantier när det gäller externa och interna kontroller av de berörda fonderna och beräkningen av deras tillsynsåtagande .

Hollandaca

om die reden vindt onze commissie dat het voorstel voor een richtlijn betreffende de prudentiële regelgeving van de gemeenschap voor pensioenfondsen, zo snel mogelijk moet worden gepresenteerd en aangenomen. in de voorstellen moet rekening worden gehouden met de discussie van vandaag en er moeten serieuze garanties worden opgenomen voor wat betreft de externe en interne controle van de betreffende fondsen en wat betreft de evaluatie van de prudentiële verbintenissen die worden aangegaan.

Son Güncelleme: 2012-03-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

(5) genom rådets direktiv 64/225/eeg av den 25 februari 1964 om avskaffande av inskränkningar i etableringsfriheten och i friheten att tillhandahålla tjänster avseende återförsäkring och retrocession [6] avlägsnades de begränsningar för etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster som är kopplade till återförsäkringsgivarens nationalitet eller bosättningsort. däremot avlägsnades inte de begränsningar som följer av skillnaderna mellan de nationella bestämmelserna om rörelseregleringen av återförsäkring. detta förhållande har resulterat i betydande skillnader i fråga om nivån på tillsynen över återförsäkringsföretagen inom gemenskapen, vilket skapar hinder för utövandet av återförsäkringsverksamhet, t.ex. genom kravet att återförsäkringsföretag skall ställa tillgångar som säkerhet för sina delar av direktförsäkringsföretagens tekniska avsättningar eller återförsäkringsföretagens skyldighet att följa olika tillsynsbestämmelser i olika medlemsstater, där de bedriver verksamhet, och indirekt tillsyn över olika aspekter av återförsäkringsföretagens verksamhet som utförs av direktförsäkringsföretagens behöriga myndigheter.

Hollandaca

(5) richtlijn 64/225/eeg van de raad van 25 februari 1964 ter opheffing van de beperkingen van vrijheid van vestiging en van het vrij verrichten van diensten, voor wat betreft herverzekering en retrocessie [6], heeft de beperkingen ten aanzien van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten opgeheven welke verband hielden met de nationaliteit of de woonplaats van de aanbieder van herverzekering. deze richtlijn ruimt evenwel niet de beperkingen uit de weg die veroorzaakt worden door verschillen tussen nationale voorschriften wat de prudentiële regulering van herverzekering betreft. deze situatie heeft geleid tot aanzienlijke verschillen in het niveau van toezicht op herverzekeringsondernemingen in de gemeenschap, welke belemmeringen voor de toegang tot het herverzekeringsbedrijf met zich brengen, zoals de verplichting voor herverzekeringsondernemingen om activa als zekerheden te verstrekken ter dekking van hun aandeel in de technische voorzieningen van de directe verzekeringsonderneming, evenals de verplichting voor herverzekeringsondernemingen om in de verschillende lidstaten waar zij activiteiten uitoefenen, aan verschillende toezichtregels te voldoen, of het indirecte toezicht door de bevoegde autoriteiten van directe verzekeringsondernemingen waaraan de verschillende aspecten van een herverzekeringsonderneming worden onderworpen.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

(5) genom rådets direktiv 64/225/eeg av den 25 februari 1964 om avskaffande av inskränkningar i etableringsfriheten och i friheten att tillhandahålla tjänster avseende återförsäkring och retrocession [6] avlägsnades de begränsningar för etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster som är kopplade till återförsäkringsgivarens nationalitet eller bosättningsort. däremot avlägsnades inte de begränsningar som följer av skillnaderna mellan de nationella bestämmelserna om rörelseregleringen av återförsäkring. detta förhållande har resulterat i betydande skillnader i fråga om nivån på tillsynen över återförsäkringsföretagen inom gemenskapen, vilket skapar hinder för utövandet av återförsäkringsverksamhet, t.ex. genom kravet att återförsäkringsföretag skall ställa tillgångar som säkerhet för sina delar av direktförsäkringsföretagens tekniska avsättningar eller återförsäkringsföretagens skyldighet att följa olika tillsynsbestämmelser i olika medlemsstater, där de bedriver verksamhet, och indirekt tillsyn över olika aspekter av återförsäkringsföretagens verksamhet som utförs av direktförsäkringsföretagens behöriga myndigheter.

Hollandaca

(5) richtlijn 64/225/eeg van de raad van 25 februari 1964 ter opheffing van de beperkingen van vrijheid van vestiging en van het vrij verrichten van diensten, voor wat betreft herverzekering en retrocessie [6], heeft de beperkingen ten aanzien van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten opgeheven welke verband hielden met de nationaliteit of de woonplaats van de aanbieder van herverzekering. deze richtlijn ruimt evenwel niet de beperkingen uit de weg die veroorzaakt worden door verschillen tussen nationale voorschriften wat de prudentiële regulering van herverzekering betreft. deze situatie heeft geleid tot aanzienlijke verschillen in het niveau van toezicht op herverzekeringsondernemingen in de gemeenschap, welke belemmeringen voor de toegang tot het herverzekeringsbedrijf met zich brengen, zoals de verplichting voor herverzekeringsondernemingen om activa als zekerheden te verstrekken ter dekking van hun aandeel in de technische voorzieningen van de directe verzekeringsonderneming, evenals de verplichting voor herverzekeringsondernemingen om in de verschillende lidstaten waar zij activiteiten uitoefenen, aan verschillende toezichtregels te voldoen, of het indirecte toezicht door de bevoegde autoriteiten van directe verzekeringsondernemingen waaraan de verschillende aspecten van een herverzekeringsonderneming worden onderworpen.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam