Google'a Sor

Şunu aradınız:: medicao (İtalyanca - Danca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İtalyanca

Danca

Bilgi

İtalyanca

vigore di accordi che contengono clausole di ripartizione di carichi con il Mali e il Togo -Omissione di adottare o di denunciare gli accordi stipulati con il Senegal e la Costa d'Avorio marzo 1998 nella causa T-235/95, Goldstein/Commissione — Annullamento di una decisione con cui la Commissione ha rifiutato di riesaminare una sua precedente decisione che aveva respinto una domanda di misure provvisorie presentata nel corso di un procedimento relativo ad una violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE da parte del General Medicai Council — Irricevibilità

Danca

forskelsbehandling i tilfælde, hvor selskaberne i en koncern har hjemsted i mere end én anden medlemsstat eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelse af mindst tre års varighed ikke var blevet gennemført — påstand om fastsættelse af en tvangsbøde

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Mi riferisco all'Organizzazione mondiale della salute, un'autorità in materia e che ha riconosciuto in questi ultimi anni, in particolare nel mese di settembre dell'anno scorso, in occasione di un congresso a Manchester ­l'articolo del Medicai Journal del 22 settembre fa fede ­l'affidabilità e l'efficacia della pianificazione familiare naturale.

Danca

Det argument, at der er kapacitet til at producere varer og levnedsmidler - et argument, som hr. Casini har anvendt her - har kun ringe gyldighed, således som det fremgår af fattigdommen i verden af i dag; hvordan vil det så være, når befolkningen bliver på 8-10 mia!

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Oggetto: autorizzare l'acquisizione, da parte di General Electric Medicai Systems, dell'impresa finlandese Instrumentarium, purché siano rispettati gli impegni assunti dalle parti.

Danca

Vedtaget af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg den 24. september. Udvalget stillede sig positivt over for dette projekt, der har til hen sigt at opstille kriterier for vurdering af, hvordan de »horisontale fusioner« påvirker konkurrencen

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

In base alla mia esperienza al Medicai Research Council britannico so che molti esperti ritengono utili questi programmi comunitari ma li riterrebbero ancora più utili se vi fossero i fondi necessari per poter incontrare esperti di altri paesi.

Danca

Derfor er den europæiske solidaritet af yderste vigtighed, for når alle arbejder sam men og sammenligner deres erfaringer og har alle tal lene fra alle de europæiske områder til rådighed, vil man uden tvivl kunne gøre hurtigere fremskridt og så drage konklusioner.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Soltanto nei Paesi Bassi i medicinali sono completamente gratuiti per tutti i pazienti aventi diritto all'assistenza mutualistica. In Irlan da, i medicinali sono gratuiti soltanto per il limitato numero di pa zienti assistiti dal "General Medicai Service Scheme" : il paziente che rientra nella categoria con reddito medio può chiedere il rimborso per le spese di prodotti farmaceutici superiori alle 6,50 Lst mensili.

Danca

Det er meget vanskeligt at fastslå, om apotekernes indkomst fra 1965 til 1975 har udviklet sig anderledes end gennemsnitsindkomsten pr. capita for hele landet og anderledes end gennemsnitsindkomsten pr. capita i andre liberale erhverv, især dem, der udøver behandlende virksomhed (læger, tandlæger, osv.).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İtalyanca

Gli studenti degli sta ti membri della CE, che vengono in Irlanda e sono coperti da un'assicurazione malattia del proprio paese, pos sono fruire in genere di tutte le prestazioni offerte dall'assistenza sanitaria degli Irish General Medicai Services.

Danca

En studeren­de fra et EF-land, der kommer til Irland, og som er tilsluttet en sygefor­sikringsordning i sit hjemland, er som regel bistandsberettiget inden for ram­merne af Irish General Medical Services.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

81/555/CEE: Decisione della Commissione, del 6 luglio 1981, che stabilisce che l'importazione degli apparecchi denominati «Medicai Systems Neuro Phore BH­2; Mini Frame PPS­2» può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Danca

81/555/EØF: Kommissionens beslutning af 6. juli 1981 om fastslåclsc af, at indførsel af apparaterne »Medical System Neuro Phore BH-2; Mini Frame PPS-2« kan ske med fritagelse for told efter den fælles toldtarif

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Sa la Commissione che secondo un'indagine effettuata dal-British Medicai Journal l'aspettativa di vita nel Regno Unito è diminuita per la prima volta da 50 anni?

Danca

Har Europa-Kommissionen kendskab til oplysninger offentliggjort i et britisk lægetidsskrift om, at den forventede levealder i Det Forenede Kongerige for første gang i 50 år er blevet lavere?

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Nel 1988, chiamato a studiare il trattamento dell'obesità, il Consiglio per gli affari scientifici dell'American Medicai Association è arrivato alla seguente conclusione: "Sebbene esista una moltitudine di programmi volti a curare l'obesità, il successo di tali trattamenti risulta spesso diffìcile da conseguire.

Danca

Council of Scientific Affairs of the American Medical Association (1988) udtalte som konklusion på sine overvejelser om behandling af fedme at "på trods mangfoldige kure til behandling af fedme, er det ofte vanskeligt at gennemføre dem med held.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İtalyanca

Lo studente, che vuole iscriversi all'assicurazione malat­tia, deve farlo presso il Regional Health Board, che gli rilascerà la medicai card.

Danca

Students' Union's kontor ved den videregående uddan­nelsesinstitution bistår de studerende, der har vanskeligheder med at blive optaget i den irske sygesikringsord­ning.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

La piena accetta­zione dà diritto al possessore di un documento (medicai card) di usufruire delle prestazioni di un medico di sua scelta (posto che figuri nell'elenco dei medici convenzionati e lo accetti come paziente), di usufruire di cure ospeda­liere gratuite in ospedali pubblici, di terapie specialistiche in ambulatori, di medicinali gratuiti prescritti da ricetta medica, di cure dentistiche e di varie altre prestazioni.

Danca

Den fulde bistandsberettigelse giver indehaveren af et sygesikrings­kort (medicai card) ret til selv at vælge læge (såfremt lægen er tilsluttet ord­ningen og gerne vil have den pågæl­dende patient), gratis hospitalsophold på offentlige afdelinger, ambulant be­handling hos speciallæger, lægeordine­ret medicin, tandlægebehandling og forskellige andre ydelser.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

81/555/CEE: Decisione della Commissione, del 6 luglio 1981, che stabilisce che l'importazione degli apparecchi denominati «Medicai Systems Neuro Phorc BH­2; Mini Frame PPS­2» può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Danca

81/555/EØF: Kommissionens beslutning af 6. juli 1981 om fastslåelse af, at indførsel af apparaterne »Medical System Neuro Phore BH-2; Mini Frame PPS-2« kan ske med fritagelse for told efter den fælles toldtarif EFT L 206 27.07.81 s.28.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

La piena accetta zione dà diritto al possessore di un documento (medicai card) di usufruire delle prestazioni di un medico di sua scelta (posto che figuri nell'elenco dei medici convenzionati e lo accetti come paziente), di usufruire di cure ospedaliere gratuite in ospedali pubblici, di terapie specialistiche in ambulatori, di medicinali gratuiti prescritti da ricetta medica, di cure dentistiche e di varie altre prestazioni.

Danca

Den fulde bistandsberettigelse giver indehaveren af et sygeforsikringskort (medicai card) ret til selv at vælge læge (såfremt lægen er tilsluttet ordningen og gerne vil have den pågældende pati­ent), gratis hospitalsophold på offent­lige hospitalsafdelinger, ambulant be­handling hos speciallæger, lægeordine­ret medicin, tandlægebehandling og forskellige andre ydelser.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Tra tali studi, i più favorevoli al Bergasol sono quelli condotti dal signor Fitzpatrick, professore di dermatologia alla Harvard Medicai School (Stati Uniti d'America).

Danca

Retlig baggrund midler« (bilag II til direktivet), og markedsføring af kosmetiske midler, som indeholder stoffer, der er anført på en »Uste over stoffer, som i kosmetiske midler kun må forekomme i overensstemmelse med de fastsatte begrænsninger og betingelser« (bilag III, første del), ud over de i Usten fastsatte grænser og såfremt de deri omhandlede betingelser ikke overholdes.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

In Irlanda, le prescrizioni rilasciate dai medici facenti parte del "General Medicai Service", che assiste il 37,5% della popolazione, sono analizzate an nualmente ed i medici che rilasciano con maggiore frequenza prescri zioni onerose vengono invitati ad un colloquio.

Danca

Der findes ingen offentlig instans, som til stadighed fører tilsyn med, at loven overholdes, men der træffes retslige foranstaltninger, såfremt der modtages klager om overtrædelser af loven. Branchen har imidlertid udviklet sin egen form for tilsyn.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İtalyanca

Domanda di risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del rifiuto della Commissione di adottare i provvedimenti provvisori da lui chiesti in una denuncia diretta a far accertare la violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE da parte del «General Medicai Council»

Danca

Annullation af Rådets forordning (EF) nr. 1188/97 af 25. juni 1997 om fastsættelse for produktionsåret 1997/1998 af de afledte interventionspriser for hvidt sukker, interventionsprisen for råsukker, minimumspriserne for A-sukkerroer og Bsukkerroer, samt refusionsbeløbet til udligning

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Oggetto: autorizzare Philips Electronics NV ad acquisire la divisione di immaginografia medica di Marconi Medicai Systems.

Danca

Formål: at godkende planerne om, at Marconi Medical Systems' afdeling for medicinsk billedudstyr overtages af Philips Electronics NV.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Unaltro importante sviluppo è dato dal fatto che l’assistenza medicaè sempre più disponibile ad un livello cosiddetto di «bassasoglia»: è cioè integrata nei servizi locali antidroga.

Danca

Imidlertid varieredetilslutningen til idéen om at ændre straffen for brug afcannabis under visse omstændigheder.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

— Prestazioni per cure mediche (medicai care), che copre le spese sostenute per sottoporvi alle cure appropriate e la sorveglianza medica rese necessarie da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale.

Danca

— Lægehjælp (Medical Care), som dækker udgifter i forbindelse med lægebehandling og pleje, som De har behov for som følge af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Oxford University (B.A. Human Sciences) e Università di Londra (M.Sc. in sociologia applicata alla medicina). In precedenza Senior Research Officer presso l'Institute for Social Studies in Medicai Care, Londra, e Programme Manager presso la World Health Organization (Europe) a Copenhagen.

Danca

Det europæiske Universitetsinstitut i Firenze/Köln Universität (doktorgrad i arbejd smarkedsøkonomi).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam