Google'a Sor

Şunu aradınız:: samhällskostnaden (İsveççe - Yunanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İsveççe

Yunanca

Bilgi

İsveççe

Sammantaget är samhällskostnaden för intermodal transport 33-72 % lägre än för väg transport.

Yunanca

Συνολικά, οι διατροπικές μεταφορές μπορούν να αποφέρουν οικονομίες σε κοινωνικό κόστος κατά 33 έως 72 %, σε σύγκριση με το σύνολο των οδικών μεταφορών.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Medlemsstaterna ska – för olyckor som inträffar på deras respektive territorium – beräkna den genomsnittliga samhällskostnaden per dödsolycka och den genomsnittliga samhällskostnaden per svår olycka.

Yunanca

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν το μέσο κοινωνικό κόστος ενός θανατηφόρου ατυχήματος και το μέσο κοινωνικό κόστος ενός σοβαρού ατυχήματος στο έδαφός τους.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

De offentliga utgifterna utgör bara en del av samhällskostnaderna, främst i form av direkta kostnader; de indirekta kostnaderna utesluts uttryckligen från beräkningen, liksom de kostnader som privata intressenter (t.ex. privata sjukförsäkringsbolag) står för.

Yunanca

Οι δηµόσιες δαpiάνες αpiοτελούν ένα µόνο µέρος του κοινωνικού κόστους, και ανήκουν στην κατηγορία του άµεσου κόστους· οι έµµεσες δαpiάνες αpiοκλείονται ρητά, οµοίως το κόστος ιδιωτικών εµpiλεκόµενων φορέων (pi.χ. ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης υγείας).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

En del författare (Reuter, 2006) har dock hävdat att i politiska sammanhang är de offentliga utgifterna mer relevanta än samhällskostnaderna.

Yunanca

Τελικά το ερώτηµα τίθεται στη βάση της αpiοτελεσµατικότητας και της αpiοδοτικότητας: Χρησιµοpiοιούν σωστά τα χρήµατά τους οι κυβερνήσεις διαθέτοντάς τα για τα σωστά piροβλήµατα; Ωστόσο ορισµένοι συγγραφείς (Reuter, 2006) διατυpiώνουν την άpiοψη ότι, στο piλαίσιο της χάραξης piολιτικών, οι δηµόσιες δαpiάνες έχουν µεγαλύτερη σηµασία αpiό το κοινωνικό κόστος.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

land, leder skillnader i metoder och det sätt på vilket resultaten redovisas till att det inte går att jämföra länderna. Bristen på jämförbarhet mellan uppgifter från olika länder tydliggör behovet av att anta ett gemensamt tillvägagångssätt för att beräkna narkotikamissbrukets samhällskostnader i Europa.

Yunanca

T σ τόσο , p i α ρα τη ρο ύ ν τα ι δ ια φ ορ έ ó ω ó p i ρο ó τιó 1 ε θ ό δ ου ó και τιó p i ρο σε γ γί σε ι ó των κρατών 1 ελ ώ ν τηó ΕΕ στην αξιολόγηση των στρατηγικών και των σχεδίων δράση ó για τα ναρκωτικά· ε p i ι p i λ έ ο ν , α p i α ρα ί τη το ó είναι ο εν το p i ισ 1 ό ó των βέλτιστων p i ρα κ τικ ώ ν στον το 1 έ α .

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Syftet med detta är att minska skillnaderna mellan medlemsstaterna på det här området och därmed minska snedvridningen av konkurrensen och ge transportbranschen ekonomiska incitament ge nom en prisstruktur som bättre speglar samhällskostnaderna.

Yunanca

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εφαρ­μοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη Π).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

I Italien uppskattades samhällskostnaderna för missbruk av illegala droger till 6 473 miljoner euro.

Yunanca

c η * ό σι ε ì δα p i ά ν ε ì p i ου αφορούν την κ α τα p i ολ έ * η σ η των ναρκωτικών

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Att fastställa narkotikamissbrukets samhällskostnader kan vara nyttigt på flera sätt.

Yunanca

Ο piροσδιορισµός του κοινωνικού κόστους της χρήσης ναρκωτικών έχει piολλαpiλά οφέλη.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Som en uppföljning av slutsatserna från Europeiska rådet i Göteborg bör strävan vara att få till stånd rätt pris så att det bättre motsvarar olika verksamheters verkliga samhällskostnad.

Yunanca

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ, πρέπει να καταβλη­θεί προσπάθεια ώστε οι τιμές να διαμορφώνονται κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα το πραγματικό κοινωνικό κόστος των διαφόρων δραστηριοτήτων.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Storbritannien har rapporterat att de ekonomiska kostnaderna och samhällskostnaderna för missbruk av klass A-droger (7) under 2003/2004 i England och Wales var 22,26 miljarder euro, vilket motsvarar en årlig kostnad på 63 940 euro för varje missbrukare.

Yunanca

1) για τα ναρκωτικά, p i ου έχουν χαρακτηριστεί ω ì τ έ το ι ε ì ,

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Samhällskostnaden för intermodal godstransport i enlighet med förslagen i Marco Polo-programmet är när det gäller olyckor normalt 60-80 % lägre och när det gäller koldioxidutsläpp 40-65 % lägre än för väg transport.

Yunanca

Σε σύγκριση με τις οδικές μεταφορές, οι διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές, έτσι όπως προβλέπονται από το "Marco Polo", περιορίζουν το κοινωνικό κόστος κατά 60 έως 80 % όσον αφορά τα ατυχήματα και κατά 40 έως 65 % όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

Uppgifter om narkotikamissbrukets samhällskostnader redovisas bara av ett litet antal länder.

Yunanca

∆εδοµένα για το κοινωνικό κόστος της χρήσης ναρκωτικών αναφέρονται µόνο αpiό µικρό αριθµό χωρών.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

De narkotikarelaterade samhällskostnaderna är summan av alla de kostnader som narkotikamissbruket direkt eller indirekt åsamkar samhället.

Yunanca

Το κόστος των ναρκωτικών για την κοινωνία είναι το σύνολο του άµεσου και έµµεσου κόστους της χρήσης ναρκωτικών.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

3.2.6 Regionkommittén anser att vägtransporter, som i meddelandet beskrivs som en norm för godstransport i Europa, är konkurrenskraftiga eftersom man i deras kostnader inte räknar med viktiga faktorer som bland annat luftföroreningar, buller och markanvändning. Därför är det av största betydelse att dessa "samhällskostnader" direkt påförs det transportslag som ger upphov till dem.

Yunanca

3.2.1 Η ΕΤΠ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, σήμερα, οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου μεταφοράς σε μια διαδρομή συνεπάγεται σημαντικές δαπάνες και ότι αυτές πρέπει να εντοπισθούν, να αξιολογηθούν και να περιορισθούν.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

Syftet må vara mycket vällovligt, men vi ser många andra samhällskostnader som mer prioriterade i kampen mot arbetslöshet och fattigdom i Europa.

Yunanca

Θα έπρεπε να είχε φροντίσει πρώτα το σπίτι του.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

"Att sätta rätt pris" för att bättre återspegla de verkliga samhällskostnaderna för olika typer av verksamhet skulle ge konsumenter och producenter bättre incitament för de ras dagliga beslut om vilka varor och tjänster som skall tillverkas eller köpas.

Yunanca

Η «ενδεδειγμένη τιμολόγηση», ώστε οι τιμές να ανταποκρίνονται καλύτερα στο κοινωνικό κόστος διαφόρων δρα­στηριοτήτων, θα αποτελέσει αποτελεσματικότερο κίνητρο για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς όταν αποφασίζουν καθημερινά ποια αγαθά και υπη­ρεσίες παράγουν ή αγοράζουν.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İsveççe

Siffrornakan emellertid vara högre, eftersom de verkliga samhällskostnaderna ärsvåra att uppskatta.

Yunanca

Εντούτοις, οι αριθμοί ενδέχεται να είναι ακόμα υψηλότεροι, αφού είναι δύσκολο να υπολογιστεί το πραγματικό κοινωνικό κόστος.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Noteras bör att narkotikamissbrukets samhällskostnader inte är inräknade i dessa belopp.

Yunanca

Πρέpiει να σηµειωθεί εpiίσης ότι τα piοσά αυτά δεν piεριλαµβάνουν το κοινωνικό κόστος της χρήσης ναρκωτικών.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

Det huvudsakliga syftet med att beräkna samhällskostnaderna är att väga den belastning som narkotikaproblemen lägger på samhället mot samhällets kostnad för att hantera dessa problem (inbegripet eventuella indirekta effekter). I slutändan leder detta fram till en fråga om ändamålsenlighet och resurseffektivitet: använder staterna sina pengar förståndigt och satsar de dem på rätt problem?

Yunanca

Ο piρωταρχικός στόχος των υpiολογισµών του κόστους είναι η εκτίµηση της εpiιβάρυνσης piου συνιστούν για την κοινωνία τα piροβλήµατα piου σχετίζονται µε τα ναρκωτικά έναντι του κόστους της αντιµετώpiισης αυτών των piροβληµάτων (συµpiεριλαµβανοµένων των δυνητικών έµµεσων αpiοτελεσµάτων).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İsveççe

EN STRATEGI FOR HALLBAR UTVECKLING I EUROPEISKA UNIONEN för att bättre återspegla de verkliga samhällskostnaderna för olika typer av verksamhet skulle ge konsumenter och producenter bättre incitament för deras dagliga beslut om vilka varor och tjänster som skall produceras eller köpas.

Yunanca

Η «ενδε­δειγμένη τιμολόγηση», ώστε οι τιμές να ανταποκρίνονται καλύτερα στο κοινωνικό κόστος διαφόρων δραστηριοτή­των, θα αποτελέσει αποτελεσματικότερο κίνητρο για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς όταν αποφασίζουν καθημερινά ποια αγαθά και υπηρεσίες παράγουν ή αγο­ράζουν.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam