Google'a Sor

Şunu aradınız:: distributionsföretagen (İsveççe - Maltaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

Maltaca

Bilgi

İsveççe

2. Distributionsföretag skall, i samband med försäljning eller köp av naturgas från distributionsföretagen eller anknutna företag, inte missbruka kommersiellt känsliga uppgifter som erhållits från tredje part i samband med tillhandahållande av eller förhandlingar om tillträde till systemet.

Maltaca

2. L-impriżi ta'tqassim m’għandomx, fil-kuntest ta'bejgħ jew xiri ta'gass naturali mill-impriżi ta'tqassim jew impriżi relatati, jabbużaw minn informazzjoni kummerċjalment sensittiva miksuba minn partijiet terzi fil-kuntest tal-provediment jew neguzjar ta'aċċess għas-sistema.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

För leverans av gas till stora industrikunder och till små kunder skulle EDP sannolikt ha gått in på de marknaderna när de väl hade avreglerats, särskilt med tanke på att EDP driver ett gaseldat kra verk för elproduktion, vilket ger företaget ett starkt incitament att gå in på gasförsörjningsmarknaderna. Företaget kan också förlita sig på sina elkunder (EDP kontrollerar nästan 100 % av eldistributionen i Portugal), till vilka de skulle kunna tillhandahålla gemensamma leveranser av gas och el (dual fuel), och på det lokala distributionsföretaget Portgás erfarenhet, rykte och kundbas.

Maltaca

Fir-rigward tal-provvista tal-gass għall-klijenti industrijali kbar u għall-klijenti żgħar, l-EDP kellha tkun l-intrapriża li l-aktar probabbli li tidħol f’dawn is-swieq, ladarba jkunu liberalizzati, meta jitqies b’mod partikolari li l-EDP tħaddem CCGT għallproduzzjoni ta’ l-elettriku, li tagħtiha inċentiv qawwi biex tidħol s-swieq tal-provvista tal-gass, li tista’ tistrieħ fuq il-klijenti għall-elettriku tagħha (l-EDP tikkontrolla kważi 100% tad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku l-Portugall), li tista’ to rilhom provvista konġunta ta’ gass u elettriku ( uwil doppju) u li tista’ tistrieħ ukoll fuq l-esperjenza, ir-reputazzjoni u l-bażi tal-konsumaturi tal-LDC tal-gass, il-Portgás.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

I Ungern är E.ON främst verksamt inom leveranser av gas och el till slutförbrukare genom egna regionala distributionsföretag.

Maltaca

Fl-Ungerija, lE.ON hija primarjament attiva l-provvista bl-imnut talgass u ta’ lelettriku permezz tal-pussess tagħha ta’ kumpaniji reġjonali tad-distribuzzjoni.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

Volym 1 — Rapport om konkurrenspolitiken 2004 av gas till lokala distributionsföretag, tillhandahållande av gas till stora industrikunder och tillhandahållande av gas till små kunder.

Maltaca

Fl-elettriku: il-provvista bl-ingrossa ta’ l-elettriku, is-servizzi ta’ l-ibbilanċjar ta’ l-enerġija u dawk anċillari, il-provvista bl-imnut ta’ l-elettriku lil klijenti industrijali kbar, il-provvista bl-imnut ta’ l-elettriku lil klijenti żgħar, l-gass: il-provvista tal-gass lill-produtturi ta’ l-enerġija, il-provvista tal-gass lill-kumpaniji tad-Distribuzzjoni Lokali (LDCs - Local Distribution companies), il-provvista tal-gass lil klijenti industrijali kbar u l-provvista tal-gass lil klijenti żgħar.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

Det är dock inte önskvärt att använda omsättningen som enda finansiella kriterium, i synnerhet som handels- och distributionsföretagens omsättning till sin natur är högre än inom tillverkningssektorn.

Maltaca

Linvestiment tag¢homf’kapital f’ishma jikkomplementa wkoll l-attività ta’kumpaniji li jipprovdu kapital ta’riskju, billi jipprovduammonti i∆g¢ar fl-istadju aktar bikri tal-¢ajja ta’l-intrapri∆a.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

Ettannatutmärkande dragför deneuropeiska mjölksektornär den starka koncentrationen av förädlings- och distributionsfö- retag38,vilketkan ge demen dominerande betydelse när priser fastställs.Iett meddelande omlivsmedelspriser39 understryker för de 15 största europeiska distributionsföretagen motsvarar ungefär 77 % av den europeiska livsmedelsmarknaden. Källa: Europeiska kommissionen, Développement rural dans l’Union européenne – Informations statistiques et économiques – Rapport 2008.

Maltaca

Karatteristika oħra tassettur talħalib Ewropew hija l-konċentrazzjoni qawwija tal-intrapriżi tal-ipproċessar u tad-distribuzzjoni38 , li tista’ tagħtihom piż predominanti fl-istabbiliment tal-prezzijiet. F’komunikazzjoni dwaril-prezzijiet tal-ikel39,il-Kummissjoni tenfa- bl-imnut Ewropew fuq skala kbira jirrappreżenta madwar 77 % tassuq Ewropew tal-ikel. Sors: il-Kummissjoni Ewropea, Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information - Report 2008 (L-Iżvilupp Rurali fl-Unjoni Ewropea - Informazzjoni Statistika u Ekonomika - Rapport 2008).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

När det gäller leverans av gas till gaseldade kra värmeverk och lokala distributionsföretag skulle den anmälda transaktionen ha utestängt all e erfrågan på gas som inte redan var kontrollerad av GDP, nämligen förfrågningarna på kort sikt från de gaseldade kra verk som ägdes helt eller delvis av EDP och e erfrågan på gas från det lokala distributionsföretaget Portgás.

Maltaca

Fir-rigward tal-provvista tal-gass għas-CCGTs u għal-LDCs, l-operazzjoni notifikata kienet ser teskludi d-domanda kollha għall-gass li s’issa ma kinitx ikkontrollata mill-GDP: il-kundizzjonijiet meħtieġa, għal perjodu ta’ żmien qasir, tas-CCGTs li huma l-proprjetà ta’ l-EDP jew li għandha sehem hom u d-domanda għall-gass ta’ LDC Portgás.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

Beträffande den andra frågan fastställde domstolen att regeln om tillträde utan diskriminering till det nationella överföringssystemet för el, som fastställts i direktiv 96/92, inte hindrar en medlemsstat från att anta en övergångsbestämmelse som innebär att vissa produktions- och distributionsföretag av el ensamma skall betala en tilläggsavgift för tillträde till och nyttjande av nämnda system, i syfte att uppväga den fördel som uppkom för dessa företag under övergångsperioden genom den ändring av den rättsliga ramen som gjordes till följd av liberaliseringen av elmarknaden med anledning av införlivandet av nämnda direktiv.

Maltaca

Attività fundamentali tadDirettiva 96/92, f’dak li jirrigwarda l-aċċess ta’kulħadd u mingħajr diskriminazzjoni għall-imsemmi netwerk.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

prissättningsprocessen på livsmedelsområdet övervakas regelbundet avkommissionen;koncentrationenav förädlings- och distributionsföretag får inteledatillatt mjölkproducenterna hamnariensituation där deintekan påverka försäljningspriserna (price-ta- kers) ochinte begränsa slutkonsumenternas möjlighet attfå en rättvis andel av prissänkningarna,

Maltaca

• li l-proċess ta’ għemil talprezzijiet flindustrija talikel ikun soġġett għal monitoraġġregolari millKummissjoni . Il-konċentrazzjoni tal-k um pa - niji ta’ pproċessar uta’ distribuzzjoni m’għandhiex tpoġġi l-produtturi talħalib f’sitwazzjoni ta’ price-takers(li jaċċettaw il-prezz li jingħatalhom) u m’għandhiex tillimita l-possibbiltà għallkonsumaturi finali li jibbenefikaw b’mod ġust mit-tnaqqisfil-prezzijiet;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

Domstolen besvarade den första frågan på så sätt att en bestämmelse som innebär att produktions- och distributionsföretag av el från vatten- eller jordvärmekraftverk under en övergångsperiod ensamma är skyldiga att betala en tilläggsavgift för tillträde till och nyttjande av det nationella överföringssystemet för el, vilken syftar till att uppväga den fördel som uppkom för dessa företag under övergångsperioden genom liberaliseringen av elmarknaden till följd av införlivandet av direktiv 96/92, utgör en åtgärd som medför att företag behandlas olika i fråga om avgifter, vilken följer av det aktuella avgiftssystemets art och funktion.

Maltaca

Irrikorrenti fil-kawża prinċipali kienu ressqu rikorsi, quddiem itTribunale amministrativo regionale per la Lombardia, kontra żewġ deċiżjonijiet ta’ limsemmija awtorità li jissuġġettaw il-kurrent elettriku għal żieda fittariffa għall-użu tan-netwerk li jkopri s-servizzi ta’ l-enerġija elettrika u kontra l-atti preparatorji, ta’ bażi u konnessi tagħhom.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

Det var mot denna bakgrund som Consiglio di Stato frågade domstolen dels om en åtgärd som har sin grund i att det ansetts nödvändigt att avhjälpa de otillbörliga fördelar och den obalans i konkurrensen som uppkommit under den första liberaliseringsperioden av elmarknaden till följd av införlivandet av direktiv 96/92 och genom vilken medlemsstaten endast ålagt vissa produktions- och distributionsföretag av el som produceras i vatten- och jordvärmekraftverk, som utnyttjade det nationella överföringssystemet för el, en tillläggsavgift för tillträde till och nyttjande av det nationella överföringssystemet för el, utgjorde statligt stöd i den mening som avses i artikel 87 EG, dels om artiklarna 7.5 och 8.2 i direktiv 96/92, genom att förbjuda diskriminering av användare av det nationella överföringssystemet för el, hindrar medlemsstaterna från att anta en sådan bestämmelse i form av en övergångsbestämmelse.

Maltaca

Fil-kawżi magħquda AEM (sentenza ta’ l-14 ta’ April 2005, C-128/03 u C-129/03, Ġabra p. I2861), tressqu quddiem ilQorti talĠustizzja mill-Consiglio di Stato, filkuntest ta’ kawża mressqa minn żewġ ċentrali idroelettriċi u ġeotermiċi kontra l-Aġenzija Taljana għallEnerġija Elettrika u għall-Gass, dwar żieda fittariffa għall-aċċess għan-netwerk nazzjonali ta’ trażmissjoni talkurrent elettriku u għall-użu tiegħu, żewġ domandi preliminari li jirrigwardaw l-interpretazzjoni ta’ lArtikolu 87 KE u tadDirettiva 96/92,20 b’mod partikolari ta’ l-Artikoli 7 u 8 tagħha.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

De föreslog bland annat att avyttra ett lokalt distributionsföretag (Setgás), att överföra gasinfrastruktur och importera kapacitet till REN, elnätoperatören och att leasa ut

Maltaca

Ipproponew inter alia biex ibigħu l-assi tal-LDC (Setgás), biex jittrasferixxu l-infrastrutturi u l-kapaċitajiet għall-importazzjoni tal-gass lir-REN, loperatur tan-netwerk ta’ l-elettriku, u li jikru produzzjoni ta’ enerġija ekwivalenti għal terz tal-produzzjoni ta’ l-impjant ta’ l-enerġija ta’ l-EDP li huwa mħaddem bil-gass.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

8. Distributionsföretag skall, om de inte redan anges som berättigade kunder enligt punkt 1, ha behörighet att ingå avtal om naturgas enligt artiklarna 15 och 16 för den volym naturgas som förbrukas av dem av deras kunder som anges som berättigade inom deras distributionssystem, för att kunna försörja dessa kunder.

Maltaca

8. Impriżi ta'tqassim, jekk ma jkunx diġà speċifikati bħala klijenti eliġibbli skond il-paragrafu 1, għandu jkollhom il-kapaċità legali li jikkontrattaw għall-gass naturali skond l-Artikoli 15 u 16 għall-volum ta'gass naturali kkunsmat mill-klijenti tagħhom nominati bħala eliġibbli fi ħdan is-sistema ta'tqassim tagħhom, biex ifornu dawn il-klijienti.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

214. Kommissionen fann att följande relevanta produktmarknader påverkades av transaktionen: Inom el: tillhandahållande av el i grossistledet, såväl kraft som stödtjänster, tillhandahållande av el i detaljistledet dels till stora industrikunder dels till små kunder. Inom gas: tillhandahållande av gas till kraftproducenter, tillhandahållande av gas till lokala distributionsföretag, tillhandahållande av gas till stora industrikunder och tillhandahållande av gas till små kunder.

Maltaca

214. Il-Kummissjoni identifikat dawn is-swieq rilevanti tal-prodotti affettwati mill-operazzjoni. Fl-elettriku: il-provvista bl-ingrossa ta'l-elettriku, is-servizzi ta'l-ibbilanċjar ta'l-enerġija u dawk anċillari, il-provvista bl-imnut ta'l-elettriku lil klijenti industrijali kbar, il-provvista bl-imnut ta'l-elettriku lil klijenti żgħar, fil-gass: il-provvista tal-gass lill-produtturi ta'l-enerġija, il-provvista tal-gass lill-kumpaniji tad-Distribuzzjoni Lokali (LDCs -Local Distribution companies) , il-provvista tal-gass lil klijenti industrijali kbar u l-provvista tal-gass lil klijenti żgħar.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

1. Varje distributionsföretag skall på ekonomiska villkor driva, underhålla och utveckla ett säkert, tillförlitligt och effektivt system, med vederbörlig hänsyn till miljön.

Maltaca

1. Kull impriża ta'tqassim għandha tħaddem, issostni u tiżviluppa taħt kondizzjonijiet ekonomiċi sistema siġura, affidabbli u effiċjenti, b’konsiderazzjoni debita għall-ambjent.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

3. Medlemsstaterna skall inom sitt territorium se till att alla hushållskunder, och, när medlemsstaterna anser det lämpligt, små företag, det vill säga företag som har färre än 50 anställda, och en årlig omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro, har rätt till samhällsomfattande tjänster, det vill säga rätt till elleveranser av en bestämd kvalitet till lätt och tydligt jämförbara och rimliga priser av ett slag som medger insyn. För att garantera leveranser av samhällsomfattande tjänster får medlemsstaterna utse en sistahandsleverantör. Medlemsstaterna skall ålägga distributionsföretagen att ansluta kunderna till sina nät enligt villkor och tariffer som fastställts i enlighet med förfarandet i artikel 23.2. Inget i detta direktiv skall hindra medlemsstaterna från att stärka hushållskonsumenternas och de små och medelstora förbrukarnas ställning på marknaden genom att främja möjligheterna till frivillig samgång mellan företrädare för dessa konsumentkategorier.

Maltaca

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-klijenti domestiċi kollha, u, fejn l-Istati Membri jaraw bħala xieraq, l-impriżi ż-żgħar, (speċjalment impriżi b'inqas minn 50 persuna impjegata u b'turnover annwali jew karta bilanċjanti li ma tkunx taqbeż l-10 miljun Ewro), ikunu jgawdu servizzi universali, jiġifieri d-dritt li jkunu fornuti b'elettriku ta'kwalità speċifikata fit-territorju tagħhom bi prezzijiet li jkunu raġonevoli, kumparabbli b'mod ħafif u ċar u trasparenti. Biex tkun żgurata d-disposizzjoni ta'servizz universali, l-Istati Membri jistgħu jaħtru fornitur bħala l-aħħar għażla tagħhom. L-Istati Membri għandhom jimponu fuq il-kumpaniji tad-distribuzzjoni l-obbligu li jgħaqqdu lill-klijenti mal-grid tagħhom taħt termini, kondizzjonijiet u tariffi li jkunu stabbiliti f'konformità mal-proċedura li hemm fl-Artikolu 23(2). Xejn f'din id-Direttiva m'għandu jħalli lill-Istati Membri milli jsaħħu l-pożizzjoni tas-suq tal-konsumaturi domestiċi, żgħar u medji billi jmexxu 'l quddiem il-possibilitajiet ta'aggregazzjoni volontarja tar-rappreżentanza għal din il-klassi ta'konsumaturi.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

224. För leverans av gas till stora industrikunder och till små kunder skulle EDP sannolikt ha gått in på de marknaderna när de väl hade avreglerats, särskilt med tanke på att EDP driver ett gaseldat kraftverk för elproduktion, vilket ger företaget ett starkt incitament att gå in på gasförsörjningsmarknaderna. Företaget kan också förlita sig på sina elkunder (EDP kontrollerar nästan 100% av eldistributionen i Portugal), till vilka de skulle kunna tillhandahålla gemensamma leveranser av gas och el (dual fuel), och på det lokala distributionsföretaget Portgás erfarenhet, rykte och kundbas. Betydelsen av att ta sig in på gasmarknaderna har även visat sig genom EDP:s förvärv nyligen av den näst största gasleverantören i Spanien (Naturcorp). Denna viktiga potentiella konkurrens skulle gå om intet efter koncentrationen.

Maltaca

224. Fir-rigward tal-provvista tal-gass għall-klijenti industrijali kbar u għall-klijenti żgħar, l-EDP kellha tkun l-intrapriża li l-aktar probabbli li tidħol f’dawn is-swieq, ladarba jkunu liberalizzati, meta jitqies b’mod partikolari li l-EDP tħaddem CCGT għall-produzzjoni ta'l-elettriku, li tagħtiha inċentiv qawwi biex tidħol fis-swieq tal-provvista tal-gass, li tista'tistrieħ fuq il-klijenti għall-elettriku tagħha (l-EDP tikkontrolla kważi 100% tad-distribuzzjoni ta'l-elettriku fil-Portugall), li tista'toffrilhom provvista konġunta ta'gass u elettriku (fjuwil doppju) u li tista'tistrieħ ukoll fuq l-esperjenza, ir-reputazzjoni u l-bażi tal-konsumaturi tal-LDC tal-gass, il-Portgás. L-importanza tad-dħul fis-swieq tal-gass tintwera wkoll mill-akkwisti reċenti min-naħa ta'l-EDP tat-tieni l-akbar esponent tal-gass fi Spanja (Naturcorp). Din il-kompetizzjoni potenzjali sinifikanti kieku tintilef wara l-amalgamazzjoni.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

1.6 Regionkommittén anser att förslaget till direktiv i vissa delar strider mot systemet eftersom viktiga strukturer inom den inre marknaden för energi förbises. I förslaget föreslås att medlemsstaterna skall vara skyldiga att se till att leverantörer eller distributörer i alla sektorer för slutanvändning av energi delvis kostnadsfritt erbjuder sina kunder energitjänster och åtgärder för effektiv energianvändning. På en öppen marknad kan man dock knappast styra utbudet. Dessutom är de marknadsaktörer som berörs i egenskap av oberoende distributionsföretag och detaljister som är nya på marknaden alldeles för olika för att man skall kunna underkasta dem samma eller liknande regleringar.

Maltaca

1.6 jikkonsidra li l-proposta għal direttiva jmur kontra l-prattika stabbilita f'dawk il-każijiet li fihom ma tagħtix każ ta'l-istrutturi fundamentali tas-suq intern ta'l-enerġija. Il-proposta għal Direttiva tobbliga lill-iStati Membri biex jiżguraw li l-bejjiegħa ta'l-enerġija u l-fornituri joffru lill-klijenti tagħhom, fis-setturi kollha ta'l-użu finali, is-servizzi ta'l-enerġija u l-miżuri ta'l-effiċjenza ta'l-enerġija, b'xejn f'ċerti każijiet. F'suq miftuħ madanakollu hemm ftit ċans li tiġi kkontrollata l-fornitura. Barra minn hekk, l-operaturi tas-suq affetwati, bħalma huma l-kumpanniji ta'distribuzzjoni ta'l-enerġija unbundled u dawk li jbiegħu l-enerġija ġdida lis-suq, huma wisq differenti biex ikunu kollha suġġetti għal miżuri li huma l-istess jew komparabbli;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

3. Varje överförings-, lagrings-och/eller LNG-företag skall förse varje annat överföringsföretag, varje annat lagringsföretag och/eller varje distributionsföretag med tillräcklig information för att säkerställa att transport och lagring av naturgas kan ske på ett sätt som är förenligt med en säker och effektiv drift av det sammankopplade systemet.

Maltaca

3. Kull impriża ta'trasmissjoni, ħażna u/jew LNG għandha tipprovdi lil kull impriża ta'trasmissjoni oħra, kull impriża ta'ħażna u/jew kull impriża ta'tqassim b’informazzjoni suffiċjenti biex tiżgura li t-trasport u l-ħażna ta'gass naturali jistgħu jitwettqu b’mod kompatibbli mat-tħaddim żgur u effiċjenti tas-sistema interkonnessa.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

İsveççe

225. Den 28 oktober och den 17 november lämnade parterna in förslag till korrigerande åtgärder för att avhjälpa de konkurrensproblem som beskrivits ovan. De föreslog bl.a. att avyttra ett lokalt distributionsföretag (Setgás), att överföra gasinfrastruktur och importera kapacitet till REN, elnätoperatören och att leasa ut kraftproduktion motsvarande en tredjedel av produktionen vid EDP:s gaseldade kraftverk. Kommissionen underställde dessa åtgärder ett marknadstest, och kom fram till att de inte räckte till för att lösa alla konkurrensproblem. Kommissionen konstaterade t.ex. att Setgás bara står för 8% av gasmarknaden i detaljistledet, medan det lokala distributionsföretag som kontrolleras av EDP, Portgás, står för så mycket som 30%. Överföringen av gasinfrastruktur till REN (åtskilt ägande) skulle visserligen ha varit ett steg i rätt riktning, men det kunde inte garanteras att det fanns tillräckligt stor tillgänglig importkapacitet för tredje parters behov och förslaget att leasa ut elkraftproduktion vid EDP:s gaseldade kraftverk omfattade bara 4% av Portugals produktionskapacitet och skulle ha gjort leasingtagaren i hög grad beroende av EDP. Leasingtagaren skulle därmed inte ha haft vare sig möjlighet eller drivkraft att utsätta EDP för något avsevärt konkurrenstryck.

Maltaca

225. Fit-28 ta'Ottubru u fis-17 ta'Novembru, il-partijiet ressqu rimedji sabiex jindirizzaw it-tħassib dwar il-kompetizzjoni msemmi aktar ’il fuq. Ipproponew inter alia biex ibiegħu l-assi tal-LDC (Setgás), biex jittrasferixxu l-infrastrutturi u l-kapaċitajiet għall-importazzjoni tal-gass lir-REN, l-operatur tan-netwerk ta'l-elettriku, u li jikru produzzjoni ta'enerġija ekwivalenti għal terz tal-produzzjoni ta'l-impjant ta'l-enerġija ta'l-EDP li huwa mħaddem bil-gass. Il-Kummissjoni ttestjat dawn ir-rimedji fis-suq u waslet għall-konklużjoni li kienu ’l bogħod ħafna milli jsolvu l-kwistjonijiet kollha tal-kompetizzjoni. Per eżempju, il-Kummissjoni nnotat li Setgás hija responsabbli biss għal 8% tas-suq tal-bejgħ tal-gass bl-imnut filwaqt li l-LDC ikkontrollata mill-EDP, il-Portgás, hija responsabbli għal madwar 30%; minkejja li t-trasferiment ta'l-infrastruttura tal-gass lir-REN (it-tneħħija ta'l-irbit mas-sid) kien ikun pass pożittiv, ma kienet iggarantita l-ebda kapaċità suffiċjenti disponibbli għall-importazzjonijiet ta'partijiet terzi; il-kera proposta tal-produzzjoni ta'l-enerġija fl-impjant ta'l-enerġija ta'l-EDP li huwa mħaddem mill-gass kienet tirrappreżenta biss 4% tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni fil-Portugall u kienet toħloq dipendenza għolja min-naħa tal-kerrej fuq l-EDP. Kerrej bħal dan ma kienx ikollu la l-ħila u lanqas l-inċentiv li jeżerċita limitu kompetittiv qawwi fuq l-EDP.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam